Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta rīkojums Nr.581

Rīgā 2014.gada 14.oktobrī (prot. Nr.55 9.§)

Grozījumi Valsts civilās aizsardzības plānā

1. Izdarīt Valsts civilās aizsardzības plānā (apstiprināts ar Ministru kabineta 2011. gada 9. augusta rīkojumu Nr. 369 "Par Valsts civilās aizsardzības plānu") šādus grozījumus:

1.1. satura rādītājā:

1.1.1. papildināt satura rādītāju ar tekstu šādā redakcijā:

"8.1 pielikums Ledus, vižņu, koku sanesumu un gultnes spridzināšanas kārtība plūdu (palu) periodā
"8.2 pielikums Spridzināšanas darbu veikšanas saskaņojums";

 1.1.2. aizstāt 16. pielikuma nosaukumā vārdus un skaitļus "darbojās līdz 300, 500 un līdz 1000" ar vārdiem un skaitļiem "darbojas līdz 300, 500 un 1000";

1.1.3. izteikt 26. pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Dzīvnieku masveida saslimšana, dzīvniekiem bīstamu infekcijas slimību uzliesmojumi un augiem kaitīgo organismu savairošanās";

1.1.4. papildināt satura rādītāju ar tekstu šādā redakcijā:

"32. pielikums Ēku un būvju sabrukšana";

1.2. izteikt I nodaļas 4. un 5. punktu šādā redakcijā:

"4. Prognozējamie rezultāti.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk - Glābšanas dienests) un attiecīgo institūciju saskaņota rīcība, veicot preventīvos, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamos pasākumus iespējamo katastrofu, militāra iebrukuma vai kara gadījumā, lai novērstu vai mazinātu iespējamo kaitējumu cilvēkiem, īpašumam un videi.

5. Pasākumi izvirzīto mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildei. 

Lai panāktu sistēmas mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi, nepieciešams organizēt un veikt pasākumus, kas ietver iespējamo katastrofu apzināšanu, katastrofu pārvaldīšanas pasākumu plānošanu, valsts institūciju un iedzīvotāju apziņošanu, institūciju un pašvaldību savstarpējo sadarbību, kā arī sistēmas finansēšanu un materiāltehnisko nodrošinājumu.

Sistēmas ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 423 "Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība" ir izstrādāti pašvaldību civilās aizsardzības plāni. Atbilstoši minētajiem Ministru kabineta noteikumiem Glābšanas dienestā ir iesniegti un saskaņoti komersantu un iestāžu civilās aizsardzības plāni, un visi komersanti, uz kuriem attiecas Ministru kabineta 2005. gada 19. jūlija noteikumi Nr. 532 "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem" un kuriem jāizstrādā drošības pārskati, ir izstrādājuši objektu civilās aizsardzības plānus. Glābšanas dienests objektiem, uz kuriem attiecas normatīvo aktu prasības par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanu un riska samazināšanas pasākumiem, ir izstrādājis ārpusobjekta civilās aizsardzības plānus, kuri ne retāk kā reizi trijos gados tiek pārbaudīti praktiskajās civilās aizsardzības mācībās un, ja nepieciešams, tiek precizēti.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 18. septembra noteikumos Nr. 626 "Noteikumi par paaugstinātas bīstamības objektu noteikšanas kritērijiem un šo objektu īpašnieku (vadītāju, apsaimniekotāju) pienākumiem riska samazināšanas pasākumu nodrošināšanai" noteiktajiem kritērijiem plāna 3. pielikumā ir iekļauts saraksts ar valsts un reģionālās nozīmes paaugstinātas bīstamības objektiem. 

Veselības aprūpes pasākumi tiek organizēti saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 13. decembra noteikumiem Nr. 948 "Katastrofu medicīnas sistēmas organizēšanas noteikumi". Pamatojoties uz minētajiem noteikumiem, tiek izstrādāti Valsts un slimnīcu katastrofu medicīnas plāni.

Sistēmas gatavību pārbauda mācībās saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 22. septembra noteikumiem Nr. 772 "Noteikumi par civilās aizsardzības mācību veidiem un organizēšanas kārtību", kompleksās pārbaudēs analizējot attiecīgos republikas pilsētu un novadu civilās aizsardzības plānus, kā arī ziņojumus par veiktajiem pasākumiem sistēmas ietvaros. Rezultātus izmanto civilās aizsardzības plānu precizēšanai.";

1.3. svītrot I nodaļas 6. punkta trešās rindkopas otro teikumu;

1.4.  I nodaļas 7. punktā:

1.4.1. svītrot vārdus "Ārkārtējo situāciju izsludināšanas vai";

1.4.2. aizstāt vārdus "Rīgā un citās" ar vārdu "Latvijas";

1.5. svītrot II nodaļas 8. punktā vārdus "Sistēmas darbība tiek plānota arī militāra iebrukuma vai kara gadījumā";

1.6. aizstāt II nodaļas 9. punkta trešajā rindkopā vārdu "elektropārvades" ar vārdu "elektrolīniju";

1.7.  II nodaļas 10. punktā:

1.7.1. svītrot ceturtajā rindkopā aiz vārdiem un cipariem "Latvijas būvnormatīvā LBN 005-99" pieturzīmi ".";

1.7.2. svītrot piekto rindkopu;

1.7.3. svītrot sestās rindkopas pirmo teikumu;

1.8.  II nodaļas 11. punktā:

1.8.1. izteikt pirmo rindkopu šādā redakcijā:

"Plūdus var izraisīt:

1) pavasara pali upēs;

2) nokrišņu daudzums 50 mm un vairāk 12 stundu laikā vai īsākā laikposmā;

3) ledus sastrēgumi upēs;

4) vēja radīti uzplūdi teritorijās gar jūras krastu un lielāko upju grīvās;

5) hidrotehnisko būvju pārrāvumi vai to nepareiza ekspluatācija.";

1.8.2. izteikt trešo rindkopu šādā redakcijā:

"Visapdraudētākās vietas pie Daugavas ir Daugavpils, kā arī Daugavpils, Ilūkstes, Līvānu, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Pļaviņu novadi. Minētajās administratīvajās teritorijās plūdi var notikt pat divas reizes gadā.";

1.8.3. svītrot astoto un divpadsmito rindkopu;

1.8.4. svītrot trīspadsmitās rindkopas pirmo teikumu;

1.9. svītrot II nodaļas 12. punkta pirmās rindkopas septīto un astoto teikumu;

1.10.  II nodaļas 13. punktā:

1.10.1. aizstāt vienpadsmitajā rindkopā vārdu un skaitli "Rēzekne-2" ar vārdu un skaitli "Rēzekne II";

