Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Valmieras pilsētas domes 2020. gada 30. janvāra saistošos noteikumus Nr. 340 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētas pašvaldībā".
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.214

Valmierā 2014.gada 28.augustā
Par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā
Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
28.08.2014. lēmumu Nr.264 (prot. Nr.12, 20.§)

Precizēti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
23.10.2014. lēmumu Nr.346 (prot. Nr.16, 33.§)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
35.panta trešo un ceturto daļu,
Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913
"Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" 3.punktu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalstu veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību Valmieras pilsētas pašvaldībā.

2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:

2.1.  (svītrots ar Valmieras pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 291).

2.2. Mājsaimniecība – persona vai personu grupa, kuru saista radniecība vai citas personiskas attiecības, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī un tā uzturēšanu veic kopīgi.

2.3. Pašvaldības iedzīvotāji – Valmieras pilsētas pašvaldības teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušas personas.

3. Pabalstus piešķir mājsaimniecībai, kura deklarējusi savu dzīvesvietu Valmieras pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

4. Valmieras pilsētas pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi:

4.1. vienreizējs pabalsts krīzes situācijā;

4.2. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;

4.3. brīvpusdienas skolēniem;

4.4. uzturmaksas atlaide Valmieras pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem;

4.5. pabalsts mācību gada uzsākšanai;

4.6. pabalsts daļēju medicīnisko izdevumu apmaksai.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 291)

II. PABALSTU PIEPRASĪŠANAS KĀRTĪBA

5. Pabalsta saņemšanai pašvaldības iedzīvotājs Sociālo lietu pārvaldē iesniedz iesniegumu un iztikas līdzekļu deklarāciju, citus attiecīgā pabalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus un pierāda tiesības saņemt pabalstus, deklarējot mājsaimniecības ienākumus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem par trūcīgas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 252)

6. Tiesības saņemt pabalstus, kas noteikti šo noteikumu 13., 14. un 15.punktā, tiek noteiktas, veicot mājsaimniecības ienākumu izvērtēšanu, ņemot vērā tikai tās rīcībā esošus naudas līdzekļus, izņemot mājsaimniecības, kurām noteikts trūcīgas ģimenes statuss.

7. Tiesības saņemt pabalstu, kas noteikts šo noteikumu 11.punktā tiek noteiktas, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus.

8. Sociālās palīdzības piešķiršanas gadījumā, Sociālo lietu pārvaldes sociālā darba speciālists var noslēgt rakstisku vienošanos par līdzdarbības pienākumu pildīšanu ar katru pilngadīgo pabalsta saņēmēju, vienojoties par pasākumiem pabalsta pieprasītāja un viņa ģimenes sociālās situācijas uzlabošanai.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 252)

9. Lēmumu par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt sociālo palīdzības pabalstu Sociālo lietu pārvalde pieņem, novērtējot visus mājsaimniecības ienākumus, ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā no dienas, kad izvērtēšanai iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 252)

10. Lēmumu par pabalstu, kas noteikts šo noteikumu 14.punktā pieņem piecu darba dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

III. PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS UN IZMAKSAS KĀRTĪBA

11. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā

11.1. Tiesības saņemt pabalstu krīzes situācijā ir pašvaldības iedzīvotājiem un personai, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvietas adrese ir bijusi Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā.

11.2. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, ņemot vērā apstākļus, kādos nonācis klients, un to radītās sekas, kā arī klienta spēju, izmantojot savā rīcībā esošos materiālos resursus, apmierināt savas pamatvajadzības.

11.3. Pabalstu var pieprasīt viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās dienas kopā ar iesniegumu iesniedzot dokumentu, kas apliecina krīzes situācijas iestāšanās faktu, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, ja tie nav valsts vai pašvaldību iestāžu rīcībā.

11.4. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir:

11.4.1. katastrofu gadījumos – līdz trīs valstī noteiktām minimālām mēneša darba algām, veicot pārskaitījumu klienta norādītajā bankas kontā vai pārskaitot to konkrētam pakalpojumu sniedzējam;

11.4.2. citos no klienta gribas neatkarīgu apstākļu gadījumos, ja klients savas pamatvajadzības nespēj nodrošināt saviem spēkiem – līdz vienai valstī noteiktai minimālai mēneša darba algai, veicot pārskaitījumu klienta norādītajā bankas kontā vai pārskaitot to konkrētam pakalpojumu sniedzējam.

