Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Valmieras pilsētas domes 2020. gada 30. janvāra saistošos noteikumus Nr. 341 "Par pabalstiem Valmieras pilsētas pašvaldībā".
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.210

Valmierā 2014.gada 31.jūlijā
Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētā
Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
31.07.2014. lēmumu Nr.228 (prot. Nr.11, 11.§)

Precizēti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
25.09.2014. lēmumu Nr.297 (prot. N.14, 20.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu un
Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigām" 27., 29., 30., 31. un 31.1punktu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka pabalstu veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību mājsaimniecībām, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:

2.1. Pašvaldības iedzīvotāji – Valmieras pilsētas teritorijā pamata dzīves vietu deklarējušas personas.

2.2. Mājsaimniecība – persona vai personu grupa, kuru saista radniecība vai citas personiskas attiecības, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī un tā uzturēšanu veic kopīgi.

2.3. Pašvaldības izmaksājamie pabalsti (turpmāk – pabalsti) no Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālā budžeta izmaksājami pabalsti naudas vai mantiskā formā, kuri tiek piešķirti, nosakot mājsaimniecības atbilstību konkrēto pabalstu veidu saņēmēju lokam, neveicot mājsaimniecības ienākumu izvērtēšanu.

3. Valmieras pilsētā ir noteikti šādi pabalstu veidi:

3.1. pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā;

3.2. apbedīšanas pabalsts;

3.3. svētku pabalsts;

3.4. pabalsti bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās;

3.5. brīvpusdienas un pusdienu maksas atlaides skolēniem;

3.6. uzturmaksas atlaides Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem;

3.7. (svītrots ar Valmieras pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 290).

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 24.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 269)

II. PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS UN IZMAKSAS KĀRTĪBA

4. Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā

4.1. Tiesības saņemt pabalstu ir vienam no jaundzimušā vecākiem vai 4.6.2. un 4.6.3.apakšpunktā minētām personām, pie nosacījuma, ka abu vecāku, aizbildņa vai audžuģimenes deklarētā dzīvesvieta pēdējos 12 mēnešus ir Valmieras pilsēta.

4.2. Pabalsts ir vienreizējs un tā lielums ir EUR 200 apmērā par katru jaundzimušo bērnu, kura deklarētā dzīvesvieta ir Valmieras pilsēta.

4.3. Ja tikai vienam no bērna vecākiem vai 4.6.2. un 4.6.3.punktā minētām personām deklarētā dzīves vieta pēdējos 12 mēnešus ir bijusi Valmieras pilsētā, pabalstu piešķir 50 procentu apmērā no 4.2.punktā noteiktā pabalsta apmēra par katru jaundzimušo, kura deklarētā dzīves vieta ir Valmieras pilsēta. Ja bērnam ir tikai viens no vecākiem un tā deklarētā dzīves vieta pēdējos 12 mēnešus ir bijusi Valmieras pilsēta, pabalstu piešķir pilnā apmērā.

4.4. Lai saņemtu pabalstu, personai Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, jāiesniedz iesniegums pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu.

4.5. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Sociālo lietu pārvalde pieņem piecu darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

4.6. Pabalstu izmaksā 10 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas:

4.6.1. vienam no jaundzimušā bērna vecākiem,

4.6.2. personai, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākam,

4.6.3. vienam no audžuģimenes vecākiem, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

4.7. Pabalsta izmaksu var aizturēt vai pabalstu piešķirt mantiskā veidā, ja bērna vecāki, vai citas 4.6.2. un 4.6.3.apakšpunktos minētās personas bērnu faktiski nekopj un neaudzina. Šādā gadījumā Sociālo lietu pārvaldes speciālisti apseko dzīvesvietu un sastāda apsekošanas aktu, kuru pievieno dokumentiem.

4.8. Pabalsts netiek piešķirts:

4.8.1. ja bērns pēc dzimšanas nodzīvojis mazāk par septiņām diennaktīm,

4.8.2. ja bērns ievietots bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē,

4.8.3. ja jaundzimušā pirmā deklarētā dzīvesvieta nav Valmieras pašvaldība un pabalsts par jaundzimušā piedzimšanu jau saņemts citā pašvaldībā,

4.8.4. gadījumos, kad pabalsta pieprasītāji neatbilst 4.1.punktā vai 4.3.punktā noteiktajām prasībām.

4.9. Pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc bērna piedzimšanas.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 251)

5. Apbedīšanas pabalsts

5.1. Sociālo lietu pārvalde ir tiesīga piešķirt apbedīšanas pabalstus par personām, kuru deklarētā dzīvesvieta pirms miršanas ir bijusi Valmieras pilsētā un par kurām Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra neizmaksā apbedīšanas pabalstu. Pabalsts netiek piešķirts par personām, kuras uzturējušās sociālās aprūpes iestādēs.