1.10.2. aizstāt vienpadsmitajā rindkopā vārdu un skaitli "Rēzekne-1" ar vārdu un skaitli "Rēzekne I";

1.10.3. aizstāt divpadsmitajā rindkopā vārdu "gar" ar vārdu "caur";

1.10.4. svītrot četrpadsmito, piecpadsmito un septiņpadsmito rindkopu;

1.11.  II nodaļas 14. punktā:

1.11.1. aizstāt otrajā rindkopā vārdus "tiks uzsākta jaunās Visaginas atomelektrostacijas celtniecība" ar vārdiem "tiek plānots uzsākt jaunās Visaginas atomelektrostacijas celtniecību";

1.11.2. aizstāt trešajā rindkopā vārdu "bijušā" ar vārdu "bijušās";

1.11.3. svītrot piekto un sesto rindkopu;

1.11.4. svītrot 14.4. apakšpunktā vārdus un skaitli "Atbilstoši likuma "Par radiācijas drošību un kodoldrošību" 22. panta prasībām kodolmateriālu atgūšanas pasākumus koordinē Drošības policija";

1.12. svītrot II nodaļas 15. punkta piekto rindkopu;

1.13. svītrot II nodaļas 20. punkta trešās rindkopas pirmo teikumu;

1.14. svītrot II nodaļas 21. punkta otro rindkopu un trešās rindkopas trešo teikumu;

1.15. papildināt II nodaļu ar 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Ēku un būvju sabrukšana

Ēku un būvju sabrukšanu var izraisīt:

1) sprādziens;

2) dabas katastrofas (piemēram, ļoti stipra vētra, plūdi, zemestrīce);

3) būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu neievērošana (piemēram, neatbilstoša būvmateriālu kvalitāte, nepareizs inženiertehniskais risinājums, nelikumīga būvniecība);

4) būvju, ēku vai būvkonstrukciju tehniskais nolietojums;

5) terora akts;

6) citi faktori, kas var ietekmēt būvju un ēku nestspēju un noturību (piemēram, ugunsgrēks, citu būvdarbu veikšana blakus ēkai vai būvei, apjomīgu priekšmetu ietriekšanās ēkā vai būvē, bīstamo ķīmisko vielu iedarbība, avārija maģistrālajos vai sadales ūdens apgādes cauruļvados, karš vai militārs iebrukums).

Ēku un būvju sabrukšanas dēļ var būt cilvēku upuri, nodarīts kaitējums cilvēku veselībai, nodarīti materiālie zaudējumi, kaitējums videi, var tikt bojātas inženierkomunikācijas (gāzes apgāde, elektroapgāde, siltumapgāde, ūdens apgāde). Vienlaikus šāds notikums var izraisīt plašu sabiedrisko rezonansi, kas var pārtapt sabiedriskās nekārtībās.";

1.16.  III nodaļā:

1.16.1. svītrot trešajā rindkopā vārdus "ņemot vērā pašvaldību dotos uzdevumus";

1.16.2. izteikt sesto rindkopu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets apstiprina pašvaldību civilās aizsardzības komisiju sarakstu un to darbības teritoriju, pašvaldību civilās aizsardzības komisijas paraugnolikumu, kā arī nosaka šādu komisiju izveidošanas kārtību.";

1.16.3. aizstāt septītajā rindkopā vārdus "ņemot vērā" ar vārdu "ievērojot";

1.16.4. izteikt septītās rindkopas sadaļu "plānošanas metodiku" šādā redakcijā:

"plānošanas metodiku - saskaņā ar Civilās aizsardzības likumu ir izstrādāti un 2007. gada 26. jūnijā pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 423 "Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība", kas nosaka minēto plānu struktūru, izstrādes termiņus un precizēšanas nosacījumus;";

1.16.5. aizstāt septītās rindkopas sadaļā "reglamentētus vadības principus" vārdu "glābšanas" ar vārdu "Glābšanas";

1.16.6. svītrot septītās rindkopas sadaļā "vienotu trauksmes un apziņošanas kārtību" vārdus "un tiek pilnveidota sistēmas materiālā bāze";

1.16.7. aizstāt septītās rindkopas sadaļā "valsts materiālo rezervju veidošanu iesaistīšanai reaģēšanā katastrofās" skaitļus un vārdus "2008. gada 10. jūlija rīkojumu Nr. 406-k" ar skaitļiem un vārdiem "2012. gada 26. novembra rīkojumu Nr. 557-k";

1.17. svītrot IV nodaļas ceturtajā rindkopā vārdus "atkarībā no papildus resursu iesaistīšanas pasākumu izpildē, t. i. papildus rīcībā esošajiem resursiem iesaistīti valsts materiālo rezervju resursi, Nacionālo bruņoto spēku resursi, pieprasīta starptautiskā palīdzība";

1.18. izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums);

1.19.  3. pielikuma 1. punkta tabulas sadaļā "Objekti, kuros ražo, lieto, apsaimnieko vai uzglabā bīstamās vielas un kuriem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem jāizstrādā drošības pārskati":

1.19.1. aizstāt 12. punktā vārdus "Latvija Statoil" ar vārdiem "Statoil Fuel & Retail Latvia";

1.19.2. izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18.  SIA "T2 TERMINAL" Tvaika iela 7a un 7k-1, Rīga"

1.19.3. svītrot 23. punktu;

1.19.4. izteikt 27. punktu šādā redakcijā:

"27. SIA "Riga fertilizer terminal", minerālmēslu īslaicīgas uzglabāšanas un pārkraušanas komplekss Kundziņsala, Rīga"

1.20.  3. pielikuma 2. punkta tabulas sadaļā "Objekti, kuros ražo, lieto, apsaimnieko vai uzglabā bīstamās vielas un kuriem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem jāizstrādā rūpniecisko avāriju novēršanas programmas":

1.20.1. svītrot 9. punktu;

1.20.2. aizstāt 14. punktā vārdus "Ziemeļu nafta" ar vārdiem "Baltijas Naftas Grupa";

1.20.3. papildināt sadaļu ar 31., 32., 33., 34., 35. un 36. punktu šādā redakcijā:

"31. SIA "SPRĀDZIENS" Daugavas iela 8, Saurieši, Stopiņu novads
32. SIA "AGA", gāzes balonu uzpildes stacija Putnu iela 2, Zaķumuiža, Ropažu novads
33. AS "OVI", naftas bāze Tvaika iela 35 un 37a, Rīga
34. LSEZ SIA "GI Termināls" Ziemeļu iela 19C, Liepāja
35. SIA "RIXJET RIGA", aviācijas degvielas terminālis Mazā Gramzdas iela 9 (lidosta "Rīga"), Mārupes novads
36. SIA "Nordeka Oil" Dzirciema iela 121, Rīga"

