Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes lēmums Nr.172

Rīgā 2014.gada 28.augustā

Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantu un 11. panta pirmo daļu, Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 60. panta trešo daļu, Padome

nolemj:

1. Apstiprināt grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017. gadam (turpmāk - Stratēģija), izsakot Stratēģijas sadaļu Pielikumi šādā redakcijā:

Pielikumi:

1. Izplatīto programmu uzskaites žurnāla forma;

2. Programmu veidošanas vispārīgie noteikumi;

3. Kārtība, kādā Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome izsludina un organizē konkursus apraides tiesību piešķiršanai;

4. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības pamatnosacījumu veidlapas televīzijas un radio apraidei un pakalpojuma pēc pieprasījuma sniegšanai;

5. Kārtība, kādā tiek izsniegtas retranslācijas atļaujas;

6. Kārtība, kādā izskata elektronisko plašsaziņas līdzekļu pieteikumus apraides tiesību piešķiršanai.

2. Uzskatīt par spēku zaudējušiem šādus Padomes lēmumus:

1. 2011. gada 17. marta lēmums Nr. 27 "Par izplatīto programmu uzskaites žurnāla formas apstiprināšanu";

2. 2010. gada 25. novembra lēmums Nr. 186 "Par elektronisko plašsaziņas līdzekļu reģistrāciju pakalpojumu pēc pieprasījuma sniegšanai";

3. 2010. gada 2. decembra lēmums Nr. 189 "Par programmu veidošanas vispārīgajiem noteikumiem";

4. 2010. gada 23. septembra lēmums Nr. 153 "Par nolikuma "Kārtība, kādā Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome izsludina un organizē konkursus apraides tiesību piešķiršanai" apstiprināšanu";

5. 2012. gada 19. jūnija lēmums Nr. 74 "Par elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības pamatnosacījumu veidlapas apstiprināšanu";

6. 2012. gada 20. septembra lēmums Nr. 108 "Kārtība, kādā tiek izsniegtas retranslācijas atļaujas";

7. 2012. gada 20. decembra lēmums Nr. 162 "Kārtība, kādā izskata elektronisko plašsaziņas līdzekļu pieteikumus par apraides tiesību piešķiršanu".

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes
priekšsēdētāja vietniece A.Dulevska

 

Pielikums Nr.1
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares
attīstības nacionālā stratēģija 2012. - 2017. gadam

izplatīto programmu uzskaites žurnāls par
(Programmas nosaukums) (laika posms)

 

Nr.
p.k.

Dat.

Progr.
nos.

Raid.
nos.

Raidlaiks (no-līdz)

Raid.
klasif.

Raidīj. ilgums minūtēs

Audio un audio-vizuālie komerc. paziņoj.

Raidīj. valoda

Autortiesību subjekti
Blakus tiesību subjekti

Raidīj. sponsori

EAVD*
(Eiropas audiovizuālie darbi)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

                     

12.1
darba ilgums minūtēs

12.2
Lat. val.
veidoto
EAVD
ilgums minūtēs

12.3
Neatkarīgo producentu veidotie EAVD

12.4
EAVD
izlaiduma
gads

Datums, Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa amatpersonas amata nosaukums, paraksts, paraksta atšifrējums

1. Numurs pēc kārtas

2. Datums

3. Programmas nosaukums

4. Raidījuma nosaukums

5. Raidījuma laiks (no-līdz)

6. Programmas raidījuma klasifikācija atbilstoši darbības pamatnosacījumiem

7. Raidījums ilgums minūtēs

8. Audio un audiovizuālie komerciālie paziņojumi minūtēs

9. Raidījuma valoda

10. Autortiesību un blakus tiesību subjekti

11. Raidījuma sponsori

12. Eiropas audiovizuālie darbi (*aizpildāms tikai televīzijām)

12.1. Darba ilgums minūtēs

12.2. Latviešu valodā veidoto Eiropas audiovizuālo darbu ilgums minūtēs

12.3. Neatkarīgo producentu veidotie Eiropas audiovizuālie darbi

12.4. Eiropas audiovizuālo darbu izlaiduma gads

 

Pielikums Nr.2
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares
attīstības nacionālā stratēģija 2012. - 2017. gadam

