Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.119

Rīgā 2014.gada 7.oktobrī (prot. Nr.40, 4.§)
Par kārtību, kādā izsniedz, aptur uz laiku vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem Rīgā
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 30.panta 5.1daļu,
likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 15.punktu
un likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12.panta pirmās daļas 1.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā Rīgas dome izsniedz, aptur uz laiku vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;

1.2. pašvaldības nodevas par licences kartītes un licences kartītes dublikāta izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā apmēru, kā arī maksāšanas kārtību.

2. Lēmumu par speciālās atļaujas (licences) pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk – licence; 1.pielikums) izsniegšanu, apturēšanu uz laiku vai anulēšanu pieņem Rīgas domes izveidota komisija (turpmāk – Komisija). Komisija darbojas saskaņā ar Rīgas domes apstiprinātu nolikumu.

3. Komisijas izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja.

4. Licences kartīti pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk – licences kartīte; 2.pielikums) izsniedz, uz laiku aptur vai anulē Rīgas domes Satiksmes departaments (turpmāk – Departaments).

5. Veicot šo saistošo noteikumu 2. un 4.punktā minētās darbības, Komisija un Departaments ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulu (EK) Nr. 1071/2009, ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem un atceļ Padomes Direktīvu 96/26/EK (turpmāk – regula Nr. 1071/2009).

6. Pārvadātājs atbilstoši regulas Nr. 1071/2009 4.panta prasībām izvēlas pārvadājumu vadītāju, kurš vada pārvadājumu operācijas vienā uzņēmumā vai divos saistītos uzņēmumos, ja abos uzņēmumos ir vismaz viens kopīgs dalībnieks un valdes (padomes) loceklis, saskaņā ar regulas Nr. 1071/2009 4.panta 2.punkta "c" apakšpunkta nosacījumiem.

II. Licences izsniegšanas kārtība

7. Licenci izsniedz, ja pārvadātājs atbilst regulā Nr. 1071/2009 un šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām licences saņemšanai, uz laiku līdz 10 gadiem.

8. Lai saņemtu licenci, pārvadātājs iesniedz Komisijā noteikta parauga rakstisku pieteikumu (3.pielikums), kam pievienoti šādi dokumenti:

8.1. rakstisks apliecinājums par atbilstību regulas Nr. 1071/2009 5. un 6.panta prasībām;

8.2. Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs atzīta profesionālās kompetences sertifikāta kopija (saņemot licenci, uzrāda oriģinālu) un apliecinājums par atbilstību regulas Nr. 1071/2009 4.panta prasībām;

8.3. informācija par pārvadātāja finansiālo stāvokli atbilstoši regulas Nr. 1071/2009 7.panta prasībām (ja pārvadātājs vēlas saņemt licenci bez autobusa pieteikšanas, minimālajam finansiālajam nodrošinājumam jāatbilst regulas Nr. 1071/2009 7.panta 1.punktā noteiktajam attiecībā uz pirmo autobusu).

9. Lai pieņemtu lēmumu par licences izsniegšanu, Komisija pārbauda:

9.1. pārvadātāja reģistrācijas datus;

9.2. pārvadājumu vadītājam izsniegtā profesionālās kompetences sertifikāta datus;

9.3. informāciju par pārvadātāja vai pārvadājumu vadītāja aktuālo sodāmību par noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā, pret satiksmes drošību, par cilvēku tirdzniecību, par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu realizācijas nolūkā un realizēšanu vai narkotisko un psihotropo vielu ražošanas, iegādāšanās, glabāšanas, uzskaites, izsniegšanas, pārvadāšanas un pārsūtīšanas noteikumu pārkāpšanu, aktuālo kriminālsodāmību Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī par pārvadātājam vai pārvadājumu vadītājam aktuālajiem uzliktajiem administratīvajiem sodiem autopārvadājumu jomā.

10. Pārvadātājam ir tiesības pašam iegūt un iesniegt Komisijai dokumentus, kas apliecina šo saistošo noteikumu 9.punktā minēto informāciju.

11. Komisija viena mēneša laikā pēc pieteikuma saņemšanas, izvērtējot pārvadātāja atbilstību regulas Nr. 1071/2009 un šo saistošo noteikumu prasībām, pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai lēmumu par atteikumu izsniegt licenci.

