Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.624

Rīgā 2014.gada 14.oktobrī (prot. Nr.55 4.§)
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību un pirmreizējās verificēšanas atzīmēm
Izdoti saskaņā ar likuma "Par mērījumu vienotību"
6.panta otro daļu, 9.panta sesto daļu
un likuma "Par atbilstības novērtēšanu"
7.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles (tipa apstiprināšanas un pirmreizējās verificēšanas) kārtību;

1.2. mērīšanas līdzekļu pirmreizējās verificēšanas atzīmju paraugus;

1.3. kārtību, kādā veicama valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu tirgus uzraudzība.

2. Noteikumi neattiecas uz mērīšanas līdzekļiem, kuriem veic atbilstības novērtēšanu saskaņā ar procedūrām, kas noteiktas normatīvajos aktos par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem.

(MK 18.09.2018. noteikumu Nr. 587 redakcijā)

3. Mērīšanas līdzekļus laiž tirgū, piedāvā tirgū un nodod lietošanā, ja tie atbilst normatīvajos aktos par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem un to metroloģisko kontroli noteiktajām prasībām (turpmāk – metroloģiskās prasības). Metroloģisko prasību ievērošanu pirms mērīšanas līdzekļu laišanas tirgū nodrošina mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana (turpmāk – tipa apstiprināšana), ko apliecina tipa apstiprinājuma sertifikāts un tipa apstiprinājuma zīme. Metroloģisko prasību ievērošanu, nododot mērīšanas līdzekļus lietošanā, nodrošina mērīšanas līdzekļu pirmreizējā verificēšana (turpmāk – pirmreizējā verificēšana), ko apliecina pirmreizējās verificēšanas atzīme.

4. Mērīšanas līdzekļiem tiek veikta nacionālā vai Eiropas Kopienas (turpmāk – EK) tipa apstiprināšana, kā arī nacionālā vai EK pirmreizējā verificēšana. Mērīšanas līdzekļiem, kuriem Eiropas Savienībā noteiktas vienotas metroloģiskās prasības, kas pārņemtas Latvijas nacionālajos normatīvajos aktos par metroloģiskajām prasībām konkrētajiem mērīšanas līdzekļiem, veic EK tipa apstiprināšanu un EK pirmreizējo verificēšanu. Mērīšanas līdzekļus, kuriem veiktas minētās pārbaudes un kuri marķēti ar tipa apstiprināšanas zīmi, un kuriem uzlikta pirmreizējās verificēšanas atzīme, laiž tirgū un nodod lietošanā.

5. Mērīšanas līdzekļu nacionālo tipa apstiprināšanu veic Nacionālā metroloģijas institūcija.

6. Mērīšanas līdzekļu EK tipa apstiprināšanu veic sertifikācijas institūcijas, kas ir akreditētas Nacionālajā akreditācijas institūcijā un par kurām tā ir publicējusi paziņojumu savā oficiālajā tīmekļa vietnē.

7. Nacionālo pirmreizējo verificēšanu un EK pirmreizējo verificēšanu veic inspicēšanas institūcijas, kas ir akreditētas Nacionālajā akreditācijas institūcijā un par kurām tā ir publicējusi paziņojumu savā oficiālajā tīmekļa vietnē.

8. Prasības mērīšanas līdzekļiem, tos laižot tirgū, noteiktas normatīvajos aktos par metroloģiskajām prasībām konkrētajiem mērīšanas līdzekļiem, kā arī Latvijas nacionālajos standartos un Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas dokumentos, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei.

9. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Nacionālo metroloģijas institūciju un attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka Nacionālajai standartizācijas institūcijai saistībā ar šiem noteikumiem izstrādājamo, adaptējamo un piemērojamo standartu sarakstu.

10. Nacionālā standartizācijas institūcija savā oficiālajā tīmekļa vietnē publicē to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei (turpmāk – piemērojamie standarti).

11. Nacionālās metroloģijas institūcijas savā oficiālajā tīmekļa vietnē publicē to Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas dokumentu (turpmāk – starptautiskie dokumenti) sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei.

12. Ja mērīšanas līdzekļi ražoti atbilstoši publicēto piemērojamo standartu vai starptautisko dokumentu prasībām, uzskatāms, ka mērīšanas līdzekļi atbilst metroloģiskajām prasībām.