PROGRAMMAS VEIDOŠANAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Padome nosaka, ka pirms filmas pārraides, elektroniskie plašsaziņas līdzekļi sniedz skatītājiem vizuālu vai audio informāciju vismaz 3 sekunžu garumā par to, ar kādu indeksu atbilstoši 2010. gada 29. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 587 "Filmu klasifikācijas noteikumi" noteiktajam ir klasificēta filma, kā arī informāciju par to, ka filma satur fizisku vai psiholoģisku vardarbību, tajā ietvertas asiņainas vai šausmu ainas, ar narkotiku lietošanu vai seksuālām darbībām saistītas ainas, vai, kurā lietoti rupji vai nepieklājīgi izteicieni. Raidīšanas laikā filmas nodrošina ar iepriekš minēto Ministra kabineta noteikumos norādīto filmu klasifikācijas indeksu.

2. Padome nosaka, ka filmas, kuras klasificētas ar indeksiem "16+" un "18+" aizliegts izplatīt laikā no plkst. 07.00 līdz 22.00.

3. Padome nosaka, ka atbilstoši Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 24. panta devītajā daļā noteiktajam, laikā no plkst.07.00 līdz 22.00 aizliegts izplatīt audio un audiovizuālus darbus, kuros atainota fiziska vai psiholoģiska vardarbība, ietvertas asiņainas vai šausmu ainas, ar narkotiku lietošanu vai seksuālām darbībām saistītas ainas, vai, kuros lietota rupji vai nepieklājīgi izteicieni. Šādus audio un audiovizuālu darbus visā to pārraidīšanas laikā nodrošina ar apzīmējumu - "•" (aplis ar melnas krāsas laukumu).

 

Pielikums Nr.3
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares
attīstības nacionālā stratēģija 2012. - 2017. gadam

NOLIKUMS
KĀRTĪBA, KĀDĀ NACIONĀLĀ ELEKTRONISKO PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻU PADOME IZSLUDINA UN ORGANIZĒ KONKURSUS APRAIDES TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAI

I. PAMATNOTEIKUMI

1. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk - Padome) konkursus apraides tiesību piešķiršanai (turpmāk - KONKURSS) rīko un iesniegtos konkursu pieteikumus izvērtē atbilstoši Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 16. un 17. pantā un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012. - 2017. gadam noteiktajam. Padome, kā KONKURSA izsludināšanas mērķus nosaka nepieciešamību:

1.1. nodrošināt sabiedrības interešu ievērošanu;

1.2. radīt priekšnoteikumus veiksmīgas konkurences vides attīstībai, kas nodrošinātu elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu veidošanu uz dažādības, augsta kvalitātes un profesionālisma principiem.

2. Pieņemot lēmumu par KONKURSA organizēšanu Padome:

2.1. vispusīgi izzina un izvērtē sabiedrības nepieciešamību pēc programmu veidošanas frekvences aptveramības teritorijā, analizējot:

2.1.1. frekvences aptveramības teritorijā esošo programmu piedāvājumu;

2.1.2. frekvences aptveramības teritorijā esošo sociālo, ekonomisko un demogrāfisko situāciju;

2.2. uz analīzes pamata nosaka programmas veidošanas pamatkritērijus:

2.2.1. valodas lietošanas noteikumus;

2.2.2. programmas formātu;

2.2.3. citus kritērijus, kas būtiski sabiedrībai konkrētās frekvences aptveramības teritorijā.

3. Izvērtējot iesniegtos KONKURSA pieteikumus, Padome vērtē pieteikumu atbilstību KONKURSA noteiktajiem pamatkritērijiem un iespēju sasniegt KONKURSA mērķus.

II. DALĪBA KONKURSĀ

4. KONKURSĀ var piedalīties fiziskās personas un Latvijā, Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs reģistrētas juridiskās personas vai fizisko un juridisko personu apvienības.

5. Piedalīšanās KONKURSĀ ir tā dalībnieku brīvas gribas izpausme.

6. Visiem KONKURSA dalībniekiem tiek radītas vienādas iespējas sacensties par apraides tiesību saņemšanu.

7. KONKURSA dalībnieks, iesniedzot pieteikumu dalībai KONKURSĀ, pilnībā pieņem KONKURSA noteikumus kā vienīgo pamatu tā procedūrai un ievēro visas prasības un termiņus, kas noteikti šajā NOLIKUMĀ.

