Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.499

Rīgā 2014.gada 19.augustā (prot. Nr.44 51.§)
Noteikumi par būvinspektoriem
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5.panta pirmās daļas 5.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. būvinspektoriem izvirzāmās prasības, būvinspektoru reģistrācijas kārtību un kārtību, kādā būvinspektorus izslēdz no reģistra;

1.2. būvinspektoru reģistra datu saturu;

1.3. būvinspektoru profesionālās darbības uzraudzības kārtību.

2. Personu reģistrāciju būvinspektoru reģistrā (turpmāk – reģistrs) un izslēgšanu no tā veic Būvniecības valsts kontroles birojs.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 809)

3. Būvniecības valsts kontroles birojs uztur reģistru un nodrošina tā publisku pieejamību, ievērojot informācijas atklātību un datu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasības. Reģistrs ir iekļauts būvniecības informācijas sistēmā.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 809)

II. Būvinspektoram izvirzāmās prasības

4. Uz būvinspektora tiesību iegūšanu var pretendēt persona:

4.1. kurai ir patstāvīgās prakses tiesības arhitektūras vai būvniecības jomā (turpmāk – būvspeciālista sertifikāts);

4.2. kurai kā būvspeciālistam pēdējo divu gadu laikā nav izteikts vairāk par vienu brīdinājumu vai nav apturēta vai anulēta būvspeciālista sertifikāta darbība (izņemot gadījumu, ja būvspeciālista sertifikāta darbība bija apturēta vai anulēta, pamatojoties uz personas iesniegumu vai tāpēc, ka būvniecības jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav samaksāta patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksa vai būvspeciālistu reģistrā nav ievadīta informācija par iepriekšējā kalendāra gadā apgūtajām profesionālās pilnveides programmām, semināriem un citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem vai patstāvīgo praksi, kā arī ja nav sniegta kompetences pārbaudes iestādes pieprasītā informācija, kas nepieciešama būvspeciālista patstāvīgās prakses izvērtēšanai);

4.3. kura pēdējo piecu gadu laikā nav sodīta par šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kas saistīti ar profesionālo pienākumu veikšanu.

(MK 03.11.2020. noteikumu Nr. 657 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.01.2023. noteikumiem Nr. 13)

5. (Svītrots ar MK 03.11.2020. noteikumiem Nr. 657)

5.1 Lai novērtētu personas atbilstību šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minētajām prasībām, Būvniecības valsts kontroles birojs no Sodu reģistra saņem ziņas par to, vai persona ir sodīta par šo noteikumu 3. pielikumā norādītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kas saistīti ar profesionālo pienākumu veikšanu.

(MK 03.11.2020. noteikumu Nr. 657 redakcijā)

III. Būvinspektora reģistrācija un izslēgšana no reģistra

6. Iesniegumu reģistrācijai reģistrā persona iesniedz Būvniecības valsts kontroles birojā rakstveidā vai elektroniski, aizpildot speciālu tiešsaistes formu būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnē www.bis.gov.lv. Iesniegumā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi, kā arī būvspeciālista sertifikāta numuru. Iesniedzot minēto informāciju elektroniski:

6.1. autentifikācijai izmanto Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēmu savietotāja koplietošanas autentifikācijas moduli;

6.2. speciālajā tiešsaistes formā sagatavoto iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 809; MK 03.11.2020. noteikumiem Nr. 657)

7. Būvniecības valsts kontroles birojs izvērtē personas atbilstību šo noteikumu prasībām un 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 6. punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par personas reģistrāciju reģistrā vai par atteikumu reģistrēt personu reģistrā.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 809)

8. Ja personas izvērtēšanai nepieciešama papildu informācija, Būvniecības valsts kontroles birojs var pagarināt lēmuma pieņemšanas termiņu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 809)

9. (Svītrots ar MK 03.11.2020. noteikumiem Nr. 657)

10. Lēmumu par atteikumu reģistrēt personu reģistrā pieņem, ja persona neatbilst šo noteikumu prasībām vai Būvniecības valsts kontroles biroja noteiktajā termiņā nav iesniegusi pieprasīto papildu informāciju.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 809)

11. Pašvaldība, Būvniecības valsts kontroles birojs vai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, nav tiesīga slēgt darba līgumu par būvinspektora amata pienākumu pildīšanu ar personu, kura nav reģistrēta reģistrā.