II. Tipa apstiprināšana

13. Tipa apstiprināšana ir priekšnosacījums pirmreizējai verificēšanai. Ja saskaņā ar metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem pirmreizējā verificēšana nav nepieciešama, ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis pēc tipa apstiprināšanas laiž mērīšanas līdzekļus tirgū vai nodod lietošanai. Ja saskaņā ar metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem tipa apstiprināšana nav nepieciešama, veic pirmreizējo verificēšanu.

14. Iesniegumu par nacionālā tipa apstiprināšanu ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis (turpmāk – iesniedzējs) iesniedz Nacionālajā metroloģijas institūcijā, savukārt iesniegumu par EK tipa apstiprināšanu iesniedz tikai vienā sertifikācijas institūcijā.

15. Ja mērīšanas līdzekļu tips atbilst tehniskajām prasībām, Nacionālā metroloģijas institūcija izsniedz nacionālo tipa apstiprinājuma sertifikātu, savukārt sertifikācijas institūcija izsniedz EK tipa apstiprinājuma sertifikātu.

16. Nacionālo tipa apstiprinājuma sertifikātu izsniedz uz trim gadiem. EK tipa apstiprinājuma sertifikātu izsniedz uz 10 gadiem. Tipa apstiprinājuma sertifikāta derīguma termiņu var atkārtoti pagarināt uz iepriekšējā termiņa laiku. Iesniedzējs nodrošina, lai katram mērīšanas līdzeklim tiktu uzlikta tipa apstiprinājuma zīme, kas apliecina tā atbilstību apstiprinātajam tipam un ir norādīta tipa apstiprinājuma sertifikātā.

17. Par ražotāja veiktajām mērīšanas līdzekļu izmaiņām vai papildinājumiem iesniedzējs rakstiski informē Nacionālo metroloģijas institūciju vai sertifikācijas institūciju, kura izsniegusi tipa apstiprinājuma sertifikātu.

18. Nacionālā metroloģijas institūcija vai sertifikācijas institūcija pārbauda, kā attiecīgās izmaiņas ietekmē mērīšanas līdzekļu tipu. Ja ražotāja veiktās izmaiņas ietekmē apstiprinātā tipa mērīšanas līdzekļu mērījumu rezultātus vai mērīšanas līdzekļiem noteiktos lietošanas nosacījumus, Nacionālā metroloģijas institūcija vai attiecīgā sertifikācijas institūcija izsniedz tipa apstiprinājuma sertifikāta papildinājumu. Ja mērīšanas līdzeklim veiktas būtiskas izmaiņas (piemēram, izmainīta konstrukcija, metroloģiskie raksturojumi, materiāls), Nacionālā metroloģijas institūcija vai sertifikācijas institūcija izsniedz jaunu tipa apstiprinājuma sertifikātu.

19. Papildu ierīcēm tipa apstiprinājuma sertifikātā nosaka:

19.1. mērīšanas līdzekļu tipus, kuros iekļauj attiecīgās papildu ierīces vai kurus ar tām aprīko;

19.2. vispārīgos nosacījumus mērīšanas līdzekļu darbībai.

20. Ja Nacionālā metroloģijas institūcija vai sertifikācijas institūcija nepagarina tipa apstiprinājuma sertifikāta derīguma termiņu, mērīšanas līdzekļiem, kuri ir nodoti lietošanai līdz sertifikāta derīguma termiņa beigām, tipa apstiprinājums ir spēkā.

21. Veicot tipa apstiprināšanu mērīšanas līdzekļiem, kuros izmantotas jaunas tehnoloģijas, kas nav paredzētas metroloģiskajās prasībās, Nacionālā metroloģijas institūcija pēc konsultēšanās ar Ekonomikas ministriju izsniedz nacionālo tipa apstiprinājuma sertifikātu ar ierobežotu darbību. Sertifikācijas institūcija šādos gadījumos izsniedz EK tipa apstiprinājuma sertifikātu ar ierobežotu darbību pēc konsultēšanās ar Ekonomikas ministriju un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Sertifikātā ar ierobežotu darbību var noteikt:

21.1. mērīšanas līdzekļu skaita ierobežojumus;

21.2. pienākumu iesniedzējam rakstiski informēt Nacionālo metroloģijas institūciju vai sertifikācijas institūciju par visām mērīšanas līdzekļu uzstādīšanas vietām;

21.3. mērīšanas līdzekļu lietošanas ierobežojumus;

21.4. īpašus ierobežojumus izmantošanas paņēmieniem.