III. KONKURSA IZSLUDINĀŠANA

8. Sludinājums par KONKURSU par apraides tiesību piešķiršanu publicējams Padomes mājas lapā (www.neplpadome.lv), laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī vietējā laikrakstā, ja konkurss tiek izsludināts reģionālai vai vietējai apraidei.

9. Sludinājumā norāda:

9.1. Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veids (komerciālais vai nekomerciālais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis);

9.2. Prasības attiecībā uz programmu (raidlaika apjoms, valodas lietošanas noteikumi, programmas formāts un citas prasības, ko Padome noteikusi lēmumā par konkursa organizēšanu);

9.3. aptveršanas zona;

9.4. darbības uzsākšanas laiks;

9.5. iesnieguma iesniegšanas termiņš;

9.6. konkursa dalības maksa.

IV. KONKURSA PRIEKŠMETS

10. KONKURSA priekšmets ir apraides tiesību piešķiršana programmas veidošanai un izplatīšanai.

11. Apraides tiesību piešķiršanas mērķis:

11.1. nodrošināt uzskatu paušanas brīvību, sociāli nozīmīgas informācijas vispārēju pieejamību un netraucētu brīvas, demokrātiskas diskusijas uzturēšanu un attīstību, paverot katram iedzīvotājam iespēju patstāvīgi veidot viedokli par notiekošajiem procesiem un sekmēt viņa kā sabiedrības locekļa līdzdalību ar šiem procesiem saistītu lēmumu izstrādāšanā;

11.2. veicināt sabiedrības integrāciju un latviešu valodas pamata, sekmēt latviešu valodas attīstību;

11.3. nodrošināt uzskatu daudzveidību un ievērot cilvēktiesības;

11.4. veicināt nozares attīstību.

V. KONKURSAM IESNIEDZAMO DOKUMENTU APJOMS, NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

12. KONKURSA dalībnieki iesniedz iesniegumu, aizpildot Nolikuma pielikumā Nr. 1 pievienoto veidlapu.

13. Iesniegumam par apraides tiesību piešķiršanu pievienojami:

13.1. darbības pamatnosacījumi - Padomes apstiprinātā formā;

13.2. elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbības attīstības plāns un dokumenti, kas apliecina iespējamos finansiālā nodrošinājuma avotus vismaz pirmajam darbības gadam;

13.3. piedāvājuma iesniedzēja līdzšinējā pieredze un kompetence;

13.4. piedāvājuma iesniedzēja radošā personāla pieredze un kompetence;

13.5. tehniskais nodrošinājums;

13.6. dokuments, par konkursa dalības maksas samaksu.

14. Piedāvājuma atvēršanas kārtība: Padome atver konkursa dalībnieku piedāvājumus to iesniegšanas secībā, pārliecinoties, ka iesniegti šī nolikuma 17. vai 18. punktā minētie dokumenti un informācija. Padomes locekļi parakstās uz iesniegtajiem piedāvājumiem. Ja nav iesniegts šī nolikuma 17. vai 18. punktā minētais, Padome izvērtē nepieciešamību aicināt attiecīgo konkursa dalībnieku iesniegt nepieciešamo iztrūkstošo informāciju piedāvājuma izvērtēšanai, nosakot iesniegšanas termiņu.

15. Izsludinot KONKURSU, Padome nosaka termiņus kādā var iesniegt pieteikumu KONKURSAM, publicējami sludinājumi, kā arī termiņš kādā tiek noteikts KONKURSA uzvarētājs.

16. Ja dokumenti KONKURSAM saņemti pēc KONKURSA nolikumā noteiktā termiņa, aizlīmētā aploksne ar dokumentiem KONKURSAM netiek atvērta un Padome to nosūta atpakaļ attiecīgajam iesniedzējam.

VI. KONKURSA REZULTĀTU NOTEIKŠANA

17. KONKURSĀ par apraides tiesību piešķiršanu tiek vērtēti konkursa noteikumiem atbilstošie iesniegumi. Vērtēšana tiek veikta atbilstoši Nolikuma Pielikumā Nr. 2 noteiktajiem kritērijiem un punktu skaitam:

17.1. atbilstība konkursa mērķim un mērķa realizācijai;

17.2. koncepcijas radošais nodrošinājums;

17.3. programmas formāts un tā aktualitāte (nepieciešamība reģionā, auditorija);

17.4. finansiālais nodrošinājums, darbības ilgtspēja;

17.5. tehniskais nodrošinājums;

17.6. konkursa dalībnieka līdzšinējā pieredze un kompetence;

17.7.valsts valodas apjoms raidlaikā (EPLL 17.p.1.d.);

17.8.valsts aizsardzības un drošības interešu nodrošināšana.