12. Būvinspektoru izslēdz no reģistra, ja:

12.1. saņemts būvinspektora iesniegums par izslēgšanu no reģistra;

12.2. būvinspektoram apturēts vai anulēts būvspeciālista sertifikāts (izņemot gadījumu, ja būvinspektora sertifikāta darbība apturēta, pamatojoties uz būvinspektora iesniegumu vai tāpēc, ka būvniecības jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav samaksāta patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksa vai būvspeciālistu reģistrā nav ievadīta informācija par iepriekšējā kalendāra gadā apgūtajām profesionālās pilnveides programmām, semināriem un citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem vai patstāvīgo praksi, kā arī ja nav sniegta kompetences pārbaudes iestādes pieprasītā informācija, kas nepieciešama būvspeciālista patstāvīgās prakses izvērtēšanai);

12.3. būvinspektors ir sodīts par šo noteikumu 3. pielikumā minētu noziedzīgu nodarījumu, kas saistīts ar profesionālo pienākumu veikšanu;

12.4. būvinspektors gada laikā pēc iepriekšējo darba tiesisko attiecību izbeigšanas būvvaldē vai institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas, nav nodibinājis jaunas darba tiesiskās attiecības būvinspektora amatā;

12.5. gada laikā ir izteikti divi rājieni par būvinspektoram būvniecības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto amata pienākumu nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi.

(MK 03.11.2020. noteikumu Nr. 657 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.01.2023. noteikumiem Nr. 13)

13. Ja būvinspektors ir izslēgts no reģistra saskaņā ar šo noteikumu 12.5. apakšpunktu, viņš divus gadus nav tiesīgs atkārtoti pretendēt uz būvinspektora tiesību iegūšanu. Ja būvinspektors ir izslēgts no reģistra saskaņā ar šo noteikumu 12.2. apakšpunktu (būvspeciālista sertifikāts apturēts vai anulēts par būvspeciālista profesionālās darbības pārkāpumiem) vai 12.3. apakšpunktu, viņš piecus gadus nav tiesīgs atkārtoti pretendēt uz būvinspektora tiesību iegūšanu.

(MK 03.11.2020. noteikumu Nr. 657 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.02.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

14. Būvniecības valsts kontroles birojs par būvinspektora izslēgšanu no reģistra rakstiski vai elektroniski informē darba devēju.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 809)

15. Būvniecības valsts kontroles biroja lēmumu par atteikumu reģistrēt personu reģistrā vai par būvinspektora izslēgšanu no reģistra var apstrīdēt Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 576 "Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums" noteiktajā kārtībā.

(MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 809 redakcijā)

IV. Reģistra datu saturs un aktualizācija

16. Reģistrā iekļaujama šāda informācija:

16.1. būvinspektora vārds, uzvārds, personas kods;

16.2. ziņas par būvinspektora iegūto izglītību un kvalifikāciju;

16.3. ziņas par darba tiesisko attiecību nodibināšanu un izbeigšanu ar pašvaldību, Būvniecības valsts kontroles biroju vai institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas;

16.4. (svītrots ar MK 03.11.2020. noteikumiem Nr. 657).

(Grozīts ar MK 10.05.2016. noteikumiem Nr. 288)

17. Būvvalde, Būvniecības valsts kontroles birojs vai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, reģistrējot vai pārtraucot būvinspektoram lietotāja tiesības būvniecības informācijas sistēmā, norāda datumu, kad nodibinātas vai izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar būvinspektoru.

