Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.110

Rīgā 2014.gada 27.maijā (prot. Nr.30, 3.§)
Par sociālā darba ar ģimenēm ar bērniem deleģēšanu projekta "Rīgas ģimeņu atbalsta programma" ietvaros
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 7.punktu un
43.panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) deleģē sociālā darba pakalpojumu ģimenēm ar bērniem biedrībai "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija" (turpmāk – Biedrība) projekta "Rīgas ģimeņu atbalsta programma" (turpmāk – Projekts) ietvaros.

2. Pašvaldība deleģē Biedrībai veikt no Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 11.panta 1.punkta izrietošo Rīgas Sociālā dienesta kompetencē esošo pārvaldes uzdevumu – veikt sociālo darbu ar ģimenēm ar bērniem (turpmāk – Pārvaldes uzdevums).

3. Pārvaldes uzdevums tiek deleģēts Projekta ietvaros, un no Pārvaldes uzdevuma izrietošās darbības tiek veiktas attiecībā uz Projektā iesaistītajām personām (ģimenēm).

4. Izpildot Pārvaldes uzdevumu, Biedrībai ir tiesības izdot administratīvos aktus attiecībā uz Projektā iesaistītajām personām (ģimenēm) par sociālo pakalpojumu piešķiršanu, veikt Projektā iesaistīto personu (ģimeņu) apsekošanu dzīvesvietā, veikt sociālā gadījuma izvērtēšanu, sniegt atzinumus par Projektā iesaistītajām personām (ģimenēm) bāriņtiesā un piedalīties bāriņtiesas sēdēs, veikt saraksti ar valsts un pašvaldību iestādēm attiecībā uz Projektā iesaistītajām personām (ģimenēm).

5. Pārvaldes uzdevuma izpildes kārtība un termiņi, Pārvaldes uzdevuma kvalitātes kritēriji, finanšu un citu resursu piešķiršanas kārtība, uzraudzības kārtība, pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtība tiek noteikta ar līgumu par Projekta īstenošanu, kas noslēgts starp Biedrību, no vienas puses, un Rīgas domes Labklājības departamentu un Rīgas Sociālo dienestu, no otras puses.

6. Pārvaldes uzdevums tiek deleģēts uz laiku no saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīža līdz 2016.gada 31.decembrim.

7. Biedrība attiecībā uz Pārvaldes uzdevuma izpildi atrodas Rīgas domes Labklājības departamenta pakļautībā.

8. Rīgas Sociālais dienests Pārvaldes uzdevuma izpildes ietvaros sniedz Biedrībai metodoloģisko atbalstu.

9. Biedrības izdotos administratīvos aktus un Biedrības darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā.

10. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2014.gada 27.maija saistošajiem noteikumiem Nr.110 "Par sociālā darba ar ģimenēm ar bērniem deleģēšanu projekta "Rīgas ģimeņu atbalsta programma" ietvaros"
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi "Par sociālā darba ar ģimenēm ar bērniem deleģēšanu projekta "Rīgas ģimeņu atbalsta programma" ietvaros" nosaka kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība deleģē sociālā darba pakalpojumu ģimenēm ar bērniem biedrībai "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija" projekta "Rīgas ģimeņu atbalsta programma" ietvaros, nosakot deleģēto pārvaldes uzdevumu un termiņu, līdz kuram šis uzdevums deleģēts, personu loku, uz kuru tas attiecināms, pilnvarojumu biedrībai "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija" izdot administratīvos aktus un nosakot augstākstāvošo institūciju, kurā iespējams tos apstrīdēt.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

2013.gadā turpinājās pieaugt to ģimeņu skaits, kuras Rīgas Sociālajā dienestā saņem sociālā darba pakalpojumu. Ja 2012.gadā sociālā darba pakalpojums tika sniegts 3416 ģimenēm, kurās kopējais ģimenes locekļu skaits bija 12 680 (no tiem 5181 bērns, 7499 pilngadīgie ģimenes locekļi), tad 2013.gadā sociālā darba pakalpojums tika sniegts 3618 ģimenēm, kurās kopējais ģimenes locekļu skaits bija 13 592 (no tiem 5656 bērni, 7936 pilngadīgi ģimenes locekļi), kas ir par 202 ģimenēm vairāk.

No 2007.gada Rīgas domes Labklājības departamentam ir sadarbība ar biedrību "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija" (turpmāk arī – Asociācija) un noslēgts līgums par bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Asociācijas ciematos "Īslīce" un "Valmiera".

2011.gadā Asociācijas Jelgavas un Iecavas Jauniešu mājas vadītāji nodrošināja Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra (turpmāk – Centrs) struktūrvienību "Apīte" un "Ezermala" darbiniekiem Jauniešu mājas pakalpojuma ieviešanas apmācību un supervīziju.

