Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.776

Rīgā 2014.gada 16.decembrī (prot. Nr.71 3.§)
Kārtība, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā komercsabiedrība deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam.

2. Lai deklarētu savu atbilstību mazo (sīko) vai vidējo komercsabiedrību kategorijai atbalsta saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem komercdarbības atbalsta sniegšanas jomā, komercsabiedrība aizpilda deklarāciju:

2.1. par autonomo komercsabiedrību – atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam;

2.2. par partnerkomercsabiedrību un saistīto komercsabiedrību – atbilstoši šo noteikumu 1. un 2. pielikumam.

3. Šo noteikumu 2. punktā minēto deklarāciju aizpilda, ņemot vērā Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), I pielikuma 2. pantā noteiktās mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīcijas, kā arī I pielikuma 3. pantā noteiktās autonoma uzņēmuma, partneruzņēmuma un saistīta uzņēmuma definīcijas.

4. Šo noteikumu ietvaros komercsabiedrība nav uzskatāma par mazo (sīko) vai vidējo komercsabiedrību, ja atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 3. panta 4. punktam 25 % vai vairāk no komercsabiedrības kapitāla daļām vai balsstiesībām kopā vai atsevišķi tieši vai netieši kontrolē viena vai vairākas publiskas personas.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola
1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 16.decembra
noteikumiem Nr.776
Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai

1. Komercsabiedrības identifikācija

Vārds, uzvārds vai nosaukums 
Juridiskā adrese 
Reģistrācijas numurs 
Persona, kurai ir pārstāvības tiesības 
 

(amats, vārds un uzvārds)

2. Komercsabiedrības tips (vajadzīgo atzīmēt ar X)

Autonoma komercsabiedrībaNepieciešamos datus iegūst tikai no iesniedzējkomercsabiedrības gada pārskatiem. Aizpilda tikai deklarāciju (bez pielikuma)
PartnerkomercsabiedrībaAizpilda pielikumu1 (ja nepieciešams, aizpilda arī papildlapas), tad aizpilda deklarāciju, aprēķinu rezultātus norādot tabulā
Saistīta komercsabiedrība

Piezīme. 1 Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 776 "Kārtība, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam" 2. pielikumam.

3. Komercsabiedrības kategorijas noteikšanai izmantojamie dati

Pēdējais pārskata gads2 (ierakstīt gadu)

Vidējais darbinieku skaits (gadā)

Gada apgrozījums (EUR)

Gada bilances kopsumma (EUR)

   
   

Piezīme. 2 Visiem datiem jāattiecas uz pēdējo apstiprināto pārskata periodu, un tie jāaprēķina pēc visa gada rādītājiem. Tie iegūti, izmantojot datus pārskata slēgšanas dienā. Apgrozījuma summu aprēķina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un citiem netiešiem nodokļiem. Jaunizveidotām komercsabiedrībām, kurām vēl nav apstiprinātu pārskatu, iesniedzamos datus aprēķina pēc ticamiem rādītājiem, pamatojoties uz aktuālā finanšu gada datiem.

4. Skaidrojumi par deklarācijas aizpildīšanas īpašajiem gadījumiem3

 

Piezīme. 3 Aizpilda, ja tiek piemēroti Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), I pielikuma 3. panta 2. un 5. punktā minētās komercsabiedrības, kā arī citos gadījumos, ja tas nepieciešams.

5. Komercsabiedrības kategorija (vajadzīgo atzīmēt ar X)

Sīkā (mikrokomercsabiedrība)Atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 2. pantam
Mazā
Vidējā
LielāNeatbilst nevienam no iepriekš minētajiem variantiem

Svarīgi!

Vai salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu ir notikušas datu izmaiņas, kuru dēļ ir mainījusies komercsabiedrības kategorija

 

(šādā gadījumā aizpilda un pievieno deklarāciju par iepriekšējo pārskata periodu)


Persona, kurai ir pārstāvības tiesības 
 

(amats, vārds un uzvārds)

Apliecinu deklarācijā un tās pielikumos sniegto ziņu pareizību.
   
