Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumus Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.610

Rīgā 2014.gada 7.oktobrī (prot. Nr.53 21.§)
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5.panta pirmās daļas 4.punktu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. nosacījumus, ar kādiem fiziskajām personām piešķir, reģistrē un anulē sertifikātu patstāvīgai praksei arhitektūras un būvniecības jomā (turpmāk – būvspeciālista sertifikāts), kā arī būvspeciālista sertifikāta izsniegšanas, reģistrēšanas un anulēšanas, darbības apturēšanas un atjaunošanas kārtību;

1.2. praktiskās darba pieredzes arhitektūras vai būvniecības jomā ilgumu būvspeciālista sertifikāta iegūšanai;

1.3. būvspeciālistu kompetences pārbaudes organizēšanas nosacījumus un kompetences pārbaudes saturu;

1.4. būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzības kārtību;

1.5. maksas pakalpojumu apmēru, maksāšanas kārtību un saņemto līdzekļu izmantošanas kārtību;

1.6. būvspeciālistu kompetences pārbaudes iestādes pilnvaras;

1.7. būvspeciālistu reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu un pārbaudes kārtību.

II. Prasības kompetences pārbaudes iestādei un tās pienākumi

2. Būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību veic:

2.1. privāto tiesību juridiskā persona, kurai Ekonomikas ministrija Valsts pārvaldes iekārtas likumā un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, noslēdzot līgumu, ir deleģējusi šo uzdevumu;

2.2. Būvniecības valsts kontroles birojs atbilstoši Būvniecības likuma 6. panta septītajai daļai.

3. Iestāde, kas veic būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību (turpmāk – kompetences pārbaudes iestāde), ir akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā kā personāla sertificēšanas institūcija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanu vai akreditēta citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā.

4. Potenciālais deleģēšanas līguma slēdzējs iesniedz Ekonomikas ministrijā izvērtēšanai rakstisku pieteikumu deleģēšanas līguma slēgšanai, norādot kompetences novērtēšanas jomu, specialitāti un darbības sfēru.

5. Deleģēšanas līgumu slēdz ne ilgāk kā uz pieciem gadiem.

6. Kompetences pārbaudes iestāde ir atbildīga par:

6.1. tai uzdoto uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;

6.2. informācijas sniegšanu pēc Ekonomikas ministrijas vai Būvniecības valsts kontroles biroja pieprasījuma jautājumos, kas attiecas uz būvspeciālista kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību;

6.3. būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības organizēšanu un ar to saistītās informācijas uzturēšanu un aktualizēšanu Būvniecības informācijas sistēmā;

6.4. būvspeciālista sertifikāta saņemšanai vai tā darbības sfēru papildināšanai iesniedzamo papildu dokumentu saraksta publicēšanu tīmekļa vietnē, norādot dokumentu pieņemšanas laiku un vietu;

6.5. būvspeciālistu profesionālās darbības ētikas kodeksa izstrādi un publicēšanu tīmekļa vietnē;

6.6. būvspeciālistu kompetences novērtēšanas kārtības, eksāmena vai testa tēmu izstrādi un publicēšanu tīmekļa vietnē;

6.7. būvspeciālistu kompetences novērtēšanas kārtības, eksāmena vai testa jautājumu aktualizāciju ne retāk kā reizi kalendāra gadā;

6.8. būvspeciālistu profesionālās pilnveides pasākumu tēmu un apjoma noteikšanu un publicēšanu tīmekļa vietnē;

6.9. šo noteikumu 6.6. un 6.8. apakšpunktā minēto dokumentu saskaņošanu ar Būvniecības padomi;

6.10. savas iestādes dokumentācijas pārvaldību atbilstoši Arhīvu likumam.

7. Ja šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētā kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības pārtraukšanu, tai ir pienākums par šo lēmumu trīs mēnešus pirms darbības pārtraukšanas informēt Ekonomikas ministriju, nacionālo akreditācijas institūciju un visus būvspeciālistus, kuriem tā izsniegusi sertifikātu, un mēneša laikā pēc darbības pārtraukšanas veikt šādas darbības:

7.1. sertificēto personu sertifikācijas lietas nodot Ekonomikas ministrijai;

7.2. reģistra informāciju, kura nav pieejama Būvniecības informācijas sistēmā, nodot Būvniecības valsts kontroles birojam.

(MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 799 redakcijā)

III. Prasības būvspeciālista sertifikāta iegūšanai

8. Persona var pretendēt uz būvspeciālista sertifikātu šo noteikumu 1. un 2.1 pielikumā norādītajā arhitektūras jomā, būvniecības vai elektroenerģētikas jomā inženierizpētes, projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības specialitātēs, ja tās:

8.1. izglītība atbilst Būvniecības likumā noteiktajām prasībām;

8.2. praktiskā darba pieredzes ilgums pēc nepieciešamās izglītības iegūšanas atbilst šo noteikumu 1. un 2.1 pielikumā minētajām minimālajām prasībām.

(Grozīts ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 33; grozījums par skaitļa un vārda "2. pielikumā" aizstāšanu ar skaitli un vārdu "2.1 pielikumā" stājas spēkā 01.05.2016., sk. grozījumu 2. punktu)

9. Būvspeciālists var pretendēt uz būvspeciālista sertifikātu būvekspertīzes specialitātē tikai tajās darbības sfērās, kurās tam ir patstāvīgās prakses tiesības, ja tā:

9.1. izglītība atbilst Būvniecības likumā noteiktajām prasībām;

9.2. patstāvīgās prakses ilgums pēc būvspeciālista sertifikāta iegūšanas atbilst šo noteikumu 1. un 2.1 pielikumā minētajām minimālajām prasībām;

9.3. sertifikāts pēdējo piecu gadu laikā nav bijis anulēts, pamatojoties uz šo noteikumu 45.2., 45.3., 45.5. un 45.6. apakšpunktu.

(Grozīts ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 33; grozījums par skaitļa un vārda "2. pielikumā" aizstāšanu ar skaitli un vārdu "2.1 pielikumā" stājas spēkā 01.05.2016., sk. grozījumu 2. punktu)

10. Kompetences pārbaudes iestāde ārvalstīs iegūto izglītību un profesionālo kvalifikāciju reglamentētajās profesijās būvniecības, elektroenerģētikas un arhitektūras jomās atzīst likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktajā kārtībā, pieņemot atbilstošu lēmumu.

11. Būvinspektora amata pienākumu pildīšanu iekļauj personas praktiskā darba pieredzē, kas nepieciešama būvspeciālista sertifikāta saņemšanai būvuzraudzības specialitātē, kā arī būvspeciālista patstāvīgajā praksē būvdarbu vadīšanas specialitātē vai būvuzraudzības specialitātē.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 33 redakcijā)

11.1 Darba pieredzi vai patstāvīgo praksi, kuru persona ir ieguvusi laikposmā no profesionālās vidējās izglītības iegūšanas dienas būvniecības vai elektroenerģētikas jomā līdz pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanas dienai būvniecības vai elektroenerģētikas jomā un kura atbilst sertifikāta iegūšanai izvēlētajai darbības sfērai, ieskaita šo noteikumu 8.2. apakšpunktā norādītajā darba pieredzē:

11.11. ne vairāk kā 50 procentu apmērā no nepieciešamās pieredzes ilguma personām, kurām nav bijis piešķirts būvspeciālista sertifikāts;

11.1 2. pilnā apmērā iegūto patstāvīgo praksi personām, kurām līdz 2014. gada 30. septembrim bija piešķirts būvspeciālista sertifikāts, bet tā derīguma termiņš ir beidzies.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 33 redakcijā)

IV. Patstāvīgās prakses tiesību piešķiršanas kārtība

12. Lai pretendētu uz būvspeciālista sertifikāta saņemšanu, persona kompetences pārbaudes iestādē iesniedz:

12.1. iesniegumu (3. pielikums);

12.2. izglītības dokumentu apliecinātas kopijas;

12.3. apliecinātu darbu sarakstu sertifikātam atbilstošā jomā, specialitātē un darbības sfērā, kuru izpildē persona piedalījusies (4. pielikums);

12.4. kompetences pārbaudes iestādes noteiktos papildu dokumentus;

12.5. dokumentu, kas apliecina maksas par sertificēšanas pakalpojumiem samaksu.

