Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta instrukcija Nr.6

Rīgā 2014.gada 23.septembrī (prot. Nr.50 1.§)
Kārtība, kādā veic kandidātu atlasi valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus
Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Instrukcija nosaka kārtību, kādā veic kandidātu atlasi valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus.

2. Instrukcijas mērķis ir nodrošināt atklātu, godīgu un profesionālu valdes un padomes locekļu atlasi, tādējādi sekmējot profesionālu un kompetentu kapitālsabiedrību pārvaldes institūciju darbību.

3. Valsts akciju sabiedrībai, kura darbojas kā kredītiestāde, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai finanšu iestāde Kredītiestāžu likuma izpratnē, šo instrukciju piemēro tiktāl, ciktāl normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

4. Šo instrukciju nepiemēro, ja:

4.1. izvērtējot valdes vai padomes locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveikto, valsts kapitāla daļu turētājs nolēmis izvirzīt viņu uz nākamo pilnvaru termiņu un minētā persona atbilst šīs instrukcijas 8. punktā un 1. pielikumā minētajām prasībām;

4.2. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valdes locekļu atlasi atbildīga ir padome un tā nav ierosinājusi valdes locekļu atlasei piemērot šajā instrukcijā noteikto kārtību;

4.3. nepieciešams nodrošināt kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas lemtspēju, kas ir apdraudēta iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ, un valdes vai padomes locekļa kandidāta atlasi nav iespējams veikt šajā instrukcijā noteiktajā kārtībā.

5. Šīs instrukcijas 4.2. apakšpunktā minētajā gadījumā padome nodrošina, ka valdes locekļu kandidāti atbilst šīs instrukcijas 8. punktā un 1. pielikumā minētajām prasībām.

6. Šīs instrukcijas 4.3. apakšpunktā minētajā gadījumā amatā var tikt iecelta persona, kura atbilst šīs instrukcijas 8. punktā un 1. pielikumā minētajām prasībām.

II. Atlases pamatkritēriji valdes un padomes locekļiem

7. Valdes vai padomes locekļa amatam neizvirza personas, kuras ir bijušas sodītas par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas), kā arī personas, kurām, pamatojoties uz kriminālprocesa ietvaros pieņemtu nolēmumu, ir atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību un citu profesionālo darbību.

8. Valdes vai padomes locekļu kandidātu atlasei piemēro šādus atlases pamatkritērijus:

8.1. persona pārvalda valsts valodu un vismaz vienu svešvalodu valdes vai padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā;

8.2. atbilstoša izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu valdes vai padomes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā kapitālsabiedrībā;

8.3. darba pieredze, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes vai padomes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā kapitālsabiedrībā;

8.4. nevainojama reputācija;

8.5. citas būtiskas profesionālās iemaņas un kompetences atbilstoši konkrētās kapitālsabiedrības darbības jomai.

9. Valdes vai padomes locekļa kandidāts ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo, un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju. Izvērtējot valdes vai padomes locekļa kandidāta reputāciju, ņem vērā visu būtisko informāciju, kas ir pieejama novērtējuma veikšanai, izņemot informāciju, kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss, un neatkarīgi no valsts, kurā attiecīgie notikumi ir notikuši. Valdes vai padomes locekļa kandidāts nav uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja viņa personīgā rīcība vai līdzšinējā profesionālā darbība rada pamatotas šaubas par personas spēju nodrošināt savas darbības objektivitāti un neitralitāti, īstenojot kapitālsabiedrības pārvaldību.

10. Izvirzot šīs instrukcijas 8.1., 8.2., 8.3. un 8.5. apakšpunktā minētos kritērijus un novērtējot kandidāta atbilstību tiem, ievēro šīs instrukcijas 1. pielikumā minētās prasības.

