Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.313

Rīgā 2014.gada 17.jūnijā (prot. Nr.33 87.§)
Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un uzskaites veidlapu paraugiem
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību, kā arī apstiprina šādus de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugus:

1.1. uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu (1. pielikums);

1.2. uzskaites veidlapa de minimis atbalsta piešķiršanai (2. pielikums).

II. Atbalsts saskaņā ar Eiropas Komisijas (EK) 2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam

2. Komercsabiedrība, kura vēlas saņemt de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra regulas (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) 3., 4. un 5. panta nosacījumiem, atbalsta sniedzējam kopā ar iesniegumu atbalsta saņemšanai iesniedz uzskaites veidlapu par komercsabiedrības kārtējā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemto de minimis atbalstu (1. pielikums). Uzskaites veidlapu var iesniegt papīra dokumenta formā vai elektroniski.

3. Komercsabiedrība uzskaites veidlapā par saņemto de minimis atbalstu sniedz informāciju par komercsabiedrības iepriekš saņemto de minimis atbalstu neatkarīgi no atbalsta sniegšanas veida un atbalsta sniedzēja. Ja komercsabiedrība iepriekš de minimis atbalstu nav saņēmusi, tā attiecīgo informāciju norāda iesniegumā atbalsta saņemšanai.

4. Komercsabiedrība šo noteikumu 8. punktā minētajos gadījumos, aizpildot uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu (1. pielikums), norāda šādu informāciju:

4.1. katram apvienošanā iesaistītajam uzņēmumam iepriekš piešķirto de minimis atbalsta apmēru;

4.2. katram sadalīšanā iesaistītajam jaunajam uzņēmumam iepriekš piešķirto de minimis atbalsta apmēru, bet, ja šo nosacījumu nav iespējams izpildīt, to norāda proporcionāli, ņemot vērā katra jaunā uzņēmuma paša kapitāla bilances vērtību sadali faktiskajā datumā;

4.3. iepriekš piešķirto de minimis atbalsta apmēru tādam uzņēmumam, kas ir iegādāts pēdējo triju gadu laikā (norāda iegādes datumu).

5. Atbalsta sniedzējs, pamatojoties uz komercsabiedrības iesniegtajās uzskaites veidlapās norādīto informāciju par iepriekš saņemto de minimis atbalstu, izvērtē piešķiramā de minimis atbalsta apmēru un aizpilda uzskaites veidlapu de minimis atbalsta piešķiršanai (2. pielikums).

6. Uzskaites veidlapā de minimis atbalsta piešķiršanai (2. pielikums) atbalsta sniedzējs norāda atbalsta summu, kādu piešķir konkrētai komercsabiedrībai. Atbalsta apmērs nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto summu.

7. Izvērtējot piešķiramā atbalsta apmēru, tiek vērtēts saņemtais de minimis atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums šo noteikumu izpratnē atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai definīcijai.

8. Atbalsta sniedzējs pirms de minimis atbalsta piešķiršanas izvērtē, vai ir bijusi komercsabiedrības apvienošanās, sadalīšana vai iegāde.

9. Atbalsta sniedzējs šo noteikumu 8. punktā minētajos gadījumos ievēro Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 8. un 9. punktā ietvertos nosacījumus.

10. Ja atbalsta sniedzējs konstatē, ka saskaņā ar komercsabiedrības iesniegto informāciju plānotais atbalsts pārsniegs Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto de minimis atbalsta apmēru, tas pirms lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu iesniedz Finanšu ministrijā no komercsabiedrības saņemto uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu (1. pielikums) un informāciju par plānoto de minimis atbalstu.

11. Ja uzskaites veidlapa no komercsabiedrības saņemta papīra formā, atbalsta sniedzējs Finanšu ministrijā iesniedz minētās uzskaites veidlapas kopiju.

12. Ja Finanšu ministrija konstatē, ka plānotais atbalsts pārsniegs Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto de minimis atbalsta apmēru, tā informē atbalsta sniedzēju, ka tam Komercdarbības atbalsta kontroles likumā noteiktajā kārtībā jāiesniedz Finanšu ministrijā izvērtēšanai individuālā atbalsta projekta paziņojums.

13. Ja Finanšu ministrija konstatē, ka plānotais atbalsts nepārsniegs Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto pieļaujamo de minimis atbalsta apmēru, tā informē atbalsta sniedzēju, ka plānoto atbalstu ir atļauts sniegt saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 nosacījumiem (norāda pamatojumu).

14. Atbalsta sniedzējs lēmumā par de minimis atbalsta piešķiršanu norāda, ka atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013.

15. Atbalsta sniedzējs uzskaites veidlapu de minimis atbalsta piešķiršanai var sagatavot papīra dokumenta formā divos eksemplāros vai elektroniski. Ja attiecīgo uzskaites veidlapu sagatavo papīra dokumenta formā, vienu eksemplāru glabā pie atbalsta sniedzēja, bet otru – komercsabiedrībā.

16. Komercsabiedrība uzskaites veidlapas de minimis atbalsta piešķiršanai (2. pielikums) glabā 10 gadus no dienas, kad tā saņēmusi pēdējo de minimis atbalstu.

17. Atbalsta sniedzējs uzskaites veidlapas de minimis atbalsta piešķiršanai (2. pielikums) glabā 10 gadus no dienas, kad konkrētai komercsabiedrībai šāds atbalsts piešķirts. Ja de minimis atbalsts sniegts atbalsta programmas ietvaros, atbalsta sniedzējs no komercsabiedrības saņemtās uzskaites veidlapas par saņemto de minimis atbalstu (1. pielikums) glabā 10 gadus no dienas, kad atbalsta programmas ietvaros piešķirts pēdējais atbalsts attiecīgajai komercsabiedrībai.

