Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 2. februāra noteikumus Nr. 77 "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu".
Ministru kabineta noteikumi Nr.593

Rīgā 2014.gada 30.septembrī (prot. Nr.51 22.§)
Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu
Izdoti saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likuma
36.1 panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības kritērijus un to izvērtēšanas kārtību.

2. Lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (turpmāk arī – sabiedrība) atbilstību izvērtē biedrība "Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija" (turpmāk – asociācija). Asociācija šā uzdevuma izpildē ir Zemkopības ministrijas padotībā.

3. Lēmuma pieņemšanai par sabiedrības atbilstību šo noteikumu II un III nodaļā minētajiem kritērijiem asociācija izveido komisiju piecu cilvēku sastāvā. Komisijā iekļauj pa vienam pārstāvim no Zemkopības ministrijas, Lauku atbalsta dienesta un Valsts ieņēmumu dienesta un divus pārstāvjus no asociācijas. Komisijai ir tiesības uz sēdi uzaicināt nozares ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

4. Asociācija savā tīmekļa vietnē publicē asociācijas valdes priekšsēdētāja apstiprinātu komisijas nolikumu. Nolikumā ir noteikts komisijas sastāvs, darba organizēšanas kārtība un šo noteikumu II un III nodaļā minēto atbilstības kritēriju izvērtēšanas metodika.

5. Šo noteikumu izpratnē lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču un pakalpojumu kopējais apgrozījums ir darījumu vērtība, kas veidojas starp sabiedrību un tās biedriem, un personām, kas nav sabiedrības biedri, bet ir lauksaimniecības vai mežsaimniecības produkcijas ražotāji. Sabiedrības kopējo apgrozījumu veido:

5.1. ieņēmumi no precēm, kuras pārdotas sabiedrības biedriem un personām, kas nav sabiedrības biedri, un ir nepieciešamas lauksaimniecības vai mežsaimniecības produkcijas ražošanai;

5.2. ieņēmumi no lauksaimniecības vai mežsaimniecības pakalpojumiem, kuri sniegti sabiedrības biedriem un personām, kas nav sabiedrības biedri, un ir nepieciešami lauksaimniecības vai mežsaimniecības produkcijas ražošanai un produkcijas kopīgai laišanai tirgū;

5.3. saražotā lauksaimniecības vai mežsaimniecības produkcija iepirkuma cenā, kura iepirkta realizācijai no sabiedrības biedriem un personām, kas nav sabiedrības biedri.

6. Šo noteikumu izpratnē lauksaimniecības vai mežsaimniecības pakalpojumi ir pakalpojumi (izņemot finanšu un juridiskos pakalpojumus), kurus sabiedrība sniegusi sabiedrības biedriem un kuri ir nepieciešami lauksaimniecības vai mežsaimniecības produkcijas ražošanai un produkcijas kopīgai laišanai tirgū.

7. Personas, kas nav sabiedrības biedri šo noteikumu izpratnē, ir fiziskas vai juridiskas personas, kuras nodarbojas ar lauksaimniecības vai mežsaimniecības produkcijas ražošanu un nav attiecīgās sabiedrības biedri.

8. Ja atbilstības statusa izvērtēšanas laikā, pārbaudē uz vietas vai atbilstības audita veikšanas laikā komisija vai asociācija konstatē, ka sabiedrība ir speciāli radījusi atbilstības statusa iegūšanai nepieciešamos apstākļus, lai izpildītu šajos noteikumos noteiktos atbilstības kritērijus, sabiedrībai atbilstības statusu nepiešķir un turpmākos trīs gadus pēc kārtas sabiedrība nav tiesīga pretendēt uz atbilstības statusu.

II. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības atbilstības kritēriji

9. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības atbilstības kritēriji:

9.1. sabiedrība realizē lauksaimniecības produkciju, kura saražota tās biedra saimniecībā vai iepirkta no biedra, kas ir cita sabiedrība. Ja sabiedrība realizē produkciju, kura iepirkta no biedra, kas ir cita sabiedrība, iepirktā produkcija ir saražota šīs sabiedrības biedra saimniecībā. Šo prasību nepiemēro tehnikas pakalpojumu sabiedrībām;

9.2. minimālais lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem ir 7000 euro. Izvērtējot minimālo lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījumu, ņem vērā atsevišķa darījuma ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu;

9.3. lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem nav mazāks par 75 procentiem no sabiedrības lauksaimniecības preču un pakalpojumu kopējā apgrozījuma;

