Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.714

Rīgā 2014.gada 25.novembrī (prot. Nr.65 11.§)
Revīzijas iestādes funkciju nodrošināšanas kārtība Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas periodā
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – Eiropas Savienības fondi) vadībā.

2. Noteikumi attiecas uz vadošo iestādi, sertifikācijas iestādi, atbildīgo iestādi, sadarbības iestādi, par horizontālo principu koordināciju atbildīgo institūciju (turpmāk – institūcijas), revīzijas iestādi un finansējuma saņēmēju. Noteikumi attiecas uz citām institūcijām, ja tām tiek deleģēti vadošās iestādes pienākumi.

II. Revīzijas iestādei iesniedzamā informācija

3. Vadošā iestāde līdz 2025. gadam katru gadu:

3.1. nodrošina Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas (turpmāk – sistēma) apraksta aktualizēšanu par periodu līdz 30. jūnijam un iesniegšanu revīzijas iestādē līdz 31. oktobrim;

3.2. līdz 31. janvārim iesniedz revīzijas iestādē pārvaldības deklarāciju un gada kopsavilkumu par iepriekšējo gadu.

4. Sertifikācijas iestāde līdz 2024. gadam katru gadu iesniedz revīzijas iestādē:

4.1. līdz 5. jūlijam – grāmatvedības gada ietvaros apstiprināto izdevumu sarakstu;

4.2. līdz 31. decembrim – kontu slēgumu.

III. Revīzijas stratēģija

5. Revīzijas iestāde sagatavo, aktualizē un iesniedz Eiropas Komisijai revīzijas stratēģiju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (turpmāk – regula Nr. 1303/2013), 127. panta 4. punkta prasībām.

6. Revīzijas iestāde 10 darbdienu laikā pēc revīzijas stratēģijas apstiprināšanas vai aktualizēšanas nodrošina tās ievietošanu Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē (www.esfondi.lv).

IV. Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas audits

7. Lai novērtētu sistēmas darbības efektivitāti, revīzijas iestāde saskaņā ar revīzijas stratēģiju veic regulas Nr. 1303/2013 127. panta 1. punktā minētos sistēmas auditus (turpmāk – auditi).

8. Sistēmas darbības efektivitāti audita ietvaros novērtē atbilstoši Eiropas Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (turpmāk – regula Nr. 480/2014), IV pielikumā minētajām pamatprasībām un vērtēšanas kategorijām.

9. Revīzijas iestāde sagatavo audita ziņojuma projektu un trūkumu novēršanas plāna projektu, kurā iekļauj ieteikumus un to ieviešanas termiņus auditā konstatēto trūkumu novēršanai, un nosūta tos auditētajai institūcijai, vadošajai iestādei un sertifikācijas iestādei, kā arī sadarbības iestādei (ja tā nav auditētā institūcija, bet ieteikumiem ir iespējama finansiāla ietekme) komentāru sagatavošanai.

10. Revīzijas iestāde šo noteikumu 9. punktā minēto ieteikumu ieviešanas termiņu nosaka, ņemot vērā attiecīgā trūkuma ietekmi uz sistēmu un ieteikuma ieviešanas prioritāti.

11. Šo noteikumu 9. punktā minētās institūcijas 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 9. punktā minētās informācijas saņemšanas sagatavo un elektroniski iesniedz revīzijas iestādē (nosūtot uz revīzijas iestādes oficiālo e-pasta adresi un ziņojuma izstrādātāja e-pasta adresi) šādu informāciju:

11.1. pamatotus komentārus par audita ziņojuma projektu un ieteikumiem. Ja iespējams, komentārus pamato dokumentāri;

11.2. pasākumu plānu auditā konstatēto trūkumu novēršanai un ieteikumu ieviešanai, norādot par ieteikumu ieviešanu atbildīgo amatpersonu.

12. Ja pastāv objektīvi apstākļi, kuru dēļ nav iespējams šo noteikumu 11. punktā minēto informāciju iesniegt 10 darbdienu laikā, informācijas iesniegšanas termiņu pēc vienošanās ar revīzijas iestādi var pagarināt par informācijas sagatavošanai papildus nepieciešamo laiku.

13. Ja šo noteikumu 9. punktā minētajiem ieteikumiem ir iespējama finansiāla ietekme konkrētā projektā, sadarbības iestāde informē finansējuma saņēmēju par konstatētā trūkuma iespējamās finansiālās ietekmes apmēru. Ja finansējuma saņēmējs nepiekrīt auditā konstatētajiem faktiem vai izdarītajiem secinājumiem, tam ir tiesības šo noteikumu 11. punktā minētajā termiņā informēt par to sadarbības iestādi.

