Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/15

Rīgā 2014.gada 23.oktobrī (prot. Nr.36, 12.p.)
Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos

(Noteikumu nosaukums SPRK padomes 21.12.2017. lēmuma Nr. 1/38 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
18.1 panta otro daļu, ceturto daļu un 25.panta pirmo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. prasības sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sadzīves atkritumu poligonos (turpmāk – atkritumu poligons) sniedzēju (turpmāk – komersants) reģistrācijai;

1.2. kārtību, kādā komersants nosūta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – regulators) paziņojumu par reģistrāciju vai paziņojumu par darbības izbeigšanu;

1.3. informāciju, kuru ietver paziņojumā par reģistrāciju un paziņojumā par darbības izbeigšanu;

1.4. komersantu reģistrā iekļaujamās ziņas;

1.5. kārtību, kādā komersantu izslēdz no komersantu reģistra un atkārtoti reģistrē;

1.6. kārtību, kādā regulators informē reģistrācijas paziņojuma iesniedzēju par termiņu, kādā tas tiks reģistrēts, par tiesībām uzsākt sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu, ja noteiktajā termiņā nav saņemts regulatora lēmums par atteikumu reģistrēt reģistrācijas paziņojuma iesniedzēju, un par attiecīgā regulatora lēmuma pārsūdzības iespējām;

1.7. vispārējās atļaujas noteikumus, kurus komersants ievēro, sniedzot sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonos pakalpojumu (turpmāk – vispārējās atļaujas noteikumi);

1.8. kārtību, kādā komersants iesniedz informāciju regulatoram, kā arī iesniedzamās informācijas saturu, apjomu un iesniegšanas termiņu.

(Grozīts ar SPRK padomes 21.12.2017. lēmumu Nr. 1/38; SPRK padomes 08.03.2018. lēmumu Nr. 1/6)

II. Paziņojums par reģistrāciju un paziņojums par darbības izbeigšanu

2. Komersants nosūta regulatoram paziņojumu par reģistrāciju, kas noformēts atbilstoši 1.pielikumam.

3. Komersants iesniedz regulatoram informāciju par tā nosaukuma, darbības zonas, kā arī citu komersantu reģistrā ietverto ziņu maiņu 30 dienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu veikšanas.

(Grozīts ar SPRK padomes 21.12.2017. lēmumu Nr. 1/38)

4. Ja komersants izbeidz sniegt sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonā pakalpojumu, tas nosūta regulatoram paziņojumu par darbības izbeigšanu atbilstoši 2.pielikumam.

5. Komersants ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.

6. Regulatoram ir tiesības pieprasīt komersantam precizēt paziņojumā par reģistrāciju un paziņojumā par darbības izbeigšanu iekļautās ziņas. Paziņojums par reģistrāciju un paziņojums par darbības izbeigšanu tiek uzskatīts par iesniegtu dienā, kad regulators ir saņēmis visu nepieciešamo informāciju.

(SPRK padomes 21.12.2017. lēmuma Nr. 1/38 redakcijā)

7. Ja paziņojumu iesniedz elektroniski, tam pievieno paziņojumu pamatojošo dokumentu elektroniskas kopijas, kas apliecinātas ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

8. Regulators pēc paziņojuma par reģistrāciju saņemšanas piecu darba dienu laikā elektroniski nosūta uz paziņojumā par reģistrāciju komersanta norādīto e-pasta adresi informāciju par:

8.1. termiņu, kādā komersants tiks reģistrēts reģistrā;

8.2. tiesībām uzsākt sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu, ja noteiktā termiņā nav saņemts regulatora lēmums par atteikumu reģistrēt komersantu ar norādi par šī lēmuma pārsūdzības iespēju.

III. Komersantu reģistrs

9. Regulators mājaslapā internetā www.sprk.gov.lv uztur un atjauno komersantu reģistru, norādot reģistra pēdējo atjaunošanas datumu.

