Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.14-13

Jelgavā 2014.gada 24.aprīlī

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.12-26 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi"

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
2014.gada 24.aprīļa lēmumu Nr.6/5

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto daļu

1. Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.12-26 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi" (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2012.gada 29.novembra lēmumu Nr.15/2) (turpmāk - saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. izteikt saistošo noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Lēmumu par pašvaldības pabalstu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, izņemot 10.12. un 10.14.apakšpunktā minētos pašvaldības pabalstus, pieņem Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk - JSLP) Pabalstu piešķiršanas darba grupa, kas izveidota ar JSLP vadītāja rīkojumu.";

1.2. papildināt saistošos noteikumus ar 5.1punktu šādā redakcijā:

"5.1 JSLP izmaksā pabalstus divas reizes mēnesī pēc JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmuma pieņemšanas līdz kārtējā mēneša 15. un 30.datumam.";

1.3. izteikt saistošo noteikumu 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Daudzbērnu ģimene - šo noteikumu izpratnē vienā mājsaimniecībā dzīvojošie vecāki, viens no vecākiem vai likumiskais pārstāvis ar 3 (trim) un vairāk nepilngadīgiem bērniem vai ar pilngadību sasniegušiem bērniem līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecumam, kuri iegūst izglītību klātienē kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības iestādē un kuriem dzīvesvieta deklarēta vienā mājoklī, un kuriem ir kopēji izdevumi par uzturu un mājokli.";

1.4. papildināt saistošos noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Darbspējīga persona - šo noteikumu izpratnē persona no 15 (piecpadsmit) gadu vecuma līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamajam vecumam, izņemot personas, kurām noteikta invaliditāte, un personas līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecumam, kuras iegūst izglītību klātienē kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības iestādē.";

1.5. izteikt saistošo noteikumu 10.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.3. pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei;";

1.6. izteikt saistošo noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Lai saņemtu šajos noteikumos minētos pašvaldības pabalstus, pabalsta pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas JSLP ar rakstveida iesniegumu un citiem dokumentiem, kuri nepieciešami lēmuma pieņemšanai atbilstoši attiecīgā pašvaldības pabalsta veidam.";

1.7. izteikt saistošo noteikumu 17.punktu šādā redakcijā:

"17. JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu par pašvaldības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, izņemot 10.12. un 10.14.apakšpunktā minētos pašvaldības pabalstus, pieņem ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā, kad saņemti visi saistošajos noteikumos minētie un JSLP pieprasītie dokumenti.";

1.8. aizstāt saistošo noteikumu 21.2.apakšpunktā skaitli un vārdu "199,20 euro" ar skaitli un vārdu "205,00 euro";

1.9. aizstāt saistošo noteikumu 21.3.apakšpunktā skaitli un vārdu "227,66 euro" ar skaitli un vārdu "235,00 euro";

1.10. papildināt saistošos noteikumus ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Pabalstu piešķir uz kārtējo mācību gadu.";

1.11. papildināt saistošos noteikumus ar 21.2 punktu šādā redakcijā:

"21.2 Lai saņemtu pabalstu no nākamā mēneša 1.datuma, pabalsta pieprasītājs JSLP iesniedz iesniegumu līdz kārtējā mēneša 15.datumam.";

1.12. svītrot saistošo noteikumu 22.punktu;

1.13. papildināt saistošos noteikumus ar 22.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.1 Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksas segšanai 20% (divdesmit procentu) apmērā no ēdināšanas pakalpojuma cenas izglītības iestādē, bet ne vairāk kā 0,28 euro dienā, piešķir Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes 4. - 6.klases izglītojamajam mācību gadā, kurš norēķiniem par ēdināšanas pakalpojumu izmanto Jelgavas pilsētas skolēna apliecību.";

1.14. papildināt saistošos noteikumus ar 22.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.2 Noteikumu 22.1 apakšpunktā minēto pabalstu piešķir, neizvērtējot ienākumus un materiālo stāvokli.";

1.15. papildināt saistošos noteikumus ar 22.3 apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.3 Jelgavas pilsētas skolēna apliecības saņemšanai izglītojamais vēršas attiecīgajā Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādē.";

1.16. izteikt saistošo noteikumu V. nodaļu šādā redakcijā:

"V. Pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai

24. Pabalstu pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu ne vairāk kā 43,00 euro mēnesī piešķir izglītojamajam:

24.1. no ģimenes, kuras vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro;

24.2. no daudzbērnu ģimenes.

