Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2022. gada 2. jūlijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.731

Rīgā 2014.gada 2.decembrī (prot. Nr.66 9.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.928 "Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par grāmatvedību"
13.panta ceturtās daļas 2.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 14. novembra noteikumos Nr. 928 "Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 185. nr.; 2012, 53. nr.; 2013, 193. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Reliģiskā organizācija par katru pārskata gadu sagatavo gada pārskatu. Gada pārskats sastāv no bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata, ziedojumu un dāvinājumu pārskata un pielikuma. Ja reliģiskā organizācija, kuras apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 40 000 euro, ir izvēlējusies kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, attiecīgā reliģiskā organizācija nepiemēro šo noteikumu II un V nodaļā minēto kārtību, izņemot šo noteikumu 12., 13., 14. un 15. punktu, un par katru pārskata gadu sagatavo šādas gada pārskata daļas - ieņēmumu un izdevumu pārskatu un ziedojumu un dāvinājumu pārskatu.";

1.2. papildināt noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Ja reliģiskajai organizācijai, kura kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 40 000 euro, bet kārtējā pārskata gadā pārsniedz 40 000 euro, attiecīgā reliģiskā organizācija zaudē iespēju kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, taču pārskata gadā tā var turpināt kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Ja kārtējā pārskata gadā ir bijis tikai viens saimnieciskā darījuma gadījums (piemēram, nekustamā īpašuma atsavināšana), kura rezultātā kopējā saimniecisko darījumu kopsumma pārsniedz 40 000 euro pārskata gadā, attiecīgā reliģiskā organizācija var turpināt kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā arī nākamajā pārskata gadā.";

1.3. svītrot 3. punktu;

1.4. papildināt noteikumus ar 36.1 punktu šādā redakcijā:

"36.1 Postenī "No Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Savienības Ekonomikas zonas (EEZ) fondiem un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums" norāda pārskata gadā saņemto finansējumu no Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Savienības Ekonomikas zonas (EEZ) fondiem un citiem ārvalstu fondiem.";

1.5. papildināt 37. punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Šajā postenī norāda pārskata gadā saņemto finansējumu arī no citām reliģiskajām organizācijām un nevalstiskajām organizācijām.";

1.6. aizstāt 39. punktā vārdu "patērētos" ar vārdu "izlietotos";

1.7. izteikt 46. un 47. punktu šādā redakcijā:

"46. Ziedojumu un dāvinājumu pārskats sastāv no šo noteikumu 3. pielikumā norādītās shēmas un 4. pielikumā norādītās tabulas (4. pielikumā norādīto tabulu aizpilda tikai tās reliģiskās organizācijas, kurām ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss).

47. Postenī "Atlikums pārskata gada sākumā" norāda iepriekšējos gados ziedojumos un dāvinājumos saņemtās naudas summas atlikuma un mantisko ziedojumu vai dāvinājumu vērtības atlikuma kopsummu pārskata gada sākumā, norādot sadalījumā pa veidiem: vispārējo ziedojumu (ziedojumi un dāvinājumi neierobežotai lietošanai) atlikums un mērķziedojumu (ziedojumi un dāvinājumi noteiktiem mērķiem) atlikums, to skaitā norādot anonīmo ziedojumu un dāvinājumu atlikumu.";

1.8. papildināt noteikumus ar 48.1 punktu šādā redakcijā:

"48.1 Par anonīmu (nezināmu) ziedotāju un dāvinātāju uzskatāma neidentificēta persona, kas ir ziedojusi un veikusi dāvinājumu.";

1.9. papildināt noteikumus ar 49.1 punktu šādā redakcijā:

"49.1 Ziedojumu un dāvinājumu izlietojumu norāda pa veidiem: izlietotie vispārējie ziedojumi (ziedojumi un dāvinājumi neierobežotai lietošanai), izlietotie mērķziedojumi (ziedojumi un dāvinājumi noteiktiem mērķiem) un izlietotie anonīmie ziedojumi un dāvinājumi.";