18. KONKURSĀ iesniegtie dokumenti tiks uzskatīti par pietiekamu un izsmeļošu KONKURSA dalībnieka viedokļa un argumentu atspoguļojumu. Tomēr Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome patur tiesības uzaicināt KONKURSA dalībniekus ierasties uz Padomes sēdi, lai uzdotu KONKURSA dalībniekiem papildus jautājumus.

19. Jebkāds KONKURSA dalībnieka mēģinājums iespaidot Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļus līdz lēmuma paziņošanai par konkursa uzvarētāju var būt par pamatu pieteikuma noraidīšanai.

20. KONKURSA uzvarētājs tiek noteikts, ņemot vērā piedāvājumu, kurš ieguvis visaugstāko vērtējumu, kā arī Padomes locekļu balsojumu. Padome locekļi balso par KONKURSA dalībniekiem pieteikumu iesniegšanas secībā.

21. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ir tiesīga nevienam KONKURSA dalībniekam nepiešķirt uzvaru KONKURSĀ.

22. Noraidītajiem KONKURSA dalībniekiem tiek nosūtīts rakstisks paziņojums par noraidījumu.

23. Padomes lēmumu par KONKURSA rezultātiem var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā. Lēmuma par konkursa uzvarētāju pārsūdzēšanu tiesā neaptur lēmuma darbību. (EPLL - 17.p. 5.d.).

 

Pielikums Nr.1
Nolikumam "Kārtība, kādā Nacionālā
elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome izsludina un
organizē konkursus apraides tiesību piešķiršanai"

Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei
IESNIEGUMS DALĪBAI KONKURSĀ

 

Saskaņā ar KONKURSA nolikumu, apliecinu, ka

1. ___________________________ (nosaukums) piekrīt konkurss nolikuma noteikumiem un garantē nolikuma prasību izpildi. KONKURSA nolikums ir skaidrs un saprotams;

2. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas par konkursa dalībnieku un piedāvāto pakalpojumu ir patiesas;

3. Iesniegumam pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

Konkursa dalībnieka nosaukums/
vārds, uzvārds
 
   
Juridiskā adrese/
deklarētā dzīves vieta
 
   
Kontaktpersona  
  (vārds, uzvārds, amats)
Tālrunis   Fakss  
       
e-pasta adrese      
Datums    

Paraksts, tā atšifrējums _______________________

 

Pielikums Nr.2
Nolikumam "Kārtība, kādā Nacionālā
elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome izsludina un
organizē konkursus apraides tiesību piešķiršanai"

Kritērijs, iespējamais punktu skaits Individuālais vērtējums
1. Atbilstība konkursa mērķim un mērķa realizācijai (līdz 30 punktiem)  
2. Koncepcijas radošais nodrošinājums (līdz 30 punktiem)  
3. Programmas formāts un tā aktualitāte, nepieciešamība reģionā, auditorija (līdz 40 punktiem)  
4. Finansiālais nodrošinājums, darbības ilgtspēja (līdz 10 punktiem)  
5. Tehniskais nodrošinājums (līdz 20 punktiem)  
6. Konkursa dalībnieka līdzšinējā pieredze un kompetence (līdz 30 punktiem)  
7. Valsts valodas apjoms raidlaikā (līdz 20 punktiem)  
8. Valsts aizsardzības un drošības interešu nodrošināšana (līdz 20 punktiem)  

Padomes loceklis (vārds, uzvārds) Datums Paraksts
     

 

Pielikums Nr.4
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares
attīstības nacionālā stratēģija 2012. - 2017. gadam

Televīzija

APRAIDES ATĻAUJAS Nr. _____ PIELIKUMS Nr. _____
DARBĪBAS PAMATNOSACĪJUMI

  Sadaļa Informācija
1. Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa nosaukums  
2. Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa reģistrācijas numurs  
3. Juridiskā adrese,
kontaktinformācija,
atbildīgā amatpersona,
e-pasts
 