22. EK tipa apstiprinājuma sertifikātus ar ierobežotu darbību drīkst izsniegt tikai pēc tam, kad stājas spēkā attiecīgajiem mērīšanas līdzekļiem noteiktās metroloģiskās prasības, un tikai tad, ja šajās prasībās nav pieļautas atkāpes no maksimāli pieļaujamās kļūdas.

23. Tipa apstiprinājuma sertifikātu ar ierobežotu darbību izsniedz uz laiku, ne ilgāku par diviem gadiem. Sertifikācijas institūcija vai Nacionālā metroloģijas institūcija var pagarināt tā derīguma termiņu līdz trim gadiem.

24. Uz mērīšanas līdzekļiem, kuri atbilst metroloģiskajām prasībām un kuriem nav nepieciešams EK tipa apstiprinājums, ražotājs ir tiesīgs uzlikt šo noteikumu 1. pielikumā noteikto atzīmi.

25. Nacionālā metroloģijas institūcija vai sertifikācijas institūcija, kura ir apstiprinājusi tipu, var anulēt tipa apstiprinājuma sertifikātu šādos gadījumos:

25.1. mērīšanas līdzekļi neatbilst apstiprinātajam tipam vai metroloģiskajām prasībām;

25.2. netiek izpildītas tipa apstiprinājuma sertifikātā un šo noteikumu 21. punktā minētās prasības;

25.3. tipa apstiprinājuma sertifikāts izsniegts nepamatoti;

25.4. atbilstoši apstiprinātajam tipam ražotu mērīšanas līdzekļu darbībā atklājas tipam raksturīgi defekti, kuru dēļ mērīšanas līdzeklis ir nederīgs paredzētajam lietojumam.

26. Pēc tipa apstiprinājuma sertifikāta anulēšanas attiecīgo mērīšanas līdzekļu laišana tirgū un nodošana lietošanā ir aizliegta. Sertifikācijas institūcija par EK tipa apstiprinājuma atcelšanu informē Ekonomikas ministriju. Ekonomikas ministrija informē Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstu oficiālās pārstāvniecības.

III. Iesniegums tipa apstiprināšanai

27. Iesniegumu tipa apstiprināšanai (turpmāk – iesniegums) sastāda atbilstoši šajos noteikumos noteiktajām prasībām un kopā ar saistītajiem dokumentiem iesniedz Nacionālajā metroloģijas institūcijā vai sertifikācijas institūcijā. Iesnieguma kopiju EK tipa apstiprināšanai iesniedzējs nosūta Ekonomikas ministrijai. Ekonomikas ministrija nosūta iesnieguma kopijas visām Eiropas Savienības dalībvalstu oficiālajām pārstāvniecībām.

28. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

28.1. ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja nosaukums un juridiskā adrese;

28.2. mērīšanas līdzekļu kategorija;

28.3. paredzētā lietošanas joma;

28.4. mērīšanas līdzekļu tipa metroloģiskais raksturojums;

28.5. preču zīme vai tipa apzīmējums.

29. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus (EK tipa apstiprinājuma gadījumā divos eksemplāros):

29.1. mērīšanas līdzekļa apraksts:

29.1.1. mērīšanas līdzekļa konstrukcija un darbības principi;

29.1.2. aizsardzības pasākumi, kas nodrošina mērīšanas līdzekļa pareizu darbību;

29.1.3. ierīces mērīšanas līdzekļa koriģēšanai un regulēšanai;

29.1.4. pirmreizējās verificēšanas atzīmes un zīmogojumu uzlikšanas vietas, ja nepieciešams;

29.2. vispārīgi konstrukcijas rasējumi un, ja nepieciešams, detalizēti galveno sastāvdaļu rasējumi;

29.3. shēma, kura ilustrē mērīšanas līdzekļa darbības principus, kā arī, ja nepieciešams, mērīšanas līdzekļa fotogrāfija;

29.4. ja mērīšanas līdzeklim jau ir veikta nacionālā tipa apstiprināšana, iesniegumam par EK tipa apstiprināšanu pievieno attiecīgos dokumentus.

