Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā kodeksā vārdus "narkotiskās vai psihotropās vielas" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "narkotiskās, toksiskās vai psihotropās vielas" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt visā kodeksā vārdus "brīvības atņemšanas iestādes administratīvā komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "izvērtēšanas komisija" (attiecīgā locījumā).

3. Aizstāt visā kodeksā vārdus "administratīvā komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "izvērtēšanas komisija" (attiecīgā locījumā).

4. Izteikt 50.3 pantu šādā redakcijā:

"50.3 pants. Soda izpildes režīma noteikšana

Notiesātie slēgtajos cietumos sodu izcieš trijās režīma pakāpēs - zemākajā, vidējā un augstākajā, bet daļēji slēgtajos cietumos - divās režīma pakāpēs - zemākajā un augstākajā. Notiesātajiem atklātajos cietumos un nepilngadīgajiem audzināšanas iestādēs soda izpildes režīma pakāpes nenosaka.

Soda izpildes režīmu slēgtajos cietumos un daļēji slēgtajos cietumos nosaka šis kodekss, kas paredz soda izpildes režīma:

1) pakāpenisku mīkstināšanu, lai sagatavotu notiesāto atbrīvošanai un veicinātu viņa iekļaušanos dzīvē pēc soda izciešanas;

2) pastiprināšanu, lai nodrošinātu likuma prasībām atbilstošu notiesātā uzvedību.

Notiesāto var pārvietot no slēgtā cietuma soda izciešanas režīma augstākās pakāpes uz daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma augstāko pakāpi, bet no daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma augstākās pakāpes - uz atklāto cietumu.

Lemjot par notiesātā virzību soda progresīvās izpildes ietvaros, atbilstoši šajā kodeksā noteiktajam izvērtē, vai ir pagājis viens gads pēc soda - ievietošana soda vai disciplinārajā izolatorā - piemērošanas par soda izciešanas režīma pārkāpumu vai pagājuši seši mēneši pēc cita šajā kodeksā noteiktā soda piemērošanas par soda izciešanas režīma pārkāpumu vai notiesātajam ir piemērots šā kodeksa 68.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktais pamudinājums un notiesātais atzīstams par administratīvi nesodītu.

Notiesāto par atsevišķu rupju soda izciešanas režīma pārkāpumu vai sistemātiskiem pārkāpumiem ar brīvības atņemšanas iestādes izvērtēšanas komisijas (turpmāk - izvērtēšanas komisija) lēmumu var pārvietot no atklātā cietuma uz daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma augstāko pakāpi, bet no daļēji slēgtā cietuma - uz slēgtā cietuma soda izciešanas režīma zemāko pakāpi.

Šajā pantā noteiktais par soda izciešanas režīma pakāpenisku mīkstināšanu, pastiprināšanu vai notiesātā pārvietošanu neattiecas uz notiesātajiem ar īslaicīgu brīvības atņemšanu."

5. 50.4 pantā:

aizstāt ceturtajā un piektajā daļā vārdus un skaitli "trešās daļas 3.punktā" ar vārdiem "ceturtajā daļā";

izslēgt ceturtajā daļā vārdus un skaitļus "ja notiesātais atbilst šā kodeksa 50.3 panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem nosacījumiem";

izslēgt piektajā daļā vārdus un skaitļus "ja viņš atbilst šā kodeksa 50.3 panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem nosacījumiem".

6. 50.5 pantā:

aizstāt ceturtajā daļā vārdus un skaitli "trešās daļas 3.punktā" ar vārdiem "ceturtajā daļā";

aizstāt piektajā daļā vārdus un skaitli "trešās daļas 3.punktā" ar vārdiem "ceturtajā daļā" un izslēgt vārdus un skaitļus "ja viņš atbilst šā kodeksa 50.3 panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem nosacījumiem";

aizstāt sestajā daļā vārdus un skaitli "trešās daļas 3.punktā" ar vārdiem "ceturtajā daļā" un izslēgt vārdus un skaitļus "ja viņa atbilst šā kodeksa 50.3 panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem nosacījumiem".

7. Aizstāt 50.7 panta ceturtajā daļā vārdus "divdesmit viena gada" ar vārdiem "divdesmit piecu gadu".

8. Izslēgt septīto "A" nodaļu.

9. Papildināt kodeksu ar septīto "B" nodaļu šādā redakcijā:

"Septītā "B" nodaļa
Izvērtēšanas komisija

50.15 pants. Izvērtēšanas komisijas izveidošanas un darbības principi

Katrā brīvības atņemšanas iestādē ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka rīkojumu izveido izvērtēšanas komisiju, kas nodrošina notiesāto virzību soda progresīvās izpildes sistēmā un notiesāto (arī no ārvalsts soda izpildei pārņemta ar brīvības atņemšanu notiesātā) izvietošanu brīvības atņemšanas iestādēs atbilstoši šajā kodeksā noteiktajam. Izvērtēšanas komisija šajā kodeksā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumus par soda izpildes režīma mīkstināšanu vai pastiprināšanu notiesātajiem viena konkrēta veida cietumā vai viņu pārvietošanu uz cita veida brīvības atņemšanas iestādi.

Lemjot par soda izciešanas režīma mīkstināšanu vai pastiprināšanu, izvērtēšanas komisija ņem vērā notiesātā uzvedību brīvības atņemšanas iestādē.

Izvērtēšanas komisijas sastāvu, darbības kārtību un lēmumu pieņemšanas kritērijus nosaka Ministru kabinets.