No 2011.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim Rīgas dome līdzfinansēja Asociācijas projektu "Ģimeņu stiprināšana un atbalsts Rīgas Ziemeļu un Latgales rajonā", kas ir projekta "Ģimeņu stiprināšana un atbalsts Rīgas Vidzemes priekšpilsētā un Centra rajonā" turpinājums no 2008.gada projekta.

Projekta ietvaros ceturksnī tika sniegts atbalsts un palīdzība 120 ģimenēm, kurās bērniem pastāv risks zaudēt savas bioloģiskās ģimenes aprūpi; ik gadu tika nodrošināti dažāda veida atbalsta un palīdzības pakalpojumi 250 bērniem un 150 vecākiem.

Līdz ar to konstatējams, ka Asociācijai ir būtiska pieredze darbā ar ģimenēm ar bērniem un tai ir ilgstoša un sekmīga sadarbība ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

Asociācija ir reģistrēta Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un ir tiesīga veikt sociālo darbu.

Saistošo noteikumu mērķis ir celt sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem kapacitāti, attīstot vecāku iemaņas bērna aprūpes jomā, kā arī veicinot ģimenes pašpietiekamību un sociālo iekļaušanos kopienā, celt sociālā darba profesionāļu kapacitāti, apzinot un ieviešot inovatīvas sociālā darba metodes darbam ar ģimenēm ar bērniem, un nodrošināt pieredzes izplatīšanu profesionāļu vidū, veicināt izglītības, veselības un sociālās jomas profesionāļu starpinstitucionālo sadarbību, lai uzlabotu prevencijas un atbalsta sistēmu ģimenēm ar bērniem, t.sk. pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.

Potenciālie klienti:

1) bērni līdz 18 gadu vecumam (atsevišķos gadījumos – ilgāk), kuriem pastāv risks zaudēt savu bioloģisko vecāku aprūpi:

• no sociālā riska ģimenēm,

• ar nelielām attīstības problēmām, sociālās atstumtības riskam pakļautie,

• kuru vecākiem ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas aizgādības tiesības u.c.

2) vecāki/aizbildņi un ģimenes, kurās bērniem pastāv risks zaudēt savu bioloģisko vecāku aprūpi:

• ar nepietiekamām bērnu aprūpes un audzināšanas prasmēm un iemaņām,

• ģimenes krīzes situācijā, šķiršanās procesā,

• ģimenes ar atkarības problēmām,

• nepilngadīgie vecāki, vientuļie vecāki,

• daudzbērnu ģimenes,

• dzīvo nabadzībā, sliktos apstākļos,

• audžuģimenes krīzes situācijā.

Ir plānots, ka Rīgas Sociālais dienests nosūtīs klientus Asociācijai, ja tiks saņemta informācija no bāriņtiesas, skolas par to, ka ģimene saņem sociālo palīdzību, bet nav bijusi Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba ar ģimenēm ar bērniem redzeslokā, ja būs novērots, ka ģimenē ir augsti riski, ja tiks saņemta informācija no citiem avotiem (piemēram, potenciālā klienta kaimiņi).

Lai veiktu iepriekšminēto uzdevumu, Asociācijai būs jāveic darbības, kas ir klasificējamas kā administratīvie akti, kā arī jāveic apsekošana dzīvesvietā, jāveic klienta pārstāvniecība dažādās valsts un pašvaldības institūcijās, tostarp jāsniedz atzinumi un jāpiedalās bāriņtiesas sēdēs, kas ir sociālā dienesta kompetence.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Maksimālā projekta kapacitāte – ģimeņu skaits (primārie labuma guvēji/tiešā mērķa grupa) projektā – mēnesī 100 ģimenes.

Projekta izmaksas gadā (vidēji) – 294 068 euro.

Tajā skaitā Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 142 000 euro.

Tajā skaitā biedrības "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija" finansējums – 152 068 euro.

Kopējās projekta izmaksas – 882 205 euro.

Tajā skaitā Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 425 998 euro.

Tajā skaitā biedrības "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija" finansējums – 456 207 euro.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Ietekme būs vērtējama kā pozitīva, jo projekta īstenošanas laikā tiks novērsta papildu administratīvo darbību veikšanas nepieciešamība Rīgas Sociālā dienesta darbiniekiem – deleģējot pārvaldes uzdevumu ar ārējo normatīvo aktu, Asociācija iegūs tiesības veikt sociālo darbu pilnā apjomā, sākot no sociālā gadījuma izvērtēšanas līdz lēmuma pieņemšanai un klienta nosūtīšanai nepieciešamā sociālā pakalpojuma saņemšanai.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sociālā darba ar ģimenēm ar bērniem deleģēšanu projekta "Rīgas ģimeņu atbalsta programma" .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 110Pieņemts: 27.05.2014.Stājas spēkā: 16.07.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 136, 15.07.2014. OP numurs: 2014/136.12
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
267567
16.07.2014
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)