10. Komersantu reģistrā iekļauj šādas ziņas:

10.1. nosaukums;

10.2. vienotais reģistrācijas numurs;

10.3. (svītrots ar SPRK padomes 21.12.2017. lēmumu Nr. 1/38);

10.4. sadzīves atkritumu daudzums, kas pieņemts atkritumu poligonā (t/gadā);

10.4.1 sadzīves atkritumu daudzums, kas apglabāts atkritumu poligonā (t/gadā);

10.5. atkritumu poligona, kurā tiek sniegts sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojums, nosaukums, adrese un atkritumu apsaimniekošanas reģions, kuru apkalpo atkritumu poligons;

10.6. reģistrācijas datums;

10.7. ja komersants ir izslēgts no sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonā pakalpojuma sniedzēju reģistra, datums, kad komersants no reģistra ir izslēgts.

(Grozīts ar SPRK padomes 08.03.2018. lēmumu Nr. 1/6)

IV. Komersanta izslēgšanas un tā darbības apturēšanas kārtība

11. Komersants ne vēlāk kā 30 dienas iepriekš paziņo regulatoram par komersanta darbības apturēšanu.

12. Komersants ne vēlāk kā 90 dienas iepriekš paziņo regulatoram par sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonos pakalpojuma sniegšanas izbeigšanu.

13. Regulators izslēdz komersantu no reģistra:

13.1. pēc komersanta rakstveida paziņojuma saņemšanas, ja komersants ir samaksājis valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un iesniedzis regulatoram ar valsts nodevas aprēķinu saistīto informāciju;

13.2. ja komersants ir izslēgts no komercreģistra;

13.3. ja ir konstatēti apstākļi, kas liecina, ka komersanta darbību vairs nav nepieciešams regulēt saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" vai citiem nozares normatīvajiem aktiem;

13.4. ja komersanta saimnieciskā darbība ir apturēta;

13.5. ja komersants ir atkārtoti pārkāpis vispārējās atļaujas noteikumus.

(Grozīts ar SPRK padomes 21.12.2017. lēmumu Nr. 1/38)

13.1 Ja komersants uz paziņojuma par darbības izbeigšanu iesniegšanas brīdi nav samaksājis valsts nodevu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, regulators pieņem lēmumu, kurā komersantam nosaka pienākumu samaksāt valsts nodevas parādu. Ja komersants neizpilda regulatora lēmumu par valsts nodevas parāda samaksu, regulators saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodrošina regulatora lēmuma izpildi.

(SPRK padomes 21.12.2017. lēmuma Nr. 1/38 redakcijā)

14. Ja regulators komersanta darbībā konstatē administratīvā pārkāpuma pazīmes, regulators uzsāk lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā saskaņā ar normatīvajiem aktiem administratīvās atbildības jomā.

(SPRK padomes 07.03.2019. lēmuma Nr. 1/6 redakcijā)

15. Ja komersants gada laikā atkārtoti izdara līdzīgu pārkāpumu, regulators uzsāk lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā saskaņā ar normatīvajiem aktiem administratīvās atbildības jomā un var lemt par komersanta izslēgšanu no komersantu reģistra.

(SPRK padomes 07.03.2019. lēmuma Nr. 1/6 redakcijā)

16. (Svītrots ar SPRK padomes 07.03.2019. lēmumu Nr. 1/6)

17. (Svītrots ar SPRK padomes 07.03.2019. lēmumu Nr. 1/6)

18. Komersants tā atkārtotai reģistrācijai nosūta regulatoram paziņojumu atbilstoši šo noteikumu 2.punktam.

19. Regulators reģistrā ieraksta atzīmi par komersanta saimnieciskās darbības apturēšanu, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta obligāti izpildāmu prasību, kas regulatoram nosūtīta saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

20. Regulators reģistrā ieraksta atzīmi par komersanta darbības apturēšanu, pamatojoties uz komercreģistra ierakstu par komersanta darbības apturēšanu.

V. Vispārējās atļaujas un informācijas iesniegšanas noteikumi

(Nodaļas nosaukums SPRK padomes 21.12.2017. lēmuma Nr. 1/38 redakcijā)

21. Komersantam ir tiesības un pienākums veikt komercdarbību sadzīves atkritumu apglabāšanā atkritumu poligonos saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem", regulējamās nozares speciālajiem normatīvajiem aktiem un regulatora lēmumiem.