14. Ja revīzijas iestāde no šo noteikumu 9. punktā minētajām institūcijām nav saņēmusi komentārus šo noteikumu 11. vai 12. punktā minētajā termiņā, tad uzskatāms, ka institūcijas atzīst audita ziņojumu par pamatotu un saskaņotu.

15. Revīzijas iestāde izvērtē šo noteikumu 9. punktā minēto institūciju sniegtos komentārus, to pamatotību un veicamos pasākumus konstatēto trūkumu novēršanai un ieteikumu ieviešanai, sagatavo audita ziņojumu un pievieno tam trūkumu novēršanas plānu.

16. Ja revīzijas iestāde, izvērtējot saskaņā ar šo noteikumu 11. punktu saņemto informāciju, nemaina ieteikumu būtību, tiek rīkota saskaņošanas sanāksme ar institūciju, kas nepiekrīt ieviest ieteikumus. Ja sanāksmē netiek panākta ieteikumu saskaņošana ar institūciju, kurai noteikta ieteikumu ieviešana, un revīzijas iestāde negūst pietiekamus pierādījumus, lai mainītu ieteikumus, audita ziņojuma trūkumu novēršanas plānā attiecīgos ieteikumus norāda kā nesaskaņotus.

17. Audita ziņojumu un trūkumu novēršanas plānu apstiprina revīzijas iestādes vadītājs. Apstiprināto audita ziņojumu un trūkumu novēršanas plānu revīzijas iestāde nosūta auditētajai institūcijai, vadošajai iestādei, sertifikācijas iestādei, sadarbības iestādei (ja tā nav auditētā institūcija, bet ieteikumiem ir iespējama finansiāla ietekme), atbildīgajai iestādei (ja tā nav auditētā institūcija, bet audits veikts attiecīgās atbildīgās iestādes pārziņā esošo specifisko atbalsta mērķu ietvaros), kā arī Eiropas Komisijai.

18. Revīzijas iestāde veiktā audita rezultātus un trūkumu novēršanas plānu 10 darbdienu laikā pēc to apstiprināšanas ievada Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.–2020. gadam.

19. Institūcija, kas norādīta šo noteikumu 17. punktā minētajā trūkumu novēršanas plānā, ir atbildīga par trūkumu novēršanas plānā iekļauto pasākumu īstenošanu atbilstoši ar revīzijas iestādi saskaņotajam termiņam. 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā ieteikuma ieviešanai noteiktā termiņa institūcija aktualizē ieteikuma ieviešanas statusu, ievadot pamatojumu Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.–2020. gadam.

20. Ja sadarbības iestāde pēc audita ziņojuma un trūkumu novēršanas plāna apstiprināšanas saņem informāciju par jauniem objektīviem faktiem, kas nebija un nevarēja būt zināmi, apstiprinot audita ziņojumu, un pēc to izvērtēšanas, saskaņojot ar vadošo iestādi, pieņem satura ziņā citādu lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanu, norakstīšanu izdevumos vai atgūšanu, sadarbības iestāde par to informē revīzijas iestādi. Revīzijas iestāde sniedz viedokli sertifikācijas iestādei, kā arī informē sadarbības iestādi un vadošo iestādi par pieņemtā lēmuma pamatotību, ja sertifikācijas iestādei jālemj par jaunu izdevumu iekļaušanu apstiprināto izdevumu sarakstā atbilstoši sadarbības iestādes pieņemtajam lēmumam.

21. Vadošā iestāde veic šo noteikumu 17. punktā minētajā trūkumu novēršanas plānā iekļauto ieteikumu ieviešanas uzraudzību un ieteikumiem, kuriem iepriekšējā ceturksnī ir iestājies ieviešanas termiņš, līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam apstiprina ieviešanas statusu Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.–2020. gadam. Par ieteikumiem, kuriem ieviešanas termiņš ir kārtējā gada ietvaros, informāciju apstiprina līdz kārtējā gada 15. decembrim.

22. Ja netiek panākta šo noteikumu 16. punktā minētā ieteikumu saskaņošana vai institūcija neievēro šo noteikumu 19. punktā minēto ar revīzijas iestādi saskaņoto termiņu, revīzijas iestāde izvērtē nesaskaņotā vai laikus neieviestā ieteikuma ietekmi uz sistēmu un informē Ministru kabinetu saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 13. panta otrās daļas 6. punktu.

V. Darbību revīzijas

23. Revīzijas iestāde saskaņā ar revīzijas stratēģiju katru gadu veic darbību revīzijas un, ja nepieciešams, papildu revīzijas sadarbības iestādē un pie attiecīgā finansējuma saņēmēja, lai atbilstoši regulas Nr. 480/2014 27. pantam pārliecinātos, vai darbības programmas ietvaros sertificētie izdevumi un maksājuma pieteikumos, ko Eiropas Komisijai iesniedz saskaņā ar regulas Nr. 1303/2013 131. pantu, iekļautie attiecināmie izdevumi ir attiecināmi un veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem.