50.16 pants. Izvērtēšanas komisijā izskatāmie jautājumi

Izvērtēšanas komisija izskata:

1) notiesātā iesniegumu par noteiktā soda izciešanas režīma mīkstināšanu;

2) brīvības atņemšanas iestādes administrācijas priekšlikumu par notiesātajam noteiktā soda izciešanas režīma pastiprināšanu.

Šā panta pirmajā daļā minētais notiesātā iesniegums adresējams brīvības atņemšanas iestādes priekšniekam.

Izvērtēšanas komisijas sēdē tiek izskatīti iesniegumi, kas reģistrēti ne vēlāk kā 40 dienas pirms komisijas sēdes.

50.17 pants. Izvērtēšanas komisijas sēdes dalībnieki

Izvērtēšanas komisijas sēdē šā kodeksa 50.16 panta pirmajā daļā minēto notiesātā iesniegumu vai brīvības atņemšanas iestādes administrācijas priekšlikumu izskata notiesātā un, ja notiesātais to vēlas, viņa aizstāvja klātbūtnē, uzklausot iebildes un paskaidrojumus.

Nepilngadīgo audzināšanas iestādē izvērtēšanas komisijas sēdēs var piedalīties arī notiesātā likumiskie pārstāvji.

Aizstāvja neierašanās uz izvērtēšanas komisijas sēdi nav pamats jautājuma neizskatīšanai.

50.18 pants. Izvērtēšanas komisijas lēmumi

Par soda izciešanas režīma mīkstināšanu izvērtēšanas komisija var pieņemt šādus lēmumus:

1) pārvietot notiesāto no slēgtā cietuma uz daļēji slēgto cietumu;

2) pārvietot notiesāto no daļēji slēgtā cietuma uz atklāto cietumu;

3) pārvietot notiesāto no soda izciešanas režīma zemākās pakāpes uz soda izciešanas režīma vidējo vai augstāko pakāpi;

4) pārvietot notiesāto no soda izciešanas režīma vidējās pakāpes uz soda izciešanas režīma augstāko pakāpi;

5) atstāt notiesāto, kas sasniedzis astoņpadsmit gadu vecumu, audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem līdz mācību gada beigām vai soda termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz divdesmit piecu gadu vecuma sasniegšanai;

6) atstāt notiesāto, kas sasniedzis divdesmit piecu gadu vecumu, audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem līdz mācību gada beigām;

7) pārvietot šīs daļas 5. vai 6.punktā minēto notiesāto no audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem uz daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma augstāko pakāpi.

Par soda izciešanas režīma pastiprināšanu izvērtēšanas komisija var pieņemt šādus lēmumus:

1) pārvietot notiesāto no atklātā cietuma uz daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma augstāko pakāpi;

2) pārvietot notiesāto no daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma augstākās pakāpes uz daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma zemāko pakāpi;

3) pārvietot notiesāto no daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma zemākās pakāpes uz slēgtā cietuma soda izciešanas režīma zemāko pakāpi;

4) pārvietot notiesāto no slēgtā cietuma soda izciešanas režīma augstākās pakāpes uz slēgtā cietuma soda izciešanas režīma vidējo pakāpi;

5) pārvietot notiesāto no slēgtā cietuma soda izciešanas režīma vidējās pakāpes uz slēgtā cietuma soda izciešanas režīma zemāko pakāpi.

Lemjot par nosakāmo soda izciešanas režīma pakāpi no ārvalsts soda izpildei pārņemtam ar brīvības atņemšanu notiesātajam, izvērtēšanas komisija var pieņemt šādus lēmumus:

1) atstāt notiesāto soda izciešanas režīma zemākajā pakāpē;

2) pārvietot notiesāto no soda izciešanas režīma zemākās pakāpes uz soda izciešanas režīma vidējo vai augstāko pakāpi.

Pieņemto lēmumu izvērtēšanas komisijas sēdes laikā paziņo notiesātajam un izskaidro viņa tiesības šo lēmumu apstrīdēt Ieslodzījuma vietu pārvaldē.

Izvērtēšanas komisijas lēmums izpildāms nekavējoties.

50.19 pants. Priekšnosacījumi jautājuma izskatīšanai izvērtēšanas komisijas sēdē

Ja brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks konstatē, ka notiesātais neatbilst vismaz vienam no šā kodeksa 50.3 panta ceturtajā daļā minētajiem nosacījumiem vai nav izcietis šajā kodeksā noteikto piespriestā soda daļu, notiesātā iesniegumu izskatīšanai izvērtēšanas komisijas sēdē nevirza, bet nodod atpakaļ notiesātajam, norādot iesnieguma nevirzīšanas iemeslus un laiku, kad notiesātajam radīsies tiesības uz soda izciešanas režīma mīkstināšanu.

Izvērtēšanas komisijas sēdē atkārtoti izskatīt lietu par soda izciešanas režīma mīkstināšanu pieļaujams ne agrāk kā pēc trim mēnešiem no lēmuma pieņemšanas dienas.

50.20 pants. Notiesātā izraidīšana no izvērtēšanas komisijas sēdes

Ja, izskatot jautājumu par noteiktā soda izciešanas režīma mīkstināšanu, notiesātais traucē izvērtēšanas komisijas sēdes gaitu un nepilda izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja norādījumus, notiesāto izraida no sēdes telpas. Šādā gadījumā notiesātā iesniegumu neizskata un par to izdara atzīmi izvērtēšanas komisijas sēdes protokolā.