9.4. augļu un dārzeņu nozares sabiedrībai, kurā biedru skaits ir mazāks par 10, lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem attiecīgajā nozarē nav mazāks par 80 procentiem no kopējā lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījuma;

9.5. pārpalikums sabiedrības biedriem sadalīts proporcionāli tiem sniegto lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījumam;

9.6. ne mazāk kā 25 procenti no pārpalikuma līdzekļiem ieguldīti sabiedrības attīstībā;

9.7. sabiedrības ieņēmumi no lauksaimniecības preču un pakalpojumu kopējā apgrozījuma veido ne mazāk kā 75 procentus no sabiedrības neto apgrozījuma;

9.8. sabiedrības lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums ar vienu biedru nepārsniedz 40 procentus no sabiedrības lauksaimniecības preču un pakalpojumu kopējā apgrozījuma;

9.9. minimālais sabiedrības biedru skaits, ar kuriem sabiedrībai ir lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums, ir 10, augļu un dārzeņu nozarē – pieci. Minimālais biedru skaits sabiedrībā ir vismaz sešus mēnešus;

9.10. bioloģiskajā nozarē visi sabiedrības biedri ir sertificēti atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību;

9.11. tādu saistīto personu skaits, kuras atbilst Komerclikumā minētajai izpratnei, nav lielāks par 30 procentiem no sabiedrības biedru kopējā skaita;

9.12. sabiedrība iepriekšējā saimnieciskās darbības gadā ārpus sabiedrības ir realizējusi vismaz no puses sabiedrības biedru kopējā skaita iepirkto to saimniecībās saražoto lauksaimniecības produkciju. Šo prasību nepiemēro tehnikas pakalpojumu sabiedrībām;

9.13. sabiedrības biedrs trīs gadu laikā vismaz vienu reizi ir realizējis lauksaimniecības produkciju vai izmantojis sabiedrības sniegto pakalpojumu;

9.14. sabiedrība iepriekšējā saimnieciskās darbības gadā ir sasaukusi vismaz vienu biedru kopsapulci, kurā ar balsojumu ir apstiprināts sabiedrības gada pārskats un peļņas sadale;

9.15. iesnieguma par atbilstības izvērtēšanu iesniegšanas un atbilstības izvērtēšanas brīdī sabiedrībai nav būtisku neatbilstību šo noteikumu un Kooperatīvo sabiedrību likumā noteiktajām prasībām, kas saistītas ar šajos noteikumos minēto kritēriju izpildi;

9.16. sabiedrības darbība un darījumi starp sabiedrību un sabiedrības biedriem atbilst statūtiem, un atbilstības izvērtēšanas laikā nav konstatēti būtiski statūtu un normatīvo aktu prasību pārkāpumi, kas saistīti ar šajos noteikumos minēto kritēriju izpildi;

9.17. pēc stāvokļa kārtējā gada 26. februārī vai 20 dienas pirms šo noteikumu 12. punktā minētā termiņa sabiedrības nodokļu parādu kopsumma nepārsniedz 150 euro;

9.18. sabiedrības valdē vairākums ir sabiedrības biedri, ja sabiedrībā nav izveidota padome;

9.19. sabiedrība ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ne vēlāk kā iepriekšējā gada 1. jūlijā. Ja sabiedrība nav nostrādājusi pilnu pārskata gadu, sabiedrības dibināšanas brīdī visi sabiedrības dibinātāji ir lauksaimniecības produkcijas ražotāji, no kuriem 80 procenti sabiedrības dibinātāju pirms tās reģistrācijas vismaz trīs gadus ir darbojušies kā lauksaimniecības produkcijas ražotāji un ir reģistrējušies kā saimnieciskās darbības veicēji lauksaimniecības nozarē;

9.20. sabiedrībai nav pasludināts maksātnespējas process vai saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra žurnāla informāciju tā neatrodas likvidācijas procesā.

10. Papildus šo noteikumu 9. punktā minētajiem kritērijiem lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, kas pretendē uz piena ražotāju organizācijas atzīšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piena un piena produktu ražotāju organizāciju atzīšanas un to darbības uzraudzības kārtību, atbilst šādiem kritērijiem:

10.1. sabiedrības biedri ir piena ražotāji un nenodarbojas ar svaigpiena apstrādi, pārstrādi un piena produktu ražošanu (izņemot mājražošanu);

10.2. svaigpiena apjoms, par ko sabiedrība risina līgumslēgšanas sarunas, ir vismaz 125 tonnas pēdējo 12 mēnešu laikā;

10.3. sabiedrība risina līgumslēgšanas sarunas par svaigpienu, kas saražots tās biedru saimniecībās;

10.4. sabiedrība risina līgumslēgšanas sarunas par vismaz 75 procentiem no katra biedra pārdodamā svaigpiena apjoma.

III. Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības atbilstības kritēriji

11. Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības atbilstības kritēriji:

11.1. sabiedrība sniedz mežsaimniecības pakalpojumus un realizē mežsaimniecības produkciju, kura iegūta tās biedra īpašumā vai iepirkta no meža īpašnieka, kas nav sabiedrības biedrs. Sabiedrība realizē produkciju, kura iepirkta no meža īpašnieka, kas nav sabiedrības biedrs, ja iepirktā produkcija ir iegūta tā meža īpašumā;

11.2. minimālais mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem ir 7000 euro. Izvērtējot minimālo mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījumu, ņem vērā atsevišķa darījuma ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu;

11.3. mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem nav mazāks par 50 procentiem no sabiedrības kopējā mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījuma. Atkārtoti pretendējot uz atbilstības statusu, mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem katru gadu palielinās par 10 procentiem un trešajā un turpmākajos saimnieciskās darbības gados nav mazāks par 70 procentiem no sabiedrības mežsaimniecības preču un pakalpojumu kopējā apgrozījuma;

11.4. pārpalikums sabiedrības biedriem sadalīts proporcionāli tiem sniegto mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījumam;

11.5. ne mazāk kā 25 procenti no pārpalikuma līdzekļiem ieguldīti sabiedrības attīstībā;

11.6. sabiedrības ieņēmumi no mežsaimniecības preču realizācijas un mežsaimniecības pakalpojumu sniegšanas veido ne mazāk kā 75 procentus no sabiedrības neto apgrozījuma;

11.7. sabiedrības mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums ar vienu biedru sabiedrības pirmajā saimnieciskās darbības gadā nepārsniedz 60 procentus, otrajā gadā – 50 procentus, trešajā gadā un turpmākajos saimnieciskās darbības gados – 40 procentus no sabiedrības mežsaimniecības preču un pakalpojumu kopējā apgrozījuma;

11.8. minimālais sabiedrības biedru skaits ir 15. Minimālais biedru skaits sabiedrībā ir vismaz sešus mēnešus;

11.9. minimālais sabiedrības biedru skaits, ar kuriem sabiedrībai ir mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums, ir pieci;

11.10. tādu saistīto personu skaits, kuras atbilst Komerclikumā minētajai izpratnei, nav lielāks par 30 procentiem no sabiedrības biedru kopējā skaita;

11.11. sabiedrība otrajā saimnieciskās darbības gadā un turpmākajos gados ārpus sabiedrības ir realizējusi vismaz no pieciem sabiedrības biedriem iepirkto mežsaimniecības produkciju, kas saražota šīs sabiedrības biedra saimniecībā;

11.12. sabiedrības biedrs 10 gadu laikā vismaz vienu reizi ir realizējis mežsaimniecības produkciju vai izmantojis sabiedrības sniegto pakalpojumu;

11.13. sabiedrība iepriekšējā saimnieciskās darbības gadā ir sasaukusi vismaz vienu biedru kopsapulci, kurā ar balsojumu ir apstiprināts sabiedrības gada pārskats un peļņas sadale;

11.14. iesnieguma par atbilstības izvērtēšanu iesniegšanas un atbilstības izvērtēšanas brīdī sabiedrībai nav būtisku neatbilstību šo noteikumu un Kooperatīvo sabiedrību likumā noteiktajām prasībām, kas saistītas ar šajos noteikumos minēto kritēriju izpildi;

11.15. sabiedrības darbība un darījumi starp sabiedrību un sabiedrības biedriem atbilst statūtiem, un atbilstības izvērtēšanas laikā nav konstatēti būtiski statūtu un normatīvo aktu prasību pārkāpumi, kas saistīti ar šajos noteikumos minēto kritēriju izpildi;

11.16. atbilstības izvērtēšanas brīdī sabiedrības biedru kopējā apsaimniekotā mežu platība ir vismaz 500 hektāri;

11.17. pēc stāvokļa kārtējā gada 26. februārī vai 20 dienas pirms šo noteikumu 12. punktā minētā termiņa sabiedrības nodokļu parādu kopsumma nepārsniedz 150 euro;

11.18. sabiedrības valdē vairākums ir sabiedrības biedri, ja sabiedrībā nav izveidota padome;

11.19. sabiedrība ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ne vēlāk kā iepriekšējā gada 1. jūlijā. Ja sabiedrība nav nostrādājusi pilnu pārskata gadu, visi sabiedrības dibinātāji ir meža īpašnieki vai saimnieciskās darbības veicēji mežsaimniecības nozarē, un vismaz 80 procentiem tās biedru mežs ir bijis biedra īpašumā vismaz trīs gadus no sabiedrības dibināšanas brīža;

11.20. sabiedrībai nav pasludināts maksātnespējas process vai saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra žurnāla informāciju tā neatrodas likvidācijas procesā.