13. Lai pretendētu uz būvspeciālista sertifikāta saņemšanu būvekspertīzes veikšanai, būvspeciālists kompetences pārbaudes iestādē iesniedz:

13.1. iesniegumu (3. pielikums);

13.2. izglītību apliecinošus dokumentus, ja minētā informācija nav pieejama Būvniecības informācijas sistēmā;

13.3. informāciju par specialitātei un darbības sfērai atbilstošu patstāvīgo praksi, ja minētā informācija nav pieejama Būvniecības informācijas sistēmā (5. pielikums);

13.4. dokumentu, kas apliecina maksas par sertificēšanas pakalpojumiem samaksu;

13.5. kompetences pārbaudes iestādes noteiktos papildu dokumentus.

(Grozīts ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 33)

14. Lai pretendētu uz darbības sfēru papildināšanu būvspeciālista sertifikātā, būvspeciālists kompetences pārbaudes iestādē iesniedz:

14.1. iesniegumu (3. pielikums);

14.2. izglītības dokumentu apliecinātas kopijas, ja minētā informācija nav pieejama Būvniecības informācijas sistēmā;

14.3. apliecinātu darbības sfērai atbilstošu darbu sarakstu, kuru izpildē būvspeciālists piedalījies (4. pielikums);

14.4. kompetences pārbaudes iestādes noteiktos papildu dokumentus;

14.5. dokumentu, kas apliecina maksas par sertificēšanas pakalpojumiem samaksu.

15. Lai atkārtoti (pēc būvspeciālista sertifikāta anulēšanas) pretendētu uz būvspeciālista sertifikāta saņemšanu, persona kompetences pārbaudes iestādē iesniedz:

15.1. iesniegumu (3. pielikums);

15.2. izglītības dokumentu apliecinātas kopijas, ja minētā informācija nav pieejama Būvniecības informācijas sistēmā;

15.3. šo noteikumu 12.3. apakšpunktā minēto informāciju, ja Būvniecības informācijas sistēmā pieejamā informācija vairs neatbilst šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minētajām prasībām (4. pielikums);

15.4. kompetences pārbaudes iestādes noteiktos papildu dokumentus;

15.5. dokumentu, kas apliecina maksas par sertificēšanas pakalpojumiem samaksu.

16. Ja persona pretendē uz būvspeciālista sertifikāta iegūšanu, atkārtotu tā iegūšanu vai šo noteikumu 38.2. apakšpunktā minēto atkārtoto kompetences novērtēšanu, tās kompetences novērtēšana ietver:

16.1. obligātās kompetences novērtēšanu:

16.1.1. praktiskā darba pieredzes vai patstāvīgās prakses izvērtēšanu un kompetences pārbaudes iestādes noteikto papildu dokumentu izvērtēšanu;

16.1.2. rakstisku eksāmenu vai testu specialitātē;

16.1.3. praktisko uzdevumu attiecīgajā darbības sfērā, ja persona pretendē uz būvspeciālista sertifikāta saņemšanu būvekspertīzes veikšanai;

16.2. papildu kompetences novērtēšanu – praktisko uzdevumu vai citu pārbaudījumu attiecīgajā darbības sfērā, ja tas noteikts deleģēšanas līgumā.

17. Kompetences novērtēšana būvspeciālista sertifikāta darbības sfēru papildināšanai ietver:

17.1. obligātās kompetences novērtēšanu:

17.1.1. praktiskā darba pieredzes izvērtēšanu un kompetences pārbaudes iestādes noteikto papildu dokumentu izvērtēšanu;

17.1.2. praktisko uzdevumu attiecīgajā darbības sfērā, ja persona pretendē uz būvspeciālista sertifikāta darbības sfēru papildināšanu būvekspertīzes specialitātē;

17.2. papildu kompetences novērtēšanu – praktisko uzdevumu vai citu pārbaudījumu attiecīgajā darbības sfērā, ja tas noteikts deleģēšanas līgumā.

(Grozīts ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 33)

18. Šo noteikumu 16. un 17. punktā minēto kompetences novērtēšanu nodrošina kompetences pārbaudes iestādes izveidota ekspertu komisija. Tās sastāvā iekļauj būvspeciālistus, kuri ieguvuši otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību arhitektūras jomā vai būvniecības jomā būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes studiju programmā un vismaz piecus gadus ilgu patstāvīgo praksi pretendenta izvērtējamajā darbības sfērā un kuru patstāvīgajā praksē nav konstatēti pārkāpumi. Minētās prasības ekspertu komisijas locekļiem var nepiemērot šo noteikumu 16.1.2. apakšpunktā minētajā kompetences novērtēšanas gadījumā.

(Grozīts ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 33; sk. 60. punktu)

19. Pēc dokumentu saņemšanas kompetences pārbaudes iestāde:

19.1. izskata iesniegumu būvspeciālista sertifikāta saņemšanai un izvērtē personas iegūtās izglītības atbilstību Būvniecības likumā noteiktajām prasībām;

19.2. izvērtē personas praktiskā darba pieredzes vai patstāvīgās prakses atbilstību šo noteikumu prasībām;

19.3. ja nepieciešams, 10 darbdienu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums būvspeciālista sertifikāta iegūšanai, pretendentam pieprasa papildu informāciju;

19.4. 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 12., 13., 14. vai 15. punktā minēto dokumentu vai 19.3. apakšpunktā minētās papildu informācijas saņemšanas un izvērtēšanas:

19.4.1. uzaicina pretendentu uz kompetences pārbaudi, norādot tās norises vietu un laiku;

19.4.2. pieņem lēmumu par atteikumu uzaicināt pretendentu uz kompetences pārbaudi, ja pretendents neatbilst Būvniecības likumā un šajos noteikumos minētajām prasībām būvspeciālista sertifikāta saņemšanai.

20. Kompetences pārbaudes iestāde būvspeciālistu kompetences novērtēšanu organizē ne retāk kā reizi mēnesī. Kompetences novērtēšanu neorganizē, ja nav pieteicies neviens pretendents.

21. Pirms kompetences novērtēšanas pretendents uzrāda personu apliecinošu dokumentu, un kompetences pārbaudes iestāde pārliecinās par personas identitāti.

22. Ja persona atbilst Būvniecības likumā un šajos noteikumos minētajām prasībām un tās kompetence ir novērtēta kā atbilstoša, kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu vai darbības sfēru papildināšanu.