21.1 Pēc komersanta reģistrācijas komersantu reģistrā komersants sešu mēnešu laikā no reģistrācijas dienas iesniedz regulatorā saskaņā ar regulatora noteikto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodiku aprēķinātu tarifu projektu kopā ar tarifu aprēķina projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu. Ja komersants objektīvu iemeslu dēļ nevar sešu mēnešu laikā iesniegt aprēķinātu tarifu projektu kopā ar tarifu aprēķina projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu, komersants ne vēlāk kā 30 dienas pirms sešu mēnešu termiņa beigām, norādot objektīvus iemeslus, lūdz regulatoram noteikt citu tarifu projekta un tarifu aprēķina projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojuma iesniegšanas termiņu. Līdz tarifu projekta apstiprināšanai regulatorā komersants norēķinos ar sabiedriskā pakalpojuma lietotājiem piemēro iepriekš noteikto tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu.

(SPRK padomes 07.03.2019. lēmuma Nr. 1/6 redakcijā)

22. Komersantam jānodrošina nepārtraukta sabiedriskā pakalpojuma sniegšana, regulējamā nozarē noteikto sabiedrisko pakalpojumu drošības prasību ievērošana, kā arī likumam "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" un regulējamās nozares normatīvajiem aktiem, tehniskajiem noteikumiem, standartiem un līgumu nosacījumiem atbilstoša sabiedrisko pakalpojumu kvalitāte.

22.1 Komersants normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu pēc lietotāju vai citu personu pamatota pieprasījuma, ja komersanta finansiālās un objektu vai infrastruktūras tehniskās iespējas to pieļauj.

(SPRK padomes 21.12.2017. lēmuma Nr. 1/38 redakcijā)

23. Komersants periodiski informē regulatoru par savu darbību un izmaiņām tajā saskaņā ar normatīvajiem aktiem un regulatora lēmumiem.

24. Komersants sniedz regulatoram informāciju saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem", regulējamās nozares speciālajiem normatīvajiem aktiem un regulatora lēmumiem un pieprasījumiem. Komersants iesniedz informāciju Regulatoram tā noteiktajā kārtībā.

(SPRK padomes 21.12.2017. lēmuma Nr. 1/38 redakcijā)

24.1 Komersants reizi kalendārajā gadā divu nedēļu laikā pēc Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteiktā termiņa gada pārskata iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz regulatoram noteikumu 3.pielikumā noteikto atskaiti par komersanta darbību kopumā, faktiski sniegtā sabiedriskā pakalpojuma apjomu, izmaksām un ieņēmumiem pārskata gadā, informāciju par būtiskām notikušām un plānotām apsaimniekotā atkritumu apjoma vai tehnoloģiskām izmaiņām komersanta darbībā, kā arī par pārskata gadā izbeigtu vai uzsāktu saimniecisko darbību.

(SPRK padomes 21.12.2017. lēmuma Nr. 1/38 redakcijā)

25. Komersants nodrošina regulatoram iespēju uzraudzīt sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas kvalitāti un vispārējās atļaujas noteikumu ievērošanu. Komersants sniedz regulatoram informāciju par komersanta saimnieciskās un finansiālās darbības rādītājiem, kā arī nodrošina regulatoram piekļuvi pārbaužu veikšanai.

26. Komersants kārto atsevišķu grāmatvedības uzskaiti katram sabiedriskā pakalpojuma veidam saskaņā ar regulējamās nozares speciālajiem normatīvajiem aktiem.

27. Komersantam nepārvaramas varas apstākļu gadījumā ir pienākums veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai turpinātu ievērot un izpildīt vispārējās atļaujas noteikumus.

28. Komersants maksā valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

29. Komersantam ir tiesības apturēt, pārtraukt vai izbeigt sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

30. Komersanti, kuriem šo noteikumu spēkā stāšanās dienā ir spēkā licence sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonā pakalpojuma sniegšanai, reģistrācijas paziņojumu neiesniedz. Šādus komersantus regulators pēc savas iniciatīvas reģistrē komersantu reģistrā.

31. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis R.Irklis
1. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2014.gada 23.oktobra lēmumam Nr. 1/15

(Pielikums SPRK padomes 08.03.2018. lēmuma Nr. 1/6 redakcijā)

Paziņojums par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma atkritumu poligonā sniedzēja reģistrāciju

Vispārējā informācija par komersantu

Komersanta nosaukums:Vienotais reģistrācijas numurs:
Personas, kura tiesīga pārstāvēt komersantu, vārds, uzvārds:Tālrunis, fakss:
 [X] Elektroniskā pasta adrese:

 

[X] Piekrītu, ka uz šajā reģistrācijas paziņojumā norādīto elektroniskā pasta adresi regulators, izmantojot regulatora oficiālo elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, sūta dokumentus un paziņojumus saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu, un tie uzskatāmi par paziņotiem otrajā darbadienā pēc to nosūtīšanas. Regulators un komersants savstarpējā saziņā var izmantot arī citus Paziņošanas likumā noteiktos paziņošanas veidus.

Esmu informēts, ka ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc komersanta reģistrācijas reģistrā jāiesniedz informācija par aprēķināto valsts nodevu par sabiedriskā pakalpojuma regulēšanu regulatoram tā noteiktajā kārtībā un termiņā.

Lūdzu reģistrēt

(komersanta nosaukums)

sabiedriskā pakalpojuma – sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma atkritumu poligonā – sniegšanai.

Informācija par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma atkritumu poligonā sniegšanu

1.Atkritumu poligona adrese un nosaukums 
2.Atkritumu apsaimniekošanas reģions, kuru apkalpo atkritumu poligons 
3.Līgums ar katru atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldību, no kuras administratīvās teritorijas tiek pieņemti sadzīves atkritumi apglabāšanas pakalpojuma atkritumu poligonā sniegšanai (norādīt pašvaldību un līguma termiņu) 
4.Valsts vides dienesta piesārņojošās darbības atļaujas numurs un izsniegšanas datums, termiņš 
5.Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots pieņemt atkritumu poligonā (t/gadā) 
6.Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots apglabāt atkritumu poligonā (t/gadā) 

 Ar šo apliecinu, ka komersantam ir tehniskais nodrošinājums – pamatlīdzekļi, kuri var nodrošināt sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma atkritumu poligonā sniegšanas nepārtrauktību un kvalitāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

Datums ____.____.____________________

Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt komersantu  
 

/paraksts un tā atšifrējums/

 
2.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2014.gada 23.oktobra lēmumam Nr. 1/15

(Pielikums SPRK padomes 21.12.2017. lēmuma Nr. 1/38 redakcijā)

Paziņojums par darbības izbeigšanu
Komersanta nosaukums:Vienotais reģistrācijas numurs:
Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu, vārds, uzvārds:
 [X] Elektroniskā pasta adrese:Tālrunis, fakss:

[X] Piekrītu, ka uz šajā paziņojumā par darbības izbeigšanu norādīto elektroniskā pasta adresi regulators, izmantojot regulatora oficiālo elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, sūta dokumentus un paziņojumus saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu, un tie uzskatāmi par paziņotiem otrajā darbadienā pēc to nosūtīšanas. Regulators un komersants savstarpējā saziņā var izmantot arī citus Paziņošanas likumā noteiktos paziņošanas veidus.

Lūdzu izslēgt

(komersanta nosaukums)

no sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonā pakalpojumu sniedzēju reģistra ar _____.gada _____. ______*

 

Norādīt izslēgšanas pamatojumu **_______________________________________

Valsts nodeva EUR_______ apmērā par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu _____.gadā samaksāta _____.gada ____._____________.

Apliecinu, ka attiecīgā(s) pašvaldība(as) ir informēta(as).

Datums ___.___._______

Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt komersantu

  

/paraksts un tā atšifrējums/

 

Piezīmes:

* - ja komersants norādījis datumu pirms regulators var izslēgt komersantu no reģistra, tad regulators izslēdz komersantu no reģistra regulatora norādītajā datumā, norādot to reģistrā.