12. Departaments, pamatojoties uz Komisijas lēmumu par licences izsniegšanu, piecu darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas noformē un pēc dokumenta, kas apliecina valsts nodevas par licences izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem samaksu, iesniegšanas Departamentā izsniedz pārvadātājam licenci.

13. Ja ir notikušas izmaiņas pārvadātāja rekvizītos (pārvadātāja nosaukuma, juridiskās formas, pārvadātāja juridiskās adreses maiņa), pārvadātājs 15 dienu laikā pēc izmaiņām rekvizītos iesniedz Departamentā šo saistošo noteikumu 8.punktā minēto pieteikumu un informācijas maiņu apliecinošu dokumentu kopijas (saņemot licenci, uzrāda oriģinālus).

14. Ja ir mainījušies izraudzītie pārvadājumu vadītāji, kuriem jāizpilda labas reputācijas un profesionālās kompetences nosacījumi, vai attiecīgajos gadījumos – juridiskie pārstāvji, pārvadātājs 15 dienu laikā pēc izmaiņām datos iesniedz Departamentā iesniegumu, kurā norāda pārvadājumu vadītāja vārdu, uzvārdu un profesionālās kompetences sertifikāta numuru, pievienojot apliecinātu sertifikāta kopiju.

15. Šo saistošo noteikumu 13.punktā minētajos gadījumos Departaments piecu darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas noformē un pēc dokumenta, kas apliecina valsts nodevas par licences maiņu samaksu, iesniegšanas Departamentā izsniedz pārvadātājam jaunu licenci.

16. Pārvadātājs, kuram ir derīga licence, iesniedz šo saistošo noteikumu 8.punktā minēto pieteikumu un dokumentus jaunas licences saņemšanai ne agrāk kā 12 mēnešus pirms licences derīguma termiņa beigām.

17. Triju darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas par licences izsniegšanu, darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu Departamenta tīmekļa vietnē www.rdsd.lv tiek ievietota informācija par izsniegtajām, uz laiku apturētajām vai anulētajām licencēm.

III. Licences kartītes izsniegšanas kārtība

18. Pēc Komisijas lēmuma par licences izsniegšanu pārvadātājam pieņemšanas Departaments izsniedz licences kartīti attiecībā uz katru autobusu, kas tiek izmantots pasažieru pārvadājumu veikšanai. Licences kartīti izsniedz uz laiku līdz sešiem mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz autobusa nomas līguma termiņa beigām, ja pārvadātājs nav autobusa īpašnieks vai turētājs.

19. Lai saņemtu licences kartīti, pārvadātājs iesniedz Departamentam noteikta parauga rakstisku pieteikumu (4.pielikums), kam pievienoti šādi dokumenti:

19.1. ja pasažieru pārvadājumos izmantojamo autobusu skaits palielinās, – šo saistošo noteikumu 8.3.apakšpunktā minētā informācija par pārvadātāja finansiālo nodrošinājumu;

19.2. apliecināta autobusa nomas līguma kopija, ja pārvadātājs nav autobusa īpašnieks vai turētājs.

20. Pieteikumu licences kartītes saņemšanai pārvadātājs var iesniegt vienlaicīgi ar pieteikumu licences saņemšanai vai atsevišķi licences darbības laikā.

21. Lai izsniegtu licences kartīti, Departaments normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārbauda autobusa reģistrācijas datus valsts informācijas sistēmā, kā arī pārliecinās par autobusa valsts tehniskās apskates datiem. Autobusa tehniskajam stāvoklim jāatbilst vērtējumam "0" vai "1".

22. Pārvadātājam ir tiesības pašam iegūt un iesniegt Departamentam dokumentus, kas apliecina šo saistošo noteikumu 21.punktā minēto informāciju.

23. Departaments piecu darba dienu laikā no šo saistošo noteikumu 19.punktā minētā pieteikuma vai iesnieguma par licences kartītes dublikāta izsniegšanu saņemšanas noformē un pēc dokumenta, kas apliecina šo saistošo noteikumu 38. vai 39.punktā minētās pašvaldības nodevas samaksu, iesniegšanas Departamentā izsniedz pārvadātājam licences kartīti vai licences kartītes dublikātu.