IV. Sabiedrības atbilstības izvērtēšanas kārtība un atbilstības statusa piešķiršana

12. Sabiedrība, kuras pārskata gads sakrīt ar kalendāra gadu, katru gadu līdz 15. martam, sabiedrība, kuras pārskata gads nesakrīt ar kalendāra gadu, katru gadu 75 dienu laikā pēc pārskata gada beigām un sabiedrība, kuras darbības apjoms pārsniedz divus no Gada pārskata likuma 24. panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem, katru gadu piecu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām asociācijā iesniedz:

12.1. iesniegumu par atbilstības izvērtēšanu (1. pielikums);

12.2. biedru sarakstu un informāciju par lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījumu starp sabiedrību un sabiedrības biedriem (2. pielikums). Ja biedru saraksts iesniegts papīra formā, to iesniedz arī elektroniski;

12.3. informāciju par biedra sabiedrībā reģistrēto meža īpašuma platību hektāros un tā kadastra numuru. Sabiedrība, kura reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ne vēlāk kā iepriekšējā gada 1. jūlijā un kura nav nostrādājusi pilnu pārskata gadu, – informāciju par biedra sabiedrībā reģistrēto meža īpašuma platību hektāros, tā kadastra numuru un gadu, kurā biedrs ieguvis meža īpašumu;

12.4. informāciju par lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījumu starp sabiedrību un personām, kas nav sabiedrības biedri, bet kas nodarbojas ar lauksaimniecības vai mežsaimniecības produkcijas ražošanu (3. pielikums);

12.5. neapstiprinātu (tikai valdes parakstītu) gada pārskata projektu par iepriekšējo saimnieciskās darbības gadu;

12.6. protokola izrakstu par iepriekšējā saimnieciskās darbības gadā sasaukto biedru kārtējo kopsapulci, kurā ar balsojumu ir apstiprināts sabiedrības gada pārskats un peļņas sadale, un biedru kopsapulces dalībnieku reģistrācijas lapu;

12.7. informāciju par veiktajiem ieguldījumiem un pamatlīdzekļu pieaugumu.

13. Lai varētu operatīvi pieņemt šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minēto lēmumu, sabiedrība ir tiesīga iesniegt detalizētu skaidrojumu par iepriekšējā saimnieciskās darbības gada neto apgrozījumu, norādot neto apgrozījuma (ieņēmumu) sadalījumu pa darbības veidiem, biedriem un personām, kas nav sabiedrības biedri. Skaidrojums apliecina lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču un pakalpojumu kopējos ieņēmumus un pārpalikuma sadali.

14. Asociācija, izvērtējot sabiedrības iesniegtos dokumentus, ir tiesīga veikt pārbaudi uz vietas un pieprasīt papildu informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par atbilstības statusa piešķiršanu.

15. Sabiedrība nodrošina asociācijai iespēju veikt pārbaudi uz vietas un pēc asociācijas pieprasījuma uzrāda pārbaudei nepieciešamos dokumentus.

16. Ja asociācija atbilstoši šo noteikumu 14. punktam pieprasa papildu informāciju, šo noteikumu 17. punktā norādītais laikposms atbilstības statusa lēmuma pieņemšanai tiek pagarināts atbilstoši Administratīvā procesa likuma 64. panta otrajai daļai.

17. Asociācija katru gadu līdz 15. aprīlim vai mēneša laikā pēc šo noteikumu 12. punktā minēto dokumentu saņemšanas:

17.1. pieņem lēmumu par atbilstības statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbilstības statusu un paziņo par to sabiedrībai;

17.2. papīra dokumenta formā (pievienojot vai nosūtot elektronisko versiju) vai elektroniska dokumenta veidā (ja attiecīgais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā, Zemkopības ministrijā un Lauku atbalsta dienestā atbilstīgo lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un atbilstīgo mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību sarakstu;

17.3. publicē savā tīmekļa vietnē atbilstīgo lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un atbilstīgo mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību sarakstu.

