Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.777

Rīgā 2014.gada 16.decembrī (prot. Nr.71 6.§)
Kārtība, kādā Eiropas Komisijā iesniedz gada ziņojumus par komercdarbības atbalsta izdevumiem, un kārtība, kādā piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Eiropas Komisijā elektroniski iesniedz gada ziņojumus par komercdarbības atbalsta izdevumiem (turpmāk – gada ziņojums), un kārtību, kādā piešķir un anulē gada ziņojumu elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības.

2. Noteikumus piemēro, izstrādājot gada ziņojumus, kurus Eiropas Komisijā iesniedz saskaņā ar Padomes 1999. gada 22. marta Regulas (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 21. panta 1. punktu un Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 659/1999, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK Līguma 93. panta piemērošanai, 5., 6. un 7. pantu.

3. Gada ziņojumus Eiropas Komisijā iesniedz, izmantojot Eiropas Komisijas pārziņā esošo gada ziņojumu elektronisko sistēmu State Aid Reporting Interactive (turpmāk – sistēma), kura atrodama tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/competition/sani/sari/app.

II. Sistēmas lietotāju kategorijas un funkcijas

4. Lai nodrošinātu sistēmas darbību un gada ziņojumu elektronisku iesniegšanu Eiropas Komisijā, Latvijā saskaņā ar Eiropas Komisijas izstrādāto Lietotāja rokasgrāmatu dalībvalstu SARI lietotājiem ir noteiktas šādas lietotāju kategorijas:

4.1. vietējais administrators (Local Administrator);

4.2. iegrāmatotājs (Contributor);

4.3. lietotājs (User);

4.4. parakstītājs (Signatory);

4.5. validētājs (Validator).

5. Vietējais administrators ir Finanšu ministrijas vai Zemkopības ministrijas informācijas sistēmu speciālists.

6. Iegrāmatotājs un lietotājs ir valsts vai pašvaldības institūcijas ierēdnis vai darbinieks vai šo institūciju pilnvarotas juridiskās personas pārstāvis, kurš saskaņā ar amata vai darba pienākumiem gada ziņojumā ievada informāciju par izdevumiem un līdzfinansējumu.

7. Parakstītājs ir valsts vai pašvaldības institūcijas ierēdnis vai darbinieks vai šo institūciju pilnvarotas juridiskās personas pārstāvis, kurš saskaņā ar amata vai darba pienākumiem sistēmā elektroniski paraksta gada ziņojumu.

8. Validētājs ir Finanšu ministrijas vai Zemkopības ministrijas norīkots atašejs Latvijas pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā, kurš validē sistēmā elektroniski parakstīto gada ziņojumu iesniegšanai Eiropas Komisijā.

9. Darbības, kuras atļauts veikt sistēmā, atbilstoši sistēmas lietotāju kategorijai ir noteiktas šo noteikumu 1. pielikumā

10. Valsts vai pašvaldības institūcija, ja nepieciešams, izstrādā kārtību, kurā detalizētāk nosaka attiecīgajai institūcijai atbilstošās sistēmas lietotāju kategorijas, kā arī sistēmas lietotāju tiesības un pienākumus.

III. Gada ziņojumu elektroniskā iesniegšana Eiropas Komisijā

11. Valsts vai pašvaldības institūcija vai šo institūciju pilnvarota juridiskā persona ir atbildīga par gada ziņojuma sagatavošanu par tās kompetencē esošajiem komercdarbības atbalsta pasākumiem.