1.21.  3. pielikuma 2. punkta tabulas sadaļā "B drošuma klases hidroelektrostaciju hidrotehniskās būves":

1.21.1. svītrot 1. punktu;

1.21.2. aizstāt vārdu "Grienvaldes" ar vārdiem "Lejas ūdensdzirnavu";

1.21.3. aizstāt vārdu "Lielberķenes" ar vārdu "Berķenes";

1.21.4. svītrot 82. un 87. punktu;

1.21.5. papildināt sadaļu ar 89., 90. un 91. punktu šādā redakcijā:

"89. Bēnes dzirnavu HES Auce, 59 km no ietekas Svētē, Bēnes pagasts, Auces novads
90. Karvas HES Vaidava, 30 km no ietekas Mustjagi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads
91. Krotes dzirnavu HES Vārtāja, 52 km no ietekas Bārtā, Bunkas pagasts, Priekules novads"

1.22. izteikt 4. pielikuma 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi

Nr. p. k. Nosaukums Izpildes termiņš Par izpildi atbildīgā ministrija Izpildītāji
1 2 3 4 5
1.  Operatīvās informācijas nodošana Glābšanas dienestam saskaņā ar noslēgto līgumu par meteoroloģiskajām parādībām Pastāvīgi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
2. Krīzes vadības padomes priekšsēdētāja informēšana 2 stundas Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests
3. Seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšana Pastāvīgi Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests, iesaistītās institūcijas
Avārijas brigādes un dienesti
Aizsardzības ministrija Nacionālie bruņotie spēki
Veselības ministrija Veselības inspekcija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija* Pašvaldības
4. Citu avārijas dienestu iesaistīšana 2 stundas Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests, iesaistītās institūcijas
Avārijas brigādes un dienesti
5. Pirmās palīdzības, neatliekamās medicīniskās palīdzības un specializētās neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana cietušajiem Pastāvīgi Veselības ministrija Veselības ministrija
 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

 

Ārstniecības iestādes

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija*

Pašvaldības

Glābšanas dienests

Iekšlietu ministrija

Valsts policija

6. Katastrofu medicīnas sistēmas īstenošana atbilstoši valsts un slimnīcu katastrofu medicīnas plāniem Pastāvīgi Veselības ministrija Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Ārstniecības iestādes
7. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšana cietušajiem Pastāvīgi Labklājības ministrija Labklājības ministrijas padotībā esošās iestādes
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija* Pašvaldības
8. Psiholoģiskā atbalsta sniegšana iedzīvotājiem Ja nepieciešams Veselības ministrija VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs"
Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedra
9. Informācijas par radītajiem zaudējumiem apkopošana 1 mēnesis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija* Pašvaldības
Ministrijas Ministrijas
10. Valsts materiālo rezervju resursu iesaistīšana 4 stundas Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests
Pasākumu izpildītāji
Atbildīgie valsts materiālo rezervju glabātāji

* Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic pārraudzību par pašvaldību iesaistīšanos gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu izpildē.";

1.23. izteikt 6. pielikuma 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi

Nr.p. k. Nosaukums Izpildes termiņš Par izpildi atbildīgā ministrija Izpildītāji
1 2 3 4 5
1. Informācijas saņemšana, apstrādāšana 5 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests
2. Glābšanas dienestu, citu dienestu un avārijas brigāžu iesaistīšana reaģēšanā.

Valsts pārvaldes institūciju informēšana par esošo situāciju

25 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests
3. Iedzīvotāju informēšana par situāciju 30 min. Iekšlietu ministrija Valsts policija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija* Pašvaldības
Satiksmes ministrija VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"
VSIA "Latvijas Televīzija"
VSIA "Latvijas Radio"
4. Pašvaldību civilās aizsardzības komisiju apziņošana un sasaukšana 1,5 stundas Iekšlietu ministrija Glābšanas dienesta struktūrvienības
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija* Pašvaldības
5. Situācijas apzināšana notikuma vietā, novērtēšana un nepieciešamo resursu noteikšana 30 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests
Ministrijas Ministriju padotības dienesti
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošās iestādes
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija* Pašvaldības
6. Nacionālo bruņoto spēku iesaistīšana reaģēšanā atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 5. oktobra noteikumiem Nr. 946 "Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī neatliekamos ārkārtējo situāciju izraisījušo notikumu seku likvidēšanas pasākumos" 40 min. Aizsardzības ministrija Nacionālie bruņotie spēki
7. Glābšanas darbu veikšana Pastāvīgi Iekšlietu ministrija

Aizsardzības ministrija

Glābšanas dienests

Nacionālie bruņotie spēki

Avārijas brigādes un dienesti

8. Cietušo šķirošana, neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana un specializētās neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana Atkarībā no cietušo skaita Veselības ministrija Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Ārstniecības iestādes

9. Katastrofu medicīnas sistēmas īstenošana atbilstoši valsts un slimnīcu katastrofu medicīnas plāniem Pastāvīgi Veselības ministrija Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Ārstniecības iestādes
10. Diplomātisko pārstāvniecību informēšana par notikušo 2 stundas Ārlietu ministrija Ārlietu ministrija
11. Iedzīvotāju informēšana par situāciju un rekomendāciju sniegšana par rīcību Pastāvīgi Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests
Satiksmes ministrija VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"
VSIA "Latvijas Televīzija"
VSIA "Latvijas Radio"
12. Krīzes vadības padomes sēdes organizēšana 1,5 stundas Iekšlietu ministrija Krīzes vadības padomes sekretariāts
13. Starptautiskās palīdzības pieprasīšana no ārvalstīm Atkarībā no postījumu apjoma Ārlietu ministrija Ārlietu ministrija
Iekšlietu ministrija un citas ministrijas Iekšlietu ministrija un citas ministrijas
14. Cietušo reģistrēšana un bojā gājušo identificēšana Pastāvīgi Iekšlietu ministrija Valsts policija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija* Pašvaldības
15. Valsts un pašvaldību policijas, Nacionālo bruņoto spēku iesaistīšana kārtības uzturēšanā un apsardzes organizēšanā 2 stundas Iekšlietu ministrija Valsts policija
Aizsardzības ministrija Nacionālie bruņotie spēki
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija* Pašvaldības
Pašvaldības policija
16. Valsts materiālo rezervju resursu iesaistīšana 4-6 stundas Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests
Ministrijas Pasākumu izpildītāji
Atbildīgie valsts materiālo rezervju glabātāji
17. Psiholoģiskā atbalsta sniegšana iedzīvotājiem Pastāvīgi Veselības ministrija VSIA "Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs"

Latvijas Sarkanais Krusts

18. Seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšana atkarībā no postījumu apjoma Pastāvīgi Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests

Aizsardzības ministrija

Nacionālie bruņotie spēki

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija*

Pašvaldības

Ministrijas

Ministriju padotības iestādes

 

Avārijas brigādes un dienesti

19. Cilvēku evakuācija, izmitināšana un aprūpe Atkarībā no evakuējamo skaita Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija* Pašvaldības
Labklājības ministrija Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga"
Valsts sociālās aprūpes centrs "Vidzeme"
Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"
Valsts sociālās aprūpes centrs "Latgale"
Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale"
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Satiksmes ministrija VAS "Latvijas dzelzceļš"
AS "Pasažieru vilciens"
  Komersanti
  Sabiedriskās organizācijas
20. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšana cietušajiem Pastāvīgi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija* Pašvaldības
Labklājības ministrija

Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga"

 

Valsts sociālās aprūpes centrs "Vidzeme"

 

Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"

 

Valsts sociālās aprūpes centrs "Latgale"

 

Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale"

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra

* Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic pārraudzību par pašvaldību iesaistīšanos gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu izpildē.";

1.24. papildināt 7. pielikuma sadaļas "Rīgas plānošanas reģions" 12. punktu aiz vārdiem "pie Norupītes ietekas" ar vārdiem "kā arī dārzkopības sabiedrība "Ogre" un Lielpeči";

1.25.  7. pielikuma sadaļā "Zemgales plānošanas reģions":

1.25.1. aizstāt 4. punktā vārdus "no dzelzceļa tilta pār Aivieksti, pie Gostiņiem, līdz" ar vārdiem "no Gostiņiem līdz";

1.25.2. papildināt sadaļu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Aiviekstes upe posmā no dzelzceļa tilta pār Aivieksti līdz Gostiņiem Pļaviņu novads"

1.25.3. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Lielupe posmā pie Staļģenes (no tilta uz leju, ietverot upes pagriezienu pie Auču mājām) Salgales pagastā Ozolnieku novads"

1.26. papildināt 7. pielikuma sadaļu "Latgales plānošanas reģions" ar 8., 9. un 10. punktu šādā redakcijā:

"8. Daugavas upe Daugavpilī (mikrorajoni: Grīva, Nīderkūni, Ruģeļi) Daugavpils
9. Daugavas upe Krāslavā (Ausekļa, Kaplavas un Vidzemes iela) Krāslavas novads
10. Ilūkstes upe Ilūkstē Ilūkstes novads"

1.27. papildināt 7. pielikuma sadaļu "Vidzemes plānošanas reģions" ar 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Gaujas upe Vidagā (Virešu pagasts) un Kuģuciemā (Gaujienas pagasts) Apes novads"

1.28.  8. pielikuma 2. punkta tabulā:

1.28.1. izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu organizēšana un veikšana Pastāvīgi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija* Pašvaldības Komersanti
Veselības ministrija Veselības inspekcija
Aizsardzības ministrija Nacionālie bruņotie spēki
Iekšlietu ministrija Glābšanas dienesta struktūrvienības"

1.28.2. aizstāt 15. punkta piektajā ailē vārdus "Veselības ministrija" ar vārdiem "Veselības inspekcija";

1.28.3. papildināt tabulu ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Katastrofu medicīnas sistēmas īstenošana atbilstoši valsts un slimnīcu katastrofu medicīnas plāniem Pastāvīgi Veselības ministrija Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Ārstniecības iestādes"

1.29. papildināt plānu ar 8.1 pielikumu (2. pielikums);

1.30. papildināt plānu ar 8.2 pielikumu šādā redakcijā:

"8.2 pielikums
Valsts civilās aizsardzības plānam

APSTIPRINU
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks

   
(vārds, uzvārds, paraksts)  
   
(datums)  

 

Spridzināšanas darbu veikšanas saskaņojums

1. Spridzināšanas darbu veikšanas vieta
  Koordinātas   (koordinātu sistēma)
  Cits      

2. Spridzināšanas darbu veikšanas laikposms

SASKAŅOTS   SASKAŅOTS
     
(AS "Latvenergo" amatpersonas pilns amata nosaukums)   (AS "Latvijas Gāze" amatpersonas pilns amata nosaukums)
     
(vārds, uzvārds, paraksts)   (vārds, uzvārds, paraksts)
     

(datums)

 

(datums)

SASKAŅOTS   SASKAŅOTS
     
(SIA "Lattelecom" amatpersonas pilns amata nosaukums)   (Dabas aizsardzības pārvaldes amatpersonas pilns amata nosaukums)
     
(vārds, uzvārds, paraksts)   (vārds, uzvārds, paraksts)
     

(datums)

 

(datums)

    Saskaņojuma veidlapas sagatavotājs
     
    (pilns amata nosaukums)
     
    (vārds, uzvārds, paraksts)"

1.31. papildināt 10. pielikuma 2. punkta tabulu ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Katastrofu medicīnas sistēmas īstenošana atbilstoši valsts un slimnīcu katastrofu medicīnas plāniem Pastāvīgi Veselības ministrija Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Ārstniecības iestādes"

1.32.  11. pielikuma tabulas 1. punktā:

1.32.1. aizstāt vārdus "Līvbērzes pagastos" ar vārdiem "Līvbērzes pagastus";

1.32.2. aizstāt vārdus "Kandavas pagasta" ar vārdiem "Kandavas novada";

1.32.3. aizstāt vārdu "rajona" ar vārdu "novada";

1.33. izteikt 13. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums);

1.34. izteikt 14. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums);

1.35.  15. pielikuma 2. punkta tabulā:

1.35.1. aizstāt 2. punktā skaitli "20" ar skaitli "25";

1.35.2. aizstāt 4. punktā vārdu "aprēķināšana" ar vārdu "novērtēšana";

1.35.3. papildināt 11. punkta ceturto aili ar vārdiem "Veselības ministrija" un piekto aili ar vārdiem "Veselības inspekcija";

1.35.4. papildināt tabulu ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Katastrofu medicīnas sistēmas īstenošana atbilstoši valsts un slimnīcu katastrofu medicīnas plāniem Pastāvīgi Veselības ministrija Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Ārstniecības iestādes"

1.36.  16. pielikumā:

1.36.1. tabulā "Atomelektrostacijas, kas darbojas līdz 300, 500 un 1000 km rādiusā no valsts robežas":

1.36.1.1. svītrot vārdu "elektriskā";

1.36.1.2. aizstāt skaitli "976" ar skaitli "992";

1.36.1.3. aizstāt skaitli "3144" ar skaitli "3274";

1.36.1.4. aizstāt skaitli "3649" ar skaitli "3689";

1.36.1.5. aizstāt skaitli "1752" ar skaitli "1878";

