Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.392

Rīgā 2014.gada 8.jūlijā (prot. Nr.38 26.§)
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma
7.panta pirmās daļas 8.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas – Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (turpmāk – sistēma):

1.1.1. izveides un darbības kārtību;

1.1.2. datu saturu;

1.1.3. informācijas iegūšanas, apstrādes un izplatīšanas kārtību;

1.2. kārtību, kādā veicama datu apmaiņa ar citām valsts informācijas sistēmām.

2. Sistēmas pārzinis teritorijas attīstības plānošanas (turpmāk – plānošana) funkciju izpildei nodrošina:

2.1. plānošanas dokumentu izstrādes standartizēšanu;

2.2. centralizētu informācijas iegūšanu plānošanas dokumentu izstrādei;

2.3. izstrādāto plānošanas dokumentu saskaņošanu, publicēšanu un uzglabāšanu vienuviet.

3. Izveidojot sistēmu, tās pārzinis uztur plānošanas dokumentu izstrādes atbalstam nepieciešamo elektronisko vidi:

3.1. plānošanas dokumentu izstrādei nepieciešamās informācijas iegūšanai par attiecīgo plānojamo teritoriju;

3.2. plānošanas dokumentu darba redakciju saskaņošanai ar valsts un pašvaldību institūcijām;

3.3. plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas laikā personu iesniegto priekšlikumu un iebildumu uzkrāšanai un atbilžu sniegšanai;

3.4. apstiprināto plānošanas dokumentu publicēšanai.

4. Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – aģentūra) veic sistēmas turētāja funkcijas un personas datu operatora pienākumus, kā arī īsteno sistēmas drošības pārvaldību.

5. Sistēmas lietotājus, to grupas un tiesību apjomu darbam sistēmā nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par plānošanas dokumentiem.

6. Sistēmas adrese tīmeklī ir www.tapis.gov.lv.

7. Sistēmas oficiālā elektroniskā pasta adrese ir tapis@tapis.gov.lv.

II. Sistēmas izveides un darbības kārtība

8. Sistēma nodrošina plānošanai nepieciešamo datu saņemšanu un piekļuvi sistēmā iekļautajiem datiem automatizētajā tiešsaistes datu pārraides režīmā, izmantojot tīmekļa pakalpes. Sistēmas pārzinis var vienoties ar šo noteikumu 30. punktā minētajām institūcijām par citu datu apmaiņas risinājumu.

9. Sistēma nodrošina iespēju tās lietotājiem piekļūt sistēmā pieejamiem datiem plānošanas dokumentu izstrādei un izstrādātā dokumenta teksta un ģeotelpisko datu iekļaušanai sistēmā, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu.

10. Piekļuve sistēmai tiek nodrošina tikai identificētiem sistēmas lietotājiem. Sistēma nodrošina iespēju veikt sistēmas lietotāja identitātes pārbaudi (autentifikāciju), izmantojot aģentūras pārziņā esošās Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas autentifikācijas moduli.

11. Sistēmas pārzinis var pilnvarot sistēmas lietotāja pārstāvēto institūciju reģistrēt attiecīgos sistēmas lietotājus, kā arī piešķirt vai atņemt sistēmas lietotāju piekļuves tiesības.

12. Sistēma nodrošina dokumentu sūtīšanu un saņemšanu, izmantojot:

12.1. aģentūras pārziņā esošo publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidi;

12.2. sistēmas lietotāju pārstāvēto institūciju oficiālās elektroniskās pasta adreses, vai, ja nepieciešams, šim mērķim paredzētās elektroniskā pasta adreses;

12.3. sistēmas augšupielādes funkcionalitāti.

13. Ja informācijas apmaiņa tiek nodrošināta šo noteikumu 12.2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā, sistēma nodrošina nosūtīto dokumentu reģistrāciju, uzglabājot par nosūtīto dokumentu šādu informāciju:

13.1. organizācija, kurai nosūtīts dokuments;

13.2. attiecīgā sūtījuma identifikators;

13.3. dokumenta nosūtīšanas datums un sūtīšanas sākuma laiks.

14. Sistēma nodrošina saņemtā dokumenta satura nemainību un negrozāmību pēc tā saņemšanas.

15. Sistēma nodrošina iespēju sistēmas lietotājiem dokumentu parakstīšanai izmantot drošu elektronisko parakstu.

16. Sistēmas pārzinis atbilstoši normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteiktajām prasībām izstrādā vadlīnijas par plānošanai izmantojamiem ģeotelpiskajiem datiem (turpmāk – vadlīnijas). Vadlīnijās nosaka:

16.1. šo noteikumu 30. punktā minēto datu turētāju datu izmantošanu plānošanas dokumentu izstrādei;

16.2. sistēmā iekļauto ģeotelpisko datu specifikāciju.