11.5. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu un pabalsta apmēru vai lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu pieņem Sociālo lietu pārvalde desmit darba dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

(Valmieras pilsētas domes 23.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 291 redakcijā)

12. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai

12.1. Tiesības saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākumu nodrošināšanai ir Valmieras pilsētas pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušām personām saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē kārtību, kādā aprēķināms, piešķirams un izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai.

12.2. Valmieras pilsētas pašvaldībā garantētais minimālais ienākumu līmenis pilngadīgai personai ir EUR 50 mēnesī, bērnam – EUR 57 mēnesī.

12.3. Pabalstu garantētā minimālā ienākumu nodrošināšanai izmaksā par kārtējo kalendāra mēnesi, izmaksu veicot divas reizes mēnesī:

12.3.1. līdz kārtējā mēneša 15. (piecpadsmitajam) datumam;

12.3.2. līdz kārtējā mēneša pēdējai darba dienai.

13. Brīvpusdienas izglītojamiem

13.1. Tiesības saņemt brīvpusdienas ir Valmieras pilsētas pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušo mājsaimniecību bērniem, kuru pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli nepārsniedz 60 procentus no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra un mājsaimniecību bērniem, kuri sasnieguši pilngadību un turpina līdz pilngadībai uzsāktās mācības kādā no izglītības iestādēm.

13.2. Brīvpusdienas tiek piešķirtas sākot no nākamās mācību dienas, skaitot no dienas, kad Sociālo lietu pārvalde ir pieņēmusi lēmumu par brīvpusdienu piešķiršanu, līdz kārtējā mācību pusgada pēdējai mācību dienai. Sākoties jaunam mācību pusgadam mājsaimniecībai atkārtoti Sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz dokumenti, kas paredz tiesības saņemt brīvpusdienas.

13.3. Brīvpusdienām piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojumu sniedzējiem, kas realizē ēdināšanu katrā konkrētajā izglītības iestādē.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 252)

14. Uzturmaksas atlaide Valmieras pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamiem

14.1. Tiesības saņemt uzturmaksas atlaidi ir Valmieras pilsētā dzīvesvietu deklarējušo mājsaimniecību bērniem:

14.1.1. 100 procentu apmērā bērniem no trūcīgām ģimenēm;

14.1.2. 50 procentu apmērā bērniem no mājsaimniecībām, kuru pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli nepārsniedz 60 procentus no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra.

14.2. Uzturmaksas atlaide tiek piešķirta sākot no nākamās darba dienas, skaitot no dienas, kad Sociālo lietu pārvalde ir pieņēmusi lēmumu par uzturmaksas atlaides piešķiršanu, līdz kārtējā mācību pusgada pēdējai darba dienai. Sākoties jaunam mācību pusgadam mājsaimniecībai atkārtoti Sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz dokumenti, kas paredz tiesības saņemt uzturmaksas atlaidi.

14.3. Uzturmaksas atlaidēm piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojumu sniedzējiem, kas realizē ēdināšanu katrā konkrētā Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 252)

15. Pabalsts mācību gada uzsākšanai

15.1. Tiesības saņemt pabalstu mācību gada uzsākšanai ir Valmieras pilsētā dzīvesvietu deklarējušām mājsaimniecībām, kurām:

15.1.1. piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, kas noteikts Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktos par trūcīgas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu;

15.1.2. vidējie ienākumi mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā uz vienu mājsaimniecības locekli nepārsniedz ienākumu līmeni, kas noteikts Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktos par trūcīgas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.