1.36.2. aizstāt piezīmē skaitli "2012." ar skaitli "2013.";

1.36.3. svītrot tabulā "Līdz 1000 km rādiusā no valsts robežas plānotās atomelektrostacijas" vārdu "elektriskā";

1.37.  18. pielikuma tabulā:

1.37.1. aizstāt skaitli "34.4" ar skaitli "33";

1.37.2. aizstāt skaitli "455" ar skaitli "415";

1.38. papildināt 19. pielikuma 2. punkta tabulu ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Katastrofu medicīnas sistēmas īstenošana atbilstoši valsts un slimnīcu katastrofu medicīnas plāniem Pastāvīgi Veselības ministrija Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Ārstniecības iestādes"

1.39. papildināt 20. pielikuma 2. punkta tabulu ar 9.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.2.1 Katastrofu medicīnas sistēmas īstenošana atbilstoši valsts un slimnīcu katastrofu medicīnas plāniem Pastāvīgi Veselības ministrija Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Ārstniecības iestādes"

1.40. papildināt 23. pielikuma 2. punkta tabulu ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Katastrofu medicīnas sistēmas īstenošana atbilstoši valsts un slimnīcu katastrofu medicīnas plāniem Pastāvīgi Veselības ministrija Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Ārstniecības iestādes"

1.41.  24. pielikumā:

1.41.1. aizstāt 1. punkta tabulas 3. punktā skaitļus un vārdus "2011. gada 1. novembris" ar vārdu "Pastāvīgi";

1.41.2. papildināt 2. punkta tabulu ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Katastrofu medicīnas sistēmas īstenošana atbilstoši valsts un slimnīcu katastrofu medicīnas plāniem Pastāvīgi Veselības ministrija Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Ārstniecības iestādes"

1.42.  25. pielikumā:

1.42.1.  1. punkta tabulā:

1.42.1.1. svītrot 2. punktā vārdus "no starptautiskajiem epidemioloģiskās uzraudzības un brīdināšanas tīkliem";

1.42.1.2. svītrot 4. punktā vārdus "SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"";

1.42.1.3. izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Darbības stratēģijas un rīcības plānu izstrādāšana sadarbībā ar citām institūcijām, priekšlikumu izstrāde normatīvo aktu pilnveidošanai Pastāvīgi Veselības ministrija Veselības ministrija
Slimību profilakses un kontroles centrs
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Ministrijas Ministrijas un to padotībā esošās iestādes"

1.42.1.4. izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Valsts materiālo rezervju plānošana un nepieciešamo resursu nodrošināšana infekciju slimību uzliesmojuma gadījumiem Pastāvīgi Veselības ministrija Veselības ministrija
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests"

1.42.2.  2. punkta tabulā:

1.42.2.1. aizstāt 5. punktā vārdu "slimībām" ar vārdu "slimību";

1.42.2.2. papildināt tabulu ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Katastrofu medicīnas sistēmas īstenošana atbilstoši valsts un slimnīcu katastrofu medicīnas plāniem Pastāvīgi Veselības ministrija Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Ārstniecības iestādes"

1.42.2.3. svītrot 12. punktā vārdus "(tai skaitā dekontaminācijas un dezinfekcijas)";

1.43.  26. pielikumā:

1.43.1. izteikt pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Dzīvnieku masveida saslimšana, dzīvniekiem bīstamu infekcijas slimību uzliesmojumi un augiem kaitīgo organismu savairošanās";

1.43.2. aizstāt vārdu "uzliesmojumu" ar vārdu "savairošanās";

1.43.3. svītrot 2. punkta tabulas 15. punktā vārdus "Valsts augu aizsardzības dienests";

1.44. izteikt 29. pielikuma 2. punkta tabulas 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Pārtikas apgādes plānošanas un pārtikas izsniegšanas kontroles kārtības nodrošināšana valstī Pastāvīgi Zemkopības ministrija Pārtikas un veterinārais dienests
Komersanti"

1.45. izteikt 30. pielikumu jaunā redakcijā (5. pielikums);

1.46. papildināt plānu ar 32. pielikumu (6. pielikums).

2. Iekšlietu ministrijai nedēļas laikā iesniegt precizēto plānu Valsts kancelejā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis 

1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 14.oktobra
rīkojumam Nr.581

"1.pielikums
Valsts civilās aizsardzības plānam

Civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas shēma

"

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis 

2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 14.oktobra
rīkojumam Nr.581

"8.1 pielikums
Valsts civilās aizsardzības plānam

Ledus, vižņu, koku sanesumu un gultnes spridzināšanas kārtība plūdu (palu) periodā

Nr.p. k. Pasākums Izpildītāji Izpildes veids
1 2 3 4
1. Lēmuma pieņemšana par nepieciešamību veikt ledus, vižņu, koku sanesumu un gultnes spridzināšanas darbus (turpmāk - spridzināšanas darbi). Lēmumā norāda laikposmu, kad paredzēts veikt spridzināšanas darbus, kā arī darbu veikšanas vietu (adrese vai vietas koordinātas)1 Attiecīgā pašvaldības civilās aizsardzības komisija Pašvaldības civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāja parakstītais lēmums nosūtīts Glābšanas dienestam2
2. Tās blakus esošās pašvaldības informēšana par pieņemto lēmumu veikt spridzināšanas darbus3, kura atrodas upes lejtecē Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts veikt spridzināšanas darbus Pašvaldības civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāja parakstītais lēmums nosūtīts attiecīgajām blakus esošajām pašvaldībām2
3. Pieprasījuma sagatavošana un nosūtīšana Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem par nepieciešamo atbalstu spridzināšanas darbu veikšanā Glābšanas dienests Pieprasījums nosūtīts Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (atbilstoši Glābšanas dienesta un Nacionālo bruņoto spēku starpresoru vienošanās 1. pielikumam)
4. Kontaktinformācijas nosūtīšana (elektroniski) Glābšanas dienestam par spridzināšanas darbu veikšanas grupas vecāko un atbildīgās Zemessardzes vienības komandieri Nacionālie bruņotie spēki Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, amats, mobilā tālruņa numurs) nosūtīta Glābšanas dienestam
5. Spridzināšanas darbu veikšanas vietas un laikposma saskaņošanas procedūra4 Glābšanas dienesta teritoriālā struktūrvienība, kuras pārziņā esošajā rajonā tiks veikti spridzināšanas darbi Saskaņošanas veidlapa (8.2 pielikums) nosūtīta apstiprināšanai Glābšanas dienesta priekšniekam vai amatpersonai, kas viņu aizvieto2
6. Apstiprinātas saskaņošanas veidlapas nosūtīšana Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem Glābšanas dienests Apstiprināta saskaņošanas veidlapa nosūtīta Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem2
7. Valsts policijas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Valsts vides dienesta, kā arī pašvaldības policijas (ja tāda ir attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā) elektroniska informēšana par spridzināšanas darbu veikšanas vietu un laiku Glābšanas dienesta teritoriālā struktūrvienība, kuras pārziņā esošajā rajonā tiks veikti spridzināšanas darbi Informācija par spridzināšanas darbu veikšanas vietu un laiku elektroniski nosūtīta Valsts policijai, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, Valsts vides dienestam, kā arī pašvaldības policijai
8. Spridzināšanas darbu veikšanas vietas, bīstamās zonas norobežošana (teritorijas norobežošana, teritorijas apsardze un citi līdzīgi pasākumi, lai nepieļautu trešo personu nokļūšanu bīstamajā zonā), ņemot vērā Nacionālo bruņoto spēku noteiktās bīstamās zonas robežu Valsts policijas teritoriālā struktūrvienība