12. Gada ziņojuma sagatavošana notiek, ievērojot šādu secību:

12.1. Finanšu ministrija un Zemkopības ministrija atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 9. panta pirmās daļas 1. punktā un otrajā daļā noteiktajam kompetenču sadalījumam saņem no Eiropas Komisijas paziņojumu, ka sistēmā ir aizpildīta sākotnējā informācija par spēkā esošajiem komercdarbības atbalsta pasākumiem;

12.2. Finanšu ministrija vai Zemkopības ministrija 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 12.1. apakšpunktā minētā Eiropas Komisijas paziņojuma saņemšanas nosūta valsts vai pašvaldības institūcijai vai šo institūciju pilnvarotai juridiskajai personai aicinājumu uzsākt gada ziņojuma sagatavošanu;

12.3. iegrāmatotājs un lietotājs atbilstoši kompetencei līdz kārtējā gada 15. maijam sagatavo gada ziņojumu. Pirms gada ziņojuma pabeigšanas lietotājs informē Finanšu ministriju vai Zemkopības ministriju par datu ievadīšanu;

12.4. Finanšu ministrija vai Zemkopības ministrija 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas par datu ievadīšanu informē par nepieciešamību veikt precizējumus gada ziņojumā vai saskaņo gada ziņojumu;

12.5. lietotājs piecu darbdienu laikā pēc Finanšu ministrijas vai Zemkopības ministrijas norādīto precizējumu veikšanas vai saskaņojuma saņemšanas pabeidz ievadīt datus un divu darbdienu laikā pēc gada ziņojuma datu ievades pabeigšanas informē par to parakstītāju;

12.6. parakstītājs divu darbdienu laikā pēc gada ziņojuma datu ievades pabeigšanas elektroniski paraksta gada ziņojumu;

12.7. pēc gada ziņojuma elektroniskas parakstīšanas Finanšu ministrija vai Zemkopības ministrija līdz kārtējā gada 25. jūnijam informē atbildīgo validētāju par to, vai gada ziņojums ir validējams;

12.8. validētājs līdz kārtējā gada 30. jūnijam validē gada ziņojumu iesniegšanai Eiropas Komisijā.

IV. Sistēmas lietošanas tiesību piešķiršana un anulēšana

13. Sistēmas lietošanas tiesības piešķir, ja valsts vai pašvaldības institūcijas ierēdnim vai darbiniekam vai šo institūciju pilnvarotas juridiskās personas pārstāvim tās ir nepieciešamas amata vai darba pienākumu veikšanai. Lai piešķirtu sistēmas lietošanas tiesības, attiecīgā valsts vai pašvaldības institūcija vai šo institūciju pilnvarota juridiskā persona iesniedz Finanšu ministrijā vai Zemkopības ministrijā iesniegumu (2. pielikums).

14. Zemkopības ministrijas vietējais administrators piešķir un anulē sistēmas lietošanas tiesības Zemkopības ministrijas vai tās padotības iestādes ierēdnim vai darbiniekam, kurš saskaņā ar amata vai darba pienākumiem sagatavo gada ziņojumus Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 9. panta otrajā daļā noteiktajās darbības jomās un nozarēs. Zemkopības ministrijas vai tās padotības iestādes ierēdnis vai darbinieks iegūtās sistēmas lietošanas tiesības izmanto, arī gatavojot gada ziņojumus citu komercdarbības nozaru atbalstīšanai. Pārējos gadījumos sistēmas lietošanas tiesības piešķir un anulē Finanšu ministrijas vietējais administrators.

15. Finanšu ministrijas vai Zemkopības ministrijas vietējais administrators piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas lietotāju reģistrē sistēmā.

16. Sistēmas lietošanas tiesības anulē saskaņā ar valsts vai pašvaldības institūcijas vai šo institūciju pilnvarotas juridiskās personas iesniegumu (2. pielikums), ja iestājas kāds no šādiem nosacījumiem:

16.1. lietotājs izbeidz pildīt ar sistēmas lietošanu saistītos amata vai darba pienākumus;

16.2. lietotājs ar savu darbību vai bezdarbību pieļāvis iespēju nepilnvarotai personai lietot sistēmas datus;

16.3. lietotājs veic darbības, kas vājina sistēmas drošību.

17. Valsts vai pašvaldības institūcija vai šo institūciju pilnvarota juridiskā persona šo noteikumu 16. punktā minētajos gadījumos iesniedz Finanšu ministrijā vai Zemkopības ministrijā iesniegumu par sistēmas lietošanas tiesību anulēšanu.

