Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.567

Rīgā 2014.gada 23.septembrī (prot. Nr.50 30.§)
Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu
Izdoti saskaņā ar Medību likuma
14.panta otro daļu un 23. panta trešo daļu
(Grozīta ar MK 19.10.2021. noteikumiem Nr. 699)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. mednieku un medību vadītāju apmācības kārtību;

1.2. mednieku un medību vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudes programmu;

1.3. mednieku un medību vadītāju kandidātu eksaminācijas kārtību;

1.4. kārtību, kādā izsniedz, apmaina un anulē mednieka apliecību, medību vadītāja apliecību un atļauju ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā;

1.5. kārtību, kādā atjauno un izsniedz jaunus medību dokumentus vai atsaka to atjaunošanu;

1.6. mednieka sezonas kartes izsniegšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 19.10.2021. noteikumiem Nr. 699)

2. Lai nodrošinātu funkciju izpildei nepieciešamās informācijas apriti, Valsts meža dienests elektroniski uztur informāciju Meža valsts reģistrā par:

2.1. personām, kas pieteikušās mednieku un medību vadītāju apmācībai (turpmāk – mednieku un medību vadītāju kandidāti);

2.2. mednieku un medību vadītāju kandidātiem, kas ir apmācīti un pieteikušies mednieku un medību vadītāju eksāmenam;

2.3. kārtotajiem eksāmeniem (teorētiskajiem un praktiskajiem pārbaudījumiem) un to rezultātiem;

2.4. izsniegtajām mednieku un medību vadītāju apliecībām, mednieku sezonas kartēm, medību atļaujām un atļaujām ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā;

2.5. anulētajām mednieku un medību vadītāju apliecībām, medību atļaujām un atļaujām ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā;

2.6. juridiskām personām, kas nodarbojas ar mednieku un mednieku kandidātu apmācību.

(MK 19.10.2021. noteikumu Nr. 699  redakcijā)

2.1 Mednieku un medību vadītāju apmācības, eksaminācijas, kā arī medību dokumentu izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un anulēšanas pakalpojumus var saņemt, iesniedzot iesniegumu Valsts meža dienestā. Ja iesniegumu iesniedz elektroniski, iesniedzējs aizpilda elektronisko iesnieguma veidlapu, kas pieejama Meža valsts reģistrā, autentifikācijai izmantojot vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamos personas identifikācijas līdzekļus. Iesniegumā norāda personas kodu vai nacionālās identifikācijas numuru un elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi, ja tāda ir izveidota.

(MK 19.10.2021. noteikumu Nr. 699  redakcijā)

II. Mednieku un medību vadītāju apmācības kārtība

3. Mednieku apmācību var organizēt akreditēta izglītības iestāde, kurai ir tiesības pasniegt mācību kursu medību jomā, vai juridiska persona, kuras statūtos paredzēta personu apmācība medību jautājumos un kura Uzņēmumu reģistrā reģistrējusi personu apmācību vai izglītošanu kā darbības virzienu.

4. Medību vadītāju apmācību var organizēt akreditēta izglītības iestāde, kurai ir tiesības pasniegt mācību kursu medību jomā, vai mednieku biedrība, kurā ir vairāk nekā 500 biedru (fizisku personu).

5. Mednieka eksāmena teorētisko zināšanu pārbaudes jautājumus un atbildes, praktisko pārbaudījumu nolikumu, kā arī medību vadītāju eksāmena teorētisko zināšanu pārbaudes jautājumus un atbildes apstiprina un savā tīmekļa vietnē publicē Valsts meža dienests.

6. Apmācības ilgums, lai sagatavotos mednieka eksāmena kārtošanai, nav mazāks par 40 stundām. Medību vadītāju kandidāti eksāmenam var sagatavoties patstāvīgi.

7. Izdevumus, kas saistīti ar apmācību, sedz attiecīgās apmācības dalībnieks.

8. Juridiskās personas, kas nodarbojas ar mednieku un medību vadītāju kandidātu apmācību, informāciju par mednieku un medību vadītāju kandidātu apmācības kursa noklausīšanos ievada Meža valsts reģistrā.