1.10. papildināt 50. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ziedojumu un dāvinājumu atlikumu pārskata gada beigās aprēķina un norāda pa veidiem: vispārējo ziedojumu (ziedojumi un dāvinājumi neierobežotai lietošanai) atlikums un mērķziedojumu (ziedojumi un dāvinājumi noteiktiem mērķiem) atlikums, to skaitā norādot anonīmo ziedojumu un dāvinājumu atlikumu.";

1.11. papildināt IV nodaļu ar 51.1 punktu šādā redakcijā:

"51.1 4. pielikumā norādīto tabulu aizpilda reliģiskās organizācijas, kurām ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, šādā kārtībā:

51.1 1. 1. ailē "Nr. p. k." norāda projekta, pasākuma vai aktivitātes ieraksta kārtas numuru;

51.1 2. 2. ailē "Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma apraksts" norāda projektus, pasākumus un aktivitātes, kurām ziedojumi un dāvinājumi ir izlietoti, atšifrējot to kopsummas apakšpunktos, tai skaitā norādot konkrētās īstenojamā projekta aktivitātes;

51.1 3. 3. ailē "Ziedojumu un dāvinājumu izlietojums" norāda atbilstoši 2. ailē minētajam projektam, pasākumam un aktivitātei kopā izlietoto naudas summu, kā arī izlietoto naudas summu sadalījumā pa 2. ailē minētajām izlietojuma pozīcijām. Ailes noslēgumā aprēķina un norāda ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsummu;

51.1 4. 4. ailē "Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa" norāda izlietotos ziedojumus un dāvinājumus pa saņemšanas veidiem katram projektam, pasākumam, aktivitātei un izlietojuma pozīcijām atbilstoši 2. ailē minētajam. Ailes noslēgumā aprēķina un norāda izlietoto ziedojumu un dāvinājumu kopsummu;

51.1 5. 5. ailes "Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids" apakšailē "administratīvajiem izdevumiem (AI)" norāda izdevumus, kas saistīti ar reliģiskās organizācijas vadīšanu, uzturēšanu, reklāmu un ar reliģiskās organizācijas mērķu un uzdevumu īstenošanai nepieciešamo ieņēmumu ieguvi, kā arī ar šiem izdevumiem saistītos nodokļus. Administratīvajos izdevumos iekļauj:

51.1 5.1. pašu vajadzībām izlietotos pārskata gadā pirktos, ziedojumā vai dāvinājumā saņemtos materiālus, preces un citus krājumus;

51.1 5.2. pamatlīdzekļu iegādes, ražošanas vai uzstādīšanas izdevumus, kā arī datorprogrammu, citu nemateriālo ieguldījumu, kapitāla līdzdalības daļu, akciju un citu vērtspapīru iegādes izdevumus;

51.1 5.3. darba ņēmējiem pārskata gadā aprēķināto darba algu, atlīdzību vai citu darba samaksai pielīdzināmu maksājumu summas un ar tām saistītās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

51.1 5.4. reliģiskās organizācijas kā darba devējas pārskata gadā aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summas, aprēķinātos likumā paredzētos maksājumus darbiniekiem darbnespējas gadījumos (bruto summās), naudas iemaksas privātajos pensiju fondos un citus ar darbinieku sociālo apdrošināšanu saistītus naudas maksājumus;

51.1 5.5. pārskata gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas;

51.1 5.6. izdevumus par saņemtajiem citu personu pakalpojumiem, telpu nomu, apkuri, apgaismošanu, tālruni, pasta pakalpojumiem, kancelejas izdevumus, komandējumu izdevumus, reklāmas izdevumus, kā arī organizācijas īpašuma apdrošināšanas maksājumus;

51.1 6. nosakot administratīvos izdevumus, šo noteikumu 51.1 5. apakšpunktā minētos izdevumus var samazināt par tiem izdevumiem vai izdevumu daļu, kurus var tieši attiecināt uz noteiktu uzdevumu, kas veikts, lai sasniegtu konkrētu organizācijas mērķi;