Ja, izskatot jautājumu par noteiktā soda izciešanas režīma pastiprināšanu, notiesātais traucē izvērtēšanas komisijas sēdes gaitu un nepilda izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja norādījumus, notiesāto izraida no sēdes telpas un jautājumu par soda izciešanas režīma pastiprināšanu izskata bez viņa klātbūtnes.

50.21 pants. Izvērtēšanas komisijas lēmumu apstrīdēšana

Notiesātais sūdzību par izvērtēšanas komisijas lēmumu var iesniegt Ieslodzījuma vietu pārvaldei 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

Ieslodzījuma vietu pārvalde notiesātā sūdzību par izvērtēšanas komisijas lēmumu izskata mēneša laikā no tā saņemšanas dienas un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1) atstāt negrozītu izvērtēšanas komisijas lēmumu;

2) atcelt izvērtēšanas komisijas lēmumu.

Ja objektīvu iemeslu dēļ šā panta otrajā daļā noteikto termiņu nav iespējams ievērot, Ieslodzījuma vietu pārvalde ar tās priekšnieka lēmumu to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par diviem mēnešiem no sūdzības saņemšanas dienas, par to paziņojot notiesātajam. Lēmums par termiņa pagarināšanu nav apstrīdams un pārsūdzams.

Ja Ieslodzījuma vietu pārvalde ir atcēlusi izvērtēšanas komisijas lēmumu, lieta no jauna izskatāma nākamajā izvērtēšanas komisijas sēdē, ņemot vērā lēmuma atcelšanas pamatojumu.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes lēmums nav pārsūdzams.

50.22 pants. No ārvalsts pārņemtam ar brīvības atņemšanu notiesātajam noteiktā soda izciešanas režīma pārskatīšana izvērtēšanas komisijā

Izvērtēšanas komisija 50 dienu laikā no dienas, kad uzsākta soda izciešana brīvības atņemšanas iestādē, pārskata no ārvalsts pārņemtam notiesātajam noteikto soda izciešanas režīmu, ņemot vērā ārvalstī un Latvijā apcietinājumā pavadīto laiku un izciesto soda daļu atbilstoši šajā kodeksā noteiktajam par soda izciešanas režīma pakāpē izciešamajām soda daļām.

Ja no ārvalsts soda izpildei pārņemts ar brīvības atņemšanu notiesātais no dienas, kad uzsākta soda izciešana brīvības atņemšanas iestādē, līdz izvērtēšanas komisijas sēdei izdara rupju vai sistemātisku soda izciešanas režīma pārkāpumu, izvērtēšanas komisija lemj par notiesātā atstāšanu soda izciešanas režīma zemākajā pakāpē."

10.  68.pantā:

aizstāt pirmās daļas 5.punktā vārdus un skaitli "trešās daļas 3.punktā" ar vārdiem "ceturtajā daļā";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus un skaitli "trešās daļas 3.punktā" ar vārdiem "ceturtajā daļā".

11. Papildināt kodeksu ar trīspadsmito "A" nodaļu šādā redakcijā:

"Trīspadsmitā "A" nodaļa
Ierosinājums atbrīvot notiesāto no soda izciešanas nosacīti pirms termiņa

79.1 pants. Priekšnoteikumi tam, lai ierosinātu nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas

Notiesātais nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas, tai skaitā ar elektroniskās uzraudzības noteikšanu, var lūgt, ja viņš atbilst šā kodeksa 50.3 panta ceturtajā daļā minētajiem nosacījumiem, faktiski ir izcietis Krimināllikumā noteikto soda daļu un atbilst citiem Krimināllikumā noteiktajiem kritērijiem.

Nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas ar elektroniskās uzraudzības noteikšanu neierosina, ja notiesātais jau ir izcietis Krimināllikumā noteikto soda daļu, kas jāizcieš, lai varētu tikt ierosināta nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana no soda izciešanas.

79.2 pants. Kārtība, kādā izvērtē iesniegumu par notiesātā nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas

Notiesātais iesniegumu ar lūgumu viņu atbrīvot no soda izciešanas nosacīti pirms termiņa, tai skaitā ar elektroniskās uzraudzības noteikšanu, iesniedz brīvības atņemšanas iestādes priekšniekam.

Saņēmis šā panta pirmajā daļā minēto iesniegumu, brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks triju darbdienu laikā pārbauda, vai notiesātais atbilst šā kodeksa 79.1 pantā minētajiem nosacījumiem. Ja tiek konstatēts, ka notiesātais neatbilst kaut vai vienam no minētajiem nosacījumiem, iesniegums tiek nodots atpakaļ notiesātajam, norādot šā iesnieguma nevirzīšanas iemeslus un laiku, kad notiesātajam radīsies tiesības uz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas bez elektroniskās uzraudzības noteikšanas vai ar tās noteikšanu. Brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka atbilde nav apstrīdama vai pārsūdzama.

79.3 pants. Iesnieguma par notiesātā nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas virzība

Ja notiesātais atbilst šā kodeksa 79.1 pantā minētajiem nosacījumiem, brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks piecu darbdienu laikā pēc šā kodeksa 79.2 panta otrajā daļā minētās pārbaudes nosūta Valsts probācijas dienestam izvērtēšanas ziņojuma pieprasījumu, norādot, vai notiesātais lūdz izvērtēt iespēju viņu nosacīti pirms termiņa atbrīvot no soda izciešanas ar elektroniskās uzraudzības noteikšanu, un uzdod brīvības atņemšanas iestādes amatpersonai sagatavot izziņu par soda izpildes gaitu.