IV. Tipa novērtēšana

30. Nacionālā metroloģijas institūcija vai sertifikācijas institūcija veic mērīšanas līdzekļu tipa dokumentu pārbaudi un metroloģisko parametru novērtēšanu. Mērīšanas līdzekļiem, kuriem metroloģiskie parametri ir novērtēti, veic tikai dokumentu pārbaudi.

31. Tipu novērtē, ņemot vērā lietošanas nosacījumus, kurus ievērojot, mērīšanas līdzekļa metroloģiskajiem parametriem jāatbilst metroloģiskajām prasībām.

32. Nosacījumi tipa novērtēšanai noteikti metroloģiskajās prasībās.

33. Sertifikācijas institūcija var pieprasīt, lai iesniedzējs testu veikšanai nodod tās rīcībā etalonus, tehnisko aprīkojumu un palīgpersonālu. Nacionālā metroloģijas institūcija var pieprasīt, lai iesniedzējs iesniegumam pievieno testēšanas rezultātus.

34. Sertifikācijas institūcija pieprasa iesniegt mērīšanas līdzekļa paraugu, kuram piešķirts tipa apstiprinājums, ja tas paredzēts metroloģiskajās prasībās. Saskaņojot ar sertifikācijas institūciju, mērīšanas līdzekļa paraugu var aizstāt ar mērīšanas līdzekļa sastāvdaļām, mērogā samazinātiem modeļiem vai rasējumiem, par ko norāda informāciju tipa apstiprinājuma sertifikātā.

V. Tipa apstiprinājuma sertifikāts un apstiprinājuma zīme

35. Tipa apstiprinājuma sertifikātā norāda tipa novērtēšanas rezultātus un citas prasības, kuras jāievēro, izgatavojot mērīšanas līdzekļus. Sertifikāta pielikumā iekļauj aprakstus, attēlus un diagrammas, kas nepieciešamas, lai varētu identificēt apstiprināto tipu un mērīšanas līdzekļu darbības principus.

36. Tipa apstiprinājuma zīmju paraugi noteikti šo noteikumu 1. pielikumā. Nacionālā tipa apstiprinājuma zīme ir četrstūris, kurā norādīta Latvijas pazīšanas zīme, sertifikāta numurs un izdošanas gads.

37. EK tipa apstiprinājuma zīme ir stilizēts burts "ε", kas ietver šādu informāciju:

37.1. augšējā daļā – apstiprinājuma izsniedzējas valsts pazīšanas zīme (B – Beļģija, BG – Bulgārija, CZ – Čehija, DK – Dānija, D – Vācija, EST – Igaunija, IRL – Īrija, EL – Grieķija, E – Spānija, F – Francija, I – Itālija, CY – Kipra, LV – Latvija, LT – Lietuva, L – Luksemburga, H – Ungārija, M – Malta, NL – Nīderlande, A – Austrija, PL – Polija, P – Portugāle, RO – Rumānija, SI – Slovēnija, SK – Slovākija, FI – Somija, S – Zviedrija, UK – Apvienotā Karaliste) un apstiprinājuma gada pēdējie divi cipari;

37.2. apakšējā daļā – tipa apstiprinājuma identifikācijas numurs, kuru piešķir, reģistrējot apstiprināto tipu.

38. EK tipa apstiprinājumam ar ierobežotu darbību apstiprinājuma zīme ir burts "P", kura izmēri ir tādi paši kā stilizētam burtam "ε" un kuru novieto pirms EK tipa apstiprinājuma zīmes.

39. Mērīšanas līdzekļiem, kuriem nav nepieciešama EK tipa apstiprināšana, marķējumā var lietot EK tipa apstiprinājuma zīmi, kurā stilizētais burts "ε" apgriezts simetriski pa vertikālu asi.

40. Mērīšanas līdzekļiem, kuriem nav nepieciešama EK pirmreizējā verificēšana, lieto EK tipa apstiprinājuma zīmi, kas ievietota sešstūrī.