24. Revīzijas iestāde sagatavo darbību revīzijas ziņojuma projektu un trūkumu novēršanas plāna projektu, kurā iekļauj ieteikumus un to ieviešanas termiņus darbību revīzijā konstatēto trūkumu novēršanai, un nosūta tos revidētajai institūcijai, vadošajai iestādei un sertifikācijas iestādei komentāru sagatavošanai.

25. Revīzijas iestāde šo noteikumu 24. punktā minēto ieteikumu ieviešanas termiņu nosaka, ņemot vērā attiecīgā trūkuma ietekmi uz sistēmu un ieteikuma ieviešanas prioritāti. Revīzijas iestāde šo noteikumu 24. punktā minēto ieteikumu ieviešanas termiņu nosaka ne vēlāku kā līdz kārtējā gada 15. decembrim, ja tiek sniegti ieteikumi, kuriem ir tieša ietekme uz šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minēto kontu slēgumu.

26. Šo noteikumu 24. punktā minētās institūcijas 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 24. punktā minētās informācijas saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. decembrim sagatavo un elektroniski iesniedz revīzijas iestādē (nosūtot uz revīzijas iestādes oficiālo e-pasta adresi un ziņojuma izstrādātāja e-pasta adresi) šādu informāciju:

26.1. pamatotus komentārus par darbību revīzijas ziņojuma projektu un ieteikumiem. Ja iespējams, komentārus pamato dokumentāri;

26.2. pasākumu plānu darbību revīzijā konstatēto trūkumu novēršanai un ieteikumu ieviešanai, norādot par ieteikumu ieviešanu atbildīgo amatpersonu.

27. Ja pastāv objektīvi apstākļi, kuru dēļ nav iespējams šo noteikumu 26. punktā minēto informāciju iesniegt 10 darbdienu laikā, informācijas iesniegšanas termiņu pēc vienošanās ar revīzijas iestādi var pagarināt par informācijas sagatavošanai papildus nepieciešamo laiku.

28. Ja šo noteikumu 24. punktā minētajiem ieteikumiem ir iespējama finansiāla ietekme konkrētā projektā, sadarbības iestāde informē finansējuma saņēmēju par konstatētā trūkuma iespējamās finansiālās ietekmes apmēru. Ja finansējuma saņēmējs nepiekrīt revīzijā konstatētajiem faktiem vai izdarītajiem secinājumiem, tam ir tiesības šo noteikumu 26. punktā minētajā termiņā informēt par to sadarbības iestādi.

29. Ja revīzijas iestāde no šo noteikumu 24. punktā minētajām institūcijām nav saņēmusi komentārus šo noteikumu 26. vai 27. punktā minētajā termiņā, tad uzskatāms, ka institūcijas atzīst darbību revīzijas ziņojumu par pamatotu un saskaņotu.

30. Revīzijas iestāde izvērtē šo noteikumu 24. punktā minēto institūciju sniegtos komentārus, to pamatotību un veicamos pasākumus konstatēto trūkumu novēršanai un ieteikumu ieviešanai, sagatavo darbību revīzijas ziņojumu un pievieno tam trūkumu novēršanas plānu.

31. Ja revīzijas iestāde, izvērtējot saskaņā ar šo noteikumu 26. punktu saņemto informāciju, nemaina ieteikumu būtību, tiek rīkota saskaņošanas sanāksme ar institūciju, kas nepiekrīt ieviest ieteikumus. Ja sanāksmē netiek panākta ieteikumu saskaņošana ar institūciju, kurai noteikta ieteikumu ieviešana, un revīzijas iestāde negūst pietiekamus pierādījumus, lai mainītu ieteikumus, darbību revīzijas ziņojuma trūkumu novēršanas plānā attiecīgos ieteikumus norāda kā nesaskaņotus.

32. Darbību revīzijas ziņojumu un trūkumu novēršanas plānu apstiprina revīzijas iestādes vadītājs ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 15. decembrim. Apstiprināto darbību revīzijas ziņojumu un trūkumu novēršanas plānu revīzijas iestāde nosūta revidētajai institūcijai, vadošajai iestādei, sertifikācijas iestādei, atbildīgajai iestādei (ja tā nav revidētā institūcija, bet revīzija veikta attiecīgās atbildīgās iestādes pārziņā esošo specifisko atbalsta mērķu ietvaros), kā arī Eiropas Komisijai (pēc tās pieprasījuma).

33. Revīzijas iestāde veiktās revīzijas rezultātus un trūkumu novēršanas plānu 10 darbdienu laikā pēc to apstiprināšanas ievada Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.–2020. gadam.