24. Ja netiek iesniegti šo saistošo noteikumu 19.punktā minētie dokumenti vai autobusa tehniskais stāvoklis neatbilst šo saistošo noteikumu 21.punktā minētajiem nosacījumiem, Departaments pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licences kartīti.

25. Ja licence tiek mainīta šo saistošo noteikumu 13.punktā minētajos gadījumos, Departaments piecu darba dienu laikā pēc pārvadātāja pieteikuma saņemšanas izsniedz jaunu licences kartīti.

IV. Licencēšanas dokumentu glabāšana

26. Licences kartītei jābūt autobusā, ar ko tiek veikts pasažieru pārvadājums.

27. Ja pārvadātājs pārtrauc komercdarbību vai autobuss vairs netiek izmantots pārvadājumu veikšanai, pārvadātājs 15 dienu laikā par to informē Departamentu, iesniedzot attiecīgu iesniegumu.

V. Licences un licences kartītes darbības apturēšana uz laiku un anulēšana

28. Ja konstatēta pārvadātāja neatbilstība regulas Nr. 1071/2009 3.panta prasībām vai konstatēti regulas Nr. 1071/2009 IV pielikumā minētie pārkāpumi, Komisija izskata jautājumu par licences darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu.

29. Izvērtējot pārkāpuma smagumu un pārvadājumos izmantoto autobusu skaitu, licences darbību var apturēt uz laiku, ja pārvadātājs:

29.1. pārkāpis Latvijas Republikas normatīvo aktu, regulas Nr. 1071/2009, kā arī Latvijai saistošu citu starptautisko nolīgumu prasības autopārvadājumu, sabiedriskā transporta un ceļu satiksmes drošības jomā;

29.2. veic pasažieru pārvadājumus bez attiecīgas atļaujas vai apliecinājuma, ja normatīvie akti autopārvadājumu vai sabiedriskā transporta jomā nosaka šādu dokumentu nepieciešamību.

30. Ja aptur pārvadātāja licences darbību, uz Komisijas lēmumā norādīto termiņu tiek apturēta arī visu izsniegto licences kartīšu darbība.

31. Izvērtējot pārkāpuma smagumu un pārvadājumos izmantoto autobusu skaitu, licenci var anulēt, ja pārvadātājs:

31.1. sniedzis nepatiesas ziņas licences saņemšanai;

31.2. 12 mēnešu laikā nav izņēmis piešķirto licenci;

31.3. neievēro normatīvo aktu prasības nodokļu jomā;

31.4. atkārtoti gada laikā pārkāpis Latvijas Republikas normatīvo aktu, regulas Nr. 1071/2009, kā arī Latvijai saistošu citu starptautisko nolīgumu prasības autopārvadājumu, sabiedriskā transporta un ceļu satiksmes drošības jomā;

31.5. atkārtoti gada laikā veicis pasažieru pārvadājumus bez attiecīgas atļaujas vai apliecinājuma, ja normatīvie akti autopārvadājumu vai sabiedriskā transporta jomā nosaka šādu dokumentu nepieciešamību.

32. Pārvadātājam, kuram anulēta licence, Departaments anulē visas izsniegtās licences kartītes.

33. Izvērtējot pārkāpuma smagumu un pārvadājumos izmantoto autobusu skaitu, Departaments var apturēt uz laiku konkrētajam autobusam izsniegtās licences kartītes darbību, ja pārvadātājs:

33.1. veic pārvadājumus ar autobusu, kuram nav atļaujas piedalīties ceļu satiksmē;

33.2. pārkāpis autobusa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites kontrolierīces (tahogrāfa) un ātrumierobežotājierīces izmantošanas nosacījumus.

