Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.755

Rīgā 2014.gada 9.decembrī (prot. Nr.69 37.§)
Gāzes balonu aprites, uzraudzības un kontroles kārtība
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka tādu atkārtoti uzpildāmu gāzes balonu aprites, uzraudzības un kontroles kārtību, kuriem atbilstoši normatīvajiem aktiem par transportējamām spiedieniekārtām ir veikta atbilstības novērtēšana vai atkārtota atbilstības novērtēšana un tie ir marķēti ar atbilstību apliecinošo marķējumu – "Pī" zīmi, un nepieciešamos pasākumus, lai novērstu risku cilvēka dzīvībai, veselībai, videi vai īpašumam.

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr.138 redakcijā)

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. gāzes balons – transportējamā spiedieniekārta ar ūdens ietilpību ne vairāk kā 150 litri;

2.2. gāzes balonu aprite – visas darbības ar gāzes balonu no tā uzpildes līdz lietošanai un izlietota gāzes balona nodošanai tā atkārtotai uzpildīšanai vai utilizācijai (uzpilde, uzglabāšana, transportēšana, tirdzniecība, gāzes patērēšana, atkārtota uzpilde vai utilizācija);

2.3. gāzes balona piederības apliecinājums – atbildīgās personas sastādīts dokuments, kas ļauj identificēt gāzes balonus, kurus atbildīgās personas laiž apritē;

2.4. gāzes balonu tirgotājs – fiziska vai juridiska persona, kas piedāvā uzpildītus gāzes balonus lietotājiem;

2.5. atbildīgā persona – persona, kura organizē gāzes balonu uzpildes procesu un to piedāvāšanu gāzes balonu tirgotājam vai gāzes balonu lietotājam.

3. Atbildīgā persona ir uzskatāma par ražotāju Preču un pakalpojumu drošuma likuma izpratnē.

4. Šo noteikumu prasības nav piemērojamas attiecībā uz medicīnā un zinātniskajā pētniecībā izmantojamo gāzes balonu apriti.

2. Prasības gāzes balonu apritei
2.1. (Apakšnodaļas nosaukums svītrots ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.138)

5. Gāzes balonus atļauts piedāvāt tirdzniecības vietās, kuras atbilst šo noteikumu prasībām un kuras ir reģistrētas gāzes balonu tirdzniecības vietu reģistrā.

6. Tirgū atļauts piedāvāt:

6.1. (svītrots ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.138);

6.2. gāzes balonus, kas atbilst šo noteikumu prasībām un normatīvajiem aktiem par transportējamām spiedieniekārtām;

6.3. gāzes balonus, kuru krāsa, marķējums vai cits tehniskais risinājums ļauj identificēt atbildīgo personu, kā arī gāzes balonus, kas nav marķēti atbilstoši minētajiem nosacījumiem, ja gāzes balonu uzpildei ir nodevis tā īpašnieks;

6.4. sašķidrinātās naftas gāzes balonus, kas ir uzpildīti stacijās, kuras atbilst normatīvajiem aktiem par akcīzes preču apriti un par sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtību, vai sašķidrinātās naftas gāzes balonus, kuri uzpildīti citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, Turcijā vai kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm un atbilst attiecīgās valsts tiesiskajam regulējumam, kurš nodrošina līdzvērtīgu drošuma līmeni.

(Grozīts ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.138)

7. Atbildīgā persona nodrošina, lai sašķidrinātās naftas gāzes baloniem būtu:

7.1. marķējums saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanas kārtību, kā arī marķējums, kurš satur informāciju par gāzes balona uzpildītāju (saimnieciskās darbības veicēja nosaukums, reģistrācijas numurs komercreģistrā, balonu uzpildes stacijas adrese un tālruņa numurs), uzpildes datumu, balona bruto svaru un iepildītās gāzes svaru;

7.2. blīvējums, noslēgvāciņš un ventiļa aizsargs;

7.3. lietošanas instrukcija, kurā iekļauta vismaz šāda informācija:

7.3.1. pārvadāšanas nosacījumi;

7.3.2. uzstādīšanas nosacījumi;

7.3.3. lietošanas un uzglabāšanas nosacījumi;

7.3.4. rīcība gāzes noplūdes, gāzes balona bojājuma un avārijas gadījumos.

8. Gāzes balonu tirgotājs pārliecinās, ka gāzes baloni, kas atrodas gāzes balonu tirdzniecības vietā, atbilst šo noteikumu 7. punktā minētajām prasībām.

9. Gāzes balonu tirgotājs pēc gāzes balona lietotāja pieprasījuma par atlīdzību vai bez tās nodrošina uzpildītā gāzes balona piegādi un uzstādīšanu gāzes balona lietotāja norādītajā vietā.

10. Uzstādot gāzes balonu pēc gāzes balona lietotāja pieprasījuma, gāzes balonu pievieno tikai tām ierīcēm, kuru tehniskais stāvoklis nerada draudus cilvēka veselībai un dzīvībai, īpašumam un apkārtējai videi, un ievēro uzstādīšanas instrukcijas un ugunsdrošības noteikumus.