11. Šīs instrukcijas 8.1. apakšpunktā ietverto prasību par valsts valodas pārvaldīšanu attiecībā uz valsts izšķirošā ietekmē esošajām kapitālsabiedrībām un kapitālsabiedrībām, kurās valstij nav izšķirošās ietekmes Koncernu likuma izpratnē, piemēro tiktāl, ciktāl ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

12. Par šīs instrukcijas 8.1., 8.2., 8.3. un 8.5. apakšpunktā minēto kritēriju detalizētu definēšanu, pamatojoties uz valsts kapitāla daļu turētāja sagatavotu valdes vai padomes loceklim nepieciešamo kompetenču izvērtējumu, ir atbildīga nominācijas komiteja.

III. Atlases procesa uzsākšana un nominācijas komitejas izveide

13. Valsts kapitāla daļu turētājs ir atbildīgs par savlaicīgu valdes un padomes locekļu atlases procesa uzsākšanu, nodrošinot, ka:

13.1. pirms atlases procesa uzsākšanas tiek veikts esošās valdes vai padomes locekļiem nepieciešamo kompetenču izvērtējums, izvirzot priekšlikumus par kandidātam nepieciešamajām kompetencēm un prasmēm;

13.2. pirms dalībnieku (akcionāru) sapulces, kurā paredzēts ievēlēt valdes vai padomes locekli, nominācijas komitejai tiek nodrošināts pietiekams termiņš, lai definētu kandidātiem izvirzāmos atlases kritērijus, piesaistītu kandidātus un izvērtētu tos nominācijas komitejā.

14. Valsts kapitāla daļu turētājs kandidātu atlasei un izvērtēšanai izveido nominācijas komiteju, kurā iekļauj vismaz trīs pārstāvjus ar balsstiesībām un vismaz vienu neatkarīgu novērotāju ar padomdevēja tiesībām, lai nodrošinātu atlases procesa caurskatāmību. Valsts kapitāla daļu turētājs ir tiesīgs izveidot pastāvīgu nominācijas komiteju valdes un padomes locekļu atlases procesa nodrošināšanai.

15. Par neatkarīgu novērotāju var būt persona, kura nav pakļauta kapitāla daļu turētāja norādījumiem Valsts pārvaldes iekārtas likuma un Komerclikuma izpratnē un kura padomdevēja funkcijas veic neitrāli un neatkarīgi, ievērojot šīs instrukcijas 2. pielikumā minētos nosacījumus.

16. Nominācijas komitejas sastāvā var tikt iekļautas personas ar atbilstošu pieredzi:

16.1. personāla vadības, atlases un kompetences novērtēšanas jomā;

16.2. kapitālsabiedrību un aktīvu pārvaldības vai kapitālsabiedrības darbības jomā.

17. Kandidātu atlases procesu uzsāk ar brīdi, kad valsts kapitāla daļu turētājs nominācijas komitejā iesniedz esošās valdes vai padomes locekļiem nepieciešamo kompetenču izvērtējumu un, ņemot vērā šīs instrukcijas 13. punktā minētos nosacījumus, nosaka termiņu kandidātam izvirzāmo atlases kritēriju definēšanai, kandidātu piesaistei un izvērtēšanai nominācijas komitejā, kā arī priekšlikumu sagatavošanai valsts kapitāla daļu turētājam.

IV. Kandidātu atlase nominācijas komitejā

18. Nominācijas komiteja valsts kapitāla daļu turētāja noteiktajā termiņā nodrošina:

18.1. kandidātiem izvirzāmo atlases kritēriju definēšanu, pamatojoties uz esošās valdes vai padomes locekļiem nepieciešamo kompetenču izvērtējumu;

18.2. lēmumu pieņemšanu par pretendentu pieteikšanās termiņu un kārtību, kā arī kandidātu atbilstības novērtēšanas veidu;

18.3. priekšlikumu sagatavošanu par iespējamiem kandidātiem valdes vai padomes locekļa amatam valsts kapitāla daļu turētājam.

19. Pirms kandidātu izvērtēšanas uzsākšanas nominācijas komitejas loceklis un neatkarīgais novērotājs paraksta apliecinājumu (2. pielikums).