34. Izvērtējot pārkāpuma smagumu un pārvadājumos izmantoto autobusu skaitu, Departaments var anulēt konkrētajam autobusam izsniegto licences kartīti, ja pārvadātājs:

34.1. sniedzis nepatiesas ziņas licences kartītes saņemšanai;

34.2. mēneša laikā nav izņēmis licences kartīti;

34.3. veic pārvadājumus, pārkāpjot licences kartītes izsniegšanas un izmantošanas nosacījumus;

34.4. atkārtoti pārkāpis ar autopārvadājumu licencēšanu saistīto normatīvo aktu un regulas Nr. 1071/2009 prasības;

34.5. veic pasažieru pārvadājumus bez attiecīgas atļaujas vai apliecinājuma, ja normatīvie akti autopārvadājumu un sabiedriskā transporta jomā nosaka šādu dokumentu nepieciešamību un licences apturēšana būtu nesamērīga;

34.6. pārkāpis ceļu satiksmes drošības noteikumus, ja tas radījis būtiskus draudus ceļu satiksmes drošībai un tās dalībniekiem un licences apturēšana būtu nesamērīga.

35. Izsniegtās licences un licences kartītes darbību var apturēt uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Apturēšanas termiņu skaita no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

36. Pārvadātājs 15 dienu laikā pēc Komisijas un/vai Departamenta lēmuma par licences vai licences kartītes darbības apturēšanu uz laiku vai par licences vai licences kartītes anulēšanu stāšanās spēkā nodod licenci un/vai licences kartīti Departamentam. Ja pārvadātājs licenci vai licences kartīti nenodod šajā punktā minētajā termiņā, Komisija anulē licenci.

37. Pēc licences vai licences kartītes darbības apturēšanas termiņa izbeigšanās Departaments, pamatojoties uz pārvadātāja iesniegumu, pārvadātājam izsniedz jaunu licenci vai licences kartīti uz atlikušo laiku. Ja pārvadātājs licences un/vai licences kartītes darbības apturēšanas termiņā nav novērsis iemeslus, kuru dēļ licences vai licences kartītes darbība tika apturēta uz laiku, Komisija vai Departaments atkārtoti lemj par licences un/vai licences kartītes darbības apturēšanu uz laiku vai lemj par licences un/vai licences kartītes anulēšanu.

VI. Pašvaldības nodeva par licences kartītes un licences kartītes dublikāta izsniegšanu

38. Par licences kartītes izsniegšanu katram autobusam, kas tiek izmantots pasažieru pārvadājumu veikšanai, pārvadātājs maksā pašvaldības nodevu 70,56 euro.

39. Par licences kartītes dublikāta izsniegšanu pārvadātājs maksā pašvaldības nodevu 5,88 euro.

40. Pašvaldības nodeva par licences kartītes izsniegšanu vai par licences kartītes dublikāta izsniegšanu netiek piemērota pārvadātājiem, kuriem no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta tiek kompensēti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi saistītie zaudējumi.

41. Ja licences vai licences kartītes darbība tiek apturēta uz laiku vai tiek anulēta, pašvaldības nodeva par licences kartītes izsniegšanu vai par licences kartītes dublikāta izsniegšanu pārvadātajam netiek atmaksāta.

42. Pašvaldības nodeva par licences kartītes izsniegšanu vai par licences kartītes dublikāta izsniegšanu ieskaitāma Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta vispārējo ieņēmumu kontā.

VII. Noslēguma jautājumi

43. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2004.gada 11.maija saistošos noteikumus Nr.63 "Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas noteikumi".

44. Licences un licences kartītes pasažieru pārvadājumu veikšanai ar autobusiem, kas pārvadātājam izsniegtas līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz tajās norādītā termiņa beigām.

45. Ar šiem saistošajiem noteikumiem noteiktā pašvaldības nodeva par licences kartītes izsniegšanu nav piemērojama attiecībā uz licences kartītēm, par kuru piešķiršanu Komisijas lēmums ir pieņemts pirms šo saistošo noteikumu stāšanās spēkā.

46. Atcelt Rīgas domes 2014.gada 25.februāra saistošos noteikumus Nr.100 "Kārtība, kādā izsniedz, aptur uz laiku vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem Rīgā".

47. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks A.Ameriks

1.pielikums

Rīgas domes 2014.gada 7.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.119

Rīgas pilsētas ģerboņa attēls

RĪGAS DOME

LICENCE Nr. ____________
PASAŽIERU PĀRVADĀJUMIEM AR AUTOBUSU RĪGAS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ

Pārvadātāja nosaukums

Reģistrācijas numurs komercreģistrā:

Pārvadātāja juridiskā adrese:

Ir atļauts veikt pasažieru komercpārvadājumus ar autobusu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulu (EK) Nr. 1071/2009, ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem un atceļ Padomes Direktīvu 96/26/EK, un Autopārvadājumu likumu.

Šī licence izsniegta, pamatojoties uz Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas 20____.gada ____._____________________ lēmumu.


Šī licence derīga no
 


līdz
 


Izsniegta Rīgā
 


datums
 


Rīgas domes
Pasažieru komercpārvadājumu
licencēšanas komisijas
priekšsēdētājs

 


Paraksts

Z.v.

__________________________________________________


Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks A.Ameriks

2.pielikums

Rīgas domes 2014.gada 7.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.119

1.puse

Rīgas pilsētas ģerboņa attēls

RĪGAS DOME

LICENCES KARTĪTE

PASAŽIERU PĀRVADĀJUMIEM AR AUTOBUSU RĪGAS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ

2.puse

Sērija _____ Nr.____________

Izsniegta, pamatojoties uz licenci Nr.____________

Derīga

no ________.gada _____________________ līdz ________.gada _____________________

Pārvadātājs

  
 

(komersanta nosaukums, adrese)

 

Autobusa marka _______________________________________

Valsts reģistrācijas Nr. _______________________________________

Paraksts

Z.v.

Izsniegta Rīgā ________.gada _____________________ Reģistrācijas Nr._____________________

 

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks A.Ameriks

3.pielikums

Rīgas domes 2014.gada 7.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.119

Pieteikums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā

Lūdzu izsniegt speciālo atļauju (licenci) pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā uz _________ gadiem.

1. Licences pieprasītājs (pārvadātājs)

  
 

(komersanta nosaukums)

 

2. Pārvadātāja reģistrācijas numurs komercreģistrā

            

3. Pārvadātāja juridiskā adrese: _______________________________________________________________________________

4. Tālrunis ______________________, fakss ______________________, e-pasts _________________________________________

5. Pārvadājumu vadītāja vārds, uzvārds, kontakttālrunis, sertifikāta Nr. ____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

6. Paredzētais pasažieru pārvadājumos izmantojamo autobusu skaits ________________________

7. Ar šo apliecinu, ka:

7.1. pārvadātājs un pārvadājumu vadītājs atbilst labas reputācijas prasību nosacījumiem saskaņā ar regulas Nr. 1071/2009 6.panta prasībām;

7.2. pārvadājumu vadītājs atbilst regulas Nr. 1071/2009 4.panta prasībām;

7.3. pārvadātājs atbilst uzņēmējdarbības veikšanas vietas nosacījumiem saskaņā ar regulas Nr. 1071/2009 5.panta prasībām.

  

(amatpersonas paraksts un tā atšifrējums)

 

8. Pielikumā:

8.1. pārvadājumu vadītājam izsniegtā Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs atzīta profesionālās kompetences sertifikāta kopija;

8.2. dokumenti, kas apliecina pārvadātāja atbilstību finansiālā stāvokļa prasību nosacījumiem atbilstoši regulas Nr. 1071/2009 7.panta prasībām:

8.2.1. _______________________________________________;

8.2.2. _______________________________________________;

8.2.3. _______________________________________________.

9. Pieteikuma iesniegšanas datums _______________________________________________

10. Pieteikumu iesniedza

  
 

(amatpersonas paraksts un tā atšifrējums)

 

11. Pieteikums reģistrēts 20____.gada ____._____________________ ar Nr._____________________

  

(amatpersonas paraksts un tā atšifrējums)

 

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks A.Ameriks

4.pielikums

Rīgas domes 2014.gada 7.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.119

 

Pieteikums licences kartītes saņemšanai pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā

Lūdzu izsniegt licences kartīti (kartītes) pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

1. Licences kartītes pieprasītājs (pārvadātājs)

  
 

(komersanta nosaukums)

 

2. Pārvadātāja reģistrācijas numurs komercreģistrā

            

3. Pārvadātāja juridiskā adrese: _______________________________________________________________________________

4. Tālrunis ______________________, fakss ______________________, e-pasts _________________________________________

5. Pasažieru pārvadājumu veikšanai nepieciešamās licences kartītes:

Nr.
p.k.