Izziņā par soda izpildes gaitu iekļauj ziņas, kas raksturo notiesātā uzvedību, iesaisti resocializācijas pasākumos un resocializācijas rezultātus, viņa attieksmi pret piedalīšanos resocializācijas pasākumos visā soda izciešanas laikā.

Kārtību, kādā sagatavojama izziņa par soda izpildes gaitu, un tajā iekļaujamās informācijas saturu un apjomu nosaka Ministru kabinets.

Valsts probācijas dienests 15 darbdienu laikā pēc šā panta pirmajā daļā minētā pieprasījuma saņemšanas sagatavo izvērtēšanas ziņojumu un nosūta to brīvības atņemšanas iestādei.

Brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks piecu darbdienu laikā pēc šajā pantā minētā izvērtēšanas ziņojuma saņemšanas to kopā ar šā kodeksa 79.2 pantā minēto iesniegumu, izziņu par soda izpildes gaitu un brīvības atņemšanas iestādes iesniegumu par notiesātā nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas nosūta pilsētas (rajona) tiesai, kuras darbības teritorijā atrodas brīvības atņemšanas iestāde.

79.4 pants. Iesnieguma par nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas atkārtota iesniegšana

Ja tiesa atsaka atbrīvot notiesāto no soda izciešanas nosacīti pirms termiņa, atkārtotu iesniegumu notiesātais var iesniegt ne agrāk kā četrus mēnešus pēc minētā lēmuma pieņemšanas dienas."

12. Izslēgt 115.  un 115.1 pantu.

13. Papildināt kodeksu ar divdesmito "A" nodaļu šādā redakcijā:

"Divdesmitā "A" nodaļa
Nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotā uzraudzības kārtība

119.1 pants. Nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotā uzraudzības organizēšana

Veicot nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotā notiesātā (turpmāk - nosacīti atbrīvotais) uzraudzību, Valsts probācijas dienests kontrolē, kā nosacīti atbrīvotais pilda Valsts probācijas dienesta amatpersonas noteiktos un sodu izpildi regulējošos normatīvajos aktos paredzētos pienākumus, kā arī atbilstoši kompetencei konsultē nosacīti atbrīvoto.

119.2 pants. Nosacīti atbrīvotā uzraudzības plāns

Nosacīti atbrīvotais tiek uzraudzīts saskaņā ar Valsts probācijas dienesta amatpersonas sagatavoto uzraudzības plānu. Tā sagatavošanā iesaista nosacīti atbrīvoto.

Neizciestās soda daļas laikā Valsts probācijas dienesta amatpersona, kas veic nosacīti atbrīvotā uzraudzību, var grozīt uzraudzības plānu.

119.3 pants. Elektroniskās uzraudzības grafiks

Nosacīti atbrīvotajam, kam noteikta elektroniskā uzraudzība, Valsts probācijas dienesta amatpersona nosaka pārvietošanās brīvības ierobežojumus, papildus šā kodeksa 119.2 pantā noteiktajam uzraudzības plānam sagatavojot elektroniskās uzraudzības grafiku.

Nosakot pārvietošanās brīvības ierobežojumus, Valsts probācijas dienesta amatpersona ņem vērā notiesātā riska un vajadzību novērtējumu, paredzot elektroniskās uzraudzības grafikā laiku kriminogēna rakstura problēmu un sociālpsiholoģisko vajadzību risināšanai atbilstoši uzraudzības plānam.

Nosacīti atbrīvotais savlaicīgi, bet ne vēlāk kā vienu darbdienu iepriekš, rakstveidā var lūgt Valsts probācijas dienesta amatpersonu grozīt elektroniskās uzraudzības grafiku, ja grozījumi nepieciešami saistībā ar veselības stāvokli, kriminogēna rakstura problēmu vai sociālpsiholoģiskām vajadzībām, vai citiem objektīvi pamatotiem iemesliem.

119.4 pants. Nosacīti atbrīvotā pienākumi

Nosacīti atbrīvotajam ir pienākums:

1) ierasties Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši savai dzīvesvietai triju darbdienu laikā pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes;

2) pildīt Valsts probācijas dienesta amatpersonas noteiktos pienākumus un likumīgās prasības;

3) ierasties Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā Valsts probācijas dienesta amatpersonas noteiktajā laikā;

4) informēt Valsts probācijas dienesta amatpersonu par savu dzīvesvietu, darbavietu vai mācību iestādi, kā arī nekavējoties paziņot par to maiņu;

5) saņemt Valsts probācijas dienesta atļauju izbraukšanai ārpus dzīvesvietas uz laiku, kas ilgāks par 15 dienām. Šis punkts neattiecas uz nosacīti atbrīvoto, kuram noteikta elektroniskā uzraudzība;

6) iesniegt Valsts probācijas dienesta amatpersonai informāciju par noteikto pienākumu izpildi;

7) iesniegt Valsts probācijas dienesta amatpersonai informāciju par iztikas avotiem.

Neizciestās soda daļas laikā ierodoties Valsts probācijas dienestā, nosacīti atbrīvotais nedrīkst atrasties alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu reibumā.