20. Nominācijas komiteja ir tiesīga īstenot kandidātu atlases procesu vairākās kārtās, kas ietver sākotnējo pārbaudi, lai pārliecinātos par kandidātu atbilstību pamatprasībām, un kompetenču izvērtējumu saskaņā ar nominācijas komitejā apstiprināto kritēriju sarakstu.

21. Kandidātu atbilstības vērtēšanas rezultātus atbilstoši šīs instrukcijas 18.1. un 18.2. apakšpunktam nominācijas komiteja apkopo, aizpildot kandidātu vērtēšanas veidlapu (3. pielikums).

22. Nominācijas komiteja lēmumus pieņem, pamatojoties uz kandidātu izvērtējumu atbilstoši definētajiem kandidātu atlases kritērijiem. Ja vairāki kandidāti iegūst vienādu vērtējumu, lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.

23. Ja neviens kandidāts atbilstoši nominācijas komitejas vērtējumam pilnībā neatbilst amatam izvirzītajām prasībām, nominācijas komiteja pieņem lēmumu par kandidātu atlases procesa pārtraukšanu un par to informē valsts kapitāla daļu turētāju.

24. Šīs instrukcijas 23. punktā minētajā gadījumā valsts kapitāla daļu turētājs ir tiesīgs ierosināt atkārtotu atlases procedūru.

25. Valsts kapitāla daļu turētājam ir tiesības noraidīt nominācijas komitejas izvirzīto kandidātu, rosinot atkārtotu atlases procedūru, ja:

25.1. tam rodas pamatotas šaubas par izvirzītā kandidāta atbilstību šīs instrukcijas 8.4. apakšpunktā minētajām prasībām;

25.2. tā rīcībā ir cita informācija, kas Komerclikuma izpratnē ir uzskatāma par svarīgu iemeslu valdes un padomes locekļa atsaukšanai no amata.

V. Informācijas atklātības prasības

26. Valsts kapitāla daļu turētājs nodrošina ar kandidātu vērtēšanu saistītās informācijas saglabāšanu un atkārtotas izmantošanas iespēju turpmākajos valdes vai padomes locekļu atlases procesos, ievērojot normatīvo aktu prasības fizisko personu datu un informācijas atklātības jomā.

27. Lai informētu sabiedrību par kandidātu atlases procesa rezultātiem, valsts kapitāla daļu turētājs triju darbdienu laikā pēc šīs instrukcijas 22. punktā minētā lēmuma pieņemšanas publicē institūcijas tīmekļa vietnē šādu informāciju:

27.1. kapitālsabiedrības nosaukums;

27.2. prasības un atlases kritēriji;

27.3. nominācijas komitejas sastāvs;

27.4. informācija par kandidātu atlases procesu (izvirzītajiem atlases kritērijiem, izmantotajām kandidātu vērtēšanas metodēm, izvērtēto kandidātu skaitu, kandidātu atlases procesa rezultātu).

28. Ja saskaņā ar šīs instrukcijas 25. punktu valsts kapitāla daļu turētājs ir noraidījis nominācijas komitejas izvirzīto kandidātu, tas triju darbdienu laikā publicē valsts kapitāla daļu turētāja tīmekļa vietnē attiecīgu paziņojumu par nominācijas komitejas priekšlikuma noraidīšanu un atkārtotu atlases procesa uzsākšanu.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.septembra
instrukcijai Nr.6
Minimālās prasības valdes un padomes locekļu amata kandidātiem
I. Valodu zināšanas
Instrukcijas 8.1. apakšpunkts – persona pārvalda valsts valodu un vismaz vienu svešvalodu valdes vai padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā
1.1. Valsts valodas zināšanasValsts valodu pārvalda normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā
1.2. Svešvalodu zināšanasPārvalda vismaz vienu svešvalodu tādā apjomā, kas ļauj brīvi lasīt un saprast drukātu tekstu svešvalodā, vidējā līmenī uzturēt dialogu, pārzinot profesionālo terminoloģiju, un spēj brīvi sagatavot rakstisku tekstu. Svešvalodas zināšanas nepieciešamas valdes vai padomes locekļu pienākumu izpildē konkrētajā kapitālsabiedrībā
II. Izglītība
Instrukcijas 8.2. apakšpunkts – izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu valdes vai padomes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā kapitālsabiedrībā
PamatprasībaAkadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai veiktu valdes vai padomes locekļa uzdevumu profesionālu izpildi konkrētajā amatā
III. Pieredze
Instrukcijas 8.3. apakšpunkts – darba pieredze, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes vai padomes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā kapitālsabiedrībā
3.1. PamatprasībaLīdzšinējā darba pieredze, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā jomā, kurā darbojas attiecīgā kapitālsabiedrība;

vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kas nepieciešamas, lai veiktu valdes vai padomes locekļa uzdevumu profesionālu izpildi konkrētajā amatā

3.2. Kapitālsabiedrības darbība attiecīgās nozares jautājumosIzvirza nominācijas komiteja
IV. Kompetences
Instrukcijas 8.5. apakšpunkts – citas būtiskas profesionālās iemaņas un kompetences, kas izriet no konkrētās kapitālsabiedrības darbības jomas.

Saskaņā ar instrukcijas 18.1. apakšpunktu nominācijas komiteja nosaka katras kompetences īpatsvaru un ietekmi uz kopējo vērtējumu

4.1. Stratēģiskās plānošanas prasmeNovērtēšanas rādītāji:

▪ spēja noteikt skaidrus īstermiņa un ilgtermiņa rīcībpolitikas mērķus;

▪ spēja analizēt problēmas un informāciju gan nozares, gan valsts attīstības kontekstā (piemīt ilgtermiņa redzējums);

▪ spēja ātri pielāgoties jaunām situācijām un atvērtība pārmaiņām;

▪ spēja nodrošināt pārmaiņu vadību

4.2. Vadība – spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanuNovērtēšanas rādītāji:

▪ spēja uzņemties līdera lomu, organizēt komandas darbu, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu. Spēja veidot pozitīvas attiecības starp komandas dalībniekiem, rūpēties par komandu un motivēt to kopīgo mērķu sasniegšanai;

▪ ir godīgs un taisnīgs, sadarbojoties ar kolēģiem, iecietīgs pret dažādiem darba stiliem un atšķirīgiem viedokļiem;

▪ spēja veidot plašu profesionālo kontaktu tīklu un izmantot to profesionālo mērķu sasniegšanai;

▪ elastība – spēja vienoties par to, ka rezultātu iespējams sasniegt ar dažādiem paņēmieniem (dažādu viedokļu analīze), bet saglabājot pēctecību, spēja panākt kompromisu

4.2.1. pārmaiņu vadīšanaSpēja nodrošināt efektīvu un kvalitatīvu pārmaiņu vadīšanu
4.2.2. rezultātu sasniegšanaPrasme sasniegt plānotos mērķus un rezultātus
4.3. Spēja noteikt mērķus un plānot savas darbībasNovērtēšanas rādītāji:

▪ piemīt attiecīgās darbības jomas (nozares) attīstības redzējums un motivācija veicināt attīstību;

▪ pārzina tendences darbības jomā (nozarē) un izmanto dažādus informācijas avotus lēmumu pieņemšanā

4.4. Lēmumu pieņemšana un atbildībaNovērtēšanas rādītāji:

▪ spēja pieņemt lēmumu īsā laikā, arī situācijās, ja ir pieejama ierobežota apjoma informācija;

▪ uzņemas iniciatīvu;

▪ pilnībā atbild par savā atbildībā esošajiem procesiem un rezultātiem;

▪ aizstāv savu un komandas viedokli un lēmumus;

▪ piedāvā vairākus problēmas risinājuma variantus, sagatavo pamatotu lēmumu un prognozē iespējamās sekas;

▪ lēmuma atlikšanas gadījumā pamato savu rīcību, norādot ieguvumus;