23. Lēmumā ietverama šāda informācija:

23.1. kompetences pārbaudes iestādes pilns nosaukums;

23.2. lēmuma pieņemšanas datums un numurs;

23.3. sertificētās personas vārds, uzvārds, personas kods;

23.4. piemēroto tiesību normu uzskaitījums;

23.5. sertificēšanas joma un specialitāte,

23.6. būvspeciālista sertifikāta reģistrācijas numurs Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā;

23.7. pievienojamā darbības sfēra, būvspeciālista darbības sfēras numurs, kas sastāv no Būvniecības valsts kontroles biroja noteiktā kompetences pārbaudes iestādes divciparu koda, Būvniecības informācijas sistēmā piešķirtā numura, kas ir unikāls katram ierakstam, un darbības sfēras pievienošanas datums (izmaiņas darbības sfērās iekļauj attiecīgās specialitātes būvspeciālista sertifikāta pielikumā);

23.8. norāde, ka aktuālā informācija par būvspeciālista sertifikātu un darbības sfēru elektroniski pieejama Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē www.bis.gov.lv.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 799)

24. Ja pretendents nav nokārtojis šo noteikumu 19.4.1. apakšpunktā minēto pārbaudi, kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par kompetences novērtēšanas termiņa pagarināšanu un informē pretendentu par atkārtotu iespēju nokārtot pārbaudi, norādot pārbaudes norises vietu un laiku.

25. Ja pretendents atkārtoti nav nokārtojis šo noteikumu 19.4.1. apakšpunktā minēto pārbaudi, kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par personas kompetences neatbilstību un paziņo to pretendentam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

25.1 Personai ir tiesības atkārtoti pretendēt uz šo noteikumu 19.4.1. apakšpunktā minēto kompetences pārbaudi ne agrāk kā sešus mēnešus pēc lēmuma pieņemšanas par personas kompetences neatbilstību.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 33 redakcijā)

26. Kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par:

26.1. būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu vai būvspeciālista sertifikāta darbības sfēru papildināšanu piecu dienu laikā pēc testa specialitātē vai dokumentu izvērtēšanas, ja personas kompetence novērtēta saskaņā ar šo noteikumu 16.1.1., 16.1.2. vai 17.1.1. apakšpunktu;

26.2. būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu vai būvspeciālista sertifikāta darbības sfēru papildināšanu 14 dienu laikā pēc rakstiskā eksāmena specialitātē, praktiskā uzdevuma vai cita pārbaudījuma izpildes, ja personas kompetence novērtēta saskaņā ar šo noteikumu 16.1.2., 16.1.3., 16.2., 17.1.2. vai 17.2. apakšpunktu.

(Grozīts ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 33)

V. Būvspeciālistu sertifikātu reģistrācija, reģistra datu saturs un izmantošanas kārtība

27. Reģistrs ir iekļauts Būvniecības informācijas sistēmā. Būvniecības valsts kontroles birojs nodrošina reģistra publisku pieejamību bez maksas elektroniskā veidā, izņemot datus, kuru pieejamība ir ierobežota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komercnoslēpumu un datu aizsardzību. Reģistra dati tiek saglabāti un uzturēti Būvniecības informācijas sistēmā neatkarīgi no šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētā deleģēšanas līguma spēkā esības.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 799)

28. Lēmums par būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu vai darbības sfēru papildināšanu:

28.1. tiek sagatavots Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā;

28.2. parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

29. Reģistrā iekļaujama šāda informācija:

29.1. iesniegumā būvspeciālista sertifikāta saņemšanai vai darbības sfēru papildināšanai un tam pievienotajos dokumentos norādītā informācija, pievienojot attiecīgo iesniegumu un tam pievienotos dokumentus;

29.2. attiecīga norāde, ja izglītība un profesionālā kvalifikācija atzīta šo noteikumu 10. punktā minētajā kārtībā;

29.3. darbu saraksts, kuru izpildē būvspecālists piedalījies;

29.4. būvspeciālista sertifikāta piešķiršanas datums un numurs;

29.5. sertificēšanas joma un specialitāte;

29.6. darbības sfēras numurs, nosaukums un pievienošanas datums;

29.7. informācija par kompetences pārbaudes iestādes pieņemtajiem lēmumiem un ar tiem saistītajiem dokumentiem attiecībā uz būvspeciālistu;

29.8. būvspeciālista profesionālās pilnveides informācija;

29.9. būvspeciālista pakalpojumu sniegšanas teritorija.

(Grozīts ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 33; 29.9. apakšpunkts stājas spēkā 01.05.2016., sk. 63. punktu)

30. Divu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par būvspeciālista patstāvīgās prakses pārkāpuma konstatēšanu, būvspeciālista sertifikāta vai darbības sfēras apturēšanu vai atjaunošanu vai būvspeciālista sertifikāta anulēšanu Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā iekļauj vai aktualizē informāciju par:

30.1. kompetences pārbaudes iestādes konstatēto patstāvīgās prakses pārkāpumu un pieņemto lēmumu, lēmuma datumu un numuru, pievienojot attiecīgo dokumentu;

30.2. darbības apturēšanas lēmuma datumu un numuru, kā arī pamatojumu, pievienojot attiecīgo dokumentu;

30.3. darbības atjaunošanas lēmuma datumu un numuru, kā arī pamatojumu, pievienojot attiecīgo dokumentu;

30.4. anulēšanas lēmuma datumu un numuru, kā arī pamatojumu, pievienojot attiecīgo dokumentu.

31. Būvspeciālists Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā:

31.1. aktualizē savu kontaktinformāciju;

31.2. aktualizē informāciju par izglītību, elektroniski pievienojot izglītību apliecinošu dokumentu;

31.3. pēc patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksas samaksas, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. aprīlim:

31.3.1. ievada informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā apgūtajām profesionālās pilnveides programmām, semināriem un citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem, norādot to apliecinoša dokumenta izdošanas datumu, dokumenta izdevēju, profesionālās pilnveides mācību programmas vai pasākuma nosaukumu un apjomu, kā arī pievieno šo dokumentu elektroniski;

31.3.2. ievada informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā veikto patstāvīgo praksi, ja minētā informācija nav pieejama Būvniecības informācijas sistēmā;

31.4. var norādīt savu pakalpojumu sniegšanas teritoriju.

(Grozīts ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 33; 31.4. apakšpunkts stājas spēkā 01.05.2016., sk. 63. punktu)

32. Būvspeciālista kontaktinformācija, darbu saraksts, kuru izpildē būvspecālists piedalījies, informācija par būvspeciālista izglītību un profesionālo pilnveidi ir publiski pieejama, ja saņemta personas piekrišana.

VI. Patstāvīgās prakses uzraudzības kārtība

33. Būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzību būvspeciālista sertifikātā norādītajā darbības sfērā veic kompetences pārbaudes iestāde, kura šajos noteikumos minētajā kārtībā veikusi būvspeciālista kompetences novērtēšanu vai kurai ir deleģēts veikt citas kompetences pārbaudes iestādes sertificēto būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzību. Kompetences pārbaudes iestāde ir tiesīga pieprasīt no personas, kuras patstāvīgo praksi tā uzrauga, ievērot kompetences pārbaudes iestādes apstiprināto ētikas kodeksu.