4. Apraides atļaujas numurs un izsniegšanas datums  
5. Informācija par īpašniekiem  
6. Programmas nosaukums  
7. Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa iedalījums pēc darbības mērķa Sabiedriskie, komerciālie, nekomerciālie
8. Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa iedalījums pēc izplatīšanas veida Zemes apraides, satelīta, kabeļu, interneta u. c.
9. Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa iedalījums pēc aptveršanas zonas
Iedalījums nacionālajos, reģionālajos un vietējos - zemes apraidē
Nacionālais, reģionālais, vietējais, pārrobežu
10. Raidlaiks  
11. Aptveršanas zona  
12. Programma (saturiskā ievirze, mērķauditorija) Atbilstoši konkursa nolikumam un/vai pieteikumam
12.1. Ziņas (vietējās, lietišķās, sporta, laika) Īpaši vietējiem un reģionālajiem, ne mazāk kā minūtes nedēļas raidlaika
12.2. Latviešu valodā veidotie raidījumi % nedēļas raidlaika
12.3. Latvijā svešvalodās veidotie raidījumi % nedēļas raidlaika
12.4. Eiropas audiovizuālie darbi % nedēļas raidlaika
13. Neatkarīgo producentu veidoto raidījumu iekļaušana, to formāts, apjoms % nedēļas raidlaika
14. Citu EPL veidoto raidījumu iekļaušana, to formāts, apjoms % nedēļas raidlaika
15. Retranslācija  
16. Valoda Jāpaskaidro sīkāk - pašiem iesniedzējiem % diennakts raidlaika
17. Cita svarīga informācija  

Saskaņā ar EPLL 24. panta trešo daļu - programmas formāts un valoda nav maināmi

APSTIPRINĀTS

Ar Padomes 20____. gada ____. _________lēmumu Nr. _____ .

Padomes priekšsēdētājs ___________________

 

RADIO

APRAIDES ATĻAUJAS Nr. ___ PIELIKUMS Nr. ___
DARBĪBAS PAMATNOSACĪJUMI

N.p.k. Sadaļa Informācija
1. Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa nosaukums  
2. Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa reģistrācijas numurs  
3. Juridiskā adrese,
kontaktinformācija,
atbildīgā amatpersona, e-pasts
 
4. Apraides atļaujas numurs un izsniegšanas datums  
5. Informācija par īpašniekiem  
6. Programmas nosaukums  
7. Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa iedalījums pēc darbības mērķa Sabiedriskie, komerciālie, nekomerciālie
8. Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa iedalījums pēc aptveršanas zonas Nacionālais, reģionālais, vietējais, pārrobežu
9. Raidīšanas vieta (administratīvās vietas nosaukums) un frekvence
(tīkla gadījumā - frekvenču uzskaitījums, MHz), interneta vietne
 
10. Raidlaiks  
11. Aptveršanas zona  
12. Programmas formāts (saturiskā ievirze, mērķauditorija) Atbilstoši konkursa nolikumam un/vai pieteikumam
12.1. Ziņas (vietējās, lietišķās, sporta, laika) Īpaši vietējiem un reģionālajiem, ne mazāk kā minūtes nedēļā
12.2. Oriģināllraidījumi % nedēļas raidlaika
13. Muzikālā koncepcija (kopējā un atsevišķi žanri) % nedēļas raidlaika
14. Neatkarīgo producentu veidoto raidījumu iekļaušana, to formāts, apjoms % nedēļas raidlaika
15. Citu EPL veidoto raidījumu iekļaušana, to formāts, apjoms % nedēļas raidlaika
16. Retranslācija  
17. Valoda Jāpaskaidro sīkāk - pašiem iesniedzējiem % diennakts raidlaika
18. Cita svarīga informācija  

Saskaņā ar EPLL 24. panta trešo daļu - programmas formāts un valoda nav maināmi.

APSTIPRINĀTS

Ar Padomes 20__. gada ___._________lēmumu ________.

Padomes priekšsēdētājs __________________

 

Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa ______________________
pakalpojuma pēc pieprasījuma sniedzēja

DARBĪBAS PAMATNOSACĪJUMI

N.p.k.