41. Tipa apstiprinājuma zīmi uzliek redzamā vietā uz katra mērīšanas līdzekļa un visām palīgierīcēm. Tipa apstiprinājuma zīmei jābūt skaidri salasāmai un neizdzēšamai.

VI. Paziņojums par tipa apstiprinājumu

42. Sertifikācijas institūcija izsniedz iesniedzējam tipa apstiprinājuma sertifikāta oriģinālu un nosūta EK tipa apstiprinājuma sertifikāta kopiju Ekonomikas ministrijai. Ekonomikas ministrija minēto informāciju nosūta Eiropas Komisijai un citu Eiropas Savienības dalībvalstu oficiālajām pārstāvniecībām, kuras, ja nepieciešams, var pieprasīt papildu dokumentus, kas saistīti ar metroloģisko prasību atbilstības izvērtējumu.

43. Informāciju par EK tipa apstiprinājuma sertifikāta anulēšanu vai citu ar EK tipa apstiprinājumu saistītu informāciju sertifikācijas institūcija nosūta Ekonomikas ministrijai. Ekonomikas ministrija minēto informāciju nosūta Eiropas Komisijai un citu Eiropas Savienības dalībvalstu oficiālajām pārstāvniecībām.

44. Sertifikācijas institūcija par EK tipa apstiprinājuma atteikumu informē Ekonomikas ministriju. Ekonomikas ministrija minēto informāciju nosūta Eiropas Komisijai un citu Eiropas Savienības dalībvalstu oficiālajām pārstāvniecībām.

VII. Pirmreizējā verificēšana

45. Pirmreizējā verificēšana ir jauna vai atjaunota mērīšanas līdzekļa novērtēšana atbilstoši apstiprinātajam tipam vai metroloģiskajām prasībām.

46. Veicot pirmreizējo verificēšanu, inspicēšanas institūcija:

46.1. pārliecinās, vai mērīšanas līdzeklim ir veikta tipa apstiprināšana un uzlikta tipa apstiprinājuma zīme;

46.2. nosaka, vai mērīšanas līdzeklis atbilst apstiprinātajam tipam;

46.3. ja mērīšanas līdzeklim nav nepieciešams tipa apstiprinājums, pārbauda, vai tas atbilst mērīšanas līdzekļa raksturojumam un metroloģiskajās prasībās noteiktajiem tehniskās uzbūves un darbības nosacījumiem;

46.4. novērtē mērīšanas līdzekļu metroloģisko raksturojumu un maksimāli pieļaujamo kļūdu atbilstoši metroloģiskajām prasībām;

46.5. pārbauda konstrukcijas atbilstību mērīšanas līdzekļa lietošanas nosacījumiem, marķējuma atbilstību, pirmreizējās verificēšanas atzīmei un zīmogojumiem paredzēto vietu esību;

46.6. atbilstoši metroloģiskajām prasībām uzliek nacionālās pirmreizējās verificēšanas atzīmi vai EK pirmreizējās verificēšanas atzīmi (2. pielikums).

47. Mērīšanas līdzekļus, kuriem ir uzlikta EK pirmreizējās verificēšanas atzīme, līdz nākamā gada beigām Eiropas Savienības dalībvalstīs bez ierobežojumiem laiž tirgū vai nodod lietošanā, ja vien metroloģiskajās prasībās attiecīgajam mērīšanas līdzeklim nav noteikts cits termiņš.

48. Uz mērīšanas līdzekļiem, kuriem nav nepieciešama EK pirmreizējā verificēšana, ražotājs uzliek īpašu atzīmi atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam.

VIII. Pirmreizējās verificēšanas posmi

49. Pirmreizējo verificēšanu veic vienā vai vairākos (parasti divos) posmos.

50. Pirmreizējo verificēšanu vienā posmā veic mērīšanas līdzekļiem, kuri pēc to izgatavošanas nogādājami uzstādīšanas vietā, tos neizjaucot.

51. Pirmreizējo verificēšanu divos vai vairākos posmos veic mērīšanas līdzekļiem, kuru pareiza darbība ir atkarīga no to uzstādīšanas un lietošanas nosacījumiem.