 

(paraksts4)

 
   
 

(parakstīšanas datums un laiks4)

 

Piezīme. 4 Rekvizītus "paraksts" un "parakstīšanas datums un laiks" neaizpilda, ja deklarācija sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola
2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 16.decembra
noteikumiem Nr.776
Deklarācijas pielikums par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai

1. Pievienojamās sadaļas:

1.1. A sadaļa (un papildlapas), ja iesniedzējkomercsabiedrībai ir vismaz viena partnerkomercsabiedrība;

1.2. B sadaļa (un papildlapas), ja iesniedzējkomercsabiedrībai ir vismaz viena saistīta komercsabiedrība.

2. Aprēķini par partnerkomercsabiedrībām vai saistītām komercsabiedrībām

Pēdējais pārskata gads1

 

Vidējais darbinieku skaits (gadā)

Gada apgrozījums (EUR)

Gada bilances kopsumma (EUR)

2.1. Iesniedzējkomercsabiedrības vai konsolidētā gada pārskata dati1 (B sadaļas2 B(1) tabulas dati)   
2.2. Proporcionāli apvienotie dati no visām partnerkomercsabiedrībām (ja tādas ir) (A sadaļas A tabulas dati)   
2.3. Visu saistīto komercsabiedrību (ja tādas ir) pievienotie dati, ja tie konsolidējot nav iekļauti 2.1. rindā (B sadaļas B(2) tabulas dati)   

Kopā3

   

Piezīmes.
1 Visi dati attiecas uz pēdējo apstiprināto gada pārskatu, un tos aprēķina pēc visa gada rādītājiem. Tie iegūti, izmantojot datus pārskata slēgšanas dienā. Apgrozījuma summu aprēķina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un citiem netiešiem nodokļiem. Jaunizveidotām komercsabiedrībām, kurām vēl nav apstiprinātu pārskatu, iesniedzamos datus aprēķina pēc ticamiem rādītājiem, pamatojoties uz aktuālā finanšu gada datiem.
2 Visus datus (arī darbinieku skaitu) nosaka, pamatojoties uz gada pārskatiem vai komercsabiedrības konsolidētajiem gada pārskatiem (ja tādi ir), vai konsolidētajiem gada pārskatiem, kuros komercsabiedrība konsolidējot iekļauta.
3 Datus no tabulas rindas "Kopā" iekļauj deklarācijas tabulā "Komercsabiedrības kategorijas noteikšanai izmantojamie dati".

A sadaļa

I. Partnerkomercsabiedrības

Par katru komercsabiedrību, par kuru aizpildīta partnerkomercsabiedrības lapa (viena lapa par katru iesniedzējkomercsabiedrības partnerkomercsabiedrību un par tādām saistīto komercsabiedrību partnerkomercsabiedrībām, kuru dati vēl nav iekļauti attiecīgās saistītās komercsabiedrības konsolidētajos pārskatos), datus no attiecīgās partnerības tabulas iekļauj kopsavilkuma A tabulā.

A tabula4

Partnerkomercsabiedrība (nosaukums, identifikācija)

Vidējais darbinieku skaits (gadā)

Gada apgrozījums (EUR)

Gada bilances kopsumma (EUR)

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

7.

   

Kopā5

   

Piezīmes.
4 Ja nepieciešams, pievieno papildlapas vai paplašina tabulu.
5 Datus no tabulas rindas "Kopā" iekļauj tabulas "Aprēķini par partnerkomercsabiedrībām vai saistītām komercsabiedrībām" 2.2. rindā.

Svarīgi!

Šos datus iegūst proporcionālajos aprēķinos partnerības tabulā atsevišķi katrai tiešajai vai netiešajai partnerkomercsabiedrībai.