▪ iesaista padotos lēmumu pieņemšanā, apzinās atbildību par saviem un padoto lēmumiem;

▪ ir atvērts alternatīviem risinājumiem un uzklausa dažādus viedokļus;

▪ meklē un prot panākt kompromisus;

▪ spēj sabalansēt dažādu iesaistīto pušu intereses

5. Citas būtiskas kompetencesIzvirza nominācijas komiteja
Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.septembra
instrukcijai Nr.6
Nominācijas komitejas locekļa apliecinājums

Ar _______________ 20__. gada_________ rīkojumu Nr. ___ izveidotās nominācijas komitejas uzdevums ir organizēt ________________ kandidātu atlasi, sagatavojot rekomendācijas par atbilstošākajiem kandidātiem, kas izvirzāmi ___________________ locekļa amatam apstiprināšanai _____________________ akcionāru/dalībnieku sapulcē.

Ņemot vērā nepieciešamību nominācijas komitejā nodrošināt interešu konflikta novēršanas prasības, es, nominācijas komitejas loceklis(-e) _________________________, apliecinu, ka:

1) nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu jebkādā veidā ieinteresēts(-a) konkrēto kandidātu izvēlē;

2) nepārstāvu konkrēto kandidātu intereses un neesmu saistīts(-a):

ar konkrēto kandidātu darbavietām un neesmu pašreizējais vai bijušais darbinieks, amatpersona, dalībnieks, akcionārs vai biedrs (pēdējie 24 mēneši);

neesmu konkrēto kandidātu radinieks – tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusmāsa, pusbrālis, laulātais;

3) lēmumu pieņemšana vai piedalīšanās lēmumu pieņemšanā neietekmē manas, manu radinieku vai darījuma partneru personiskās vai mantiskās intereses;

4) kandidātu vērtēšanas procesā iegūtā informācija par pretendentiem netiks nodota vai izpausta trešajām personām, kā arī netiks veiktas citas darbības, kas būtu pretrunā ar normatīvajos aktos noteikto regulējumu fiziskās personas datu aizsardzības jomā.

Vārds, uzvārds ___________________________________________

Paraksts ________________________________________________

Datums ____________________

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
3.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.septembra
instrukcijai Nr.6
Kandidātu atbilstības vērtēšanas veidlapas paraugs

Kritērija īpatsvars1

Kritērijs

Apakškritērija īpatsvars2

Vārds, uzvārds

Vārds, uzvārds

Vārds, uzvārds

% (punkti)Valodu zināšanas
Valsts valodas zināšanas% (punkti)
Svešvalodu zināšanas% (punkti)
% (punkti)Izglītība
Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība% (punkti)
% (punkti)
% (punkti)Pieredze
Pamatprasība% (punkti)
Kapitālsabiedrības darbības nozares jomā% (punkti)
% (punkti)Kompetences
stratēģiskās plānošanas prasme% (punkti)
spēja noteikt mērķus un plānot savas darbības% (punkti)
lēmumu pieņemšana un atbildība% (punkti)
citas būtiskas kompetences% (punkti)

 

Vērtējums

 

Vērtējums

Procenti no kopējā iespējamā punktu skaita

Izcili

90 %–100 %

Ļoti labi

80 %–89 %

Labi

70 %–79 %

Vidēji

60 %–69 %

Apmierinoši

45 %–59 %

Vāji

0 %–44 %

Piezīmes.

Kritērija un apakškritērija īpatsvaru nosaka individuāli katram amatam.

2 Procentuālais vērtējums norādīts informatīvos nolūkos. Nominācijas komiteja ir tiesīga lemt par attiecīgā kritērija novērtējuma izteikšanu punktos.

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā veic kandidātu atlasi valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: instrukcija Numurs: 6Pieņemts: 23.09.2014.Stājas spēkā: 03.10.2014.Zaudē spēku: 22.12.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 195, 02.10.2014. OP numurs: 2014/195.9
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
269225
03.10.2014
86
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)