** - nenorāda, ja komersants ir izslēgts no komercreģistra. Gadījumos, kad komersants pārtrauc sniegt sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonā pakalpojumu, norādīt, kurš komersants sniegs šo pakalpojumu.

3. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2014.gada 23.oktobra lēmumam Nr. 1/15

(Pielikums SPRK padomes 08.03.2018. lēmuma Nr. 1/6 redakcijā)

Komersanta nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs 
Atkritumu poligona nosaukums 
Pārskata periods 

Regulējamā nozare: sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma atkritumu poligonā sniegšana

Atskaite par __________________.gadā sniegto pakalpojumu daudzumu, izmaksām un ieņēmumiem[1]

Nr.
p.k.

Rādītāji

Mērvienība

Apzīmējums/ aprēķina izteiksme[2]

Pārskata gada pakalpojumu daudzums, izmaksas un ieņēmumi

1

2

3

4

5

1.Ieņēmumi (neto apgrozījums), t.sk.:

EUR

  
1.1.ieņēmumi no sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa ar Dabas resursu nodokli*

EUR

  
1.2.pārējie pamatdarbības ieņēmumi pa darbības veidiem, t.sk.:

EUR

  
1.2.1.   
1.2.2.   
2.10. Pilnās izmaksas[3], t.sk.:

EUR

IP= (Inol + Iekspl + Inod + Ik) – Ien + Ir(0%)

 
2.1.1. pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums

EUR

Inol

 
2.2.2. personāla izmaksas

EUR

Ipers

 
2.3.3. pārējās saimnieciskās darbības izmaksas, t.sk.:

EUR

Isaimn

 
2.3.1.3.1. ekspluatācijas, remontu un uzturēšanas izmaksas transportlīdzekļiem, iekārtām, mehānismiem un būvēm, kā arī izmaksas materiāliem sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai (t.sk. noma) pa šādiem procesiem:

EUR

  
2.3.1.1.3.1.1. izmaksas sadzīves atkritumu sagatavošanai apglabāšanai

EUR

  
2.3.1.1.1.3.1.1.1. atkritumu mehāniskās apstrādes izmaksas

EUR

  
2.3.1.1.2.3.1.1.2. atkritumu bioloģiskās apstrādes (kompostēšana, transformēšana biogāzē, nodošana pārstrādei u.c.) izmaksas

EUR

  
2.3.1.1.3.3.1.1.3. atkritumu sagatavošanas tālākai reģenerācijai pēc mehāniskās pārstrādes (sagatavošana pārstrādei, nodošana pārstrādei u.c.) izmaksas

EUR

  
2.3.1.2.3.1.2. izmaksas sadzīves atkritumu pieņemšanai pārkraušanas stacijās un nogādāšanai uz poligonu

EUR

  
2.3.1.3.3.1.3. izmaksas sadzīves atkritumu apglabāšanas nodrošināšanai

EUR

  
2.3.1.3.1.3.1.3.1. inerto atkritumu transportēšanas uz apglabāšanas krātuvi, izlīdzināšanas, blietēšanas, starpslāņu klājuma un nogāžu veidošanas, krātuves ceļu izbūves, to uzturēšanas u.c. izmaksas, kas nav iekļautas citu tehnoloģisko procesu sastāvā

EUR

  
2.3.1.3.2.3.1.3.2. poligona gāzes savākšanas un utilizācijas izmaksas

EUR

  
2.3.1.3.3.3.1.3.3. infiltrāta un citu notekūdeņu apsaimniekošanas izmaksas

EUR

  
2.3.1.4.3.1.4. izmaksas pārējo poligona infrastruktūras objektu uzturēšanai, kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos

EUR

  
2.3.2.3.2. izmaksas vides stāvokļa kontrolei un aizsardzībai poligona darbības laikā

EUR

  
2.3.3.3.3. sadzīves atkritumos konstatēto bīstamo atkritumu apsaimniekošanas un nodošanas izmaksas

EUR

  
2.3.4.3.4. izmaksas sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā

EUR

  
2.3.5.3.5. pētniecības un attīstības darbības izmaksas

EUR

  
2.3.6.3.6. poligona slēgšanas un rekultivācijas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar slēgtā poligona monitoringu un uzturēšanu