Pašvaldības policija

Norobežota bīstamā zona
9. Spridzināšanas darbu veikšana5 Nacionālie bruņotie spēki Veikti spridzināšanas darbi
10. Atrašanās spridzināšanas darbu veikšanas vietā, līdz minētie darbi ir pabeigti Glābšanas dienesta teritoriālā struktūrvienība

Valsts policijas teritoriālā struktūrvienība

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Pašvaldības policija

Atrodas spridzināšanas darbu veikšanas vietā un, ja nepieciešams, sniedz atbalstu Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem

1 Uz komisijas sēdi nepieciešams uzaicināt VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" pārstāvi, lai nodrošinātu eksperta viedokli par spridzināšanas darbu lietderību un iespējamo ietekmi uz citām pašvaldību teritorijām upes lejtecē.

2 Dokumentu var iesniegt elektroniski, skenētā veidā ar nosacījumu, ka tajā iekļautā informācija ir saprotama un izlasāma.

3 Informē pašvaldības, kuru teritorija robežojas ar to pašvaldības civilās aizsardzības komisijas darbības teritoriju (attiecas uz apvienotajām pašvaldību civilās aizsardzības komisijām), kurā saskaņā ar lēmumu tiks veikti spridzināšanas darbi.

4 Saskaņojuma procedūru var veikt elektroniski, nosūtot attiecīgajai institūcijai elektronisko ziņojumu (e-pasts), tajā norādot spridzināšanas darbu veikšanas vietu un laikposmu. Ja tiek veikta elektroniskā saskaņošana, atbildes elektroniskie ziņojumi par saskaņojumu jāpievieno un jānoformē kā saskaņojuma veidlapas pielikumi (8.2 pielikums).

5 Nacionālie bruņotie spēki var pieņemt lēmumu neveikt spridzināšanas darbus, ja to tehniska īstenošana apdraud Nacionālo bruņoto spēku amatpersonu drošību, kā arī ja spridzināšanas darbu radītās sekas apdraud tuvumā esošos iedzīvotājus."

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis 

3.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 14.oktobra
rīkojumam Nr.581

"13.pielikums
Valsts civilās aizsardzības plānam

Valsts un reģionālas nozīmes paaugstinātas bīstamības objekti, kuros ražo, lieto, apsaimnieko vai uzglabā bīstamās vielas

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis 

4.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 14.oktobra
rīkojumam Nr.581

"14.pielikums
Valsts civilās aizsardzības plānam

Komersanti, uz kuriem attiecas Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumi Nr.532 "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem"