51.1 7. 5. ailē "Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids" norāda ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veidu. Ailes noslēgumā aprēķina un norāda katra ziedojuma un dāvinājuma izlietojuma veida kopsummu;

51.1 8. 6. ailē "Sabiedriskā labuma darbības joma" norāda sabiedriskā labuma darbības jomu, kurai ziedojumi un dāvinājumi izlietoti. Norādot jomu, lieto attiecīgu kodu saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma piezīmi. Šo aili aizpilda par ziedojumiem un dāvinājumiem, kuru izlietojuma veids ir sabiedriskā labuma darbība;

51.1 9. 7. ailē "Sabiedriskā labuma mērķa grupa" norāda sabiedrības daļu, uz kuru vērsta sabiedriskā labuma darbība. Norādot sabiedrības daļu, lieto attiecīgu kodu saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma piezīmi. Šo aili aizpilda par ziedojumiem un dāvinājumiem, kuru izlietojuma veids ir sabiedriskā labuma darbība;

51.1 10. 8. ailē "Sabiedriskā labuma guvēju skaits" norāda tikai attiecīgā projekta, pasākuma vai aktivitātes kopējo sabiedriskā labuma guvēju skaitu. Šo aili aizpilda par ziedojumiem un dāvinājumiem, kuru izlietojuma veids ir sabiedriskā labuma darbība.";

1.12. papildināt noteikumus ar 54.7. un 54.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"54.7. informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem pamatlīdzekļiem (atsevišķi par katru pamatlīdzekļu veidu):

54.7.1. atlikumi pārskata gada sākumā un beigās;

54.7.2. nolietojums un vērtības norakstīšana pārskata gadā;

54.8. informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem krājumiem:

54.8.1. atlikumi pārskata gada sākumā un beigās;

54.8.2. vērtības norakstīšana pārskata gadā.";

1.13. svītrot 55. punktu;

1.14. izteikt 56. punktu šādā redakcijā:

"56. Reliģiskā organizācija ne vēlāk kā līdz nākamā gada 31. martam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā (elektroniskās deklarēšanas sistēmā) reliģiskās organizācijas vadības (vadības institūcijas) apstiprinātu gada pārskata vai tā daļas - ieņēmumu un izdevumu pārskata, ziedojumu un dāvinājumu pārskata - atvasinājumu. Reliģiskā organizācija gada pārskatu vai tā daļas - ieņēmumu un izdevumu pārskatu, ziedojumu un dāvinājumu pārskatu - var iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā arī papīra formā.";

1.15. papildināt VI nodaļu ar 56.1 punktu šādā redakcijā:

"56.1 Reliģiskās organizācijas vadība (vadības institūcija) ir atbildīga par gada pārskata sagatavošanu un iesniegšanu.";

1.16. izteikt 1., 2. un 3. pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.novembra
noteikumiem Nr.928

Bilances shēma

Aktīvs

Ilgtermiņa ieguldījumi

I. Nemateriālie ieguldījumi.

II. Pamatlīdzekļi.

1. Nekustamais īpašums.

2. Pārējie pamatlīdzekļi.

III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi.

Ilgtermiņa aizdevumi.

Apgrozāmie līdzekļi

I. Krājumi.

1. Materiāli.

2. Preces.

II. Debitori.

III. Vērtspapīri.

IV. Nauda.

Pasīvs

I. Fondi.

1. Pamatfonds.

2. Mērķfondi.

3. Rezerves fonds.

3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds.

3.2. Pārskata gada rezerves fonds.

II. Ilgtermiņa kreditori.

1. Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm.

2. Citi aizņēmumi.

III. Īstermiņa kreditori.

1. Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm.

2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

3. Pārējie kreditori.

2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.novembra
noteikumiem Nr.928

Ieņēmumu un izdevumu pārskata shēma

I. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi.

II. Saņemtie mantojumi.

III. Saņemtās dotācijas.

IV. Ieņēmumi no reliģiskās darbības.

V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības.