17. Sistēmas pārzinis vadlīnijas saskaņo ar šo noteikumu 30. punktā minētajām institūcijām un ievieto tīmeklī, informējot par to sistēmas lietotājus un šo noteikumu 30. punktā minētās institūcijas.

III. Datu saturs

18. Sistēmā iekļauj:

18.1. visu plānošanas līmeņu normatīvajos aktos noteiktos plānošanas dokumentus un to darba redakcijas;

18.2. ar plānošanas dokumentu izstrādes procesu saistītos dokumentus;

18.3. informāciju par plānošanas dokumenta īstenošanu;

18.4. informāciju par plānošanas procesā iesaistītajām personām;

18.5. citu papildinformāciju, kas saistīta ar plānošanu.

19. Šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minēto plānošanas dokumentu grafisko daļu atbilstoši vadlīnijām strukturē šādās datu kopās:

19.1. funkcionālais zonējums, kas nav piesaistīts topogrāfiskajai pamatnei;

19.2. funkcionālais zonējums atbilstoši topogrāfiskajai pamatnei;

19.3. teritorijas ar īpašiem noteikumiem;

19.4. apstiprinātās un plānotās ciemu robežas;

19.5. plānotās teritoriālo vienību robežas;

19.6. plānošanas dokumentā ietvertās plānojamās teritorijas robežas;

19.7. pašvaldību kompetencē esošās apgrūtinātās teritorijas;

19.8. pašvaldību pārziņā esošie objekti, kuriem nosaka aizsargjoslas;

19.9. apgrūtinātās teritorijas un objekti;

19.10. nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas;

19.11. publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un iebildumu komentāriem pievienotā ģeotelpiskā informācija, kas norāda uz teritoriju vai punktu, par kuru sniegts komentārs;

19.12. pašvaldības funkciju īstenošanai nepieciešamās zemes vienības;

19.13. citi objekti un teritorijas.

20. Teritorijas plānojuma, lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļautos datus strukturētā veidā uztur sistēmā šādās sadaļās:

20.1. prasības visas teritorijas izmantošanai;

20.2. vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei;

20.3. prasības teritorijas izmantošanai katrā funkcionālajā zonā un apakšzonā, nosakot apbūves parametrus katram teritorijas galvenajam izmantošanas veidam un, ja nepieciešams, arī papildizmantošanas veidam;

20.4. prasības teritorijām ar īpašiem noteikumiem;

20.5. prasības plānošanas dokumenta īstenošanas kārtībai;

20.6. citas prasības, kas saistītas ar teritorijas izmantošanu un apbūvi.

21. Šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētajai informācijai pievieno attiecīgā plānošanas dokumenta grafiskās daļas (ja tāda izstrādājama saskaņā ar normatīvajiem aktiem par teritorijas attīstības plānošanu) sagatavošanā izmantoto topogrāfisko karti un kadastra karti ģeoreferencētu rastra datu veidā.

22. Šo noteikumu 18.4. apakšpunktā minētā informācija ietver ziņas par:

22.1. personām, kuras piedalījušās attiecīgā plānošanas dokumenta vai tā daļas izstrādē, – personas vārds, uzvārds, identifikators, īss veikto darbu apraksts, kā arī institūcija vai uzņēmums, kuru attiecīgais speciālists pārstāv;

22.2. personām, kuras publiskās apspriešanas laikā sniegušas priekšlikumus un iebildumus, kā arī saņēmušas atbildi, – personas vārds, uzvārds, personas kods un korespondences adrese.

23. Šo noteikumu 18.5. apakšpunktā minētās informācijas saturu nosaka sistēmas lietotājs.

24. Šo noteikumu 18. punktā minēto informāciju iekļauj sistēmā, saglabājot tajā jau iepriekš iekļauto informāciju.

25. Šo noteikumu 18. punktā minētā informācija, kas iekļaujama sistēmā, ietver gan informāciju, kas saistīta ar izstrādes procesā vai spēkā esošajiem plānošanas dokumentiem, gan informāciju, kas saistīta ar spēku zaudējušiem plānošanas dokumentiem.

26. Sistēmā iekļauto informāciju sistēmā uztur pastāvīgi.

27. Likvidējot sistēmu, tajā iekļauto informāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodod glabāšanai Latvijas Nacionālajā arhīvā.