34. Kompetences pārbaudes iestāde veic Būvniecības likuma 13. panta 9.1 daļā minētās informācijas pārbaudi no reģistrā atlasītiem datiem, reģistrā ievadot pārbaudes veikšanas datumu. Datu atlase nodrošina, ka piecu gadu periodā tiek pārbaudīts ikviens būvspeciālists.

35. Ekonomikas ministrija vai Būvniecības valsts kontroles birojs, analizējot Būvniecības informācijas sistēmā reģistrētos datus par būvspeciālista patstāvīgo praksi, profesionālo pilnveidi, kā arī ņemot vērā būvspeciālistu konstatēto patstāvīgās prakses pārkāpumu būtību un pārkāpumu biežumu, ir tiesīgi izlases veidā atlasīt pārbaudāmo informāciju un uzdot attiecīgajai kompetences pārbaudes iestādei veikt atlasītās informācijas pārbaudi.

36. Ja Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā tiek konstatēts, ka būvspeciālists nav izpildījis šo noteikumu 31.3. apakšpunktā minēto pienākumu vai ir iesniedzis nepilnīgu vai maldinošu informāciju, kompetences pārbaudes iestāde pieprasa būvspeciālistam 30 dienu laikā iesniegt vai precizēt informāciju.

37. Ja būvspeciālists triju gadu periodā nav sniedzis šo noteikumu 31.3.1. apakšpunktā minēto informāciju kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā apjomā, kompetences pārbaudes iestāde var pieņemt lēmumu par pienākuma noteikšanu būvspeciālistam kompetences pārbaudes iestādes noteiktā termiņā nokārtot rakstisku profesionālās pilnveides testu vai eksāmenu par kompetences paaugstināšanas pasākumu sarakstā norādītajām tēmām atbilstoši sertificēšanas jomai, specialitātei un sfērai, lēmumā norādot pārbaudes norises vietu un laiku.

38. Ja saņemta sūdzība vai kompetences pārbaudes iestādes rīcībā ir informācija par būvspeciālista patstāvīgās prakses vai profesionālās ētikas pārkāpumiem, kompetences pārbaudes iestāde izvērtē minēto informāciju un var pieņemt lēmumu:

38.1. par brīdinājuma izteikšanu;

38.2. par pienākumu kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā termiņā atkārtoti veikt šo noteikumu 16. punktā minēto kompetences novērtēšanu, ja būvspeciālista patstāvīgās prakses pārkāpumi, par kuriem izteikts brīdinājums, konstatēti atkārtoti divu gadu periodā.

38.1 Informācija par kompetences pārbaudes iestādes pieņemto lēmumu par brīdinājuma izteikšanu būvspeciālistam ir publiski pieejama Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā divus gadus no minētā lēmuma spēkā stāšanās dienas.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 33 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.05.2016., sk. 63. punktu)

39. Kompetences pārbaudes iestādei ir pienākums organizēt būvspeciālista kompetences novērtēšanu arī tad, ja personai ir piešķirts būvspeciālista sertifikāts, bet persona ir izteikusi lūgumu par atkārtotu kompetences novērtēšanu.

40. Būvspeciālistam ir pienākums:

40.1. katru kalendāra gadu paaugstināt profesionālo kompetenci saskaņā ar kompetences pārbaudes iestādes tīmekļa vietnē publicēto kompetences paaugstināšanas pasākumu tēmu un apjoma sarakstu, apgūstot Profesionālās izglītības likuma prasībām atbilstošas profesionālās pilnveides izglītības programmas, apmeklējot informatīvos seminārus un veicot citus kompetenci paaugstinošus pasākumus sertifikātā norādītajā jomā, specialitātē un darbības sfērā;

40.2. sniegt kompetences pārbaudes iestādei tās pieprasīto informāciju, kas nepieciešama būvspeciālista patstāvīgās prakses izvērtēšanai, ja saņemta sūdzība vai kompetences pārbaudes iestādes rīcībā ir nonākusi cita informācija par būvspeciālista patstāvīgās prakses pārkāpumiem;

40.3. patstāvīgi praktizēt arhitektūras jomā vai būvprakses sertifikāta pielikumā norādītajās darbības sfērās vismaz trīs gadus piecu gadu laikā pēc būvspeciālista sertifikāta piešķiršanas, termiņa pagarināšanas, būvspeciālista sertifikātā norādītās specialitātes vai darbības sfēras aktualizēšanas vai pārbaudes veikšanas;

40.4. veikt vismaz piecas būvekspertīzes piecu gadu laikā pēc būvspeciālista sertifikāta piešķiršanas vai pārbaudes veikšanas, ja būvspeciālista sertifikāts piešķirts būvekspertīzes specialitātē.

(Grozīts ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 33)

VII. Būvspeciālista sertifikāta darbības apturēšanas, anulēšanas un atjaunošanas kārtība

41. Kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par arhitekta prakses sertifikāta vai būvprakses sertifikāta pielikumā norādītās darbības sfēras apturēšanu uz laiku:

41.1. līdz vienam gadam, ja kompetences pārbaudes iestāde konstatē tādu būvspeciālista pārkāpumu, kas var vai varēja radīt apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi;

41.2. ja attiecībā pret būvspeciālistu kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums vai pret viņu ir uzsākta kriminālvajāšana par noziedzīgu nodarījumu, kas saistīts ar iespējamajiem būvspeciālista patstāvīgās prakses pārkāpumiem, kas radījuši apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 33 redakcijā)

42. Ja personai saskaņā ar šo noteikumu 41.1. apakšpunktu ir apturēts arhitekta prakses sertifikāts vai apturēta būvprakses sertifikāta pielikumā norādītā darbības sfēra un persona vēlas to atjaunot, tā pēc šo noteikumu 41.1. apakšpunktā minētajā lēmumā norādītā termiņa beigām veic šo noteikumu 16. punktā minēto kompetences novērtēšanu.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 33 redakcijā)

43. Kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par arhitekta prakses sertifikāta vai būvprakses sertifikāta pielikumā norādītās darbības sfēras apturēšanu uz laiku, ja:

43.1. saņemts būvspeciālista iesniegums par darbības sfēras apturēšanu;

43.2. būvspeciālists nav samaksājis patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksu vai šo noteikumu 36. punktā noteiktajā termiņā nav aktualizējis vai precizējis šo noteikumu 31.3. apakšpunktā minēto informāciju;

43.3. būvspeciālists šo noteikumu 37. punktā minētā lēmuma noteiktajā termiņā nav sekmīgi nokārtojis profesionālās pilnveides testu;

43.4. būvspeciālists šo noteikumu 38.2. apakšpunktā minētā lēmuma noteiktajā termiņā nav sekmīgi nokārtojis atkārtotas kompetences novērtēšanas ietvaros noteikto pārbaudi;

43.5. būvspeciālists kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā termiņā nav izpildījis šo noteikumu 40.2. apakšpunktā minēto pienākumu.

(Grozīts ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 33)

44. Kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par arhitekta prakses sertifikāta vai būvprakses sertifikāta pielikumā norādītās darbības sfēras atjaunošanu, ja:

44.1. saņemts būvspeciālista iesniegums par darbības sfēras atjaunošanu, ja būvspeciālista sertifikāta pielikumā norādītā darbības sfēra apturēta, pamatojoties uz šo noteikumu 43.1. apakšpunktu;

44.2. būvspeciālists ir izpildījis šo noteikumu 31.3. apakšpunktā minētos pienākumus;

44.3. būvspeciālists ir sekmīgi nokārtojis profesionālās pilnveides testu vai atkārtotas kompetences novērtēšanas ietvaros noteikto pārbaudi;

44.4. būvspeciālists ir izpildījis šo noteikumu 40.2. apakšpunktā minēto pienākumu;

44.5. sertifikāts vai darbības sfēra apturēti saskaņā ar šo noteikumu 41.2. apakšpunktu un stājies spēkā attaisnojošs spriedums attiecībā uz būvspeciālistu.