(MK 19.10.2021. noteikumu Nr. 699  redakcijā)

III. Teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudes programma

9. Mednieka kandidāta teorētisko zināšanu pārbaudes programmā ir šādas tēmas:

9.1. medību jomu regulējošo normatīvo aktu prasības;

9.2. medījamo dzīvnieku bioloģija, anatomija, fizioloģija, uzvedība un slimības;

9.3. medījamo dzīvnieku populāciju apsaimniekošanas un medību saimniecības veidošanas pamatprincipi;

9.4. savvaļas medījamo sugu dzīvnieku postījumu veidošanās un to novēršana;

9.5. medību organizēšana;

9.6. medību veidi un paņēmieni;

9.7. drošības prasības medībās;

9.8. medību šaujamieroči un munīcija, to uzbūve un ballistikas pamatprincipi;

9.9. ieroču apriti regulējošo normatīvo aktu prasības;

9.10. atļautie medību rīki un to selektīva izmantošana;

9.11. medību infrastruktūra un tās veidošana;

9.12. medījuma apstrāde un higiēnas prasības;

9.13. medību suņu šķirnes un to izmantošana medībās;

9.14. medību trofejas un to vērtēšanas pamati.

10. Mednieka kandidāta praktisko iemaņu pārbaudes programmā ietver prasmju pārbaudi un normatīvajos aktos noteikto drošības prasību ievērošanu rīcībā ar medību šaujamieroci, izpildot vienu no šādiem praktiskās daļas uzdevumiem pēc mednieka kandidāta izvēles atbilstoši konkrētās šautuves tehniskajam nodrošinājumam:

10.1. šaušana ar gludstobra medību šaujamieroci, ar lodēm četras reizes izšaujot pa stāvošu un sešas reizes pa skrejošu mežacūkas mērķi (trīs šāvieni, mērķim virzoties no labās uz kreiso pusi, un trīs šāvieni, mērķim virzoties no kreisās uz labo pusi) 35 metru distancē. Praktiskais pārbaudījums ir nokārtots, ja iegūti vismaz 50 punkti no 100;

10.2. šaušana ar gludstobra medību šaujamieroci pa lidojošiem mērķiem – ne mazāk kā piecas šaušanas pozīcijas, ietverot gan šaušanu pa prom lidojošiem, gan virsū lidojošiem, gan no labās un kreisās puses lidojošiem mērķiem. Pārbaudījums ir nokārtots, ja trāpīts vismaz 12 mērķiem no 25.

11. Persona, kura (saskaņā ar tiesisko regulējumu ieroču aprites jomā) mednieku eksaminācijas komisijā kārto eksāmenu šaušanā ar garstobra–vītņstobra medību šaujamieroci pa stāvošu un kustīgu aļņa mērķi 100 metru distancē, četras reizes izšauj pa stāvošu un sešas reizes pa skrejošu mērķi (trīs šāvieni, mērķim virzoties no kreisās uz labo pusi, un trīs šāvieni, mērķim virzoties no labās uz kreiso pusi). Šaušanā pa stāvošu mērķi pieļaujams atbalsts, kas neparedz ieroča stiprināšanu. Personām, kas sasniegušas 65 gadu vecumu, šaušanu pa kustīgu mērķi (pēc personas izvēles) aizstāj ar šaušanu pa stāvošu mērķi bez atbalsta. Pārbaudījums ir nokārtots, ja iegūti vismaz 50 punkti no 100.

12. Medību vadītāja kandidāta teorētisko zināšanu pārbaudes programmā ir šādas tēmas:

12.1. medību saimniecības nozīme (piemēram, ietekme uz bioloģisko daudzveidību, ekoloģisko stabilitāti un tautsaimniecības nozarēm);

12.2. medību jomu regulējošo normatīvo aktu prasības;

12.3. medību vadītāja tiesības un pienākumi;

12.4. drošības prasības medībās;

12.5. medību organizēšana un norise;

12.6. ar medībām saistītās dokumentācijas kārtošana;

12.7. medījamo dzīvnieku populāciju ilgtspējīga apsaimniekošana un medību saimniecības veidošanas pamatprincipi;

12.8. medību tiesību aprite;

12.9. savvaļas medījamo sugu dzīvnieku postījumu veidošanās un mazināšana (piemēram, pušu pienākumi, atbildība, preventīvie pasākumi);

12.10. medījuma pirmapstrādes organizēšana;

12.11. medību produkcijas pārstrāde, pārtikas drošība un aprite;

12.12. medību suņu šķirnes un to izmantošana medībās;

12.13. medību trofejas piederības noteikšana;

12.14. ieroču apriti regulējošo normatīvo aktu prasības;

12.15. medību infrastruktūra un tās veidošanas nosacījumi;

12.16. medījamo dzīvnieku slimības un ar tām saistītais risks.