34. Institūcija, kas norādīta šo noteikumu 32. punktā minētajā trūkumu novēršanas plānā, ir atbildīga par trūkumu novēršanas plānā iekļauto pasākumu īstenošanu atbilstoši ar revīzijas iestādi saskaņotajam termiņam. 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā ieteikuma ieviešanai noteiktā termiņa institūcija aktualizē ieteikuma ieviešanas statusu, ievadot pamatojumu Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.–2020. gadam.

35. Ja sadarbības iestāde pēc revīzijas ziņojuma un trūkumu novēršanas plāna apstiprināšanas saņem informāciju par jauniem objektīviem faktiem, kas nebija un nevarēja būt zināmi, apstiprinot revīzijas ziņojumu, un pēc to izvērtēšanas, saskaņojot ar vadošo iestādi, pieņem satura ziņā citādu lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanu, norakstīšanu izdevumos vai atgūšanu, sadarbības iestāde par to informē revīzijas iestādi. Revīzijas iestāde sniedz viedokli sertifikācijas iestādei, kā arī informē sadarbības iestādi un vadošo iestādi par pieņemtā lēmuma pamatotību, ja sertifikācijas iestādei jālemj par jaunu izdevumu iekļaušanu apstiprināto izdevumu sarakstā atbilstoši sadarbības iestādes pieņemtajam lēmumam.

36. Vadošā iestāde veic šo noteikumu 32. punktā minētajā trūkumu novēršanas plānā iekļauto ieteikumu ieviešanas uzraudzību un ieteikumiem, kuriem iepriekšējā ceturksnī ir iestājies ieviešanas termiņš, līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam apstiprina ieviešanas statusu Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.–2020. gadam. Par ieteikumiem, kuriem ieviešanas termiņš ir kārtējā gada ietvaros, informāciju apstiprina līdz kārtējā gada 15. decembrim.

37. Ja netiek panākta šo noteikumu 31. punktā minētā ieteikumu saskaņošana vai institūcija neievēro šo noteikumu 34. punktā minēto ar revīzijas iestādi saskaņoto termiņu, revīzijas iestāde izvērtē nesaskaņotā vai laikus neieviestā ieteikuma ietekmi uz sistēmu un informē Ministru kabinetu saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 13. panta otrās daļas 6. punktu.

VI. Pārskatu revīzija

38. Revīzijas iestāde saskaņā ar revīzijas stratēģiju veic Eiropas Komisijai iesniedzamā sertifikācijas iestādes sagatavotā kontu slēguma (sagatavots saskaņā ar regulas Nr. 1303/2013 137. panta 1. punktu) un vadošās iestādes sagatavotās pārvaldības deklarācijas (turpmāk – pārskati) revīziju, lai atbilstoši regulas Nr. 480/2014 29. pantam pārliecinātos, vai pārskatos sniegtā informācija ir pilnīga, pareiza un patiesa, tai skaitā, vai pārskatos ir atbilstoši atspoguļota šo noteikumu 17. un 32. punktā minētā trūkumu novēršanas plānā iekļauto ieteikumu ieviešana, kuriem ir finansiāla ietekme.

39. Revīzijas iestāde katru gadu līdz 15. janvārim informē vadošo iestādi un sertifikācijas iestādi par pārskatu revīzijas rezultātiem.

VII. Atzinums un gada kontroles ziņojums

40. Revīzijas iestāde līdz 2025. gadam katru gadu sagatavo un līdz 15. februārim nosūta Eiropas Komisijai revīzijas iestādes vadītāja apstiprinātu:

40.1. gada kontroles ziņojumu, kurā izklāstīti revīzijas periodā veikto auditu, darbību revīziju un pārskatu revīziju rezultāti un ziņots par atklātajiem trūkumiem sistēmā;

40.2. atzinumu par izveidotās sistēmas darbības efektivitāti, Eiropas Komisijai deklarēto izdevumu attiecināmību un atbilstību normatīvajiem aktiem, pārskatos (tai skaitā pārvaldības deklarācijā) sniegtās informācijas patiesumu un objektivitāti. Atzinumu izsniedz, pamatojoties uz:

40.2.1. šo noteikumu 40.1. apakšpunktā minēto ziņojumu;

40.2.2. revīzijas iestādes rīcībā esošo informāciju.

41. Šo noteikumu 40. punktā minēto dokumentu projektus revīzijas iestāde katru gadu līdz 15. janvārim nosūta informācijai vadošajai iestādei un sertifikācijas iestādei.

42. Revīzijas iestāde 10 darbdienu laikā pēc gada kontroles ziņojuma un atzinuma nosūtīšanas Eiropas Komisijai nodrošina to ievietošanu Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē (www.esfondi.lv).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Revīzijas iestādes funkciju nodrošināšanas kārtība Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 714Pieņemts: 25.11.2014.Stājas spēkā: 28.11.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 236, 27.11.2014. OP numurs: 2014/236.6
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
270502
28.11.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)