119.5 pants. Nosacīti atbrīvotā papildu pienākumi elektroniskās uzraudzības laikā

Nosacīti atbrīvotajam, kuram noteikta elektroniskā uzraudzība, elektroniskās uzraudzības laikā papildus šā kodeksa 119.4 pantā noteiktajiem pienākumiem ir pienākums:

1) nemainīt dzīvesvietu bez Valsts probācijas dienesta piekrišanas;

2) nelietot alkoholu, narkotiskās, toksiskās vai psihotropās vielas;

3) nebojāt elektroniskās ierīces, ar kuru palīdzību tiek nodrošināta viņa pārvietošanās brīvības ierobežojumu ievērošanas intensīva kontrole, un nodrošināt to nepārtrauktu darbību;

4) nekavējoties informēt Valsts probācijas dienesta amatpersonu, ja ir bojātas elektroniskās ierīces, ar kuru palīdzību tiek nodrošināta viņa pārvietošanās brīvības ierobežojumu ievērošanas intensīva kontrole;

5) ievērot Valsts probācijas dienesta amatpersonas sagatavoto elektroniskās uzraudzības grafiku;

6) informēt Valsts probācijas dienesta amatpersonu par personām, kuras pastāvīgi uzturas viņa dzīvesvietā, nekavējoties informēt par personām, kuras plāno pastāvīgi uzturēties viņa dzīvesvietā pēc elektronisko ierīču uzstādīšanas;

7) novērst iespējamos šķēršļus, kas varētu traucēt Valsts probācijas dienesta amatpersonai jebkurā diennakts laikā piekļūt viņa dzīvesvietai.

119.6 pants. Nosacīti atbrīvotā tiesības

Nosacīti atbrīvotajam neizciestās soda daļas laikā ir tiesības:

1) piedalīties uzraudzības plāna sagatavošanā;

2) iepazīties ar uzraudzības plānu;

3) argumentēti lūgt, lai uzraudzības veikšanai norīko citu Valsts probācijas dienesta amatpersonu;

4) argumentēti lūgt uzraudzības plāna vai elektroniskās uzraudzības grafika grozīšanu;

5) argumentēti lūgt atļauju izbraukšanai ārpus dzīvesvietas uz laiku, kas ilgāks par 15 dienām, dzīvesvietas mainīšanai vai izbraukšanai no noteiktas administratīvās teritorijas.

119.7 pants. Nosacīti atbrīvotajam nosakāmie pienākumi

Valsts probācijas dienesta amatpersona nosaka nosacīti atbrīvotajam vienu vai vairākus šādus pienākumus:

1) ievērot aizliegumu atstāt dzīvesvietu noteiktā diennakts laikā;

2) ievērot aizliegumu mainīt dzīvesvietu bez Valsts probācijas dienesta piekrišanas;

3) ievērot aizliegumu uzturēties noteiktās sabiedriskajās vietās;

4) ievērot aizliegumu sazināties ar noteiktiem cilvēkiem;

5) ievērot aizliegumu izbraukt no noteiktas administratīvās teritorijas bez Valsts probācijas dienesta atļaujas;

6) ievērot aizliegumu lietot alkoholu un citas apreibinošās vielas;

7) saskaņot ar Valsts probācijas dienesta amatpersonu pārvietošanās maršrutu;

8) piedalīties vienā vai vairākās probācijas programmās;

9) ievērot aizliegumu iegādāties, nēsāt vai glabāt noteiktus priekšmetus;

10) ievērot aizliegumu tuvoties noteiktiem objektiem, vietām vai iestādēm;

11) kriminogēna rakstura problēmu risināšanai apmeklēt Valsts probācijas dienesta norādīto speciālistu, ja nosacīti atbrīvotais piekrīt apmaksāt ar šādu apmeklējumu saistītos papildu izdevumus vai nosacīti atbrīvotajam tas nerada papildu izdevumus;

12) pildīt Valsts probācijas dienesta norādījumus, kas vērsti uz legālu iztikas līdzekļu gūšanu vai sadzīves jautājumu risināšanu sociāli pieņemamā veidā.

Valsts probācijas dienesta amatpersona var pilnīgi vai daļēji atcelt noteiktos pienākumus, ja uzraudzības laikā tā konstatē, ka:

1) noteiktie pienākumi turpmāk nav nepieciešami nosacīti atbrīvotā kriminogēna rakstura problēmu un sociālpsiholoģisko vajadzību risināšanai;

2) nosacīti atbrīvotais attaisnojošu iemeslu dēļ turpmāk nespēj pildīt noteiktos pienākumus.

119.8 pants. Nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas no soda izciešanas atcelšana

Ja Valsts probācijas dienesta amatpersona konstatē, ka nosacīti atbrīvotais bez attaisnojoša iemesla pārkāpj šā kodeksa 119.4  un 119.5 pantā noteiktos pienākumus vai saskaņā ar šā kodeksa 119.7 pantu noteiktos pienākumus, tā sagatavo un nosūta tiesai iesniegumu par neizciestās soda daļas izpildīšanu.

Ja nosacīti atbrīvotais, kam noteikta elektroniskā uzraudzība, atsauc savu piekrišanu tai vai apstākļos, kuros viņš dzīvo, elektroniskās uzraudzības īstenošana vairs nav iespējama, Valsts probācijas dienests sagatavo un nosūta tiesai iesniegumu par neizciestās soda daļas izpildīšanu.

119.9 pants. Elektroniskās uzraudzības atcelšana

Ja attiecībā uz nosacīti atbrīvoto, kuram piemērota elektroniskā uzraudzība, ir iestājies Krimināllikumā noteiktais termiņš, kad iespējama nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana no soda izciešanas bez elektroniskās uzraudzības noteikšanas, bet nav beidzies tiesas noteiktais elektroniskās uzraudzības termiņš, Valsts probācijas dienests var vērsties tiesā ar lūgumu atcelt elektronisko uzraudzību, ja nosacīti atbrīvotais ir priekšzīmīgi pildījis kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā paredzētos un Valsts probācijas dienesta amatpersonas noteiktos pienākumus.