III. Atbalsts saskaņā ar Eiropas Komisijas (EK) 2006. gada 15. decembra Regulu Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam

(Nodaļa zaudējusi spēku ar 01.07.2014.; sk. 28.punktu)

18. (Zaudējis spēku ar 01.07.2014.; sk. 28.punktu)

19. (Zaudējis spēku ar 01.07.2014.; sk. 28.punktu)

20. (Zaudējis spēku ar 01.07.2014.; sk. 28.punktu)

21. (Zaudējis spēku ar 01.07.2014.; sk. 28.punktu)

22. (Zaudējis spēku ar 01.07.2014.; sk. 28.punktu)

23. (Zaudējis spēku ar 01.07.2014.; sk. 28.punktu)

24. (Zaudējis spēku ar 01.07.2014.; sk. 28.punktu)

25. (Zaudējis spēku ar 01.07.2014.; sk. 28.punktu)

26. (Zaudējis spēku ar 01.07.2014.; sk. 28.punktu)

IV. Noslēguma jautājumi

27. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008. gada 5. februāra noteikumus Nr. 58 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 24. nr.; 2013, 169. nr.).

28. Šo noteikumu III nodaļa un 3. un 4. pielikums ir spēkā līdz 2014. gada 30. jūnijam.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Andris Vilks

1.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.313
Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu
1. Informācija par komercsabiedrību
Nosaukums 
Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā (komercreģistrā) 
Tālrunis 
Fakss 
E-pasta adrese 
Cita informācija (atzīmēt ar X ) Apvienota pēdējo triju gadu laikā

Sadalīta pēdējo triju gadu laikā

Iegādāta pēdējo triju gadu laikā

Ziņu izmaiņu datums (ja komercsabiedrība apvienota, sadalīta vai iegādāta pēdējo triju gadu laikā)_______ ________ ______
(datums) (mēnesis) (gads)

2. Informācija par komercsabiedrības kārtējā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemto de minimis atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar 2006. gada 15. decembra Komisijas Regulu Nr. 1998/2006, 2013. gada 18. decembra Komisijas Regulu Nr. 1407/2013 un 2012. gada 25. aprīļa Komisijas Regulu Nr. 360/2012.

Datums, mēnesis, gads, kad pieņemts lēmums (vai cits dokuments) par de minimis atbalsta piešķiršanu

Apvienotās/ sadalītās/iegādātās komercsabiedrības nosaukums (ja šādas darbības veiktas)*

Atbalsta sniedzējs

Atbalsta veids (piemēram, subsīdija, kredīts, dotācija, garantija u. tml.)

Piešķirtā atbalsta summa (euro)**

Subsīdijas ekvivalents (euro)

      
      

3. Apliecinājums
Apstiprinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa

Atbildīgā persona

     
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts***)

 
     
 

(amats)

 

(datums***)

 

Z. v.***

Piezīmes.
1. * Tabulas aili neaizpilda, ja veidlapu iesniedz komercsabiedrība, kura nav apvienota, sadalīta vai iegādāta.
2. ** Ja komercsabiedrība sadalīta un atbalsta summu nav iespējams noteikt katram jaunajam uzņēmumam, to norāda proporcionāli, ņemot vērā katra jaunā uzņēmuma paša kapitāla bilances vērtību sadali faktiskajā datumā.
3. *** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministrs Andris Vilks

2.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.313
Uzskaites veidlapa de minimis atbalsta piešķiršanai
Komercsabiedrības nosaukums 

Adrese 

Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā (komercreģistrā) 

Tālrunis Fakss 

1. Informācija par komercsabiedrības kārtējā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemto de minimis atbalstu

Gads

Subsīdijas ekvivalents (euro)

  
  
  

Kopā

 

2. Saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (OV L 352, 24/12/2013., 1.–8. lpp.) de minimis atbalstu var piešķirt ____________________ euro apmērā (Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 313 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un uzskaites veidlapu paraugiem" 5. punkts).

3. Ar   Nr. 
 

(institūcijas nosaukums)

 

(dokumenta nosaukums)

  

ir piešķirts de minimis atbalsts _____________________ euro apmērā (Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 313 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un uzskaites veidlapu paraugiem" 6. punkts).

     

(vieta)

 

(datums*)

 

(paraksts*)

Z. v.*

Atbalsta sniedzēja juridiskā adrese 
 

Tālrunis Fakss E-pasta adrese 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministrs Andris Vilks
3.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.313
Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu

(Pielikums zaudējis spēku ar 01.07.2014.; sk. noteikumu 28.punktu)

4.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.313
Uzskaites veidlapa de minimis atbalsta piešķiršanai

(Pielikums zaudējis spēku ar 01.07.2014.; sk. noteikumu 28.punktu)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un uzskaites veidlapu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 313Pieņemts: 17.06.2014.Stājas spēkā: 27.06.2014.Zaudē spēku: 18.12.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 122, 26.06.2014. OP numurs: 2014/122.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
267143
{"selected":{"value":"01.07.2014","content":"<font class='s-1'>01.07.2014.-17.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2014","iso_value":"2014\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2014.-17.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.06.2014","iso_value":"2014\/06\/27","content":"<font class='s-1'>27.06.2014.-30.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)