(Grozīts ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 33)

44.1 Pieņemot lēmumu par arhitekta prakses sertifikāta vai būvprakses sertifikāta pielikumā norādītās darbības sfēras apturēšanu uz laiku saskaņā ar šo noteikumu 43. punktu, kompetences pārbaudes iestāde izvērtē būvspeciālista patstāvīgās prakses atbilstību šo noteikumu 40.3. apakšpunktā minētajām prasībām. Ja kompetences pārbaudes iestāde konstatē, ka:

44.1 1. būvspeciālista patstāvīgā prakse neatbilst minētajām prasībām, tā pieņem lēmumu par arhitekta prakses sertifikāta vai būvprakses sertifikāta pielikumā norādītās darbības sfēras anulēšanu saskaņā ar šo noteikumu 45.7. apakšpunktu;

44.1 2. būvspeciālista patstāvīgā prakse daļēji atbilst minētajām prasībām, tā pieņem lēmumu par arhitekta prakses sertifikāta vai būvprakses sertifikāta pielikumā norādītās darbības sfēras apturēšanu uz laiku līdz šo noteikumu 43.2., 43.3., 43.4. vai 43.5. apakšpunktā minētā pienākuma izpildei, nosakot termiņu, kas nepārsniedz šo noteikumu 40.3. apakšpunktā noteikto pieļaujamo laika periodu piecu gadu ietvaros, kurā būvspeciālistam ir tiesības neveikt patstāvīgo praksi.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 33 redakcijā)

45. Kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par arhitekta prakses sertifikāta vai būvprakses sertifikāta pielikumā norādītās darbības sfēras anulēšanu, ja:

45.1. saņemts būvspeciālista iesniegums par sertifikāta vai darbības sfēras anulēšanu;

45.2. būvspeciālists sertifikāta vai darbības sfēras piešķiršanas procesā apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, kas bijis pamats lēmuma pieņemšanai par sertifikāta vai darbības sfēras piešķiršanu;

45.3. būvspeciālists laikā, kad tam piešķirtā būvspeciālista sertifikāta darbība vai darbības sfēra bija apturēta, ir turpinājis patstāvīgo praksi;

45.4. būvspeciālists nav paaugstinājis profesionālo kompetenci un nav nokārtojis šo noteikumu 37. punktā minēto profesionālās pilnveides testu;

45.5. būvspeciālists parakstījies kā atbildīgais būvspeciālists par darbiem, kuru izpildi nav kontrolējis, vadījis vai pats tieši izpildījis;

45.6. konstatēti būvspeciālista patstāvīgās prakses pārkāpumi, kas radījuši apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi, vai noteikts aizliegums veikt profesionālo darbību;

45.7. būvspeciālists nav izpildījis šo noteikumu 40.3. vai 40.4. apakšpunktā minēto pienākumu.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 33 redakcijā)

46. Kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par būvprakses sertifikāta pielikumā norādītās darbības sfēras apturēšanu vai anulēšanu būvekspertīzes specialitātē, ja būvspeciālistam apturēts vai anulēts arhitekta prakses vai būvprakses sertifikāts inženierizpētes, projektēšanas, būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības specialitātes attiecīgajā darbības sfērā.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 33 redakcijā)

47. Persona, kurai anulēts būvspeciālista sertifikāts, pamatojoties uz šo noteikumu 45.2., 45.3., 45.5. vai 45.7. apakšpunktu, var pretendēt uz būvspeciālista sertifikāta atkārtotu saņemšanu šo noteikumu IV nodaļā noteiktajā kārtībā ne agrāk kā divus gadus pēc būvspeciālista sertifikāta anulēšanas lēmuma paziņošanas dienas.

(Grozīts ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 33)

48. Persona, kurai anulēts būvspeciālista sertifikāts, pamatojoties uz šo noteikumu 45.6. apakšpunktu, var pretendēt uz būvspeciālista sertifikāta atkārtotu saņemšanu šo noteikumu IV nodaļā noteiktajā kārtībā ne agrāk kā četrus gadus pēc būvspeciālista sertifikāta anulēšanas lēmuma paziņošanas dienas.

49. (Svītrots ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 33)

VII1. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

(Nodaļa MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 33 redakcijā)

49.1 Kompetences pārbaudes iestādes lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā Ekonomikas ministrijā, kura izvērtē pieņemtā lēmuma tiesiskumu, bet nepieņem satura ziņā citādu lēmumu.

(MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 799 redakcijā)

49.2 Ekonomikas ministrijas lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā tiesā.

VIII. Sertificēšanas pakalpojumu maksas apmērs, maksāšanas un saņemto līdzekļu izmantošanas kārtība

50. Sertificēšanas pakalpojumu maksas apmērs sastāv no:

50.1. maksas par sākotnējo kompetences novērtēšanu sertifikāta saņemšanai 150 euro apmērā;

50.2. patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksas un maksas par papildu sertificēšanas pakalpojumiem, ko apstiprinājis Ministru kabinets.

51. Par sertificēšanas pakalpojumiem persona maksā pirms šo pakalpojumu saņemšanas.

51.1 Patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksu nepiemēro personai, kas ir ieguvusi patstāvīgās prakses tiesības būvdarbu vadīšanas specialitātē, būvuzraudzības specialitātē vai būvekspertīzes specialitātē, par laikposmu, kurā tā izpilda būvinspektora pienākumus, ievērojot vispārīgajos būvnoteikumos noteikto aizliegumu sniegt būvniecības pakalpojumus.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 33 redakcijā)

51.2 Kalendāra gadā, kurā personai piešķirts būvspeciālista sertifikāts vai kurā persona pārtraukusi būvinspektora pienākumu pildīšanu, patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksu persona maksā proporcionāli mēnešu skaitam, kuros kompetences pārbaudes iestāde veic būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzību.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 33 redakcijā)

52. Par sertificēšanas pakalpojumiem saņemtos līdzekļus kompetences pārbaudes iestāde izmanto kompetences novērtēšanas procesa un būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzības nodrošināšanai.

IX. Noslēguma jautājumi

53. Šo noteikumu 31. punkts stājas spēka 2015. gada 1. aprīlī. Līdz 2015. gada 31. martam šo noteikumu 31. punktā minēto informāciju būvspeciālists iesniedz kompetences pārbaudes iestādē (5. pielikums) tās aktualizācijai Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā.

54. Kompetences pārbaudes iestāde, kas sertificējusi personu, kurai sertifikāta darbības termiņš beidzas laikposmā no 2014. gada 1. oktobra līdz šo noteikumu 2. punktā minētā deleģēšanas līguma noslēgšanai, bet pēc minētā līguma noslēgšanas tā kompetences pārbaudes iestāde, ar kuru noslēgts deleģēšanas līgums, par sertificēto personu, kuras patstāvīgo praksi tā uzrauga un kurai līdz 2014. gada 1. oktobrim izsniegts terminēts sertifikāts, aktualizē informāciju Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā un pieņem lēmumu par:

54.1. būvspeciālista tiesībām veikt patstāvīgo praksi bez termiņa ierobežojuma vai Būvniecības likuma pārejas noteikumu 3. vai 4. punktā minētajā gadījumā, nosakot termiņu;

54.2. sertifikātā norādītās specialitātes precizēšanu, lēmuma pielikumā norādot darbības sfēru atbilstoši šiem noteikumiem.