18. Atbilstības statuss tiek piešķirts uz vienu gadu. Tas sākas nākamajā dienā pēc lēmuma pieņemšanas un ir spēkā līdz nākamā gada 15. aprīlim vai līdz brīdim, kad asociācija pieņem lēmumu par atbilstības statusa piešķiršanu kārtējā gadā.

19. Aprēķinot uzņēmumu ienākuma nodokli par taksācijas periodu, par kura saimnieciskās darbības rezultātiem pēctaksācijas periodā sabiedrībai ir piešķirts atbilstības statuss, sabiedrība piemēro likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 2. panta trešajā daļā noteiktās normas.

20. Šo noteikumu 17.1. apakšpunktā un 26. punktā minēto lēmumu var apstrīdēt Zemkopības ministrijā. Zemkopības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

V. Atbilstīgo sabiedrību darbības uzraudzība

21. Asociācija katru gadu līdz 1. oktobrim atbilstoši asociācijas atbilstības audita veikšanas, darba organizēšanas un audita darba dokumentu sagatavošanas kārtībai, kura publicēta asociācijas tīmekļa vietnē, īsteno atbilstības auditu uz vietas vismaz pieciem procentiem atbilstīgo lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un atbilstīgo mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību.

22. Asociācijai, īstenojot atbilstības auditu, ir tiesības izvērtēt sabiedrības darbības atbilstību statūtiem un normatīvo aktu prasībām, kas saistītas ar šajos noteikumos minēto kritēriju izpildi.

23. Atbilstības auditā piedalās komisijas locekļi un tās sastāvā iekļautie nozares eksperti.

24. Komisijas locekļiem un nozares ekspertiem nav tiesību izpaust trešajām personām informāciju, kas tiem kļuvusi zināma, izvērtējot sabiedrību atbilstību un veicot atbilstības auditu.

25. Ja komisijas loceklim vai pieaicinātajam ekspertam saskaņā ar likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" rodas interešu konflikts saistībā ar vērtējamo sabiedrību, minētais komisijas loceklis vai eksperts nav tiesīgs piedalīties attiecīgā lēmuma pieņemšanas procesā.

26. Asociācijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atbilstības statusa anulēšanu, ja, īstenojot atbilstības auditu, tiek konstatēta neatbilstība šo noteikumu kritērijiem vai normatīvo aktu prasībām, kas saistītas ar minēto kritēriju izpildi.

27. Ja tiek pieņemts lēmums par atbilstības statusa anulēšanu:

27.1. asociācija piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē Valsts ieņēmumu dienestu, Zemkopības ministriju un Lauku atbalsta dienestu par sabiedrībām, kurām anulēts atbilstības statuss;

27.2. Valsts ieņēmumu dienests mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem par nodokļiem un nodevām veic nodokļu uzrēķinu un piedzen saņemto nodokļa atvieglojumu, ja attiecīgā sabiedrība Valsts ieņēmumu dienestā nav iesniegusi uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju par aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli par to taksācijas periodu, par kuru atbilstības statuss ir anulēts;

27.3. Lauku atbalsta dienests divu mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, pieprasa atbalsta atmaksu.

VI. Noslēguma jautājums

28. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumus Nr. 73 "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 32. nr.; 2014, 37. nr.).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministrs Uldis Augulis

1.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.593
Iesniegums par atbilstības izvērtēšanu

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijai

Iesniegums par sabiedrības atbilstības izvērtēšanu ________. gadā

A daļa. INFORMĀCIJA PAR IESNIEDZĒJU


1. Sabiedrības nosaukums  
2. Reģistrācijas numurs  
3. Juridiskā adrese  
4. Tālruņa numurs  
5. Bankas rekvizīti (bankas nosaukums, kods, konta numurs) 
   
6. Elektroniskā pasta adrese  
7. Kontaktpersona  
 (vārds, uzvārds, tālruņa numurs)


B daļa. ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒJUMS
 

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības atbilstības novērtējums
(pretendents aizpilda B.1. sadaļu)

 

Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības atbilstības novērtējums
(pretendents aizpilda B.2. sadaļu)

 
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības atbilstības novērtējums un atzītas piena ražotāju organizācijas novērtējums
(pretendents aizpilda B.1. un B.3. sadaļu)
 


Nr. 
p. k.
NosaukumsAtbilde/vērtējums
1.Darbības nozare 
2.Reģistrācijas gads un reģistrācijas vieta 
3.Atbildīgā amatpersona 
4.