II. Partnerkomercsabiedrības lapa

1. Partnerkomercsabiedrības identifikācija

Vārds, uzvārds vai nosaukums 
Juridiskā adrese 
Reģistrācijas numurs 
Paraksttiesīgā amatpersona 
 

(amats, vārds un uzvārds)

2. Dati par konkrēto partnerkomercsabiedrību

Pēdējais partnerkomercsabiedrības pārskata gads (ierakstīt gadu)

 

Vidējais darbinieku skaits (gadā)

Gada apgrozījums (EUR)

Gada bilances kopsumma (EUR)

Dati

   

Svarīgi!

Datus par konkrēto partnerkomercsabiedrību iegūst no gada pārskatiem (vai no konsolidētajiem pārskatiem, ja tādi ir). Tiem pievieno ar šo partnerkomercsabiedrību saistīto komercsabiedrību datus (ja saistīto komercsabiedrību dati jau nav iekļauti, konsolidējot konkrētās partnerkomercsabiedrības pārskatus). Ja nepieciešams, pievieno lapas par saistītām komercsabiedrībām, kuras konsolidējot vēl nav iekļautas.

3. Proporciju aprēķini

3.1. Precīzi norāda iesniedzējkomercsabiedrības (vai tās saistītās komercsabiedrības līdzdalību, ar kuras starpniecību izveidotas attiecības ar partnerkomercsabiedrību) līdzdalību6 partnerkomercsabiedrībā, uz kuru šī lapa attiecas.

 
 
 
 

Piezīme.
6 Ņemot vērā kapitāla daļu vai balsstiesības, izmanto lielāko no minētajiem rādītājiem. Šai daļai jāpieskaita ar konkrēto komercsabiedrību saistītās komercsabiedrības īpašumā esošās daļas tajā pašā komercsabiedrībā.

3.2. Norāda arī tās partnerkomercsabiedrības, uz kuru šī lapa attiecas, līdzdalību komercsabiedrībā vai saistītajā komercsabiedrībā.

 
 
 
 

3.3. Lielāko no šīm abām līdzdalības daļām piemēro partnerkomercsabiedrības lapas tabulā "Dati par konkrēto partnerkomercsabiedrību" iekļautajiem datiem. Proporciju aprēķinu rezultātus norāda partnerības tabulā.

Partnerības tabula7

Daļa procentos

Vidējais darbinieku skaits (gadā)

Gada apgrozījums (EUR)

Gada bilances kopsumma (EUR)

Proporciju aprēķinu rezultāti

   

Piezīme.
7 Šos datus iekļauj A sadaļas A tabulā.

B sadaļa

I. Saistītās komercsabiedrības

1. Saistītās komercsabiedrības tipa noteikšana

Vajadzīgo atzīmēt ar X
1. tipsIesniedzējkomercsabiedrība sagatavo konsolidētos pārskatus vai konsolidējot tā ir iekļauta citas komercsabiedrības konsolidētajos pārskatos (B(l) tabula)
2. tipsIesniedzējkomercsabiedrība vai arī viena vai vairākas saistītās komercsabiedrības nesagatavo konsolidētos pārskatus vai minētās komercsabiedrības konsolidētajos pārskatos nav iekļautas (B(2) tabula)

Svarīgi!

Datus par komercsabiedrībām, kuras saistītas ar citām komercsabiedrībām, iegūst no gada pārskatiem (vai konsolidētajiem gada pārskatiem, ja tādi ir). Tiem proporcionāli pievieno datus par attiecīgās saistītās komercsabiedrības iespējamām partnerkomercsabiedrībām, kuras atrodas tieši pirms vai pēc tās, ja šie dati jau nav iekļauti pēc konsolidācijas.