5.2. Pabalstu izmaksā personai, kura Sociālo lietu pārvaldē iesniedz miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu) un apņemas veikt mirušās personas apbedīšanu. Pabalstu var saņemt tikai viena persona.

5.3. Apbedīšanas pabalsts ir 75 procentu apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra.

5.4. Lēmumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu Sociālo lietu pārvaldes darbinieks pieņem vienas darba dienas laikā.

5.4.1 Pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc miršanas dienas.

5.5. Pabalstu izmaksā trīs darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas. Pabalsts pēc Sociālo lietu pārvaldes darbinieka atzinuma var tikt pārskaitīts apbedīšanas pakalpojumu sniedzējam, kurš veic mirušās personas apbedīšanu.

5.6. Gadījumā, ja mirušai personai nav apgādnieku vai personas, kura uzņemtos apbedīšanu, un nedēļas laikā pēc sludinājuma ievietošanas laikrakstā "Liesma" nav atsaucies neviens, kurš uzņemtos mirušās personas apbedīšanu, Sociālo lietu pārvalde organizē mirušās personas apbedīšanu ar apbedīšanas pakalpojumu sniedzēja starpniecību.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 251; 24.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 269)

6. Svētku pabalsts

6.1. Tiesības saņemt pabalstu ir Valmieras pilsētā pēdējos 12 mēnešus dzīvesvietu deklarējušām personām.

6.2. Svētku pabalsti ir pabalsts Valmieras pilsētas ilgdzīvotāju sveikšanai, kuri sasnieguši 90, 95 un 100 gadu vecumu.

6.3. Valmieras pilsētas pašvaldība sveic:

6.3.1. Valmieras pilsētas iedzīvotājus 90. un 95. dzimšanas dienā,

6.3.2.Valmieras pilsētas iedzīvotājus 100.dzimšanas dienā un katrā nākamajā dzimšanas dienā un piešķir naudas pabalstu EUR 150,

6.3.3. (svītrots ar Valmieras pilsētas domes 24.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 269).

6.4. 6.3.1.apakšpunktā minētajiem iedzīvotājiem pabalsts ir mantisks.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 24.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 269)

7. Pabalsti bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās

7.1. Pabalsts tiek piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās".

7.2. Pēc pilngadības sasniegšanas bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam (turpmāk – pilngadību sasniedzis bērns), par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Valmieras bāriņtiesa, izmaksājamo pabalstu apmēri:

7.2.1. pašvaldība pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē, pie aizbildņa vai internātskolā pilngadību sasniegušajam bērnam izmaksā naudas līdzekļus pastāvīgas dzīves uzsākšanai divu sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā,

7.2.2. pašvaldība pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pilngadību sasniegušajam bērnam piešķir vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei EUR 250 apmērā,

7.2.3. ja pilngadību sasniegušais bērns turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu, pašvaldība viņam izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā,

7.2.4. ja pilngadību sasniegušais bērns turpina studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar studiju procesu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst studiju programmu, pašvaldība viņam izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā,

7.2.5. līdz dzīvojamās telpas piešķiršanai pilngadību sasniegušajam bērnam pašvaldība sedz ar dzīvojamās telpas īri saistītos ikmēneša izdevumus.

7.3. Lai saņemtu 7.2.punktā minētos pabalstus, pilngadību sasniegušajam bērnam, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Valmieras bāriņtiesa, jāvēršas Sociālo lietu pārvaldē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

7.4. Bērnam, kurš ievietots internātskolā un kuram nav iecelts aizbildnis, pašvaldība katru mēnesi izmaksā finanšu līdzekļus personiskiem izdevumiem, kas ir 15 procenti no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra.

7.5. Lēmumu par pabalstu piešķiršanu Sociālo lietu pārvalde pieņem piecu darba dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas. Pabalstu izmaksā desmit darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 251)

8. Brīvpusdienas un pusdienu maksas atlaides skolēniem

8.1. Tiesības saņemt brīvpusdienas ir Valmieras pilsētā dzīvesvietu deklarējušo mājsaimniecību bērniem:

8.1.1. kuriem nodibināta aizbildnība vai kuri ievietoti audžuģimenē, par kuru ārpus ģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Valmieras bāriņtiesa,

8.1.2. kuriem noteikta invaliditāte,

8.1.3. 8.1.1. un 8.1.2.apakšpunktā minētajiem bērniem, kuri sasnieguši pilngadību un turpina līdz pilngadībai uzsāktās mācības kādā no izglītības iestādēm.