11. Ja sašķidrinātās naftas vai skābekļa gāzes balons nav derīgs turpmākai lietošanai, gāzes balonu tirgotājs bez papildu maksas to pieņem no gāzes balona lietotāja un organizē tā utilizāciju.

(Grozīts ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.138)

2.2. (Apakšnodaļas nosaukums svītrots ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.138)

12. Atbildīgā persona sastāda gāzes balona piederības apliecinājumu, kurā papildus tiek iekļauts šo noteikumu 20. punktā minētā servisa dienesta tālruņa numurs, un, pirms gāzes baloni tiek piedāvāti tirgū, iesniedz piederības apliecinājumu Patērētāju tiesību aizsardzības centram (turpmāk – centrs).

13. Atbildīgā persona izsniedz gāzes balona piederības apliecinājumus tam gāzes balonu tirgotājam, kurš piedāvās attiecīgās atbildīgās personas gāzes balonus gāzes balonu lietotājiem.

14. Gāzes balonu tirgotājs pieņem apmaiņai tukšu gāzes balonu, kas nav tehniski bojāts un atbilst normatīvajiem aktiem par transportējamām spiedieniekārtām, kā arī gāzes balonu, kuram ir beidzies lietošanas laikā paredzētās periodiskās inspicēšanas termiņš, bet pretī pēc gāzes balona lietotāja izvēles izsniedz gāzes balonu, ko uzpildījusi atbildīgā persona, par kuru gāzes balonu tirgotājs ir iekļāvis informāciju šo noteikumu 25. punktā minētajā reģistrācijas pieteikumā.

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr.138 redakcijā)

15. Atbildīgā persona nodrošina gāzes balonu periodisku inspicēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par transportējamajām spiedieniekārtām.

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr.138 redakcijā)

16. Atbildīgā persona nodrošina, lai krāsa, marķējums vai cits tehniskais risinājums, kas ļauj identificēt atbildīgo personu, būtu viegli, skaidri un nepārprotami saskatāms, salasāms un neizdzēšams.

17. Ja atbildīgā persona izsniedz gāzes balonu pret drošības naudu, gāzes balona lietotājs to ir tiesīgs saņemt atpakaļ pilnā apmērā, ja viņš atdod gāzes balonu un šī balona tehniskais stāvoklis, neskaitot dabīgo nolietojumu, atbilst normatīvajos aktos par transportējamām spiedieniekārtām noteiktajām būtiskajām prasībām.

18. (Svītrots ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.138)

19. Atbildīgā persona nodrošina, ka gāzes balonu lietotājam ir pieejams gāzes balonu nomas pakalpojums.

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr.138 redakcijā)

20. Atbildīgā persona nodrošina gāzes balonu servisu. Atbildīgās personas var arī savstarpēji vienoties par kopēju servisa dienestu.

2.3. Papildu prasības lietotāju gāzes balonu apritei

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.138)

21. (Svītrots ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.138)

22. (Svītrots ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.138)

23. (Svītrots ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.138)

24. (Svītrots ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.138)

3. Prasības gāzes balonu tirdzniecības vietām

25. Gāzes balonu tirgotājam pirms gāzes balonu tirdzniecības uzsākšanas ir pienākums reģistrēt tirdzniecības vietu, iesniedzot centrā reģistrācijas pieteikumu saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu (turpmāk – reģistrācijas pieteikums).

26. (Svītrots ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.138)

27. Gāzes balonu tirgotājs pirms izmaiņu veikšanas reģistrācijas pieteikumā minētajā informācijā sagatavo un iesniedz centram aktualizēto reģistrācijas pieteikumu, kā arī paziņo par gāzes balonu tirdzniecības izbeigšanu. Ja gāzes balonu tirgotājam par izmaiņām nav iespējams paziņot iepriekš, viņš ziņo par izmaiņām piecu darbdienu laikā, kopš viņam tās kļuva zināmas.

28. Gāzes balonu tirgotājs gāzes balonu tirdzniecības vietā patērētājiem labi saredzamā vietā vienkopus izvieto šādu informāciju:

28.1. gāzes balonu tirdzniecības vietas nosaukums un reģistrācijas numurs centra uzturētajā gāzes balonu tirdzniecības vietu reģistrā;

28.2. tirdzniecības vietas darba laiks;

28.3. tirdzniecības vietā piedāvāto gāzes balonu servisa dienestu tālruņu numuri.

29. Gāzes balonu tirgotājs nodrošina, lai tirdzniecības vietā būtu pieejama informācija par gāzes balonu uzpildes vietu.

30. (Svītrots ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.138)

4. Gāzes balona lietotāja pienākumi un tiesības

31. Gāzes balona lietotājam ir pienākums ievērot normatīvajos aktos par ugunsdrošību noteiktās prasības, kā arī sašķidrinātās naftas gāzes balona lietošanas instrukciju. Konstatējot gāzes balona bojājumus, jārīkojas atbilstoši lietošanas instrukcijā paredzētajiem drošības pasākumiem.

