Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.189

Rīgā 2014.gada 8.aprīlī (prot. Nr.20 3.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumos Nr.495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika""

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
2.panta ceturto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2001. gada 27. novembra noteikumos Nr. 495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 174. nr.; 2004, 120. nr.; 2006, 156. nr.; 2010, 188. nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 3. punktā vārdus "kā arī izdod metodiskos norādījumus Latvijas būvnormatīva LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" izpildei";

1.2. izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Direktīvas 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti.";

1.3. izteikt būvnormatīva 1. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Atkāpes no šā būvnormatīva prasībām pieļaujamas gadījumos, kas noteikti citos normatīvajos aktos.";

1.4. aizstāt būvnormatīva 7.1 punktā tekstu "standartu LV EN ISO 6946:2003+A1L" ar tekstu "standartu LVS EN ISO 6946:2009 L "Ēku būvkomponenti un būvelementi. Siltumpretestība un siltumapmaiņas koeficients. Aprēķināšanas metodika"";

1.5. izteikt būvnormatīva 1. tabulu un 10. punktu šādā redakcijā:

"1.tabula

Būvelementa un lineārā termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficientu URN W/(m2 x K) un ψRN W/(m x K) normatīvās vērtības

Nr.
p. k.

Būvelementi

Dzīvojamās mājas, pansionāti, slimnīcas un bērnudārzi

Publiskās ēkas, izņemot pansionātus, slimnīcas un bērnudārzus

Ražošanas ēkas

1. Jumti un pārsegumi, kas saskaras ar āra gaisu

0,15 κ

0,20 κ

0,25 κ

2. Grīdas uz grunts

0,15 κ

0,20 κ

0,30 κ

3. Sienas

0,18 κ

0,20 κ

0,25 κ

4. Logi, durvis un citas stiklotās konstrukcijas:      
4.1. logi, balkona durvis un citas stiklotās konstrukcijas

1,30 κ

1,40 κ

1,60 κ

4.2. ēku ārdurvis

1,80 κ

2,00 κ

2,20 κ

5. Termiskie tilti ψRN

0,10 κ

0,15 κ

0,30 κ

Piezīme. κ - temperatūras faktors.

10. Temperatūras faktoru κ izmanto atsevišķu būvelementu (arī būvelementa starp divām blakus telpām) siltumtehniskajam aprēķinam un aprēķina saskaņā ar formulu (3):

κ = 19/(Θi - Θe), kur (3)

Θi - iekštelpu aprēķina temperatūra (°C), kas izvēlēta atbilstoši ēkas izmantošanai;

Θe - āra gaisa vidējā temperatūra apkures sezonas laikā (°C) atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 003-01 "Būvklimatoloģija" vai temperatūra blakus telpā, ja aprēķinu veic būvelementam, kas atrodas starp divām blakus telpām.

Temperatūras faktora vērtības atkarībā no Θi un Θe ir norādītas šī būvnormatīva pielikuma 8. tabulā.";

1.6. svītrot būvnormatīva 11. un 12. punktu;

1.7. izteikt būvnormatīva 2. tabulu šādā redakcijā:

"2. tabula

Būvelementa un lineārā termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficientu URM W/(m2 x K) un ψRM W/(m x K) maksimālās vērtības

Nr. p. k.

Būvelementi

Dzīvojamās mājas, pansionāti, slimnīcas un bērnudārzi

Publiskās ēkas, izņemot pansionātus, slimnīcas un bērnudārzus

Ražošanas ēkas

1. Jumti un pārsegumi, kas saskaras ar āra gaisu

0,20 κ

0,25 κ

0,35 κ

2. Grīdas uz grunts

0,20 κ

0,25 κ

0,40 κ

3. Sienas

0,23 κ

0,25 κ

0,30 κ

4. Logi, durvis un citas stiklotās konstrukcijas:      
4.1. logi, balkona durvis un citas stiklotās konstrukcijas

1,80 κ

1,80 κ

1,80 κ

4.2. ēku ārdurvis

2,30 κ

2,50 κ

2,70 κ

5. Termiskie tilti ψRN

0,15 κ

0,20 κ

0,35 κ"

1.8. izteikt būvnormatīva 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Temperatūru neapkurināmās blakus telpās nosaka saskaņā ar standartu LVS EN ISO 13789:2013 L "Ēku siltumtehniskās īpašības. Siltuma pārejas un telpu vēdināšanās radītās siltuma apmaiņas koeficients. Aprēķināšanas metodika".";