8.1.1 Tiesības saņemt brīvpusdienas ir 8.1.1.apakšpunktā minētajiem bērniem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta ārpus Valmieras pilsētas.

8.2. Tiesības saņemt pusdienu maksas atlaidi 30 procentu apmērā ir Valmieras pilsētā dzīvesvietu deklarējušo daudzbērnu ģimeņu bērniem.

8.3. Brīvpusdienas vai pusdienu maksas atlaides tiek piešķirtas, Sociālo lietu pārvaldē vai elektroniski Valmieras pilsētas pašvaldībai iesniedzot iesniegumu:

8.3.1. (svītrots ar Valmieras pilsētas domes 24.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 269).

8.4. Brīvpusdienas vai pusdienu maksas atlaides tiek piešķirtas no nākamās mācību dienas, skaitot no dienas, kad Sociālo lietu pārvalde ir pieņēmusi lēmumu par brīvpusdienu piešķiršanu, līdz kārtējā mācību gada pēdējai mācību dienai. Sākoties jaunam mācību gadam, mājsaimniecībai atkārtoti Sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz dokumenti, kas paredz tiesības saņemt brīvpusdienas vai pusdienu maksas atlaides.

8.5. Brīvpusdienām un pusdienu maksas atlaidēm piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojumu sniedzējiem, kas realizē ēdināšanu katrā konkrētā skolā.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 251; 24.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 269)

9. Uzturmaksas atlaides Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem

9.1. Tiesības saņemt uzturmaksas atlaides 50 procentu apmērā Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs ir Valmieras pilsētā dzīvesvietu deklarējušo mājsaimniecību bērniem, kuriem nodibināta aizbildnība vai kuri ievietoti audžuģimenē, par kuru ārpus ģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Valmieras bāriņtiesa.

9.1.1 Tiesības saņemt uzturmaksas atlaides 50 procentu apmērā pirmsskolas izglītības iestādēs ārpus Valmieras pilsētas ir Valmieras pilsētā dzīvesvietu deklarējušo mājsaimniecību bērniem, kuriem nodibināta aizbildnība vai kuri ievietoti audžuģimenē, par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Valmieras bāriņtiesa.

9.1.2 Tiesības saņemt uzturmaksas atlaides 50 procentu apmērā ir 9.1.apakšpunktā un 9.1.1apakšpunktā minētajiem bērniem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta ārpus Valmieras pilsētas.

9.2. Tiesības saņemt uzturmaksas atlaides 30 procentu apmērā Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs ir Valmieras pilsētā deklarējušo daudzbērnu ģimeņu bērniem.

9.3. Uzturmaksas atlaides tiek piešķirtas, Sociālo lietu pārvaldē vai elektroniski Valmieras pilsētas pašvaldībai iesniedzot iesniegumu.

9.4. Uzturmaksas atlaides tiek piešķirtas sākot no nākamās darba dienas, skaitot no dienas, kad Sociālo lietu pārvalde ir pieņēmusi lēmumu par uzturmaksas atlaižu piešķiršanu, līdz kārtējā mācību gada 31.augustam. Sākoties jaunam mācību gadam, mājsaimniecībai atkārtoti Sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz dokumenti, kas paredz tiesības saņemt uzturmaksas atlaides.

9.5. Uzturmaksas atlaidēm piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojumu sniedzējiem, kas realizē ēdināšanu katrā konkrētā Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 251)

10. Pabalsts pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma

(Svītrots ar Valmieras pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 290)

III. LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

11. Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes pieņemto lēmumu var apstrīdēt Valmieras pilsētas pašvaldības domē atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktai kārtībai.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 251)

12. Valmieras pilsētas pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktai kārtībai.

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas pašvaldības 2008.gada 19.jūnija saistošos noteikumus Nr.52 "Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētā" (ar grozījumiem, kas publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2009, Nr.155, 2013, Nr.246).

14. Noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks J.Baiks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valmieras pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 210Pieņemts: 31.07.2014.Stājas spēkā: 08.10.2014.Zaudē spēku: 02.04.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 198, 07.10.2014. OP numurs: 2014/198.18
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
269330
{"selected":{"value":"01.01.2018","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-01.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-01.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.12.2016","iso_value":"2016\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.2016.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.01.2016","iso_value":"2016\/01\/13","content":"<font class='s-1'>13.01.2016.-15.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.10.2014","iso_value":"2014\/10\/08","content":"<font class='s-1'>08.10.2014.-12.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2018
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)