119.10 pants. Atteikšanās no alkohola koncentrācijas izelpotajā gaisā pārbaudes vai tās rezultātu pārbaudes un šādas atteikšanās sekas

Ja nosacīti atbrīvotais nepiekrīt alkohola koncentrācijas izelpotajā gaisā pārbaudei vai tās rezultātiem un atsakās doties uz ārstniecības iestādi medicīniskās pārbaudes veikšanai, šāda nosacīti atbrīvotā rīcība uzskatāma par viņam noteikto pienākumu nepildīšanu.

119.11 pants. Nosacīti atbrīvotā uzraudzības laikā pieņemtie lēmumi un to apstrīdēšana vai pārsūdzēšana

Valsts probācijas dienesta teritoriālā struktūrvienība pieņem lēmumu neatļaut nosacīti atbrīvotajam izbraukt ārpus dzīvesvietas uz laiku, kas ilgāks par 15 dienām, mainīt dzīvesvietu vai izbraukt no noteiktas administratīvās teritorijas, ja nosacīti atbrīvotā izbraukšana ārpus dzīvesvietas, dzīvesvietas maiņa vai izbraukšana no noteiktas administratīvās teritorijas var:

1) apdraudēt sabiedrības drošību;

2) novest pie jauna noziedzīga nodarījuma izdarīšanas;

3) padarīt likumā paredzēto vai Valsts probācijas dienesta amatpersonas noteikto pienākumu izpildi neiespējamu.

Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības lēmumu neatļaut nosacīti atbrīvotajam izbraukt ārpus dzīvesvietas uz laiku, kas ilgāks par 15 dienām, mainīt dzīvesvietu vai izbraukt no noteiktas administratīvās teritorijas nosacīti atbrīvotais var apstrīdēt Valsts probācijas dienesta vadītājam. Valsts probācijas dienesta vadītāja lēmums nav pārsūdzams. Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības lēmuma neatļaut nosacīti atbrīvotajam izbraukt ārpus dzīvesvietas uz laiku, kas ilgāks par 15 dienām, mainīt dzīvesvietu vai izbraukt no noteiktas administratīvās teritorijas apstrīdēšana neaptur tā darbību.

Nosacīti atbrīvotā uzraudzības laikā pieņemtie Valsts probācijas dienesta lēmumi nav apstrīdami vai pārsūdzami, izņemot šā panta otrajā daļā minētos gadījumus."

14. Papildināt 138.5 pantu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) argumentēti lūgt atļauju izbraukšanai ārpus dzīvesvietas uz laiku, kas ilgāks par 15 dienām, dzīvesvietas mainīšanai vai izbraukšanai no noteiktas administratīvās teritorijas."

15. Izteikt 138.6 pantu šādā redakcijā:

"138.6 pants. Probācijas uzraudzības laikā notiesātajam nosakāmie pienākumi

Valsts probācijas dienesta amatpersona nosaka ar probācijas uzraudzību notiesātajam vienu vai vairākus šādus pienākumus:

1) ievērot aizliegumu atstāt dzīvesvietu noteiktā diennakts laikā;

2) ievērot aizliegumu mainīt dzīvesvietu bez Valsts probācijas dienesta piekrišanas;

3) ievērot aizliegumu uzturēties noteiktās sabiedriskajās vietās;

4) ievērot aizliegumu sazināties ar noteiktiem cilvēkiem;

5) ievērot aizliegumu izbraukt no noteiktas administratīvās teritorijas bez Valsts probācijas dienesta atļaujas;

6) ievērot aizliegumu lietot alkoholu un citas apreibinošās vielas;

7) saskaņot ar Valsts probācijas dienesta amatpersonu pārvietošanās maršrutu;

8) piedalīties vienā vai vairākās probācijas programmās;

9) ievērot aizliegumu iegādāties, nēsāt vai glabāt noteiktus priekšmetus;

10) ievērot aizliegumu tuvoties noteiktiem objektiem, vietām vai iestādēm;

11) kriminogēna rakstura problēmu risināšanai apmeklēt Valsts probācijas dienesta norādīto speciālistu, ja nosacīti atbrīvotais piekrīt apmaksāt ar šādu apmeklējumu saistītos papildu izdevumus vai nosacīti atbrīvotajam tas nerada papildu izdevumus;

12) pildīt Valsts probācijas dienesta norādījumus, kas vērsti uz legālu iztikas līdzekļu gūšanu vai sadzīves jautājumu risināšanu sociāli pieņemamā veidā.

Valsts probācijas dienesta amatpersona var pilnīgi vai daļēji atcelt noteiktos pienākumus, ja uzraudzības laikā tā konstatē, ka:

1) noteiktie pienākumi turpmāk nav nepieciešami ar probācijas uzraudzību notiesātā kriminogēna rakstura problēmu un sociālpsiholoģisko vajadzību risināšanai;

2) ar probācijas uzraudzību notiesātais attaisnojošu iemeslu dēļ turpmāk nespēj pildīt noteiktos pienākumus."