1.9. izteikt būvnormatīva 18. un 19. punktu šādā redakcijā:

"18. Aprēķina siltuma caurlaidības koeficienta Ui vērtību nosaka:

18.1. sienām, jumtiem un grīdām, kas ir saskarē ar āra gaisu, - saskaņā ar standartu LVS EN ISO 6946:2009 L "Ēku būvkomponenti un būvelementi. Siltumpretestība un siltumapmaiņas koeficients. Aprēķināšanas metodika";

18.2. grīdām, kam nav saskares ar āra gaisu, − saskaņā ar standartu LVS EN ISO 13370:2013 L "Ēku siltumtehniskās īpašības. Siltuma zudumi caur zemi. Aprēķināšanas metodika";

18.3. logiem un durvīm - saskaņā ar standartu LVS EN ISO 10077-1:2009 L "Logu, durvju un slēģu siltumtehniskās īpašības. Siltumcaurlaidības aprēķināšana. 1. daļa: Vispārīgi";

18.4. termiskajiem tiltiem ψj, χk − saskaņā ar standartu LVS EN ISO 10211 L "Termiskie tilti būvkonstrukcijās. Siltuma plūsmas un virsmas temperatūras. Detalizēti aprēķini" vai LVS ISO 14683:2013 L "Termiskie tilti būvkonstrukcijās. Lineārās siltumapmaiņas koeficients. Vienkāršota aprēķināšanas metodika un standartvērtības".

19. Aprēķina siltuma caurlaidības koeficientu Ui rūpnieciski ražotiem būvelementiem reglamentētajā sfērā apliecina atbilstības novērtēšanas procesā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Regulu (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK (turpmāk - regula (ES) Nr. 305/2011).";

1.10. izteikt būvnormatīva 21. punktu un IV nodaļu šādā redakcijā:

"21. Būvelementu aprēķina siltuma caurlaidības koeficienta Ui faktisko vērtību mērījumus veic atbilstoši standartam LVS EN ISO 8990:2007 L "Siltumizolācija. Stacionāru siltumpārvades raksturlielumu noteikšana. Kalibrētas un norobežotas karstās kastes metode".

IV. Ēku gaiscaurlaidība un energoefektivitātes rādītāji

22. Būvelementu gaiscaurlaidība visai ēkai vai tās daļai, izteikta kā gaisa noplūde m3/(m2 × h) un izmērīta ar spiediena starpību 50 Pa (q50), nedrīkst pārsniegt šī būvnormatīva 23.punktā norādītās vērtības."

23. Atkarībā no attiecīgās ēkas ventilēšanas paņēmiena dzīvojamām mājām, pansionātiem, slimnīcām, bērnudārziem un publiskajām ēkām gaiscaurlaidībai ir noteiktas šādas robežvērtības:

23.1. ēkām ar dabīgo ventilāciju (vēdināšanu) − q50 ≤ 3 m3/(m2 × h);

23.2. ēkām ar mehānisko ventilācijas sistēmu − q50 ≤ 2 m3/(m2 × h);

23.3. ēkām ar mehānisko ventilācijas sistēmu, kas aprīkota ar siltuma atguves (gaisa rekuperācijas) ierīcēm − q50 ≤ 1,5 m3/(m2 × h).

23.1 Ražošanas ēkām gaiscaurlaidība (q50) ≤ 4 m3/(m2× h).

24. Ēku gaiscaurlaidību nosaka saskaņā ar standartu LVS EN 13829:2013 L "Ēku termiskā efektivitāte - Ēku gaisa caurlaidības noteikšana - Piespiedu ventilācijas metode". Veicot testu, ēkai ir jābūt sagatavotai atbilstoši minētā standarta B metodei (norobežojošās konstrukcijas testēšana).