25. Lai saņemtu pabalstu no nākamā mēneša 1.datuma, pabalsta pieprasītājs JSLP iesniedz iesniegumu līdz kārtējā mēneša 15.datumam.

25.1 Izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes pabalstu piešķir saskaņā ar saistošo noteikumu 25.punktā noteikto līdz kārtējā mācību gada beigām, un, lai saņemtu pabalstu vasaras mēnešos (jūnijs - augusts), pabalsta pieprasītājs iesniedz JSLP iesniegumu līdz 15.maijam.

25.2 Pabalstu piešķir ne vairāk kā 11 (vienpadsmit) mēnešus kalendārajā gadā.

25.3 Pabalstu pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pakalpojuma sniedzēja bankas kontā.";

1.17. izteikt saistošo noteikumu VI. nodaļu šādā redakcijā:

"VI. Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei

26. Pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei, sākoties mācību gadam, ja pabalsts ir pieprasīts laika periodā no kārtējā gada 1.jūlija līdz 30.septembrim, piešķir:

26.1. 57,00 euro apmērā vispārējās izglītības iestāžu klātienes izglītojamajam:

26.1.1. no ģimenes, kurā ir darbspējīgas personas un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro;

26.1.2. no ģimenes, kurā nav darbspējīgu personu un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 205,00 euro;

26.1.3. kurš dzīvo aizbildņa ģimenē un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 235,00 euro.";

26.2. 29,00 euro apmērā bērnam 5 (piecu) - 6 (sešu) gadu vecumā, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (sagatavošana pamatizglītības ieguvei):

26.2.1. no ģimenes, kurā ir darbspējīga vecuma personas un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro;

26.2.2. no ģimenes, kurā nav darbspējīgu personu un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 205,00 euro;

26.2.3. kurš dzīvo aizbildņa ģimenē un ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 235,00 euro.";

1.18. papildināt saistošos noteikumus ar 26.1 punktu šādā redakcijā:

"26.1 Pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā.";

1.19. aizstāt saistošo noteikumu 31.punktā vārdus un skaitļus "līdz 156,52 euro" un "142,29 euro" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 157,00 euro" un "143,00 euro.";

1.20. aizstāt saistošo noteikumu 32.punktā skaitli un vārdu "113,83 euro" ar skaitli un vārdu "114,00 euro";

1.21. aizstāt saistošo noteikumu 32.2.apakšpunktā skaitli un vārdu "227,66 euro" ar skaitli un vārdu "228,00 euro";

1.22. aizstāt saistošo noteikumu 32.3.apakšpunktā skaitli un vārdu "199,20 euro" ar skaitli un vārdu "200,00 euro";

1.23. aizstāt saistošo noteikumu 33.1.apakšpunktā skaitli un vārdu "99,60 euro" ar skaitli un vārdu "100,00 euro";

1.24. aizstāt saistošo noteikumu 33.1.1.apakšpunktā skaitli un vārdu "227,66 euro" ar skaitli un vārdu "228,00 euro";

1.25. aizstāt saistošo noteikumu 33.2.apakšpunktā skaitli un vārdu "56,91 euro" ar skaitli un vārdu "57,00 euro";

1.26. aizstāt saistošo noteikumu 33.2.3.apakšpunktā skaitli un vārdu "199,20 euro" ar skaitli un vārdu "200,00 euro";

1.27. aizstāt saistošo noteikumu 34.punktā vārdus un skaitļus "līdz 170,74 euro" un "199,20 euro" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 171,00 euro" un "200,00 euro.";

1.28. aizstāt saistošo noteikumu 35.punktā skaitli un vārdu "56,91 euro" ar skaitli un vārdu "57,00 euro";

1.29. aizstāt saistošo noteikumu 35.2.apakšpunktā skaitli un vārdu "199,20 euro" ar skaitli un vārdu "200,00 euro";