52. Pirmajā pirmreizējās verificēšanas posmā (turpmāk – daļēja pirmreizējā verificēšana) inspicēšanas institūcija pārliecinās par mērīšanas līdzekļa atbilstību apstiprinātajam tipam vai, ja mērīšanas līdzeklim nav nepieciešama tipa apstiprināšana, atbilstību metroloģiskajām prasībām.

IX. Pirmreizējās verificēšanas vieta

53. Ja metroloģiskajās prasībās nav noteikta verificēšanas vieta, mērīšanas līdzekļiem, kuriem pirmreizējo verificēšanu veic vienā posmā, verificēšanas vietu nosaka inspicēšanas institūcija.

54. Mērīšanas līdzekļiem, kuriem pirmreizējo verificēšanu veic divos vai vairākos posmos:

54.1. pēdējo verificēšanas posmu veic uzstādīšanas vietā;

54.2. citus verificēšanas posmus veic atbilstoši šo noteikumu 52. punktam.

55. Ja pirmreizējo verificēšanu veic ārpus inspicēšanas institūcijas telpām, inspicēšanas institūcija var pieprasīt iesniedzējam:

55.1. nodot tās rīcībā etalonus, tehnisko aprīkojumu un palīgpersonālu;

55.2. izsniegt tipa apstiprinājuma sertifikāta kopiju.

X. Pirmreizējās verificēšanas atzīmes

56. EK pirmreizējās verificēšanas atzīmes:

56.1. ja pirmreizējo verificēšanu veic vienā posmā, verificēšanas atzīmi veido divi zīmogi:

56.1.1. pirmais zīmogs (2. pielikuma 1. un 3.a attēls) ir burts "e", kas augšējā daļā ietver valsts atšķirības zīmi (B – Beļģija, BG – Bulgārija, CZ – Čehija, DK – Dānija, D – Vācija, EST – Igaunija, IRL – Īrija, EL – Grieķija, E – Spānija, F – Francija, I – Itālija, CY – Kipra, LV – Latvija, LT – Lietuva, L – Luksemburga, H – Ungārija, M – Malta, NL – Nīderlande, A – Austrija, PL – Polija, P – Portugāle, RO – Rumānija, SI – Slovēnija, SK – Slovākija, FI – Somija, S – Zviedrija, UK – Apvienotā Karaliste), ja nepieciešams, kopā ar vienu vai diviem skaitļiem, kuri apzīmē teritoriālo sadalījumu. Zīmoga apakšējā daļā ir inspicēšanas institūcijas identifikācijas numurs;

56.1.2. otro zīmogu (2. pielikuma 2. un 3.b attēls) veido sešstūris, kas ietver verificēšanas gada pēdējos divus ciparus;

56.2. daļējās pirmreizējās verificēšanas atzīmi veido šo noteikumu 56.1.1. apakšpunktā minētais pirmais zīmogs (2. pielikuma 1. un 3.a attēls);

56.3. šo noteikumu 2. pielikuma 1. un 2. attēlā atspoguļotas EK pirmreizējās verificēšanas zīmogu dažādas daļas (forma, izmērs un burtu kontūras), 3.a un 3.b attēlā – zīmogu paraugi. Attēlos norādītie izmēri (ap mazo burtu "e", ap sešstūri un elipsi novilktā apļa diametrs) ir relatīvi. Faktiskie apļu diametri var būt 1 : 6 mm, 3 : 2 mm, 6 : 3 mm, 12 : 5 mm.

57. Nacionālās pirmreizējās verificēšanas atzīmei (2. pielikuma 4. attēls) ir elipses forma, kurā iekļauts inspicēšanas institūcijas akreditācijas numurs, atzīmes kārtas numurs un verificēšanas laiks.

58. Dalībvalstu inspicēšanas institūcijas apmainās ar EK pirmreizējās verificēšanas attēlu oriģināliem.

59. Pirmreizējās verificēšanas atzīmju uzlikšana:

59.1. ja mērīšanas līdzeklis ir verificēts un atzīts par atbilstošu metroloģiskajām prasībām, pirmreizējās verificēšanas atzīmi uzliek mērīšanas līdzeklim paredzētajā vietā;

59.2. daļējās pirmreizējās verificēšanas atzīmes uzliek:

59.2.1. vietā, kur piestiprināms zīmogs ar datumu, vai vietā, kas noteikta metroloģiskajās prasībās, ja mērīšanas līdzekļa pirmreizējo verificēšanu veic vairākos posmos vai pēdējo posmu veic mērīšanas līdzekļa uzstādīšanas vietā;

59.2.2. kā zīmogu mērīšanas līdzeklim vietā, kas noteiktas normatīvajos aktos par metroloģiskajām prasībām.