IV. Informācijas iegūšanas, apstrādes un izplatīšanas kārtība

28. Šo noteikumu 18. punktā minēto informāciju sistēmā iekļauj sistēmas lietotājs.

29. Sistēmas lietotājs plānošanas dokumentu sagatavošanai izmanto:

29.1. sistēmā iekļauto informāciju;

29.2. šo noteikumu 30. punktā minētos datus.

30. Plānošanas dokumentu sagatavošanai nepieciešamo datu pieejamību par plānojamo teritoriju nodrošina šādas institūcijas:

30.1. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra:

30.1.1. topogrāfisko karti;

30.1.2. ortofoto karti;

30.2. Valsts zemes dienests – datus par:

30.2.1. administratīvām teritorijām un to robežām;

30.2.2. teritoriālām vienībām un to robežām;

30.2.3. ciemiem un to robežām;

30.2.4. ielām, ceļiem un to telpisko attēlojumu;

30.2.5. viensētu, ēku un apbūvei paredzētu zemes vienību adresēm un to telpisko attēlojumu;

30.2.6. zemes vienībām;

30.2.7. ēkām;

30.2.8. objektiem, kuriem nosaka aizsargjoslas;

30.2.9. apgrūtinātām teritorijām;

30.3. Ekonomikas ministrija – datus par:

30.3.1. būvniecības lietu;

30.3.2. būvniecības veidu;

30.3.3. būvatļauju;

30.3.4. aktuālo būvniecības stadiju;

30.4. Dabas aizsardzības pārvalde – datus par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijām un robežām, kā arī to funkcionālajām zonām un to robežām;

30.5. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – datus par:

30.5.1. polderiem;

30.5.2. meliorētām zemēm;

30.6. Satiksmes ministrija – tās rīcībā esošos datus par nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai nepieciešamajām teritorijām, kā arī tās kompetencē un rīcībā esošos datus par teritorijām ar īpašiem noteikumiem;

30.7. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" – datus par:

30.7.1. piesārņotām un potenciāli piesārņotām vietām;

30.7.2. derīgo izrakteņu atradnēm;

30.8. Valsts meža dienests – datus par meža digitālo karti;

30.9. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija – datus par reģionālās attīstības rādītājiem un teritorijas attīstības indeksu.

31. Informācija par priekšlikumiem un iebildumiem, kas elektroniski iesniegti plānošanas dokumentu redakciju publiskās apspriešanas laikā, tiek iekļauta sistēmā no Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla (turpmāk – ģeoportāls), personām ievadot datus ģeoportālā.

32. Šo noteikumu 30. punktā minētās institūcijas atbild par sistēmai sniegtās informācijas patiesumu un aktualitāti.

33. Lai nodrošinātu piekļuvi informācijai ar sistēmas starpniecību, sistēmas pārzinis ar šo noteikumu 30. punktā minētajām institūcijām sadarbojas jautājumos par:

33.1. ģeotelpisko datu izmantošanu;

33.2. nosacījumiem datu piekļuves nodrošināšanai atbilstoši sistēmas funkcionalitātei;

33.3. izmaiņām sistēmas un attiecīgās institūcijas informācijas sistēmas funkcionalitātē, datu struktūrās vai klasifikatoros;

33.4. nepieciešamajām izmaiņām vadlīnijās;

33.5. šo noteikumu 33.3. un 33.4. apakšpunktā minēto izmaiņu ieviešanas termiņiem.

34. Sistēmas pārzinis nodrošina sistēmas lietotājam iespēju normatīvajos aktos, kas reglamentē ģeotelpisko datu izmantošanu, noteiktajā kārtībā no sistēmas lejupielādēt šo noteikumu 18. un 30. punktā minēto informāciju (izņemot šo noteikumu 30.1.2., 30.8. un 30.9. apakšpunktā minēto informāciju).

35. Sistēmas pārzinis nodrošina iespēju sistēmas lietotājam augšupielādēt sistēmā šo noteikumu 18. punktā minēto informāciju.

36. Sistēmas lietotājs var lejupielādēt datus no sistēmas un augšupielādēt tos sistēmā vadlīnijās norādītajos datu formātos.

37. Sistēmas pārzinis nodrošina normatīvajos aktos par plānošanas dokumentiem noteiktās informācijas pieejamību ģeoportālā (www. geolatvija.lv).