1.30. aizstāt saistošo noteikumu 35.3.apakšpunktā skaitli un vārdu "199,20 euro" ar skaitli un vārdu "200,00 euro";

1.31. aizstāt saistošo noteikumu 41.punktā skaitļus un vārdus "64,03 euro" un "99,60 euro" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 65,00 euro" un "100,00 euro.";

1.32.aizstāt saistošo noteikumu 43.punktā skaitli un vārdu "71,14 euro" ar skaitli un vārdu "72,00 euro";

1.33. aizstāt saistošo noteikumu 44.1.apakšpunktā skaitli un vārdu "1422,87 euro" ar skaitli un vārdu "1423,00 euro";

1.34. aizstāt saistošo noteikumu 44.2.apakšpunktā skaitli un vārdu "2845,74 euro" ar skaitli un vārdu "2846,00 euro";

1.35. aizstāt saistošo noteikumu 49.punktā skaitli un vārdu "42,69 euro" ar skaitli un vārdu "43,00 euro";

1.36. aizstāt saistošo noteikumu 51.punktā skaitli un vārdu "142,29 euro" ar skaitli un vārdu "143,00 euro";

1.37. aizstāt saistošo noteikumu 56.punktā skaitli un vārdu "14,23 euro" ar skaitli un vārdu "līdz 14,23 euro";

1.38. papildināt saistošos noteikumus ar 56.1 punktu šādā redakcijā:

"56.1 Pabalsta izmaksu pārtrauc uz 3 (trijiem) mēnešiem no lēmuma par pabalsta izmaksas pārtraukšanu pieņemšanas brīža, ja JSLP ir saņemta rakstiska informācija no profesionālās ievirzes izglītības iestādes par izglītojamo neattaisnotiem kavējumiem:

56.11. vairāk par 4 (četrām) mācību stundām mēnesī 1. - 4.klasē;

56.12. vairāk par 6 (sešām) mācību stundām mēnesī 5. - 8.klasē."

1.39. aizstāt saistošo noteikumu 60.punktā skaitli un vārdu "42,69 euro" ar skaitli un vārdu "43,00 euro";

1.40. papildināt saistošos noteikumus ar 62.1 punktu šādā redakcijā:

"62.1 Lēmumu par vienreizēja pabalsta personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes, piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem JSLP vadītājs.";

1.41. aizstāt saistošo noteikumu 64.punktā skaitli un vārdu "142,29 euro" ar skaitli un vārdu "143,00 euro";

1.42. aizstāt saistošo noteikumu 66.punktā skaitli un vārdu "270,35 euro" ar skaitli un vārdu "271,00 euro";

1.43. papildināt saistošos noteikumus ar 69.1 punktu šādā redakcijā:

"69.1 Lēmumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem JSLP vadītājs."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.jūlijā.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 24.aprīļa saistošo noteikumu Nr.14-13 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.12-26 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 24.aprīļa saistošie noteikumi "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.12-26 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi"" (turpmāk - saistošie noteikumi) izstrādāti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu.

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai precizētu pabalsta ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē, pabalsta pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai un pabalsta profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai saņemšanas kārtību, kā arī veiktu pašvaldības pabalstu noapaļošanu līdz veseliem euro, samazinot resursus pabalstu izmaksas procesa nodrošināšanai.

Saistošajos noteikumos precizēts pabalsta individuālo mācību piederumu iegādei mērķis un saņemšanas kārtība.

Saistošos noteikumos tiek precizēta lēmuma par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt kārtība.

Tiek paplašināta pabalstu saņēmēju mērķgrupa - daudzbērnu ģimenes ar pilngadību sasniegušajiem bērniem līdz 24 gadu vecumam, kuri mācās klātienē kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības iestādē un kuru dzīvesvieta deklarēta vienā mājoklī un kuriem ir kopēji izdevumi par uzturu un mājokli.

2. Īss projekta satura izklāsts Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešajai daļai pašvaldība ir tiesīga noteikt kritērijus, kuri paredz cita veida materiālās palīdzības vai atbalsta sniegšanu, nodrošinot pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Precizēta pabalsta ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē, pabalsta pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai un pabalsta profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai saņemšanas kārtība.