Sadaļa

Informācija

1. Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa pakalpojuma pēc pieprasījuma sniedzējs (nosaukums/vārds, uzvārds; reģistrācijas numurs/personas kods; juridiskā adrese)  
2. Pakalpojuma interneta vietnes nosaukums  
3. Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa pakalpojuma pēc pieprasījuma sniedzēja darbības mērķi  
4. Pakalpojuma kataloga formāts  
5. Elektronisko sakaru tīkls, kurā pakalpojums tiek izplatīts  

APSTIPRINĀTS

Ar Padomes 20__. gada __. ________lēmumu Nr. ___

Padomes priekšsēdētājs __________________

 

Pielikums Nr.5
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares
attīstības nacionālā stratēģija 2012. - 2017. gadam

Kārtība, kādā kabeļtelevīzijām izsniedz retranslācijas atļaujas

1. Programmu retranslācijai kabeļtelevīzijā nepieciešams saņemt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (turpmāk - Padome) retranslācijas atļauju.

2. Retranslācijas atļaujas saņemšanai Padomē iesniedz:

2.1. iesniegumu (brīvā formā, norādot - kabeļtelevīzijas elektroniskā plašsaziņas līdzekļa nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru Komercreģistrā, vispārējās atļaujas reģistrācijas numuru Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, programmu izplatīšanas vietu, paredzamo abonentu skaitu);

2.2. retranslējamo programmu sarakstu (divos eksemplāros) šīs Kārtības pielikumā norādītajā formā;

2.3. dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu;

2.4. dokumentu, kas apliecina retranslējamās programmas īpašnieka (turētāja) piekrišanu;

2.5. detalizētu katras pakalpojuma sniegšanas vietas grafisku attēlojumu kartē mērogā 1: 10 000 katrai apdzīvotai vietai, kurā tiek sniegts pakalpojums.

3. Šīs Kārtības 2.4. punktā minētajā retranslējamās programmas īpašnieka (turētāja) piekrišanā norāda šādas ziņas:

3.1. piekrišanas izdevējs;

3.2. piekrišanas saņēmējs (programmas retranslētājs Latvijas teritorijā);

3.3. retranslējamās programmas nosaukums, tematiskā ievirze, valoda (-as), jurisdikcija.

4. Dokumenti iesniedzami latviešu valodā vai ar normatīvajos aktos noteikto tulkojumu. Dokumentus var iesniegt arī elektroniskā formā, atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajam drošam elektroniskajam parakstam.

5. Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem Padome izsniedz retranslācijas atļauju, kurā norāda:

5.1. retranslācijas atļaujas numuru;

5.2. kabeļtelevīzijas elektroniskā plašsaziņas līdzekļu nosaukumu;

5.3. kabeļtelevīzijas elektroniskā plašsaziņas līdzekļu reģistrācijas numuru Komercreģistrā;

5.4. kabeļtelevīzijas elektroniskā plašsaziņas līdzekļu juridisko adresi;

5.5. programmu izplatīšanas vietu (apdzīvotās vietas nosaukumu);

5.6. paredzamo abonentu skaitu;

5.7. retranslācijas atļaujas izsniegšanas datumu un Padomes lēmuma par retranslācijas atļaujas izsniegšanu numuru.

6. Retranslācijas atļaujas obligāts pielikums ir šīs Kārtības 2.2. punktā minētais retranslējamo programmu saraksts, kas apstiprināts Padomē.

7. Kabeļtelevīzijas elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kuriem Radio un televīzijas likumā noteiktajā kārtībā ir izsniegtas speciālās atļaujas (licences) kabeļtelevīzijas un kabeļradio darbībai, ir tiesīgi veikt programmu retranslāciju atbilstoši speciālajā atļaujā (licencē) noteiktajā apjomā.

8. Gadījumā, ja kabeļtelevīzijas elektroniskie plašsaziņas līdzekļi vēlas izdarīt grozījumus retranslācijas atļaujā vai pievienoto programmu sarakstā, Padomei iesniedzami šīs Kārtības 2.2. un 2.4. punktos noteiktie dokumenti, vienlaikus norādot izmaiņas klientu skaitā un pakalpojumu sniegšanas teritorijā, grafiski to attēlojot kartē mērogā 1: 10 000 katrai apdzīvotai vietai, kurā tiek sniegts pakalpojums.

9. Ja pēdējā gada laikā nav veiktas izmaiņas retranslācijas atļaujā un tai pievienotajā programmu sarakstā, kabeļtelevīzijas elektroniskais plašsaziņas līdzeklis vienu reizi gadā sniedz Padomei aktuālo informāciju, norādot retranslējamo programmu sarakstu, klientu skaitu, pakalpojumu sniegšanas teritoriju.