16. Aizstāt 138.7 panta otrajā daļā vārdus "kodeksā noteiktos" ar vārdiem "kodeksā paredzētos".

17. Papildināt kodeksa divdesmit ceturto "A" nodaļu ar 138.8 pantu šādā redakcijā:

"138.8 pants. Ar probācijas uzraudzību notiesātā uzraudzības laikā pieņemtie lēmumi un to apstrīdēšana vai pārsūdzēšana

Valsts probācijas dienesta teritoriālā struktūrvienība pieņem lēmumu neatļaut ar probācijas uzraudzību notiesātajam izbraukt ārpus dzīvesvietas uz laiku, kas ilgāks par 15 dienām, mainīt dzīvesvietu vai izbraukt no noteiktas administratīvās teritorijas, ja ar probācijas uzraudzību notiesātā izbraukšana ārpus dzīvesvietas, dzīvesvietas maiņa vai izbraukšana no noteiktas administratīvās teritorijas var:

1) apdraudēt sabiedrības drošību;

2) novest pie jauna noziedzīga nodarījuma izdarīšanas;

3) padarīt likumā paredzēto vai Valsts probācijas dienesta amatpersonas noteikto pienākumu izpildi neiespējamu.

Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības lēmumu neatļaut ar probācijas uzraudzību notiesātajam izbraukt ārpus dzīvesvietas uz laiku, kas ilgāks par 15 dienām, mainīt dzīvesvietu vai izbraukt no noteiktas administratīvās teritorijas ar probācijas uzraudzību notiesātais var apstrīdēt Valsts probācijas dienesta vadītājam. Valsts probācijas dienesta vadītāja lēmums nav pārsūdzams. Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības lēmuma neatļaut ar probācijas uzraudzību notiesātajam izbraukt ārpus dzīvesvietas uz laiku, kas ilgāks par 15 dienām, mainīt dzīvesvietu vai izbraukt no noteiktas administratīvās teritorijas apstrīdēšana neaptur tā darbību.

Ar probācijas uzraudzību notiesātā uzraudzības laikā pieņemtie Valsts probācijas dienesta lēmumi nav apstrīdami vai pārsūdzami, izņemot šā panta otrajā daļā minētos gadījumus."

18. Izteikt 153.pantu šādā redakcijā:

"153.pants. Nosacīti notiesātā uzraudzības organizēšana

Veicot nosacīti notiesātā uzraudzību, Valsts probācijas dienests kontrolē, kā nosacīti notiesātais pilda šajā kodeksā paredzētos vai saskaņā ar šo kodeksu Valsts probācijas dienesta noteiktos pienākumus, kā arī atbilstoši kompetencei konsultē nosacīti notiesāto."

19.  155.panta pirmajā daļā:

aizstāt 1.punktā vārdu "dienestā" ar vārdiem "dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai";

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2) pildīt Valsts probācijas dienesta amatpersonu noteiktos pienākumus un likumīgās prasības;";

aizstāt 6.punktā vārdus "tiesas uzlikto" ar vārdu "noteikto".

20. Papildināt kodeksu ar 155.1 pantu šādā redakcijā:

"155.1 pants. Nosacīti notiesātajam nosakāmie pienākumi

Valsts probācijas dienesta amatpersona nosaka nosacīti notiesātajam vienu vai vairākus šādus pienākumus:

1) ievērot aizliegumu atstāt dzīvesvietu noteiktā diennakts laikā;

2) ievērot aizliegumu mainīt dzīvesvietu bez Valsts probācijas dienesta piekrišanas;

3) ievērot aizliegumu uzturēties noteiktās sabiedriskajās vietās;

4) ievērot aizliegumu sazināties ar noteiktiem cilvēkiem;

5) ievērot aizliegumu izbraukt no noteiktas administratīvās teritorijas bez Valsts probācijas dienesta atļaujas;

6) ievērot aizliegumu lietot alkoholu un citas apreibinošās vielas;

7) saskaņot ar Valsts probācijas dienesta amatpersonu pārvietošanās maršrutu;

8) piedalīties vienā vai vairākās probācijas programmās;

9) ievērot aizliegumu iegādāties, nēsāt vai glabāt noteiktus priekšmetus;

10) ievērot aizliegumu tuvoties noteiktiem objektiem, vietām vai iestādēm;

11) kriminogēna rakstura problēmu risināšanai apmeklēt Valsts probācijas dienesta norādīto speciālistu, ja nosacīti notiesātais piekrīt apmaksāt ar šādu apmeklējumu saistītos papildu izdevumus vai nosacīti notiesātajam tas nerada papildu izdevumus;

12) pildīt Valsts probācijas dienesta norādījumus, kas vērsti uz legālu iztikas līdzekļu gūšanu vai sadzīves jautājumu risināšanu sociāli pieņemamā veidā.

Valsts probācijas dienesta amatpersona var pilnīgi vai daļēji atcelt noteiktos pienākumus, ja uzraudzības laikā tā konstatē, ka:

1) noteiktie pienākumi turpmāk nav nepieciešami nosacīti notiesātā kriminogēna rakstura problēmu un sociālpsiholoģisko vajadzību risināšanai;

2) nosacīti notiesātais attaisnojošu iemeslu dēļ turpmāk nespēj pildīt noteiktos pienākumus."

21. Papildināt 156.pantu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) argumentēti lūgt atļauju izbraukšanai ārpus dzīvesvietas uz laiku, kas ilgāks par 15 dienām, dzīvesvietas mainīšanai vai izbraukšanai no noteiktas administratīvās teritorijas."