Objekta
Nr.
Uzņēmumi Rūpniecisko avāriju novēršanas programma Drošības pārskats
1 2 3 4
R 1 A/s "B.L.B. Baltijas Termināls", Ezera iela 22, Rīga   +
R 2 A/s "LATVIJAS FINIERIS", uzņēmums "Lignums", Platā iela 38, Rīga   +
R 3 A/s "Latvijas Gāze", ekspluatācijas iecirknis "Inčukalna pazemes gāzes krātuve", p/n Ragana, a/k 16, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads   +
R 4 SIA "Latvijas ķīmija", Ķīmisko produktu vairumtirdzniecības bāze, Katlakalna iela 11a, Rīga   +
R 5 A/s "Olainfarm", Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads +  
R 6 AS "Saldus naftas bāze", "Torņi", Saldus pagasts, Saldus novads   +
R 7 A/s "VENTAMONJAKS", Dzintaru iela 66, Ventspils   +
R 8 A/s "Ventbunkers", Dzintaru iela 90, Ventspils   +
R 9 SIA "Ventspils nafta termināls", Talsu iela 75, Ventspils   +
R 10 SIA "OKTĀNS", naftas bāze, Uzvaras iela 52, Dobele, Dobeles novads +  
R 11 SIA "A un C", sašķidrinātās gāzes noliktava un degvielas uzpildes stacija, Melnsila iela 2, Zvejniekciems, Saulkrastu novads +  
R 12 LSEZ SIA "ELME MESSER METALURGS", Brīvības iela 92b, Liepāja +  
R 13 SIA "RDz Energy", Jūrkalnes iela 10, Jūrmala +  
R 14 SIA "Olaines ķīmiskā rūpnīca "BIOLARS"", Rūpnīcu iela 3, Olaine, Olaines novads   +
R 15 LSEZ SIA "DG TERMINĀLS", Pulvera iela 4, Liepāja   +
R 16 SIA "Ventamonjaks serviss", Dzintaru iela 66, Ventspils +  
R 17 SIA "EAST-WEST TRANSIT", Rēzeknes naftas bāze, Komunālā iela 6, Rēzekne +  
R 18 SIA "AGA", Valmieras Gaisa sadales rūpnīca, Cempu iela 9, Valmiera +  
R 19 SIA "LatRosTrans", LRDS "Ilūkste", Pašulienes ciems, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads   +
R 20 SIA "Statoil Fuel & Retail Latvia", Rīgas termināls, Laivinieku iela 7, Rīga   +
R 21 SIA "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE", Latgales reģionālā pārvalde, Jelgavas iela 2, Daugavpils   +
R 22 SIA "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE", Rīgas eksporta gāzes uzpildes stacija, Zilā iela 20, Krievu sala, Rīga   +
R 23 SIA "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE", Vidzemes reģionālā pārvalde, Cempu iela 12, Valmiera   +
R 24 SIA "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE", Kurzemes reģionālā pārvalde, Kustes dambis 33, Ventspils   +
R 25 SIA "LUKoil Baltija R", Olaines naftas bāze, Jelgavas šosejas 16. km, Olaines novads   +
R 26 SIA "T2 TERMINAL", Tvaika iela 7a un 7k-1, Rīga   +
R 27 SIA "NESTE LATVIJA", Rīgas termināls, Laivinieku iela 5, Rīga   +
R 28 SIA "OMEGA HOLDING", Daugavpils naftas bāze, Jelgavas iela 2a, Daugavpils +  
R 29 SIA "PRO GĀZE SNGB", Aplokciema iela 3, Rīga +  
R 30 A/s "GRINDEKS", Krustpils iela 53, Rīga +  
R 31 SIA "Baltic Agro" Jelgavas servisa centrs, Akmeņu ceļš 1, Raubēni, Cenu pagasts, Ozolnieku novads   +
R 32 SIA "VARS", Dzintaru iela 66, Ventspils   +
R 33 SIA "WOODISON TERMINAL", Tvaika iela 39, Rīga +  
R 34 SIA "Baltijas Naftas Grupa", Madonas naftas bāze, Saules iela 62, Madona, Madonas novads +  
R 35 SIA "DANFORT", Jelgavas naftas bāze, Aviācijas iela 10, Jelgava +  
R 36 SIA KU "INTERGAZ", gāzes termināls, Vaļņu iela 10, Daugavpils   +
R 37 SIA "SPRĀDZIENS", Daugavas iela 8, Saurieši, Stopiņu novads +  
R 38 SIA "VL Bunkerings", Tvaika iela 68, Rīga +  
R 39 SIA "AGA", Bolderājas gāzes uzpildes stacija, Flotes iela 9, Rīga +  
R 40 SIA "LDZ ritošā sastāva serviss", Lokomotīvju remonta centra Daugavpils ražotne, 2. Preču iela 30, Daugavpils +  
R 41 SIA "Alpha Osta", Atlantijas iela 35, Rīga   +
R 42 SIA "NAFTIMPEKS", Laivinieku iela 11, Rīga   +
R 43 SIA "Ventall Termināls", Dzintaru iela 66, Ventspils   +
R 44 LSEZ SIA "GLEN OIL", Pulvera iela 7, Liepāja +  
R 45 SIA "V. Biļuka komercfirma "EVIJA"", Upmalas iela 12/16, Liepāja +  
R 46 SIA "Ziemeļu nafta" naftas produktu glabātuve, Mūrmuižas iela 15a, Valmiera +  
R 47 A/s "Latvenergo" objekts Rīgas TEC-1, Viskaļu iela 16, Rīga +  
R 48 LSEZ SIA "TRANSIT TERMINĀLS", Jaunā ostmala 33/35, Liepāja   +
R 49 A/s "VIRŠI-A", degvielas noliktava "Avoti", Druvas iela 8, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads +  
R 50 SIA "TĪNE", Valkas naftas bāze, Tālavas iela 35a, Valka, Valkas novads +  
R 51 SIA "EAST-WEST TRANSIT", Cēsu naftas bāze, Birzes iela 2, Cēsis, Cēsu novads +  
R 52 SIA "NPK Terminālis", Grīzupes iela 8, Liepāja +  
R 53 A/s "BALTIC COAL TERMINAL", gāzes apgādes saimniecība, Dzintaru iela 39, Ventspils +  
R 54 SIA "LDz ritošā sastāva serviss", Lokomotīvju remonta centra Rīgas iecirknis, naftas bāze (dīzeļdegvielas rezervuāru laukums/naftas bāze), Krustpils iela 24 un 71a, Rīga +  
R 55 SIA "Jāņu centrs", "Torņi", Saldus pagasts, Saldus novads +  
R 56 SIA "TENACHEM", Spodrības iela 3, Dobele, Dobeles novads +  
R 57 SIA "AGA", gāzes balonu uzpildes stacija, Putnu iela 2, Zaķumuiža, Ropažu novads +  
R 58 SIA "OVI", naftas bāze, Tvaika iela 35 un 37a, Rīga +  
R 59 LSEZ SIA "GI Termināls", Ziemeļu iela 19C, Liepāja +  
R 60 SIA "RIXJET RIGA", aviācijas degvielas terminālis, Mazā Gramzdas iela 9 (lidosta "Rīga"), Mārupes novads +  
R 61 SIA "Riga fertilizer terminal", minerālmēslu īslaicīgas uzglabāšanas un pārkraušanas komplekss, Kundziņsala, Rīga   +
R 62 SIA "Nordeka Oil", Dzirciema iela 121, Rīga +

"

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis 

5.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 14.oktobra
rīkojumam Nr.581

"30.pielikums
Valsts civilās aizsardzības plānam

Sistēmas institūciju savstarpējā sadarbība valsts apdraudējuma gadījumos

Institūcijas Bīstamo vielu noplūde Transporta avārijas Plūdi Vētra, lietus-
gāzes, apledo-
jums, snigšana, putenis
Mežu un kūdras purvu uguns-
grēki
Zemes-
trīces
Elektro-
tīklu bojā-
jumi
Avārijas siltum-
apgādes sistēmās
Avārijas gāzes apgādes sistēmā Avārijas ūdens apgādes un kanali-
zācijas sistēmās
Cilvēku infek-
cijas slimības
Dzīv-
nieku infek-
cijas slimības
Augu slimī-
bas
Radiā-
cijas nega-
dījums (inci-
dents)
Terora akti Sabied-
riskās nekār-
tības
Militārs iebru-
kums vai karš
Ēku un būvju sabruk-
šana
gāzes noplūde maģistrā-
lajos gāzes vados
naftas, naftas produktu u. c. bīstamu vielu noplūde t. sk. jūrā uz auto-
ceļiem
uz dzelz-
ceļa
aviācijas trans-
ports
jūras trans-
ports
Aizsardzības ministrija   A V     A V A A A A A       A A   A A A A A
Ārlietu ministrija A A A   A A A A A A A         A A   A A A A A
Ekonomikas ministrija V               A   A V   V               A A
Finanšu ministrija     A         A A A A         A A A A A A A  
Iekšlietu ministrija A V V* V A A A A A A V A A A A A A A V V V V V
Kultūras ministrija               A     A   A                 A  
Labklājības ministrija   A                 A               A     A A
Satiksmes ministrija A A A A V V A A A   A               A A A A A
Veselības ministrija A A A* A A A A A A   A     A A V A   A A A A A
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija   V A* A A A A A A A A A A     A A A V A A A A
Zemkopības ministrija               A A V A           V V A A   A  
Pašvaldības A A A* A A A A V V A V A V A V A A A A A A A A

Piezīmes.

V - vadošā institūcija.  
A - atbalsta institūcija.  

* - krasta piesārņojuma gadījumā."