2. Aprēķinu metodes

2.1. Pirmā tipa saistītās komercsabiedrības

2.1.1. Aprēķiniem izmanto konsolidētos gada pārskatus un aizpilda B(1) tabulu

B(1) tabula

 

Vidējais darbinieku skaits (gadā)8

Gada apgrozījums (EUR)

Gada bilances kopsumma (EUR)

Kopā9

   

Piezīmes.
8 Ja konsolidētajos gada pārskatos nav datu par darbinieku skaitu, to aprēķina, pievienojot attiecīgos datus par konkrētās komercsabiedrības saistītajām komercsabiedrībām.
9 Datus no tabulas rindas "Kopā" iekļauj tabulas "Aprēķini par partnerkomercsabiedrībām vai saistītām komercsabiedrībām" 2.1. rindā.

2.1.2. Konsolidācijas procesā iekļauto komercsabiedrību identifikācija

Saistītā komercsabiedrība (nosaukums un identifikācija)

Juridiskā adrese

Reģistrācijas numurs

Paraksttiesīgā amatpersona (amats, vārds un uzvārds)

A.   
B.   
C.   
D.   
E.   

Svarīgi!

Dati par šādas saistītas komercsabiedrības partnerkomercsabiedrībām, kuras konsolidējot vēl nav iekļautas, tiek apstrādāti līdzīgi kā par iesniedzējkomercsabiedrības tiešajiem partneriem. Tāpēc A sadaļā jāpievieno to dati un partnerkomercsabiedrības lapa.

2.2. Otrā tipa saistītās komercsabiedrības

Par katru saistīto komercsabiedrību (ieskaitot saistību ar citas saistītas komercsabiedrības starpniecību) aizpilda saistītās komercsabiedrības lapu un, aizpildot B(2) tabulu, apvieno visu saistīto komercsabiedrību pārskatu datus.

B(2) tabula

Komercsabiedrības numurs10

Vidējais darbinieku skaits (gadā)

Gada apgrozījums (EUR)

Gada bilances kopsumma (EUR)

1.   
2.   
3.   

Kopā11

   

Piezīmes.
10 Par katru komercsabiedrību pievieno atsevišķu saistītās komercsabiedrības lapu.
11 Datus no tabulas rindas "Kopā" iekļauj tabulas "Aprēķini par partnerkomercsabiedrībām vai saistītām komercsabiedrībām" 2.3. rindā.

II. Saistītās komercsabiedrības lapa
(tikai par saistītajām komercsabiedrībām, kas konsolidējot nav iekļautas B tabulā)

1. Saistītās komercsabiedrības identifikācija

Vārds, uzvārds vai nosaukums 
Juridiskā adrese 
Reģistrācijas numurs 
Paraksttiesīgā amatpersona 
 

(amats, vārds un uzvārds)

2. Dati par komercsabiedrību

Pēdējais saistītās komercsabiedrības pārskata gads (ierakstīt gadu)

 

Vidējais darbinieku skaits (gadā)

Gada apgrozījums (EUR)

Gada bilances kopsumma (EUR)

Kopā12

   

Piezīme.
12 Šos datus iekļauj B sadaļas B(2) tabulā.

Svarīgi!

Datus par komercsabiedrībām, kas saistītas ar citām komercsabiedrībām, iegūst no gada pārskatiem (vai konsolidētajiem gada pārskatiem, ja tādi ir). Tiem proporcionāli pievieno datus par attiecīgās saistītās komercsabiedrības iespējamām partnerkomercsabiedrībām, kuras atrodas tieši pirms vai pēc tām, ja šie dati jau nav iekļauti pēc konsolidācijas. Datus par šādām partnerkomercsabiedrībām apstrādā līdzīgi datiem par komercsabiedrības tiešajiem partneriem, tāpēc A sadaļā jāpievieno to dati un partnerkomercsabiedrības lapa.

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 776Pieņemts: 16.12.2014.Stājas spēkā: 24.12.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 255, 23.12.2014. OP numurs: 2014/255.9
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
271191
24.12.2014
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"