EUR

  
2.3.7.3.7. administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos

EUR

  
2.3.8.3.8. nodevu maksājumi

EUR

  
2.3.9.3.9. pārējās izmaksas

EUR

  
2.4.4. ekspluatācijas izmaksas

EUR

Iekspl= Ipers + Isaimn

 
2.5.5. nodokļu maksājumi

EUR

Inod

 
2.6.6. kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa, t.sk. izmaksas, kas saistītas ar poligona apsaimniekotāja finansiālo vai citu līdzvērtīgu nodrošinājumu

EUR

Ik

 
2.7.7. ieņēmumi**, par kuriem saskaņā ar metodiku jāsamazina izmaksas

EUR

Ien

 
3.11. Sadzīves atkritumu daudzums, kas pieņemts poligonā[3]

t

Q

 
4.12. Sadzīves atkritumu daudzums, kas apglabāts poligonā[3]

t

Qap

 
5.13. Proporcija starp poligonā apglabāto un poligonā pieņemto sadzīves atkritumu daudzumu[3]

%

Qap/Q

 
6.Dabas resursu nodokļa* likme pārskata gadā saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

EUR/t

DRN

 
7.14.3. Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma ar Dabas resursu nodokli* izmaksas par tonnu[3], t.sk.:

EUR/t

Tar DRN = Kap + MDRN

 
7.1.14.1. sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente

EUR/t

Kap= Ip / Q

 
7.2.14.2. Dabas resursu nodoklis* par apglabāto sadzīves atkritumu daudzumu

EUR/t

MDRN= Qap/ Q * DRN

 
8.Atkritumu apglabāšanas krātuves atlikusī ietilpība***

m3

  
9.Atkritumu apglabāšanas krātuvē apglabāto atkritumu blīvums***

kg/m3

  
10.Apsaimniekotais infiltrāta daudzums

m3

  
11.Savāktais biogāzes daudzums

m3

  

* Dabas resursu nodoklis par sadzīves atkritumu apglabāšanu
** ienākumi, kas tieši vai pastarpināti gūti no atkritumu poligona infrastruktūras izmantošanas, un ieņēmumi, kas gūti no nošķiroto, reģenerējamo sadzīves atkritumu tirdzniecības un samazināti par nošķiroto, reģenerējamo sadzīves atkritumu sagatavošanas tirdzniecībai izmaksām
*** atbilstoši pārskata gadā veiktajiem mērījumiem

Komersants iesniedz regulatoram skaidrojumu par izmaiņām, kas radušās pārskata gadā, salīdzinot ar spēkā esošajā tarifā un iepriekšējā gada atskaitē iekļauto informāciju, informāciju par būtiskām notikušām un plānotām apsaimniekotā atkritumu daudzuma vai tehnoloģiskām izmaiņām komersanta darbībā, kā arī par pārskata gadā izbeigtu vai uzsāktu saimniecisko darbību.

Paskaidrojumi:
 

[1] Informāciju sagatavot saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajā metodikā par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanu noteikto.

[2] Apzīmējumi atbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajā metodikā par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanu noteiktajam.

[3] Rādītāji un numerācija atbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajā metodikā par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanu noteiktajiem posteņiem.

Datums ____.____.__________________.

Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt komersantu  
 

/paraksts un tā atšifrējums/

 
  

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 

Tālrunis __________________

e-pasts __________________

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi sadzīves atkritumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/15Pieņemts: 23.10.2014.Stājas spēkā: 28.10.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 212, 27.10.2014. OP numurs: 2014/212.8
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
269762
{"selected":{"value":"15.04.2019","content":"<font class='s-1'>15.04.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"15.04.2019","iso_value":"2019\/04\/15","content":"<font class='s-1'>15.04.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"13.03.2018","iso_value":"2018\/03\/13","content":"<font class='s-1'>13.03.2018.-14.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-12.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.10.2014","iso_value":"2014\/10\/28","content":"<font class='s-1'>28.10.2014.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.04.2019
136
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"