IV. Eksaminācijas kārtība

13. Valsts meža dienests savā tīmekļa vietnē publicē informāciju par mednieka un medību vadītāja eksāmena norises laiku un vietu.

14. Teorētisko zināšanu pārbaudes eksāmens piesakāms ne vēlāk kā piecas dienas pirms eksāmena kārtošanas. Lai reģistrētos mednieku eksāmenam, medību vadītāja eksāmenam vai pārbaudījumam šaušanā ar garstobra–vītņstobra medību šaujamieroci, persona šo noteikumu 2.1 punktā minētajā kārtībā iesniedz Valsts meža dienestā iesniegumu. Iesniegumam pievieno:

14.1. informāciju par mednieka apliecības vai medību vadītāja apliecības saņemšanas vietu (Valsts meža dienesta teritoriālo struktūrvienību);

14.2. sejas digitālo attēlu, kas atbilst normatīvajos aktos par personu apliecinošiem dokumentiem noteiktajām prasībām, vai vienu personas fotogrāfiju (3 x 4 centimetri), ja iesniegumu iesniedz papīra formā.

(MK 19.10.2021. noteikumu Nr. 699  redakcijā)

15. Persona, ierodoties uz eksāmenu, eksaminācijas komisijai uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

(MK 19.10.2021. noteikumu Nr. 699  redakcijā)

16. Mednieka eksāmens ietver teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudi šaušanā. Medību vadītāja eksāmens ietver teorētisko zināšanu pārbaudi.

17. Teorētisko zināšanu pārbaudījumu kārto klātienē datorizēti Meža valsts reģistrā eksaminācijas komisijas klātbūtnē. Mednieku teorētiskajā pārbaudījumā ir 60 jautājumu, un pārbaudījuma kārtošanas laiks ir 90 minūšu. Pārbaudījums ir nokārtots, ja ir pieļautas ne vairāk kā sešas nepareizas atbildes. Medību vadītāju teorētiskajā pārbaudījumā ir 60 jautājumu, un pārbaudījuma kārtošanas laiks ir 90 minūšu. Pārbaudījums ir nokārtots, ja ir pieļautas ne vairāk kā piecas nepareizas atbildes.

(MK 19.10.2021. noteikumu Nr. 699  redakcijā)

18. Praktiskais pārbaudījums notiek normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sertificētās šautuvēs.

19. Praktisko iemaņu pārbaudēs atļauti visi tēmēkļi, kas nav aizliegti medības reglamentējošajos normatīvajos aktos, kā arī atļauts ieroci ieplecot pirms mērķa padošanas.

20.  Mednieku eksaminācijas komisija eksāmena praktiskā pārbaudījuma rezultātus reģistrē Meža valsts reģistrā. Lēmumu par eksāmena rezultātiem paziņo eksāmena dalībniekiem uzreiz pēc eksāmena.

(MK 19.10.2021. noteikumu Nr. 699  redakcijā)

21. Pēc nokārtota pārbaudījuma šaušanā ar garstobra–vītņstobra medību šaujamieroci Valsts meža dienests nākamās darbdienas laikā attiecīgo informāciju reģistrē Licenču un sertifikātu reģistrā.

22. Mednieku eksaminācijas komisijai ir tiesības:

22.1. pārtraukt teorētisko pārbaudījumu un atzīt to par nenokārtotu, ja persona pārbaudījuma laikā izmanto saziņas līdzekļus vai citus informācijas avotus;

22.2. pārtraukt praktisko pārbaudījumu un atzīt to par nenokārtotu, ja persona pārkāpj ieroča lietošanas vai šautuves drošības noteikumu prasības;

22.3. filmēt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudi.