V. Kārtība, kādā veicama datu apmaiņa ar citām valsts informācijas sistēmām

38. Šo noteikumu 30. punktā minēto informāciju sistēma iegūst no šādām valsts informācijas sistēmām:

38.1. no Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas – šo noteikumu 30.1.1. un 30.1.2. apakšpunktā minētos datus;

38.2. no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas – šo noteikumu 30.2.1. līdz 30.2.5. apakšpunktā minētos datus;

38.3. no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas – šo noteikumu 30.2.6. un 30.2.7. apakšpunktā minētos datus;

38.4. no Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas – šo noteikumu 30.2.8. un 30.2.9. apakšpunktā minētos datus;

38.5. no Būvniecības informācijas sistēmas – šo noteikumu 30.3.1., 30.3.2., 30.3.3. un 30.3.4. apakšpunktā minētos datus;

38.6. no Dabas datu pārvaldības sistēmas "Ozols" – šo noteikumu 30.4. apakšpunktā minētos datus;

38.7. no Meliorācijas kadastra informācijas sistēmas – šo noteikumu 30.5.1. un 30.5.2. apakšpunktā minētos datus;

38.8. no Vienotās vides informācijas sistēmas – šo noteikumu 30.7.1. apakšpunktā minētos datus;

38.9. no Derīgo izrakteņu atradņu reģistra – šo noteikumu 30.7.2. apakšpunktā minētos datus;

38.10. no Meža valsts reģistra – šo noteikumu 30.8. apakšpunktā minētos datus;

38.11. no Reģionālās attīstības indikatoru moduļa – šo noteikumu 30.9. apakšpunktā minētos datus.

39. Piekļuve šo noteikumu 38. punktā minēto valsts informācijas sistēmu datiem nodrošināma un datu izplatīšana veicama atbilstoši attiecīgo valsts informācijas sistēmu pārziņu vai turētāju noteiktajiem datu izmantošanas nosacījumiem.

40. Sistēma Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmai sniedz datus par pašvaldības kompetencē esošajām apgrūtinātajām teritorijām un pašvaldību pārziņā esošajiem objektiem, kam nosaka aizsargjoslas.

41. Sistēma Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmai un Būvniecības informācijas sistēmai sniedz:

41.1. strukturētus datus par teritorijas plānojumā, lokālplānojumā un to grozījumos noteiktajām funkcionālajām zonām, funkcionālajām zonām atbilstoši topogrāfiskajai pamatnei, apakšzonām, teritorijām ar īpašiem noteikumiem, kā arī strukturētus datus par teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem;

41.2. detālplānojuma teksta un grafiskās daļas, kā arī pašvaldības lēmuma par detālplānojuma apstiprināšanu datnes.

42. Sistēma Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmai sniedz:

42.1. strukturētus datus par teritorijas plānojumā, lokālplānojumā un to grozījumos noteiktajiem ciemiem un to robežām;

42.2. detālplānojuma teksta un grafiskās daļas, kā arī pašvaldības lēmuma par detālplānojuma apstiprināšanu datnes.

VI. Noslēguma jautājumi

43. Šo noteikumu 30.2.8., 30.2.9. un 38.4. apakšpunkts stājas spēkā Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likuma noteiktajā termiņā.

44. Līdz brīdim, kad Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas pārzinis nodrošina Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā esošo datu izsniegšanu sistēmai, sistēmas pārzinis var slēgt vienošanos ar datu turētājiem, kuri Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā ir noteikti par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu sniedzējiem.

45. Šajos noteikumos reglamentētās prasības Būvniecības informācijas sistēmas izmantošanai stājas spēkā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē Būvniecības informācijas sistēmas darbību.

46. Šo noteikumu 30. punktā minētās institūcijas un sistēmas turētājs nodrošina, lai no 2015. gada 1. maija attiecīgā informācija būtu pieejama sistēmā.

47. Sistēmas pārzinis:

47.1. līdz 2014. gada 31. decembrim nodrošina normatīvajos aktos par plānošanas dokumentiem noteiktās informācijas pieejamību ģeoportālā;

47.2. līdz 2015. gada 30. aprīlim ievieto tīmeklī šo noteikumu 16. punktā minētās vadlīnijas;

47.3. līdz 2015. gada 30. aprīlim nodrošina sistēmas izveidošanu un tās pieejamību sistēmas lietotājiem.

48. Sistēmas lietotāji izmanto sistēmu plānošanā no 2015. gada 1. maija.

49. Šo noteikumu 19. punktā minētie nosacījumi par grafiskās daļas datu strukturēšanu neattiecas uz detālplānojuma grafiskās daļas izstrādi.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 392Pieņemts: 08.07.2014.Stājas spēkā: 01.08.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 149, 31.07.2014. OP numurs: 2014/149.2
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
267923
01.08.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)