32. Gāzes balona lietotājam aizliegts veikt jebkādas patvaļīgas darbības ar gāzes balonu un tā drošības ierīcēm, tai skaitā gāzes balona ventiļa remontu.

5. Gāzes balonu aprites uzraudzība un kontrole

33. Šo noteikumu izpildes uzraudzību un kontroli veic centrs un citas valsts pārvaldes iestādes atbilstoši kompetencei.

34. Centrs reģistrē gāzes balonu tirdzniecības vietu gāzes balonu tirdzniecības vietu reģistrā un ievieto par to informāciju centra mājaslapā.

35. Centrs piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 25. punktā minētās informācijas saņemšanas reģistrē gāzes balonu tirgotāju gāzes balonu tirdzniecības vietu reģistrā vai pieņem lēmumu par reģistrācijas atteikumu un to paziņo Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

36. Centrs triju darbdienu laikā pēc pilnīgas šo noteikumu 25. punktā minētās informācijas un dokumentu saņemšanas informē gāzes balonu tirgotāju:

36.1. par datumu, kad tiks veikta gāzes balonu tirgotāja reģistrācija vai pieņemts lēmums par reģistrācijas atteikumu;

36.2. par kārtību, kādā var apstrīdēt centra lēmumu;

36.3. par noklusējuma piemērošanas kārtību, ja šo noteikumu 36.1. apakšpunktā minētajā termiņā centrs neveic reģistrāciju vai nepaziņo par reģistrācijas atteikumu.

37. Ja centrs ir sniedzis šo noteikumu 36. punktā minēto informāciju gāzes balonu tirgotājam un šo noteikumu 36.1. apakšpunktā minētajā termiņā neveic gāzes balonu tirdzniecības reģistrāciju vai nepaziņo par reģistrācijas atteikumu, uzskatāms, ka centrs ir veicis reģistrāciju, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu.

38. Uz informācijas aktualizāciju gāzes balonu reģistrā ir attiecināma šo noteikumu 35., 36. un 37. punktā noteiktā kārtība.

39. Centrs ir tiesīgs izslēgt gāzes balonu tirdzniecības vietu no gāzes balonu tirdzniecības vietu reģistra, ja gāzes balonu tirgotājs:

39.1. neievēro šo noteikumu prasības;

39.2. reģistrācijas pieteikumā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas;

39.3. ir izslēgts no komercreģistra;

39.4. neveic gāzes balonu tirdzniecību;

39.5. iesniedzis iesniegumu par izslēgšanu no reģistra.

6. Noslēguma jautājumi

40. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 31. martā.

41. Par gāzes balonu tirdzniecības vietām, kuras piedalās gāzes balonu apritē, gāzes balonu tirgotājs informē centru līdz 2015. gada 31. maijam, ievērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto kārtību.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministra vietā –
aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 9.decembra noteikumiem Nr.755
Gāzes balonu reģistrācijas žurnāls

(Pielikums svītrots ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.138)

2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 9.decembra
noteikumiem Nr.755
Gāzes balonu tirdzniecības vietas reģistrācijas pieteikums
     
  

(vieta)

  
   

Nr.

 

(datums)

    

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 9. decembra noteikumu Nr. 755 "Gāzes balonu aprites un uzraudzības kārtība" 25. punktu

 

(gāzes balonu tirgotāja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese)

paziņo, ka uzsāk gāzes balonu tirdzniecību, un sniedz šādu informāciju:

1. Paziņojuma veids (atzīmēt ar √):
  gāzes balonu reģistrācijas pieteikums
  informācijas aktualizācija reģistrācijas pieteikumā

2. Tirdzniecības vietas veids (atzīmēt ar √):
  stacionāra gāzes balonu tirdzniecības vieta
 

(tirdzniecības vietas adrese un darba laiks)

  pārvietojama gāzes balonu tirdzniecības vieta
 

(transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs un tā īpašnieks)


3. Kontaktinformācija:
 

(atbildīgās personas vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts)


4. Gāzes balonu tirdzniecības vietā veicamās darbības (atzīmēt ar √):
  atbildīgās personas gāzes balonu piedāvāšana
  lietotāja gāzes balonu pieņemšana uzpildīšanai

5. Gāzes balonu tirdzniecības vietā tiks piedāvāti šāda tilpuma un šādu atbildīgo personu gāzes baloni:
 
 ,

(atbildīgā persona, gāzes balonu tilpums vai balonu tilpuma diapazons)

 
kuros uzpildīta gāze vai gāzu maisījums 
 

(sašķidrinātā naftas vai rūpnieciskā gāze)


Gāzes balonu tirgotāja
paraksttiesīgā persona
     
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Ekonomikas ministra vietā –
aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Gāzes balonu aprites, uzraudzības un kontroles kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 755Pieņemts: 09.12.2014.Stājas spēkā: 31.03.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 253, 19.12.2014. OP numurs: 2014/253.4
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
271106
{"selected":{"value":"31.03.2015","content":"<font class='s-1'>31.03.2015.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"31.03.2015","iso_value":"2015\/03\/31","content":"<font class='s-1'>31.03.2015.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
31.03.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)