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

 6.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 14.oktobra
rīkojumam Nr.581

"32.pielikums
Valsts civilās aizsardzības plānam

Ēku un būvju sabrukšana

1. Preventīvie pasākumi

Nr.p. k. Nosaukums Izpildes termiņš Par izpildi atbildīgā ministrija Izpildītāji
1 2 3 4 5
1. Informācijas saņemšana par iespējamo dabas katastrofu (zemestrīce, ļoti stipra vētra, plūdi), iespējamo terora aktu, kā arī cita informācija par apdraudējumu, kas var būt par iemeslu ēkas vai būves sabrukšanai     Starptautiskās organizācijas
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Pašvaldības
Iekšlietu ministrija Drošības policija
2. Valsts pārvaldes institūciju informēšana par iespējamiem draudiem 5 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests
3. Krīzes vadības padomes priekšsēdētāja informēšana 5 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests
4. Iedzīvotāju informēšana par iespējamiem draudiem un rekomendāciju sniegšana 10 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests
Valsts policija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija* Pašvaldības
Satiksmes ministrija VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"
VSIA "Latvijas Televīzija"
VSIA "Latvijas Radio"
5. Glābšanas dienestu struktūrvienību un avārijas brigāžu brīdināšana par gatavību iespējamai ēku un būvju sabrukšanai 25 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests
6. Valsts un reģionālās nozīmes paaugstinātas bīstamības objektu brīdināšana par bīstamo tehnoloģisko procesu pārtraukšanu un/vai attiecīgu drošības pasākumu veikšanu 25 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests
  Komersanti
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija* Pašvaldības
7. Atbildīgo valsts materiālo rezervju glabātāju apziņošana par resursu iespējamu iesaistīšanu 20 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests

* Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic pārraudzību par pašvaldību iesaistīšanos preventīvo pasākumu izpildē.

2. Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi

Nr.p. k. Nosaukums Izpildes termiņš Par izpildi atbildīgā ministrija Izpildītāji
1 2 3 4 5
1. Informācijas saņemšana, apstrādāšana 5 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests
2. Glābšanas dienestu, citu dienestu un avārijas brigāžu iesaistīšana reaģēšanā.

Valsts pārvaldes institūciju informēšana par esošo situāciju

25 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests
3. Iedzīvotāju informēšana par esošo situāciju 30 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests
Valsts policija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija* Pašvaldības
Satiksmes ministrija VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"
VSIA "Latvijas Televīzija"
VSIA "Latvijas Radio"
4. Pašvaldību civilās aizsardzības komisiju apziņošana un sasaukšana 1,5 stundas Iekšlietu ministrija Glābšanas dienesta struktūrvienības
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija* Pašvaldības
5. Situācijas apzināšana notikuma vietā, novērtēšana un nepieciešamo resursu noteikšana 30 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests
Ministrijas Ministriju padotības dienesti
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošās iestādes
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija* Pašvaldības
6. Nacionālo bruņoto spēku iesaistīšana reaģēšanā atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 5. oktobra noteikumiem Nr. 946 "Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī neatliekamos ārkārtējo situāciju izraisījušo notikumu seku likvidēšanas pasākumos" 40 min. Aizsardzības ministrija Nacionālie bruņotie spēki
7. Glābšanas darbu veikšana Pastāvīgi Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests
Aizsardzības ministrija Nacionālie bruņotie spēki
  Avārijas brigādes un dienesti
8. Cietušo šķirošana, neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana un specializētās neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana Atkarībā no cietušo skaita Veselības ministrija Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Ārstniecības iestādes
9. Katastrofu medicīnas sistēmas īstenošana atbilstoši valsts un slimnīcu katastrofu medicīnas plāniem Pastāvīgi Veselības ministrija Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Ārstniecības iestādes
10. Diplomātisko pārstāvniecību informēšana par notikušo 2 stundas Ārlietu ministrija Ārlietu ministrija
11. Iedzīvotāju informēšana par situāciju, kā arī rekomendāciju sniegšana par rīcību Pastāvīgi Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests
Satiksmes ministrija VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"
VSIA "Latvijas Televīzija"
VSIA "Latvijas Radio"
12. Krīzes vadības padomes sēdes organizēšana 1,5 stundas Iekšlietu ministrija Krīzes vadības padomes sekretariāts
13. Starptautiskās palīdzības pieprasīšana no ārvalstīm Atkarībā no postījumu apjoma Ārlietu ministrija Ārlietu ministrija
Iekšlietu ministrija un citas ministrijas Iekšlietu ministrija un citas ministrijas
14. Cietušo reģistrēšana un bojā gājušo identificēšana Pastāvīgi Iekšlietu ministrija Valsts policija
Veselības ministrija Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Ārstniecības iestādes
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija* Pašvaldības
15. Valsts policijas, pašvaldības policijas un Nacionālo bruņoto spēku iesaistīšana kārtības uzturēšanā un apsardzes organizēšanā 2 stundas Iekšlietu ministrija Valsts policija
Aizsardzības ministrija Nacionālie bruņotie spēki
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija* Pašvaldības
Pašvaldības policija
16. Valsts materiālo rezervju resursu iesaistīšana 4-6 stundas Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests
Ministrijas Pasākumu izpildītāji
Atbildīgie valsts materiālo rezervju glabātāji
17. Psiholoģiskā atbalsta sniegšana iedzīvotājiem Pastāvīgi Veselības ministrija VSIA "Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs"
Latvijas Sarkanais Krusts
18. Seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšana atkarībā no postījumu apjoma Pastāvīgi Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests
Aizsardzības ministrija Nacionālie bruņotie spēki
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija* Pašvaldības
Ministrijas Ministriju padotības iestādes
Avārijas brigādes un dienesti
19. Cilvēku evakuācija, izmitināšana un aprūpe Atkarībā no evakuējamo skaita Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija* Pašvaldības
Labklājības ministrija Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga"
  Valsts sociālās aprūpes centrs "Vidzeme"
  Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"
  Valsts sociālās aprūpes centrs "Latgale"
  Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale"
  Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Satiksmes ministrija VAS "Latvijas dzelzceļš"
  AS "Pasažieru vilciens"
  Komersanti
  Sabiedriskās organizācijas
20. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšana cietušajiem Pastāvīgi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija* Pašvaldības
Labklājības ministrija Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga"
Valsts sociālās aprūpes centrs "Vidzeme"
Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"
Valsts sociālās aprūpes centrs "Latgale"
Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale"
Sociālās integrācijas valsts aģentūra

* Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic pārraudzību par pašvaldību iesaistīšanos gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu izpildē."

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Valsts civilās aizsardzības plānā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 581Pieņemts: 14.10.2014.Stājas spēkā: 14.10.2014.Zaudē spēku: 26.08.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 206, 17.10.2014. OP numurs: 2014/206.8
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
269583
14.10.2014
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)