Paplašināta pabalstu saņēmēju mērķgrupa - daudzbērnu ģimenes ar pilngadību sasniegušajiem bērniem līdz 24 gadu vecumam, kuri mācās klātienē kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības iestādē un kuru dzīvesvieta deklarēta vienā mājoklī un kuriem ir kopēji izdevumi par uzturu un mājokli.

Tiek veikta pašvaldības pabalstu noapaļošana līdz veseliem euro.

Tiek precizēts lēmuma par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņemšanas process, un pabalsta individuālo mācību piederumu iegādei mērķis un saņemšanas kārtība.

3. Normatīvā akta projekta būtība Saistošie noteikumi precizē daudzbērnu ģimenes definīciju, pabalsta ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē, pabalsta pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai, pabalsta individuālo mācību piederumu iegādei un pabalsta profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai saņemšanas kārtību, kā arī lēmuma pieņemšanas procesu.

Tiek veikta pašvaldības pabalstu noapaļošana līdz veseliem euro.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz budžetu Saistošo noteikumu realizēšanai tiek paredzēti naudas līdzekļi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk - JSLP) 2014.gada budžetā.

2014.gadā pilngadību sasniegušajiem bērniem līdz 24 gadu vecumam no daudzbērnu ģimenēm papildus nepieciešami naudas līdzekļi pabalsta ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē 6816,00 euro (60 bērni x 28,40 euro x 4 mēneši) un pabalstam pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 7740,00 euro (30 bērni X 6 mēneši X 43,00 euro).

Pabalstam pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai pilngadību sasniegušajiem bērniem līdz 24 gadu vecumam 2014.gadā nepieciešams 4800,00 euro (60 bērni x 4 mēneši x 20,00 euro mēnesī vidēji).

Pabalstam ēdināšanas pakalpojuma apmaksas segšanai 20% (divdesmit procentu) apmērā no ēdināšanas pakalpojuma cenas, bet ne vairāk kā 0,28 euro dienā, Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes 4.-6.klases izglītojamajam mācību gadā, kurš norēķiniem par ēdināšanas pakalpojumu izmanto Jelgavas pilsētas skolēna apliecību, paredzēti naudas līdzekļi 2014.gada budžetā par kopēju summu 38281,00 euro. Minēto pabalstu paredzēts piešķirt 1770 (viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit) izglītojamajiem.

Pašvaldības pabalstu noapaļošanai papildus vidēji nepieciešams 1790,00 euro (3580 personu X 0,50 euro vidēji).

Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai jaunas amata vietas.

5. Normatīvā akta ietekme uz sabiedrību Tiks nodrošināta iespēja daudzbērnu ģimenēm, ar pilngadību sasniegušajiem bērniem līdz 24 gadu vecumam, kuri mācās klātienē kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības iestādē un kuru dzīvesvieta deklarēta vienā mājoklī un kuriem ir kopēji izdevumi par uzturu un mājokli saņemt pašvaldības pabalstus.

Tiks paplašināts atbalsts ģimenēm ar bērniem, ieviešot pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksas segšanai 20% (divdesmit procentu) apmērā no ēdināšanas pakalpojuma cenas Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes 4. - 6.klases izglītojamajam mācību gadā, izmantojot Jelgavas pilsētas skolēna apliecību.

6. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās JSLP.

Persona JSLP izdoto administratīvo aktu var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē.

7. Informācija par konsultācijām ar sabiedrības pārstāvjiem Saistošo noteikumu projekts konceptuāli apspriests Jelgavas pilsētas domes Sociālo lietu konsultatīvajā komisijā.
8. Sabiedrības informēšana par normatīvo aktu Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā, portālā www.likumi.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā www.jelgava.lv.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.12-26 "Jelgavas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 14-13Pieņemts: 24.04.2014.Stājas spēkā: 01.07.2014.Zaudē spēku: 01.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 96, 20.05.2014. OP numurs: 2014/96.13
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
266288
01.07.2014
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)