Sabiedrības nodokļu parāds nepārsniedz 150 euro5.Sabiedrības valdē vairākums ir sabiedrības biedri, ja sabiedrībā nav izveidota padome (aizpilda tikai tad, ja sabiedrībā nav izveidota padome)

6.Sabiedrība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā ne vēlāk kā līdz iepriekšējā pārskata gada 1. jūlijam. Ja sabiedrība nav nostrādājusi pilnu pārskata gadu:

• sabiedrības dibināšanas brīdī visi sabiedrības dibinātāji ir primārās lauksaimniecības produkcijas ražotāji, no kuriem 80 procenti sabiedrības dibinātāju pirms tās reģistrācijas vismaz trīs gadus ir darbojušies kā primārās lauksaimniecības produkcijas ražotāji un ir reģistrējušies kā saimnieciskās darbības veicēji lauksaimniecības nozarē

• sabiedrības dibināšanas brīdī visi sabiedrības dibinātāji ir meža īpašnieki vai saimnieciskās darbības veicēji mežsaimniecības nozarē, un vismaz 80 procentiem tās biedru mežs ir bijis biedra īpašumā vismaz trīs gadus no sabiedrības dibināšanas brīža7.Sabiedrībai nav pasludināts maksātnespējas process vai saskaņā ar Uzņēmumu reģistra žurnāla informāciju tā neatrodas likvidācijas procesā

B.1. LAUKSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVĀS SABIEDRĪBAS ATBILSTĪBA

B.1.1. Ziņas par sabiedrību

Nr.
p. k.


NosaukumsApraksts/vērtība
1.Biedru skaits iepriekšējā gada 31. decembrī 
2.Lauksaimniecības preču un pakalpojumu kopējais apgrozījums1 iepriekšējā gadā (euro) 
3.Lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un sabiedrības biedriem euro2 (2. pielikums) 
4.Lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un sabiedrības biedriem procentos2 (2. pielikums) 
5.Lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un personām, kas nav sabiedrības biedri (3. pielikums) 
6.Kopējā sabiedrības iepirktā lauksaimniecības produkcija no lauksaimniecības produkcijas ražotājiem (tonnās, norādīt atsevišķi pa produkcijas veidiem) 
7.Apgrozījuma attiecība augļu un dārzeņu nozarē un bioloģiskajā nozarē pret kopējo lauksaimniecības preču un lauksaimniecības pakalpojumu apgrozījumu procentos (attiecas uz augļu un dārzeņu nozares kooperatīviem) 
8.Kopējā sabiedrības izdevumu summa (euro), kas ekonomiski nav tieši saistīta ar sabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšanu, t. sk. izdevumi atpūtai, atpūtas ceļojumiem, izklaides pasākumiem un sociālās infrastruktūras uzturēšanai 
9.Sabiedrības ieņēmumi no lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījuma pret sabiedrības neto apgrozījumu (procentos) 

B.1.2. Sniegtās ziņas atbilst šādiem vērtēšanas kritērijiem

Nr.
p. k.
Kritērijs

1.

Sabiedrība realizē lauksaimniecības produkciju, kura saražota tās biedru saimniecībā vai iepirkta no biedra, kas ir cita sabiedrība. Ja sabiedrība realizē produkciju, kura iepirkta no biedra, kas ir cita sabiedrība, iepirktajai produkcijai jābūt ražotai šīs sabiedrības biedra saimniecībā. Sabiedrības biedri ar sabiedrības starpniecību realizē tikai savā saimniecībā saražoto lauksaimniecības produkciju vai no citas sabiedrības iepirkto lauksaimniecības produkciju

2.

Lauksaimniecības preču un lauksaimniecības pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem nav mazāks par 75 procentiem no sabiedrības lauksaimniecības preču un lauksaimniecības pakalpojumu kopējā apgrozījuma

3.

Sabiedrības ieņēmumi no darbībām, kas saistītas ar lauksaimnieciskās ražošanas izejvielu, lauksaimniecības primāro produktu, lauksaimniecības pārstrādes produktu un lauksaimniecības pakalpojumu tirdzniecību, veido ne mazāk kā 75 procentus no neto apgrozījuma

4.

Augļu un dārzeņu nozares sabiedrības minimālais lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums attiecīgajā nozarē nav mazāks par 80 procentiem no kopējā apgrozījuma, ja biedru skaits ir mazāks par 10

5.

Ja tiks piešķirts atbilstības statuss, pārpalikums sabiedrības biedriem tiks sadalīts proporcionāli sabiedrības biedriem sniegto lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījumam

6.