Transportlīdzekļa (autobusa) marka

Valsts reģistrācijas Nr.

Licences kartītes termiņš mēnešos

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6. Pielikumā:

6.1. ja pasažieru pārvadājumos izmantojamo autobusu skaits palielinās, dokumenti, kas apliecina pārvadātāja atbilstību finansiālā stāvokļa prasību nosacījumiem atbilstoši regulas Nr. 1071/2009 7.panta prasībām:

6.1.1. _______________________________________________;

6.1.2. _______________________________________________;

6.1.3. _______________________________________________;

6.2. autobusa nomas līguma kopija, ja autobuss tiek nomāts.

7. Pieteikuma iesniegšanas datums _______________________________________________

8. Pieteikumu iesniedza

  
 

(amatpersonas paraksts un tā atšifrējums)

 

9. Pieteikums reģistrēts 20____.gada ____._____________________ ar Nr._____________________

  

(amatpersonas paraksts un tā atšifrējums)

 

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks A.Ameriks
Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2014.gada 7.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.119 "Par kārtību, kādā izsniedz, aptur uz laiku vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem Rīgā"

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikta kārtība, kādā Rīgas dome izsniedz, aptur uz laiku vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī nosaka pašvaldības nodevas apmēru par licences kartītes un licences kartītes dublikāta izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī tās maksāšanas kārtību.

Saistošie noteikumi paredz, ka jautājumus, kas saistīti ar licences saņemšanu, izskata Rīgas domes izveidota komisija (Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisija), savukārt jautājumus par licences kartītes izsniegšanu autobusiem izskata Rīgas domes Satiksmes departaments.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 30.panta 5.1daļu kārtību, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes attiecībā uz autotransporta līdzekļiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem republikas pilsētas administratīvās teritorijas robežās, nosaka attiecīgās republikas pilsētas dome.

Lai nodrošinātu finansējumu pašvaldībai noteiktās funkcijas izpildei – speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes izsniegšanai pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem, saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 1.punktu par licences kartīšu un to dublikātu izsniegšanu tiek paredzēta pašvaldības nodeva. Ar pasažieru pārvadājumu ar autobusiem licencēšanu saistītās izmaksas pašvaldībai ir Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas sekretariāta funkciju izpilde un licencēšanas administrēšana, tajā skaitā datubāzes uzturēšana, dokumentu (licenču un licences kartīšu) sagatavošana un izsniegšana, sadarbība ar iesaistītajām valsts institūcijām, arhīva uzturēšana, licencētās darbības tiesiskuma uzraudzība un kontrole (tajās skaitā kontroles reidi ielās).

Ar saistošajiem noteikumiem tiek aizstātas Rīgas domes 2004.gada 27.maija saistošo noteikumu Nr.63 "Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas noteikumi" normas, kas ir precizējamas, ņemot vērā veiktos grozījumus Autopārvadājumu likumā un Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulu (EK) Nr. 1071/2009, ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem un atceļ Padomes Direktīvu 96/26/EK.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Ieņēmumi no pašvaldības nodevas par licences kartīšu un to dublikātu izsniegšanu pasažieru pārvadājumu veikšanai ar autobusiem tiek plānoti tādā apmērā, lai segtu ar licencēšanu saistītās izmaksas.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav būtiskas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Tiks samazinātas administratīvās procedūras pārvadātājiem. Lai saņemtu licenci vai licences kartīti, vairs nebūs obligāta tādu dokumentu iesniegšana, kas apliecina publiskās valsts datubāzēs iestādei iegūstamu informāciju (piemēram, reģistrācijas apliecības kopija, valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" izsniegtais transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola noraksts).

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām par saistošajiem noteikumiem nav veiktas.

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks A.Ameriks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par kārtību, kādā izsniedz, aptur uz laiku vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 119Pieņemts: 07.10.2014.Stājas spēkā: 11.10.2014.Zaudē spēku: 01.09.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 201, 10.10.2014. OP numurs: 2014/201.19
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
269441
11.10.2014
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"