55. Šo noteikumu 54. punktā minētais lēmums būvspeciālistam tiek paziņots Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

56. Ja būvspeciālists saņēmis arhitekta prakses vai būvprakses sertifikātu līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, minētā būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzību līdz šo noteikumu 2. punktā minētā deleģēšanas līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2015. gada 28. februārim veic sertificēšanas institūcija, kura piešķīrusi sertifikātu.

57. Šo noteikumu 9. un 13. punkts, 16.1.3. un 17.1.2. apakšpunkts stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

(Grozīts ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 33)

58. Šo noteikumu 6.9. apakšpunkts stājas spēkā 2015. gada 1. oktobrī.

59. Šo noteikumu 28. punkts stājas spēkā 2015. gada 1. aprīlī.

60. Līdz 2016. gada 31. augustam, novērtējot kompetenci būvekspertīzes specialitātē, šo noteikumu 18. punktā minētās komisijas sastāvā iekļauj būvspeciālistus:

60.1. kuri ieguvuši otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību arhitektūras jomā vai būvniecības jomā būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes studiju programmā;

60.2. kuri ieguvuši vismaz piecus gadus ilgu patstāvīgo praksi, kas atbilst pretendenta izvēlētajai darbības sfērai, un kuri veikuši būvprojektu ekspertīzes no 2011. gada 28. maija;

60.3. kuru patstāvīgajā praksē nav konstatēti pārkāpumi.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 33 redakcijā)

61. Kompetences pārbaudes iestāde līdz 2016. gada 31. decembrim pieņem lēmumu par laikposmā no 2014. gada 15. oktobra līdz 2016. gada 30. aprīlim piešķirtajos un saskaņā ar šo noteikumu 54. punktu pārreģistrētajos būvprakses sertifikātos norādīto darbības sfēru aktualizēšanu attiecībā uz siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmām, kā arī upju un jūras hidrotehniskajām būvēm atbilstoši šo noteikumu 2.1 pielikumam.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 33 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.05.2016., sk. 63. punktu)

62. Šo noteikumu 2. pielikums ir spēkā līdz 2016. gada 30. aprīlim.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 33 redakcijā)

63. Šo noteikumu 29.9. apakšpunkts, 31.4. apakšpunkts, 38.1 punkts, 61. punkts un 2.1 pielikums stājas spēkā 2016. gada 1. maijā.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 33 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 7.oktobra noteikumiem Nr.610
Kompetences novērtēšanas jomas, specialitātes, darbības sfēras un prakses ilgums, kas nepieciešams, lai saņemtu ēku būvspeciālista sertifikātu

(Pielikums MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 33 redakcijā; grozījums par skaitļa un vārda "2. pielikumā" aizstāšanu ar skaitli un vārdu "2.1 pielikumā" stājas spēkā 01.05.2016., sk. grozījumu 2. punktu)

Nr.
p.k.

Joma, specialitāte

Darbības sfēra

Izglītība1

A2

A1

Minimālais praktiskā darba pieredzes ilgums (gadi)2

1.Arhitekta prakse3, 6, 10

3

2.Būvprakse
2.1.Projektēšana3, 6, 10

3

2.1.1.ēku konstrukciju projektēšana
2.2.Būvdarbu vadīšana4, 6

3

5

2.2.1.ēku būvdarbu vadīšana
2.2.2.restaurācijas būvdarbu vadīšana
2.3.Būvuzraudzība5, 6

3

5

2.3.1.ēku būvdarbu būvuzraudzība
2.3.2.restaurācijas būvdarbu būvuzraudzība

Minimālais patstāvīgās prakses ilgums (gadi)7

2.4.Būvekspertīze

5

2.4.1.būvprojektu arhitektūras8 risinājumu ekspertīze
2.4.2.būvprojektu konstrukciju ekspertīze9
2.4.3.ēku ekspertīze

Piezīmes.
1 A2 – otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras, būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes studiju programmā; A1 – pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes studiju programmā.
2 Iegūta vismaz trīs gadus ilga praktiskā darba pieredze pēdējo piecu gadu laikā vai vismaz piecus gadus ilga praktiskā darba pieredze pēdējo astoņu gadu laikā. Praktiskā darba pieredze ir iegūta visos nozīmīgajos darbības sfēras aspektos.
3 Arhitekta praksē un projektēšanas specialitātē sertifikātā norādītās darbības sfēras ietvaros normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ietilpst ugunsdrošības risinājumu, ugunsdrošības pasākumu pārskata un darbu organizēšanas projekta izstrāde.
4 Būvdarbu vadīšanas specialitātē piešķirtais sertifikāts dod tiesības būvspeciālistam vadīt arī visus būvdarbus pirmās grupas ēkās un otrās grupas ēkās, tajā skaitā vadīt šo ēku ekspluatācijas nodrošināšanai nepieciešamo inženiertīklu būvdarbus, kā arī žogu, mūru un atsevišķu labiekārtojuma elementu būvdarbus, ja atsevišķu būvdarbu vadīšanai netiek piesaistīti būvspeciālisti, kuriem piešķirti sertifikāti Ministru kabineta 2014. gada 7. oktobra noteikumu Nr. 610 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi" (turpmāk – noteikumi) 2.1 pielikumā norādītajās darbības sfērās.
5 Būvuzraudzības specialitātē piešķirtais sertifikāts dod tiesības būvspeciālistam uzraudzīt arī visu veidu būvdarbu izpildi pirmās grupas ēkās un otrās grupas ēkās, tajā skaitā uzraudzīt šo ēku ekspluatācijas nodrošināšanai nepieciešamo inženiertīklu būvdarbus, kā arī žogu, mūru un atsevišķu labiekārtojuma elementu būvdarbus, ja atsevišķu būvdarbu būvuzraudzībai netiek piesaistīti būvspeciālisti, kuriem piešķirti sertifikāti noteikumu 2.1 pielikumā norādītajās darbības sfērās.
6 Arhitekta prakses sertifikāts, kā arī projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības specialitātē piešķirtais sertifikāts tajā norādītās darbības sfēras ietvaros dod tiesības būvspeciālistam veikt arī visas būves tehnisko apsekošanu atbilstoši tehniskās apsekošanas uzdevumam, ja atsevišķu būves daļu tehniskajai apsekošanai netiek piesaistīti būvspeciālisti, kuriem piešķirti sertifikāti noteikumu 2.1 pielikumā norādītajās darbības sfērās. Minētajās specialitātēs piešķirtais sertifikāts dod tiesības būvspeciālistam arī vadīt visu veidu būvdarbu tāmēšanas darbus.
7 Iegūta vismaz piecus gadus ilga patstāvīgā prakse pēdējo astoņu gadu laikā. Patstāvīgā prakse ir iegūta visos nozīmīgajos darbības sfēras aspektos.
8 Būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīzē piešķirtais sertifikāts dod tiesības būvspeciālistam normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos veikt arī inženierbūvju un inženiertīklu būvprojektos iekļauto arhitektūras risinājumu un ugunsdrošības risinājumu ekspertīzi, kā arī ugunsdrošības pasākumu pārskata un darbu organizēšanas projekta ekspertīzi.
9 Būvprojektu konstrukciju ekspertīzē piešķirtais sertifikāts dod tiesības būvspeciālistam normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos veikt arī būvniecības tāmju, ugunsdrošības risinājumu ekspertīzi, kā arī ugunsdrošības pasākumu pārskata un darbu organizēšanas projekta ekspertīzi.
10 Arhitekta prakses sertifikāts un projektēšanas specialitātē piešķirtais sertifikāts dod tiesības projektēt arī inženierbūves, kuru projektēšanai noteikumu 2.1 pielikumā nav noteiktas atsevišķas darbības sfēras.