Ja tiks piešķirts atbilstības statuss, sabiedrība ne mazāk kā 25 procentus no pārpalikuma līdzekļiem ieguldīs sabiedrības attīstībā3

7.

Sabiedrības lauksaimniecības preču un lauksaimniecības pakalpojumu apgrozījums ar vienu biedru nepārsniedz 40 procentu no sabiedrības lauksaimniecības preču un pakalpojumu kopējā apgrozījuma

8.

Minimālais sabiedrības biedru skaits, ar kuriem sabiedrībai ir lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums, ir 10, bet augļu un dārzeņu nozarē – 5

B.2. MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVĀS SABIEDRĪBAS ATBILSTĪBA

B.2.1. Ziņas par sabiedrību

Nr.
p. k.
NosaukumsApraksts/vērtība
1.Biedru skaits iepriekšējā gada 31. decembrī 
2.Mežsaimniecības preču un pakalpojumu kopējais apgrozījums1 iepriekšējā gadā (euro) 
3.Mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un sabiedrības biedriem (euro)2 (2. pielikums) 
4.Mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un sabiedrības biedriem (procentos)2 (2. pielikums) 
5.Mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un personām, kas nav sabiedrības biedri (3. pielikums) 
6.Kopējā sabiedrības iepirktā mežsaimniecības produkcija no meža īpašniekiem (kubikmetros, norādīt atsevišķi pa produkcijas veidiem) 
7.Kopējā sabiedrības izdevumu summa (euro), kas ekonomiski nav tieši saistīta ar sabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšanu, t. sk. izdevumi atpūtai, atpūtas ceļojumiem, izklaides pasākumiem un sociālās infrastruktūras uzturēšanai 

B.2.2. Sniegtās ziņas atbilst šādiem vērtēšanas kritērijiem

Nr.
p. k.
Kritērijs
1.Sabiedrība sniedz mežsaimniecības pakalpojumus un realizē mežsaimniecības produkciju, kura iegūta tās biedru īpašumā vai iepirkta no meža īpašnieka, kas nav sabiedrības biedrs. Ja sabiedrība realizē produkciju, kas iepirkta no meža īpašnieka, kas nav sabiedrības biedrs, iepirktajai produkcijai jābūt iegūtai šī īpašnieka īpašumā
2.Mežsaimniecības preču un mežsaimniecības pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem nav mazāks par 50 procentiem no sabiedrības kopējā lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījuma. Atkārtoti pretendējot uz atbilstības statusu, mežsaimniecības preču un mežsaimniecības pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem katru gadu palielinās par 10 procentiem un trešajā gadā un turpmākajos saimnieciskās darbības gados nav mazāks par 70 procentiem no sabiedrības mežsaimniecības preču un mežsaimniecības pakalpojumu kopējā apgrozījuma
3.Sabiedrības ieņēmumi no mežsaimniecības preču realizācijas un mežsaimniecības pakalpojumu sniegšanas veido ne mazāk kā 75 procentus no sabiedrības neto apgrozījuma
4.Ja tiks piešķirts atbilstības statuss, pārpalikums sabiedrības biedriem tiks sadalīts proporcionāli sabiedrības biedriem sniegto lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījumam3
5.Ja tiks piešķirts atbilstības statuss, sabiedrība ne mazāk kā 25 procentus no pārpalikuma līdzekļiem ieguldīs sabiedrības attīstībā3
6.Sabiedrības mežsaimniecības preču un mežsaimniecības pakalpojumu apgrozījums ar vienu biedru sabiedrības pirmajā darbības gadā nepārsniedz 60 procentus, otrajā darbības gadā – 50 procentus, trešajā gadā un turpmākajos darbības gados – 40 procentus no sabiedrības mežsaimniecības preču un mežsaimniecības pakalpojumu kopējā apgrozījuma
7.Minimālais sabiedrības biedru skaits ir 15
8.Minimālais sabiedrības biedru skaits, ar kuriem sabiedrībai ir mežsaimniecības preču un mežsaimniecības pakalpojumu apgrozījums, ir 5
9.Sabiedrības biedru kopējā apsaimniekotā mežu platība ir vismaz 500 hektāru uz atbilstības izvērtēšanas brīdi