22. Izslēgt 157.pantu.

23. Izteikt 158.pantu šādā redakcijā:

"158.pants. Nosacītas notiesāšanas atcelšana vai pārbaudes laika pagarināšana

Ja Valsts probācijas dienesta amatpersona konstatē, ka nosacīti notiesātais bez attaisnojoša iemesla nepilda šā kodeksa 155.pantā minētos vai Valsts probācijas dienesta amatpersonas noteiktos pienākumus, tā sagatavo un nosūta tiesai iesniegumu par spriedumā noteiktā soda izpildīšanu vai pārbaudes termiņa pagarināšanu līdz vienam gadam."

24. Papildināt kodeksu ar 160.pantu šādā redakcijā:

"160.pants. Nosacīti notiesātā uzraudzības laikā pieņemtie lēmumi un to apstrīdēšana vai pārsūdzēšana

Valsts probācijas dienesta teritoriālā struktūrvienība pieņem lēmumu neatļaut nosacīti notiesātajam izbraukt ārpus dzīvesvietas uz laiku, kas ilgāks par 15 dienām, mainīt dzīvesvietu vai izbraukt no noteiktas administratīvās teritorijas, ja nosacīti notiesātā izbraukšana ārpus dzīvesvietas, dzīvesvietas maiņa vai izbraukšana no noteiktas administratīvās teritorijas var:

1) apdraudēt sabiedrības drošību;

2) novest pie jauna noziedzīga nodarījuma izdarīšanas;

3) padarīt likumā paredzēto vai Valsts probācijas dienesta amatpersonas noteikto pienākumu izpildi neiespējamu.

Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības lēmumu neatļaut nosacīti notiesātajam izbraukt ārpus dzīvesvietas uz laiku, kas ilgāks par 15 dienām, mainīt dzīvesvietu vai izbraukt no noteiktas administratīvās teritorijas nosacīti notiesātais var apstrīdēt Valsts probācijas dienesta vadītājam. Valsts probācijas dienesta vadītāja lēmums nav pārsūdzams. Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības lēmuma neatļaut nosacīti notiesātajam izbraukt ārpus dzīvesvietas uz laiku, kas ilgāks par 15 dienām, mainīt dzīvesvietu vai izbraukt no noteiktas administratīvās teritorijas apstrīdēšana neaptur tā darbību.

Nosacīti notiesātā uzraudzības laikā pieņemtie Valsts probācijas dienesta lēmumi nav apstrīdami vai pārsūdzami, izņemot šā panta otrajā daļā minētos gadījumus."

25. Pārejas noteikumos:

izslēgt 24.punkta 6.apakšpunktu;

papildināt 24.punkta 7.apakšpunktu pēc vārdiem "ir labojies" ar vārdiem "vai ja papildsoda izpilde nav iespējama";

papildināt pārejas noteikumus ar 27., 28., 29., 30. un 31.punktu šādā redakcijā:

"27. Līdz 2015.gada 31.janvārim saņemtie notiesāto iesniegumi par soda izciešanas režīma mīkstināšanu vai ierosinājuma par notiesātā nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas nosūtīšanu tiesai, brīvības atņemšanas iestādes administrācijas priekšlikumi par notiesātajam noteiktā soda izciešanas režīma pastiprināšanu un priekšlikumi tiesai samazināt notiesātajam noteiktā papildsoda - policijas kontrole - termiņu vai atcelt šo papildsodu tiek izskatīti atbilstoši šā kodeksa septītajā "A" nodaļā noteiktajai kārtībai, kas bija spēkā līdz 2015.gada 31.janvārim.

28. Ministru kabinets līdz 2015.gada 1.jūlijam izdod šā kodeksa 50.15 panta trešajā daļā un 79.3 panta trešajā daļā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir spēkā Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumi Nr.282 "Noteikumi par administratīvās komisijas darbības kārtību un lēmumu pieņemšanas kritērijiem", ciktāl tie nav pretrunā ar šo kodeksu.

29. Jautājums par to, vai tiesai nosūtāms iesniegums par nosacīti notiesātajam tiesas uzlikto pienākumu pilnīgu vai daļēju atcelšanu, un jautājums par to, vai tiesai nosūtāms iesniegums par nosacītas notiesāšanas atcelšanu un spriedumā noteiktā soda izpildīšanu vai pārbaudes termiņa pagarināšanu, ja nosacīti notiesātais bez attaisnojoša iemesla nepilda tiesas uzliktos pienākumus, tiek izskatīts atbilstoši šā kodeksa 157. un 158.pantā noteiktajai kārtībai, kas bija spēkā līdz 2015.gada 31.janvārim.

30. Nosacīti notiesātas personas, kuras notiesātas līdz 2015.gada 31.janvārim un kurām tiesa uzlikusi pienākumus, tiek uzraudzītas atbilstoši šā kodeksa trīsdesmitajā nodaļā noteiktajai kārtībai, kas bija spēkā līdz 2015.gada 31.janvārim.

31. Personas, kuras līdz 2015.gada 31.janvārim atbrīvotas no soda izciešanas nosacīti pirms termiņa un kurām tiesa uzlikusi pienākumus, tiek uzraudzītas atbilstoši šā kodeksa 115.1 pantā noteiktajai kārtībai, kas bija spēkā līdz 2015.gada 31.janvārim."

Likums stājas spēkā 2015.gada 1.februārī.

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 2.oktobrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 15.oktobrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 02.10.2014.Stājas spēkā: 01.02.2015.Tēma: Krimināltiesības; Kriminālprocess; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 204, 15.10.2014. OP numurs: 2014/204.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
269521
01.02.2015
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)