(Grozīts ar MK 19.10.2021. noteikumiem Nr. 699)

23. Medību vadītāja eksāmenu ir tiesības kārtot personai, kurai ilgāk nekā trīs gadus ir mednieka kvalifikācija.

24. Mednieku eksaminācijas komisijas lēmumu par eksaminācijas rezultātiem var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Valsts meža dienesta ģenerāldirektoram Valsts meža dienesta likumā noteiktajā kārtībā. Valsts meža dienesta ģenerāldirektora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

V. Kārtība, kādā izsniedz vai anulē mednieka apliecību, medību vadītāja apliecību, mednieka sezonas karti un atļauju ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā

(Nodaļas nosaukums MK 19.10.2021. noteikumu Nr. 699  redakcijā)

25. Pēc attiecīga eksāmena nokārtošanas persona Valsts meža dienestā var saņemt mednieka apliecību (2. pielikums) vai medību vadītāja apliecību (3. pielikums).

26. Valsts meža dienests mednieka apliecību vai medību vadītāja apliecību personai izsniedz 15 darbdienu laikā pēc attiecīgā eksāmena nokārtošanas un valsts nodevas samaksas par mednieka apliecības vai par medību vadītāja apliecības izsniegšanu.

27. Eksāmena rezultāti mednieka apliecības vai medību vadītāja apliecības saņemšanai ir derīgi trīs gadus pēc eksāmena nokārtošanas. Lai saņemtu apliecību pēc minētā termiņa, eksāmens jākārto vēlreiz.

28. Medību vadītāja apliecība un mednieka sezonas karte nav derīga bez mednieka apliecības.

(MK 19.10.2021. noteikumu Nr. 699  redakcijā)

28.1 Lai saņemtu mednieka sezonas karti, mednieks šo noteikumu 2.1 punktā minētajā kārtībā iesniedz Valsts meža dienestā iesniegumu.

(MK 19.10.2021. noteikumu Nr. 699  redakcijā)

28.2 Mednieka sezonas karte ir Meža valsts reģistrā izdarīts ieraksts, uz kuru pamatojoties mednieks konkrētajā medību sezonā ir tiesīgs medīt ar medību šaujamieročiem un medību rīkiem.

(MK 19.10.2021. noteikumu Nr. 699 redakcijā)

29. Lai saņemtu atļauju ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā, persona šo noteikumu 2.1 punktā minētajā kārtībā iesniedz Valsts meža dienestā iesniegumu. Iesniegumā norāda medīšanai Latvijas teritorijā paredzēto laikposmu un pievieno attiecīgās valsts kompetentās iestādes izsniegtu dokumentu (kopiju), kas apliecina personas tiesības medīt savā valstī.

(MK 19.10.2021. noteikumu Nr. 699  redakcijā)

30. Atļauja ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā ir Meža valsts reģistrā izdarīts ieraksts, uz kuru pamatojoties ārzemju mednieks konkrētajā termiņā ir tiesīgs medīt ar medību šaujamieročiem un medību rīkiem.

(MK 19.10.2021. noteikumu Nr. 699  redakcijā)

31. Lēmumu par mednieka apliecības, medību vadītāja apliecības vai atļaujas ārzemniekam medīt Latvijā anulēšanu pieņem Valsts meža dienests:

31.1. pamatojoties uz privātpersonas iesniegumu;

31.2. personas nāves gadījumā, ja par to saņemta rakstiska informācija;

31.3. pēc savas iniciatīvas, ja ir konstatēts pamats administratīvā akta atcelšanai.

32. Lēmumu par mednieka apliecības, medību vadītāja apliecības, kā arī par atļaujas ārvalstu medniekam medīt Latvijā izsniegšanu vai anulēšanu var apstrīdēt un pārsūdzēt Valsts meža dienesta likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Kārtība, kādā apmaina, atjauno un izsniedz jaunus medību dokumentus vai atsaka to atjaunošanu

33. Mednieka apliecību vai medību vadītāja apliecību apmaina vai atjauno personai, kurai līdz tam ir bijusi derīga mednieka apliecība vai medību vadītāja apliecība.