XI. Tirgus uzraudzība (valsts metroloģiskā uzraudzība)

60. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs veic mērīšanas līdzekļu tirgus uzraudzību, nodrošinot, lai tirgū tiktu laisti, piedāvāti un nodoti lietošanā tikai tādi mērīšanas līdzekļi, kas atbilst metroloģiskajām prasībām un, atbilstoši uzstādīti, uzturēti un lietoti, neapdraud cilvēku veselību un dzīvību un nenodara zaudējumus videi.

61. Ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrs konstatē, ka mērīšanas līdzeklis, kuram ir tipa apstiprinājuma zīme un pirmreizējās verificēšanas atzīme, pareizi lietots paredzētajiem mērķiem, tomēr nav atbilstošs metroloģiskajām prasībām vai rada draudus cilvēku veselībai un dzīvībai, vai nodara zaudējumus videi, tas aptur attiecīgā mērīšanas līdzekļa laišanu un piedāvāšanu tirgū, aizliedz tā lietošanu un nosūta mērīšanas līdzekļa ražotājam vai tā pilnvarotam pārstāvim pamatotu paziņojumu, kā arī informē Ekonomikas ministriju. Attiecībā uz mērīšanas līdzekļiem ar EK tipa apstiprinājumu Ekonomikas ministrija ziņo Eiropas Komisijai un Eiropas Savienības dalībvalstu oficiālajām pārstāvniecībām par neatbilstības gadījumiem un veiktajiem pasākumiem.

62. Ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrs konstatē, ka uz mērīšanas līdzekļa tiek lietots tāds mērīšanas līdzekļu marķējums, kuru varētu sajaukt ar EK atzīmēm vai marķējumu, tas aptur attiecīgā mērīšanas līdzekļa laišanu un piedāvāšanu tirgū.

XII. Noslēguma jautājumi

63. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumus Nr. 455 "Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 102. nr.; 2006, 25., 163. nr.; 2007, 72. nr., 2008, 41. nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvas 2009/34/EK attiecībā uz kopīgiem noteikumiem, ko piemēro metroloģiskās kontroles mērinstrumentiem un metodēm;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Direktīvas 2011/17/ES, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 71/317/EEK, 71/347/EEK, 71/349/EEK, 74/148/EEK, 75/33/EEK, 76/765/EEK, 76/766/EEK un 86/217/EEK par metroloģiju.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 14.oktobra
noteikumiem Nr.624
Nacionālā tipa un EK tipa apstiprinājuma zīmes

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 14.oktobra
noteikumiem Nr.624
Pirmreizējās verificēšanas atzīmju grafiskais attēlojums

1. EK pirmreizējās verificēšanas atzīmes ir šādas:


1.attēls


2.attēls


3.a attēls

3.b attēls

Apzīmējumi.

LV – Latvija.

S1-AAA – inspicēšanas institūcijas akreditācijas numurs.

GG – pirmreizējās verificēšanas laiks (gada pēdējie divi cipari).

2. Nacionālās pirmreizējās verificēšanas atzīme ir šāda:


4.attēls

Apzīmējumi.

S1-AAA – inspicēšanas institūcijas akreditācijas numurs.

MM.GG. – verificēšanas laiks (mēnesis, gada pēdējie divi cipari).

Nr. 00000 – verificēšanas atzīmes kārtas numurs.

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību un pirmreizējās verificēšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 624Pieņemts: 14.10.2014.Stājas spēkā: 05.11.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 219, 04.11.2014. OP numurs: 2014/219.2
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
269947
{"selected":{"value":"21.09.2018","content":"<font class='s-1'>21.09.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.09.2018","iso_value":"2018\/09\/21","content":"<font class='s-1'>21.09.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"05.11.2014","iso_value":"2014\/11\/05","content":"<font class='s-1'>05.11.2014.-20.09.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.09.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)