18. Šajā nodaļā minēto kārtību nepiemēro, piešķirot un anulējot sistēmas lietošanas tiesības validētājam. Kārtību, kādā validētājam piešķir sistēmas lietošanas tiesības, nosaka Eiropas Komisija.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 16.decembra
noteikumiem Nr.777
Sistēmā veicamās atļautās darbības atbilstoši sistēmas lietotāja kategorijai

Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 777 "Kārtība, kādā Eiropas Komisijā iesniedz gada ziņojumus par komercdarbības atbalsta izdevumiem, un kārtība, kādā piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības" 4. punktā minētajām sistēmas lietotāju kategorijām saistībā ar gada ziņojuma par komercdarbības atbalsta izdevumiem sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Komisijā atļauts veikt šādas darbības:

1. Iegrāmatotājs:

1.1. ievadīt un saglabāt datus rediģējamos laukos "izdevumu informācija" un "līdzfinansējums";

1.2. izdrukāt lietu sarakstu;

1.3. skatīt lietas darbplūsmas vēsturi;

1.4. skatīt komentārus par lietu.

2. Lietotājs:

2.1. ievadīt un saglabāt datus rediģējamos laukos "izdevumu informācija", "līdzfinansējums", "pastāvīgas piezīmes" un "komentāri";

2.2. apstiprināt datu ievadi;

2.3. pieprasīt izdevumu rindas mainīšanu vai pievienošanu jaunai lietai (ar parakstītāja apstiprinājumu);

2.4. izdrukāt lietu sarakstu;

2.5. skatīt lietas darbplūsmas vēsturi;

2.6. skatīt komentārus par lietu.

3. Parakstītājs:

3.1. parakstīt lietas;

3.2. noraidīt pabeigtu lietu;

3.3. noraidīt vai apstiprināt pieprasījumu mainīt vai papildināt izdevumu rindas;

3.4. veikt visas lietotāja darbības;

3.5. izdrukāt lietu sarakstu;

3.6. skatīt lietas darbplūsmas vēsturi;

3.7. skatīt komentārus par lietu.

4. Validētājs:

4.1. validēt lietas, kuru statuss ir "Parakstīts";

4.2. noraidīt parakstītu lietu;

4.3. izdrukāt lietu sarakstu;

4.4. skatīt lietas darbplūsmas vēsturi;

4.5. skatīt komentārus par lietu.

5. Vietējais administrators:

5.1. skatīt visas lietas;

5.2. nodrošināt sistēmas lietotāju pārvaldību;

5.3. izveidot filtrus gada pārskata informācijas ieguvei;

5.4. izdrukāt lietu sarakstu;

5.5. skatīt lietas darbplūsmas vēsturi;

5.6. skatīt piezīmes par lietu.

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 16.decembra
noteikumiem Nr.777
Iesniegums sistēmas lietošanas tiesību piešķiršanai un anulēšanai

1. Informācija par iesniedzēju:

1.1. valsts vai pašvaldības institūcijas vai šo institūciju pilnvarotas juridiskās personas nosaukums

1.2. adrese

2. Informācija par sistēmas lietotāju:

2.1. vārds, uzvārds 
2.2. struktūrvienība 
2.3. amats 
2.4. tālruņa numurs 
2.5. e-pasta adrese 

3. Sistēmas lietotāja kategoriju

(Vajadzīgo atzīmēt ar X)

iegrāmatotājs

lietotājs

parakstītājs

3.1. piešķirt   
3.2. anulēt   

4. Sistēmas lietotājs   
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

 

(datums)

5. Valsts vai pašvaldību institūcijas vai šo institūciju pilnvarotas juridiskās personas vadītājs

   

(vārds, uzvārds, paraksts)

 

(datums)

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Eiropas Komisijā iesniedz gada ziņojumus par komercdarbības atbalsta izdevumiem, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 777Pieņemts: 16.12.2014.Stājas spēkā: 24.12.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 255, 23.12.2014. OP numurs: 2014/255.10
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
271161
24.12.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)