34. Lai apmainītu vai atjaunotu mednieka apliecību vai medību vadītāja apliecību, persona šo noteikumu 2.1 punktā minētajā kārtībā iesniedz Valsts meža dienestā iesniegumu. Iesniegumam pievieno:

34.1. informāciju par mednieka apliecības vai medību vadītāja apliecības saņemšanas vietu (Valsts meža dienesta teritoriālo struktūrvienību);

34.2. sejas digitālo attēlu, kas atbilst normatīvajos aktos par personu apliecinošiem dokumentiem noteiktajām prasībām, vai vienu personas fotogrāfiju (3 x 4 centimetri), ja iesniegumu iesniedz papīra formā.

(MK 19.10.2021. noteikumu Nr. 699  redakcijā)

35. (Svītrots ar MK 19.10.2021. noteikumiem Nr. 699)

36. Ja medību atļauja vai tās sastāvdaļa (marķieris), kā arī atļauja medīt ārpus medību termiņa ir bojāta un persona var to uzrādīt vai ir attiecīga informācija no kompetentajām iestādēm par negadījumu vai trešo personu prettiesisku rīcību, minēto atļauju atjauno vai izsniedz jaunu atļauju, pamatojoties uz personas iesniegumu un dokumentu (vai tā kopiju), kas apliecina valsts nodevas samaksu par medību atļaujas izsniegšanu.

37. (Svītrots ar MK 19.10.2021. noteikumiem Nr. 699)

38. Ja personai mednieka apliecība vai medību vadītāja apliecība ir anulēta, pamatojoties uz attiecīgās personas iesniegumu, persona to saņem no jauna pēc mednieka vai medību vadītāja eksāmena nokārtošanas bez atkārtotas apmācības. Ja personai mednieka vai medību vadītāja apliecība anulēta (ierobežotas (atņemtas uz laiku) tiesības medīt) personas prettiesiskas rīcības dēļ, apliecību var saņemt no jauna pēc tiesību ierobežojuma termiņa beigām, nokārtojot mednieka vai medību vadītāja eksāmenu, bez atkārtotas apmācības.

39. Valsts meža dienesta lēmumu par medību dokumenta atjaunošanu, izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt var apstrīdēt un pārsūdzēt Valsts meža dienesta likumā noteiktajā kārtībā.

VII. Noslēguma jautājumi

40. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004. gada 2. marta noteikumus Nr. 110 "Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācības kārtību, zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudes programmu, kā arī mednieka apliecības un medību vadītāja apliecības izsniegšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 36. nr.; 2005, 56. nr.; 2009, 187. nr.).

41. Mednieku apliecības, kas izsniegtas pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, ir derīgas, bet pēc 2017. gada 1. janvāra uz to pamata netiek izsniegtas mednieka sezonas kartes.

42. Ar medību vadītāju apliecību, kas izsniegta pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, ir atļauts vadīt medības līdz 2017. gada 31. martam.

43. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. jūlijā.

44. Izziņas par apmācību, kas personām izsniegtas par mednieku apmācības kursa noklausīšanos, ir derīgas līdz 2022. gada 31. decembrim.

(MK 19.10.2021. noteikumu Nr. 699  redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.septembra noteikumiem Nr.567

(Pielikums svītrots ar MK 19.10.2021. noteikumiem Nr. 699)

2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.septembra
noteikumiem Nr.567
Mednieka apliecības paraugs

Mednieka apliecības priekšpuse (averss)

Mednieka apliecības otra puse (reverss)

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
3.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.septembra
noteikumiem Nr.567
Medību vadītāja apliecības paraugs

Medību vadītāja apliecības priekšpuse (averss)

Medību vadītāja apliecības otra puse (reverss)

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 567Pieņemts: 23.09.2014.Stājas spēkā: 01.07.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 198, 07.10.2014. OP numurs: 2014/198.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
269322
{"selected":{"value":"22.10.2021","content":"<font class='s-1'>22.10.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"22.10.2021","iso_value":"2021\/10\/22","content":"<font class='s-1'>22.10.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2015","iso_value":"2015\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2015.-21.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.10.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"