15.2. Pabalsts ir netiešs un tas tiek izsniegts dāvanu kartes veidā.

15.3. Pabalsts ir vienreizējs un tā lielums ir EUR 43 apmērā.

15.4. Pabalsts mācību līdzekļu un skolas piederumu iegādei tiek piešķirts par katru nepilngadīgu izglītojamo, kurš apmeklē:

15.4.1. vispārējās izglītības iestādi (sākumskola, pamatskola, vidusskola, ģimnāzija);

15.4.2. arodizglītības iestādi (arodskola, arodģimnāzija, arodvidusskola);

15.4.3. vidējās profesionālās izglītības iestādi (proftehniskās vidusskolas, tehnikumi).

15.5. Sociālo lietu pārvaldē papildus iesniegumam jāiesniedz izziņa no izglītības iestādes par to, kurā klasē vai kursā izglītojamais mācīsies.

15.6. Pabalsts tiek izsniegts trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

15.7. Iesniegumi pabalsta saņemšanai Sociālo lietu pārvaldē tiek pieņemti no pirmās jūlija mēneša apmeklētāju pieņemšanas dienas līdz pēdējai septembra mēneša apmeklētāju pieņemšanas dienai.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 252)

16. Pabalsts daļēju medicīnisko izdevumu apmaksai

16.1. Pabalsts daļēju medicīnisko izdevumu apmaksai ir:

16.1.1. pabalsts slimnīcas izdevumu daļējai apmaksai;

16.1.2. pabalsts zobu protezēšanas izdevumu daļējai apmaksai;

16.1.3. pabalsts optisko briļļu izdevumu daļējai apmaksai;

16.1.4. pabalsts ārstu izrakstīto medikamentu izdevumu daļējai apmaksai.

16.2. Tiesības saņemt pabalstus medicīnisko izdevumu apmaksai Valmieras pilsētā dzīvesvietu deklarējušiem:

16.2.1. vienatnē dzīvojošiem nestrādājošiem pensionāriem, personām, kurām noteikta 1. un 2.grupas invaliditāte, kuru pensija nav lielāka par 80 procentiem no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra;

16.2.2. mājsaimniecībā dzīvojošām personām, kurām noteikta 1.grupas invaliditāte, ja ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli nepārsniedz 80 procentus no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra;

16.2.3. mājsaimniecībā dzīvojošiem pensionāriem un personām, kurām noteikta 2.grupas invaliditāte, ja ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 60 procentus no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra;

16.2.4. personām no trūcīgām ģimenēm.

16.3. Pabalstus slimnīcas izdevumu, zobu protezēšanas izdevumu un optisko briļļu izdevumu daļējai apmaksai piešķir 50 procentu apmērā no izlietotās summas, nepārsniedzot EUR 57 viena kalendārā gada laikā. Pabalsts ārstu izrakstīto medikamentu izdevumu daļējai apmaksai nedrīkst pārsniegt EUR 29 viena kalendārā gada laikā.

16.4. Sociālo lietu pārvaldē papildus iesniegumam jāiesniedz medicīnisko izdevumu apliecinošus dokumentus (ārstu izrakstītās receptes, kases čekus un stingrās uzskaites kvītis), kas nav vecāki par trijiem mēnešiem, bet ne vēlāk kā līdz kalendārā gada beigām.

16.5. Pabalsts daļēju medicīnisko izdevumu apmaksai vienai personai mājsaimniecībā nevar būt lielāks par EUR 86 viena kalendārā gada laikā.

16.6. Pabalstu izmaksā divdesmit darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 252)

IV. LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

17. Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes pieņemto lēmumu var apstrīdēt Valmieras pilsētas pašvaldības domē atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktai kārtībai.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 252)

18. Valmieras pilsētas pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktai kārtībai.

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

19. Atzīt par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas pašvaldības 2008.gada 19.jūnija saistošos noteikumus Nr.51 "Par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā".

20. Noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valmieras pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 214Pieņemts: 28.08.2014.Stājas spēkā: 01.11.2014.Zaudē spēku: 02.04.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 216, 31.10.2014. OP numurs: 2014/216.26
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
269888
{"selected":{"value":"01.01.2018","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-01.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-01.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.01.2016","iso_value":"2016\/01\/13","content":"<font class='s-1'>13.01.2016.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2014","iso_value":"2014\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2014.-12.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2018
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)