2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 7.oktobra noteikumiem Nr.610
Kompetences novērtēšanas jomas, specialitātes, darbības sfēras un prakses ilgums, kas nepieciešams, lai saņemtu būvspeciālista sertifikātu

(Pielikums zaudējis spēku ar 01.05.2016.; sk. noteikumu 62. punktu)

2.1 pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 7. oktobra noteikumiem Nr. 610
Kompetences novērtēšanas jomas, specialitātes, darbības sfēras un prakses ilgums, kas nepieciešams, lai saņemtu būvspeciālista sertifikātu

(Pielikums MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 33 redakcijā; pielikums stājas spēkā 01.05.2016., sk. noteikumu 63. punktu)

Nr.
p.k.

Joma, specialitāte

Darbības sfēra

Izglītība1

A2

A1

   

Minimālais praktiskā darba pieredzes ilgums (gadi)2

1.Būvprakse  
1.1.Inženierizpēte3 

3

1.2.Projektēšana4/5 

3

1.2.1. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšana 
1.2.2. siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana6
1.2.3. sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšana7
1.2.4. pārvades gāzes apgādes sistēmu projektēšana8
1.2.5. pārvades naftas apgādes sistēmu projektēšana9
1.2.6. elektroietaišu projektēšana10
1.2.7. elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana13
1.2.8. meliorācijas sistēmu projektēšana
1.2.9. hidrotehnisko būvju projektēšana
1.2.10. dzelzceļa sliežu ceļu projektēšana
1.2.11. dzelzceļa signalizācijas sistēmu projektēšana
1.2.12. dzelzceļa kontakttīklu projektēšana
1.2.13. ceļu projektēšana
1.2.14. tiltu projektēšana
1.2.15. saldēšanas sistēmu projektēšana11
1.2.16. ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektēšana
1.3.Būvdarbu vadīšana5 

3

5

1.3.1. ceļu būvdarbu vadīšana 
1.3.2. tiltu būvdarbu vadīšana
1.3.3. ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšana
1.3.4. siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana6
1.3.5. sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana7
1.3.6. pārvades gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana8
1.3.7. pārvades naftas apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana9
1.3.8. elektroietaišu izbūves darbu vadīšana10
1.3.9. elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana13
1.3.10. meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšana
1.3.11. hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana
1.3.12. dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšana
1.3.13. dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana
1.3.14. dzelzceļa kontakttīklu būvdarbu vadīšana
1.3.15. saldēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana11
1.3.16. ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana
1.4.Būvuzraudzība5 

3

5

1.4.1. ceļu būvdarbu būvuzraudzība 
1.4.2. tiltu būvdarbu būvuzraudzība
1.4.3. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu būvuzraudzība
1.4.4. siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība6
1.4.5. sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība7
1.4.6. pārvades gāzes apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība8
1.4.7. pārvades naftas apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība9
1.4.8. elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība10
1.4.9. elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzība13
1.4.10. meliorācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība
1.4.11. hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraudzība
1.4.12. dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu būvuzraudzība
1.4.13. dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība
1.4.14. dzelzceļa kontakttīklu būvdarbu būvuzraudzība
1.4.15. saldēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība11
1.4.16. ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraudzība
   

Minimālais patstāvīgās prakses ilgums (gadi)12

1.5.Būvekspertīze 

5

1.5.1. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvprojektu ekspertīze 
1.5.2. siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīze6
1.5.3. sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvprojektu ekspertīze7
1.5.4. pārvades gāzes apgādes sistēmu būvprojektu ekspertīze8
1.5.5. pārvades naftas apgādes sistēmu būvprojektu ekspertīze9
1.5.6. ceļu būvprojektu ekspertīze
1.5.7. tiltu būvprojektu ekspertīze
1.5.8. meliorācijas sistēmu būvprojektu ekspertīze
1.5.9. hidrotehnisko būvju būvprojektu ekspertīze
1.5.10. elektroietaišu būvprojektu ekspertīze10
1.5.11. dzelzceļa sliežu ceļu būvprojektu ekspertīze
1.5.12. dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvprojektu ekspertīze
1.5.13. dzelzceļa kontakttīklu būvprojektu ekspertīze
1.5.14. elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu ekspertīze13
1.5.15. saldēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīze11
1.5.16. ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvprojektu ekspertīze
1.5.17. hidrotehnisko būvju ekspertīze
1.5.18. ceļu ekspertīze
1.5.19. tiltu ekspertīze
1.5.20. meliorācijas sistēmu ekspertīze
1.5.21. dzelzceļa sliežu ceļu ekspertīze
1.5.22. sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu ekspertīze7
1.5.23. elektronisko sakaru sistēmu un tīklu ekspertīze13
1.5.24. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspertīze
1.5.25. elektroietaišu ekspertīze10
1.5.26. siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu ekspertīze6
1.5.27. dzelzceļa signalizācijas sistēmu ekspertīze
1.5.28. dzelzceļa kontakttīklu ekspertīze
1.5.29. pārvades gāzes apgādes sistēmu ekspertīze8
1.5.30. saldēšanas sistēmu ekspertīze11
1.5.31. ostu un jūras hidrotehnisko būvju ekspertīze
1.5.32. pārvades naftas apgādes sistēmu ekspertīze9