B.3. PIENA RAŽOTĀJU ORGANIZĀCIJAS ATBILSTĪBA

B.3.1. Sniegtās ziņas atbilst šādiem vērtēšanas kritērijiem

Nr.
p. k.
Kritērijs
1.Sabiedrības biedri ir piena ražotāji (saskaņā ar B.2.2. tabulu) un nenodarbojas ar svaigpiena apstrādi, pārstrādi un piena produktu ražošanu, izņemot mājražošanu
2.Svaigpiena apjoms, par ko sabiedrība risina līgumslēgšanas sarunas, ir vismaz 125 tonnas pēdējo 12 mēnešu laikā
3.Sabiedrība risina līgumslēgšanas sarunas par svaigpienu, kas saražots tās biedru saimniecībā
4.Sabiedrība risina līgumslēgšanas sarunas par vismaz 75 procentiem no katra biedra pārdodamā svaigpiena apjoma

SABIEDRĪBAS PĀRSTĀVJA APLIECINĀJUMS

Apliecinu, ka iesniegtā informācija saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 593 "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu" ir patiesa un nesatur viltotus datus. Apzinos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto atbildību par nepatiesu ziņu sniegšanu.

     
(vārds, uzvārds) (paraksts4) (datums4)

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS KOOPERATĪVU ASOCIĀCIJAS ATBILDĪGĀS AMATPERSONAS ATZĪME PAR SAŅEMŠANU

     
(vārds, uzvārds) (paraksts4) (datums4)

Piezīmes.

Ja sabiedrības pārskata periods atšķiras no kalendāra gada, tad informāciju iesniedz par to laikposmu, par kuru tiek sagatavots un iesniegts pārskats Valsts ieņēmumu dienestā.

Lauksaimniecības preču un lauksaimniecības pakalpojumu apgrozījumu procentos starp sabiedrību un sabiedrības biedriem aprēķina kā lauksaimniecības preču un lauksaimniecības pakalpojumu apgrozījumu starp sabiedrību un sabiedrības biedriem, attiecinātu pret lauksaimniecības preču un lauksaimniecības pakalpojumu kopējo apgrozījumu. (Apgrozījumu procentos norāda ar diviem cipariem aiz komata.)

3 Aizpilda tās sabiedrības, kurām par iepriekšējo pārskata gadu ir pārpalikums.

4 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministrs Uldis Augulis

2.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.593
Sabiedrības biedru saraksts un lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un sabiedrības biedriem
Nr. p. k.Sabiedrības biedrs (fiziskas personas vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums)Personas kods vai reģistrācijas numursSabiedrības biedriem pārdotās preces, kas nepieciešamas lauksaimniecības vai mežsaimniecības produkcijas ražošanai (pārdošanas cena euro)Sabiedrības biedriem sniegtie lauksaimniecības vai mežsaimniecības pakalpojumi (pārdošanas cena euro)No sabiedrības biedriem realizācijai iepirktā lauksaimniecības vai mežsaimniecības produkcija (iepirkšanas cena euro)Sabiedrības lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījumsSabiedrības svaigpiena apjoms, tonnas (jaunveidotai ražotāju organizācijai norāda plānoto piena daudzumu)2

euro

procentos
1234567 = 4 + 5 + 6 8 = (7 : kopējais apgrozījums1) x 100 
       

 

 
         
   KopāKopāKopāKopāKopāKopā


Valdes priekšsēdētājs  

     
(vārds, uzvārds) (paraksts3) (datums3)

Piezīmes.

1 Lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču un pakalpojumu kopējais apgrozījums iepriekšējā gadā (euro).

2 Aizpilda lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, kas pretendē uz piena ražotāju organizācijas statusu.

3 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministrs Uldis Augulis

3.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.593
Informācija par lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījumu starp sabiedrību un personām, kas nav sabiedrības biedri
Nr. 
p. k.
Persona, kas nav sabiedrības biedrs
(fiziskas personas vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums)
(turpmāk – persona)
Personas kods vai reģistrācijas numursPersonai pārdotā prece, kas nepieciešama lauksaimniecības vai mežsaimniecības produkcijas ražošanai (pārdošanas cena euro)Personai sniegtie lauksaimniecības vai mežsaimniecības pakalpojumi (pārdošanas cena euro)No personas realizācijai iepirktā lauksaimniecības vai mežsaimniecības produkcija (iepirkšanas cena euro)Sabiedrības lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un personu (euro)
1234567 = 4 + 5 + 6
       
       
   KopāKopāKopā 


Valdes priekšsēdētājs  

     
(vārds, uzvārds) (paraksts*) (datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 593Pieņemts: 30.09.2014.Stājas spēkā: 09.10.2014.Zaudē spēku: 01.01.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 199, 08.10.2014. OP numurs: 2014/199.14
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
269341
09.10.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)