VI. No Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Savienības Ekonomikas zonas (EEZ) fondiem un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums.

VII. Citi ieņēmumi.

VIII. Ieņēmumi kopā.

IX. Izdevumi.

1. Materiālu izdevumi.

2. Algas.

3. Sociālās apdrošināšanas maksājumi.

4. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana.

5. Citi izdevumi.

X. Nodokļi.

XI. Izdevumi kopā.

XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība.

3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.novembra
noteikumiem Nr.928

Ziedojumu un dāvinājumu pārskata shēma

I. Atlikums pārskata gada sākumā.

1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),

tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem),

tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma.

1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai).

1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas.

1.2. Ārvalstu juridiskās personas.

1.3. Fiziskās personas (rezidenti).

1.4. Fiziskās personas (nerezidenti).

1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji.

1.6. Citi ziedotāji.

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem).

2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas.

2.2. Ārvalstu juridiskās personas.

2.3. Fiziskās personas (rezidenti).

2.4. Fiziskās personas (nerezidenti).

2.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji.

2.6. Citi ziedotāji.

III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma.

1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),

tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

1.1. Reliģiskajai darbībai.

1.2. Sabiedriskā labuma darbībai.

1.3. Administratīvajiem izdevumiem.

1.4. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem.

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem),

tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

2.1. Reliģiskajai darbībai.

2.2. Sabiedriskā labuma darbībai.

2.3. Administratīvajiem izdevumiem.

2.4. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem.

IV. Atlikums pārskata gada beigās.

1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),

tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem),

tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.";

1.17. papildināt noteikumus ar 4. pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.novembra
noteikumiem Nr.928

Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem 20___. gadā

Nr.
p. k.

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma apraksts

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojums (euro)

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa
(euro)

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids
(euro)

Sabiedriskā labuma darbības joma*

Sabiedriskā labuma mērķa grupa**

Sabiedriskā labuma guvēju skaits

vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai)

mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem)

anonīmi ziedojumi un dāvinājumi

reliģiskajai darbībai (RD)

sabiedriskā labuma darbībai (SL)

administratīvajiem izdevumiem (AI)

pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem (SD)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

         

X

           

2.

         

X

           

3.

         

X

           

4.

         

X

           
                         
Kopā

X

               

X

X

 

Piezīmes.

* Norādot sabiedriskā labuma darbības jomu, lietojiet šādus kodus:

1 - labdarība;

2 - cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība;

3 - pilsoniskas sabiedrības attīstība;

4 - izglītības veicināšana;

5 - zinātnes veicināšana;

6 - kultūras veicināšana;

7 - veselības veicināšana;

8 - slimību profilakse;

9 - sporta atbalstīšana;

10 - vides aizsardzība;

11 - palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās;

12 - sabiedrības (it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu) sociālās labklājības celšana.

** Norādot sabiedriskā labuma mērķa grupu, lietojiet šādus kodus:

1 - ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu;

2 - nepilnās ģimenes;

3 - cilvēki ar invaliditāti;

4 - personas, kuras pārsniegušas darbspējas vecumu;

5 - 15-25 gadus veci jaunieši;

6 - personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm;

7 - ilgstošie bezdarbnieki;

8 - bezpajumtnieki;

9 - cilvēktirdzniecības upuri;

10 - politiski represētās personas;

11 - personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, un viņu ģimenes;

12 - Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās personas un viņu ģimenes;

13 - personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības problēmām un viņu ģimenes;

14 - ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti;

15 - bērni;

16 - no vardarbības cietušās personas;

17 - cita."

2. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī un piemērojami gada pārskatiem par 2015. gadu un nākamajiem pārskata gadiem.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.928 "Noteikumi par reliģisko organizāciju .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 731Pieņemts: 02.12.2014.Stājas spēkā: 01.01.2015.Zaudē spēku: 02.07.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 241, 04.12.2014. OP numurs: 2014/241.4
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
270683
01.01.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)