Piezīmes.
1 A2 – otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras, būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes studiju programmā; A1 – pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes studiju programmā.
2 Iegūta vismaz trīs gadus ilga praktiskā darba pieredze pēdējo piecu gadu laikā vai vismaz piecus gadus ilga praktiskā darba pieredze pēdējo astoņu gadu laikā. Praktiskā darba pieredze ir iegūta visos nozīmīgajos darbības sfēras aspektos.
3 Ģeotehniskā inženierizpēte un ģeotehniskā uzraudzība.
4 Projektēšanas specialitātē sertifikātā norādītās darbības sfēras ietvaros normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ietilpst ugunsdrošības risinājumu, ugunsdrošības pasākumu pārskata un darbu organizēšanas projekta izstrāde.
5 Projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības specialitātē piešķirtais sertifikāts tajā norādītās darbības sfēras ietvaros dod tiesības būvspeciālistam veikt arī attiecīgo inženierbūvju un inženiertīklu tehnisko apsekošanu atbilstoši tehniskās apsekošanas uzdevumam. Minētajās specialitātēs piešķirtais sertifikāts dod tiesības būvspeciālistam vadīt arī visu veidu būvdarbu tāmēšanas darbus.
6 Apkures sistēmas, ventilācijas sistēmas, gaisa kondicionēšanas sistēmas, ēku dzesēšanas sistēmas, dūmu aizsardzības sistēmas, siltummehānika/siltumapgādes avoti (tajā skaitā biomasas apkures sistēmas, saules kolektoru sistēmas, ģeotermiskās sistēmas un siltumsūkņi), siltumtīkli.
7 Gāzes transportēšanas, sadales un lietotāja gāzapgādes sistēmas ar spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar).
8 Gāzes transportēšanas un glabāšanas sistēmas ar spiedienu, augstāku par 1,6 MPa (16 bar).
9 Naftas transportēšanas un glabāšanas sistēmas ar spiedienu, augstāku par 1,6 MPa (16 bar).
10 Elektroietaišu projektēšanas, elektroietaišu izbūves darbu vadīšanas un būvuzraudzības, kā arī elektroietaišu būvprojektu ekspertīzes un elektroietaišu ekspertīzes darbības sfērās norādāms spriegums, kādā personai ir atbilstoša pieredze, – līdz 1 kilovoltam, no 1 līdz 35 kilovoltiem un virs 110 kilovoltiem. Minētajās darbības sfērās piešķirtais sertifikāts dod tiesības veikt automātisko ugunsaizsardzības, ugunsdzēsības, dūmu un karstuma izvades un gaisa virsspiediena sistēmu automātikas un vadības daļas projektēšanu, izbūves darbu vadīšanu un būvuzraudzību, būvprojektu un būvju ekspertīzi.
11 Sistēmas, kas nodrošina zemu temperatūru tehnoloģiskos procesus pārtikas, medicīnas, ķīmiskajā rūpniecībā, lauksaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas produktu ražošanā, uzglabāšanā (tajā skaitā visu lielumu stacionārās un pārvietojamās saldēšanas sistēmas, ieskaitot kompresorus-siltumsūkņus, kompresoru stacijas saldēšanas sistēmās, saldēšanas kameras, noliktavas-un saldētavas).
12 Iegūta vismaz piecus gadus ilga patstāvīgā prakse pēdējo astoņu gadu laikā. Patstāvīgā prakse ir iegūta visos nozīmīgajos darbības sfēras aspektos.
13 Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības, būvprojektu ekspertīzes un ekspertīzes darbības sfērās ietilpst automātisku ugunsaizsardzības sistēmu – ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu – projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība, būvprojektu un būvju ekspertīze.


3.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 7.oktobra noteikumiem Nr.610
Iesniegums

būvspeciālista sertifikāta saņemšanai

būvspeciālista sertifikāta darbības sfēru papildināšanai

1. Vārds, uzvārds 
 

2. Personas kods vai, ja tāda nav, dzimšanas datums un vieta, ārvalstu fiziskās personas pilsonība

 
 

3. Deklarētās dzīvesvietas adrese vai faktiskā adrese, ja tā nesakrīt ar deklarētās dzīvesvietas adresi, dzīvesvietas adrese mītnes valstī, faktiskā adrese, ja tā nesakrīt ar dzīvesvietas adresi mītnes valstī


4. Tālrunis
 

piekrītu publiskošanai

jā/
5. E-pasts 

piekrītu publiskošanai

jā/
6. Sertificēšanas joma, specialitāte, darbības sfēra
7. Profesionālā izglītība 

piekrītu publiskošanai

jā/
Profesionālās augstākās izglītības līmenisKvalifikācija un/vai grādsIzglītības iestādes nosaukumsDiploma izdošanas datums
    
    

8. Darba vieta

Iestādes vai firmas nosaukums, reģistrācijas numursAmatsAdrese, tālrunis, e-pasta adrese
   

9. Pielikumā pievienoto dokumentu saraksts (personas izglītību apliecinošo dokumentu apliecinātas kopijas (ja informācija nav pieejama Būvniecības informācijas sistēmā), darbu saraksts (4. pielikums), praktiskā darba pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas un citi kompetences pārbaudes iestādes pieprasītie dokumenti)

 
 
 
 20__. gada ___.______________  
  

(paraksts*)

Piezīme.

*Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

4.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 7.oktobra noteikumiem Nr.610

(Pielikums grozīts ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 33)

Darbu saraksts

(praktiskā darba pieredze vai patstāvīgā prakse)

(vārds, uzvārds, personas kods)

Nr. p. k.Darba devējs (nosaukums, reģistrācijas numurs)PasūtītājsDarba/projekta nosaukumsObjekta adrese, kadastra apzīmējums un būves grupa**Darbu izpildes laiksDarbības
sfēra
Līdzdalības pakāpe (amats, darba uzdevums)Par attiecīgo darbu izpildi atbildīgais būvspeciālists (vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

Pielikumā pievienoto dokumentu saraksts (praktiskā darba pieredzi vai patstāvīgo praksi apliecinošo dokumentu kopijas un citi kompetences pārbaudes iestādes pieprasītie dokumenti)

Apzinos, ka nepatiesas informācijas sniegšana var būt par pamatu sertifikāta anulēšanai.

Sniegtās informācijas publiskošanai piekrītu jā/

Būvspeciālista sertifikāta pieprasītājs

(vārds, uzvārds, paraksts*, datums)

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

** Būves grupu norāda atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 1. pielikumam.

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

5.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 7.oktobra noteikumiem Nr.610

(Pielikums grozīts ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 33)

Patstāvīgās prakses un profesionālās pilnveides pārskats
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)
(laikposms (pārskata gads))

I. Projektēto/būvēto objektu saraksts

Nr.
p. k.
Darba devējs (nosaukums, reģistrācijas numurs)PasūtītājsDarba/
projekta nosaukums
Objekta adrese, kadastra apzīmējums un būves grupa**Darbu izpildes laiksDarbības sfēraLīdzdalības pakāpe (amats, darba uzdevums)Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt darba devēju (vārds, uzvārds, tālrunis,
e-pasta adrese)

II. Profesionālā pilnveide

Nr.
p. k.
Profesionālās pilnveides mācību programmas vai pasākuma nosaukumsDatums, periodsOrganizētājs, dokumenta izdevējsStundu skaits

Pielikumā pievienoto dokumentu saraksts (praktiskā darba pieredzi vai patstāvīgo praksi, profesionālo pilnveidi apliecinošo dokumentu kopijas un citi kompetences pārbaudes iestādes pieprasītie dokumenti)

Apzinos, ka nepatiesas informācijas sniegšana var būt par pamatu sertifikāta anulēšanai.

Sniegtās informācijas publiskošanai piekrītu jā/
Apliecinu, ka ieraksti ir pareizi
(vārds, uzvārds, paraksts*, datums)

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

** Būves grupu norāda atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 1. pielikumam.

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 610Pieņemts: 07.10.2014.Stājas spēkā: 15.10.2014.Zaudē spēku: 06.04.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 203, 14.10.2014. OP numurs: 2014/203.1
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
269494
{"selected":{"value":"17.12.2016","content":"<font class='s-1'>17.12.2016.-05.04.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.12.2016","iso_value":"2016\/12\/17","content":"<font class='s-1'>17.12.2016.-05.04.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2016","iso_value":"2016\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2016.-16.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.01.2016","iso_value":"2016\/01\/21","content":"<font class='s-1'>21.01.2016.-30.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.10.2014","iso_value":"2014\/10\/15","content":"<font class='s-1'>15.10.2014.-20.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.12.2016
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"