V. Būvinspektoru profesionālās darbības uzraudzības kārtība

18. Būvinspektora darbību, pildot būvinspektora amata pienākumus, uzrauga pašvaldība vai institūcija, kas pilda būvvaldes funkcijas. Minētās uzraudzības ietvaros pašvaldība vai institūcija, kas pilda būvvaldes funkcijas, ierosina un izskata disciplinārlietu, ja būvinspektors nepilda vai nepienācīgi pilda šo noteikumu 19.2 punktā minētās prasības, kā arī lemj par disciplināratbildības piemērošanu būvinspektoram.

(MK 03.11.2020. noteikumu Nr. 657 redakcijā)

18.1 Informāciju par lēmumu, kas pieņemts saistībā ar būvinspektora amata pienākumu pildīšanas uzraudzību, pašvaldība vai institūcija, kas pilda būvvaldes funkcijas, triju darbdienu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas nosūta Būvniecības valsts kontroles birojam iekļaušanai reģistrā.

(MK 03.11.2020. noteikumu Nr. 657 redakcijā)

19. (Svītrots ar MK 03.11.2020. noteikumiem Nr. 657)

19.1 Būvinspektora amata pienākumu pildīšanas novērtēšanai pašvaldība vai institūcija, kas pilda būvvaldes funkcijas, var lūgt atbalstu citai pašvaldībai vai institūcijai, kas pilda būvvaldes funkcijas.

(MK 03.11.2020. noteikumu Nr. 657 redakcijā)

19.2 Pašvaldība vai institūcija, kas pilda būvvaldes funkcijas, veicot būvinspektora amata pienākumu pildīšanas uzraudzību, novērtē būvinspektora darbību atbilstoši šādām prasībām:

19.2 1. būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu pārzināšana un lietošana praksē, tai skaitā teritorijas plānojuma un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu pārzināšana;

19.2 2. būvinspektora rīcības atbilstība normatīvo aktu, darba līguma, amata apraksta un pašvaldības noteiktās darba kārtības prasībām;

19.2 3. sadarbība ar valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām būvniecības kontroles jautājumos;

19.2 4. kvalitatīvu dokumentu sagatavošana un iekļaušana būvniecības informācijas sistēmā;

19.2 5. uz sapratni un sadarbību orientēta komunikācija ar klientu.

(MK 03.11.2020. noteikumu Nr. 657 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājumi

20. Personai, kura reģistrēta reģistrā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un kura darba tiesiskās attiecības ar būvvaldi būvinspektora amatā nav uzsākusi līdz 2014. gada 1. novembrim, kā arī nav ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību arhitektūras jomā arhitekta studiju programmā vai vismaz pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā un būvspeciālista sertifikātu, ir pienākums līdz 2020. gada 31. decembrim iegūt minēto izglītību un sertifikātu. Ja informācija par iegūto izglītību nav pieejama būvniecības informācijas sistēmā, persona iesniedz Būvniecības valsts kontroles birojā dokumentu, kas apliecina iegūto izglītību.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 809)

21. Ja šo noteikumu 20. punktā minētajai personai līdz likumā noteiktā pensijas vecuma sasniegšanai atlikuši seši gadi vai mazāk, tai ir būvinspektora tiesības līdz pensijas vecuma sasniegšanai, neievērojot šo noteikumu 20. punktā noteiktās prasības. Ja persona vēlas saglabāt būvinspektora tiesības pēc pensijas vecuma sasniegšanas, tai jāatbilst šo noteikumu 20. punktā noteiktajām prasībām.

22. Ja šo noteikumu 20. punktā minētā persona līdz 2020. gada 31. decembrim nav ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību arhitektūras jomā arhitekta studiju programmā vai vismaz pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā un būvspeciālista sertifikātu, Būvniecības valsts kontroles birojs pieņem lēmumu par personas izslēgšanu no reģistra.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 809)

22.1 Būvinspektoram, kam piešķirtas dzelzceļa inženierbūvju būvdarbu kontroles un ekspluatācijas uzraudzības tiesības, ir tiesības pretendēt uz būvinspektora amatu būvvaldē vai citā institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas, ja viņš ir saņēmis būvspeciālista sertifikātu arhitektūras vai būvniecības jomā.