Pielikumā: Retranslējamo programmu saraksta forma.

N.p.k. Programmas
nosaukums
Tematiskā
ievirze
Valoda Izplatīšanas laiks Jurisdikcija Programmas tiesību īpašnieks/tiesību īpašnieka pārstāvis Līguma
noslēgšanas gads datums, termiņš

 

Pielikums Nr.6
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares
attīstības nacionālā stratēģija 2012. - 2017. gadam

KĀRTĪBA, KĀDĀ IZSKATA ELEKTRONISKO PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻU PIETEIKUMUS PAR APRAIDES TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU

1. Šī Kārtība izdota saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 9. panta trešo daļu un 10. panta trešo daļu, 15. un 16. pantu, kā arī ievērojot Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēgijā 2012. - 2017. gadam (turpmāk - Stratēģija) noteikto.

2. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk - Padome) savā mājas lapā www.neplpadome.lv regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi gadā, ievieto informāciju par frekvences piešķīrumiem, kurus tā paredz izmantot jaunu komerciālu plašsaziņas līdzekļu darbības uzsākšanai vai aptveršanas zonu palielināšanai. Publicētā informācija pamatojas uz VAS "Elektroniskie sakari" (turpmāk - VAS ES) Padomei sniegtajām ziņām par brīvajiem frekvences piešķīrumiem un to plānoto aptveršanu, kuru izmantošanai var piešķirt apraides tiesības.

3. Padome atsevišķi norāda tos frekvences piešķīrumus, par kuru lietošanu tiks rīkots konkurss par apraides tiesību piešķiršanu. Konkursu rīko saskaņā ar EPLL 16. pantā un Padomes 2010. gada 23. septembra lēmumā Nr. 153 "Kārtība, kādā Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome izsludina un organizē konkursus apraides tiesību piešķiršanai" noteikto.

4. Nacionālo un reģionālo komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu pieteikumi par apraides tiesībām nacionālā vai reģionālā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa programmas aptveršanas zonas palielināšanai (turpmāk - Pieteikums) tiek izskatīti to iesniegšanas secībā Padomē.

5. Pieteikumi saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta pirmajā daļā un otrajā noteikto tiek izskatīti viena mēneša laikā no to saņemšanas datuma Padomē, nepieciešamības gadījumā termiņu pagarinot.

6. Pēc Pieteikuma saņemšanas Padomes juriskonsults izskata to un nepieciešamības gadījumā pieprasa no VAS ES rakstisku informāciju par attiecīgu frekvences piešķīrumu izmantošanas iespējām Pieteikumā norādītajā ģeogrāfiskajā vietā.

7. Pēc informācijas saņemšanas no VAS ES Pieteikums tiek virzīts izskatīšanai Padomes sēdē. Lēmumu par konkursa izsludināšanu vai nacionālā vai reģionālā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa programmas aptveršanas zonas palielināšanu pieņem Padome.

8. Gadījumā, ja viena mēneša laikā tiek iesniegti vairāki pieteikumi par nacionālā vai reģionālā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa programmas aptveršanas zonas palielināšanu vienā un tajā pašā ģeogrāfiskajā vietā, Padome pieprasa informāciju no VAS ES par iespējām palielināt nacionālā vai reģionālā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa programmas aptveršanas zonu visos iesniegtajos Pieteikumos.

9. Gadījumā, ja saskaņā ar VAS ES sniegto informāciju, nav iespējams palielināt visos iesniegtajos Pieteikumos norādītās aptveršanas zonas, Padome lemj par konkursa rīkošanu.

10. Gadījumā, ja saskaņā ar VAS ES sniegto informāciju noteikts frekvences piešķīrums ir izmantojams tikai konkrēta elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbībai elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas apsvērumu dēļ, Padome pieņem lēmumu atļaut palielināt aptveršanas zonu bez konkursa izsludināšanas.

11. Pieteikumi par nacionālā vai reģionālā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa programmas aptveršanas zonas palielināšanu, kuri iesniegti Padomē līdz šīs kārtība stāšanās spēkā datumam, tiek izskatīti to iesniegšanas secībā.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome Veids: lēmums Numurs: 172Pieņemts: 28.08.2014.Stājas spēkā: 06.09.2014.Zaudē spēku: 14.04.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 175, 05.09.2014. OP numurs: 2014/175.14
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
268668
06.09.2014
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)