(MK 03.11.2020. noteikumu Nr. 657 redakcijā)

23. Līdz būvniecības informācijas sistēmas lietotāja tiesību piešķiršanas brīdim šo noteikumu 17. punktā minēto informāciju Būvniecības valsts kontroles birojā iesniedz rakstiski 10 darbdienu laikā pēc darba tiesisko attiecību nodibināšanas vai izbeigšanas ar būvinspektoru.

(MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 809 redakcijā)

24. (Svītrots ar MK 03.11.2020. noteikumiem Nr. 657)

25. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. oktobrī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
1. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.499
Iesniegums reģistrācijai būvinspektoru reģistrā

(Pielikums svītrots ar MK 03.11.2020. noteikumiem Nr. 657)

2. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.499

(Pielikums svītrots ar MK 03.11.2020. noteikumiem Nr. 657)

3. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 499

(Pielikums MK 03.11.2020. noteikumu Nr. 657 redakcijā)

Sodu reģistrā pārbaudāmās ziņas, lai personu reģistrētu būvinspektoru reģistrā

Nr.
p. k.

Noziedzīgi nodarījumi

1.

Zādzība (Krimināllikuma 175. pants)

2.

Krāpšana (Krimināllikuma 177. pants)

3.

Piesavināšanās (Krimināllikuma 179. pants)

4.

Zādzība, krāpšana, piesavināšanās nelielā apmērā (Krimināllikuma 180. pants)

5.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana (Krimināllikuma 195. pants)

6.

Neatļauta labumu pieņemšana (Krimināllikuma 198. pants)

7.

Dienesta pilnvaru pārsniegšana (Krimināllikuma 317. pants)

8.

Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana (Krimināllikuma 318. pants)

9.

Valsts amatpersonas bezdarbība (Krimināllikuma 319. pants)

10.

Kukuļņemšana (Krimināllikuma 320. pants)

11.

Kukuļa piesavināšanās (Krimināllikuma 321. pants)

12.

Starpniecība kukuļošanā (Krimināllikuma 322. pants)

13.

Kukuļdošana (Krimināllikuma 323. pants)

14.

Valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu pārkāpšana (Krimināllikuma 325. pants)

15.

Neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos (Krimināllikuma 326. pants)

16.

Tirgošanās ar ietekmi (Krimināllikuma 326.1 pants)

17.

Prettiesiska labumu pieprasīšana un pieņemšana (Krimināllikuma 326.2 pants)

18.

Prettiesiska labumu došana (Krimināllikuma 326.3 pants)

19.

Dienesta viltojums (Krimināllikuma 327. pants)

20.

Nepatiess dienesta ziņojums (Krimināllikuma 328. pants)

21.

Neizpaužamu ziņu izpaušana (Krimināllikuma 329. pants)

22.

Neizpaužamu ziņu izpaušana pēc amata atstāšanas (Krimināllikuma 330. pants)
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par būvinspektoriem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 499Pieņemts: 19.08.2014.Stājas spēkā: 01.10.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 172, 02.09.2014. OP numurs: 2014/172.3
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
268551
{"selected":{"value":"24.01.2023","content":"<font class='s-1'>24.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.01.2023","iso_value":"2023\/01\/24","content":"<font class='s-1'>24.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2021","iso_value":"2021\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2021.-23.01.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.11.2020","iso_value":"2020\/11\/06","content":"<font class='s-1'>06.11.2020.-31.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.12.2016","iso_value":"2016\/12\/20","content":"<font class='s-1'>20.12.2016.-05.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.05.2016","iso_value":"2016\/05\/13","content":"<font class='s-1'>13.05.2016.-19.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2014","iso_value":"2014\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2014.-12.05.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.01.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"