24.1 Ēkas energoefektivitātes rādītājus aprēķina saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā.";

1.11. papildināt būvnormatīva 25. punkta pirmo teikumu aiz vārda "būvelements" ar vārdiem "tā savienojumi un montāžas šuves";

1.12. aizstāt būvnormatīva 28. punkta ievaddaļā tekstu "standartā LVS EN ISO 6946:2003+A1 "Ēku daļas un būvkonstrukcijas - Siltumpretestība un siltumvadītspēja - Aprēķina metode"" ar tekstu "standartā LVS EN ISO 6946:2009 L "Ēku būvkomponenti un būvelementi. Siltumpretestība un siltumapmaiņas koeficients. Aprēķināšanas metodika"";

1.13. izteikt būvnormatīva 32. un 33. punktu šādā redakcijā:

"32. Siltumizolācijas materiāla deklarēto siltumvadītspējas koeficientu λD vai deklarēto siltumpretestību RD nosaka saskaņā ar standartu LVS EN ISO 10456+AC:2013 L "Būvmateriāli un būvizstrādājumi. Higrotermiskās īpašības. Projektos lietojamo vērtību tabulas un deklarēto un aprēķina siltumtehnisko vērtību noteikšanas procedūras".

33. Siltumtehnisko vērtību konversiju veic saskaņā ar standartu LVS EN ISO 10456+AC:2013 L "Būvmateriāli un būvizstrādājumi. Higrotermiskās īpašības. Projektos lietojamo vērtību tabulas un deklarēto un aprēķina siltumtehnisko vērtību noteikšanas procedūras".";

1.14. papildināt būvnormatīva 34. punkta pirmo teikumu aiz vārda "būvelementos" ar vārdiem "to savienojumos un montāžas šuvēs";

1.15. aizstāt būvnormatīva 36. punktā tekstu "standartā LVS EN ISO 10456" ar tekstu "standartā LVS EN ISO 10456+AC:2013 "Būvmateriāli un būvizstrādājumi. Higrotermiskās īpašības. Projektos lietojamo vērtību tabulas un deklarēto un aprēķina siltumtehnisko vērtību noteikšanas procedūras"";

1.16. izteikt būvnormatīva 44. punktu šādā redakcijā:

"44. Siltumizolācijas materiāla aprēķina siltumvadītspēju λD W/(m x K), ņemot vērā norobežojošās konstrukcijas reālos darba apstākļus, nosaka saskaņā ar standartu LV EN ISO 6946:2009 L "Ēku būvkomponenti un būvelementi. Siltumpretestība un siltumapmaiņas koeficients. Aprēķināšanas metodika" vai izmantojot formulu (8), iegūtajam rezultātam pieskaitot siltumizolācijas darba apstākļu labojuma koeficientu Δλw saskaņā ar šī būvnormatīva pielikuma 2. tabulu, ja harmonizētā būvizstrādājuma standartā nav noteikts citādi:

λd = λcl + Δλw (8)";

1.17. aizstāt būvnormatīva 50. punktā vārdus un skaitļus "Ministru kabineta 2001. gada 30. aprīļa noteikumiem Nr. 181 "Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā"" ar vārdiem un skaitļiem "regulu (ES) Nr. 305/2011";

1.18. izteikt būvnormatīva 51. punktu šādā redakcijā:

"51. Būvelementa siltuma inerces aprēķins jāveic saskaņā ar standartu LVS EN ISO 13790:2009 L "Ēku energoefektivitāte. Telpu apsildīšanas un dzesēšanas energopatēriņa rēķināšana".";

1.19. svītrot būvnormatīva 52. punktu;

1.20. svītrot būvnormatīva 54. punktā apzīmējumu "D";

1.21. svītrot būvnormatīva VIII nodaļu;

1.22. svītrot būvnormatīva pielikuma 2. tabulas piekto aili "Piemērojamais standarts";

1.23. svītrot būvnormatīva pielikuma 3. tabulas piekto aili "Piemērojamais harmonizētais standarts";

1.24. papildināt būvnormatīva pielikumu ar 8. tabulu šādā redakcijā:

"8. tabula

Temperatūras faktora vērtības

Āra gaisa vidējā temperatūra apkures sezonas laikā, Θe (°C)

Temperatūras faktors atkarībā no iekštelpu aprēķina temperatūras, Θi (° C)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

−2,0

1,90

1,73

1,58

1,46

1,36

1,27

1,19

1,12

1,06

1,00

0,95

0,90

0,86

0,83

0,79

0,76

0,73

0,70

0,68

0,66

0,63

−1,9

1,92

1,74

1,60

1,47

1,37

1,28

1,19

1,12

1,06

1,01

0,95

0,91

0,87

0,83

0,79

0,76

0,73

0,71

0,68

0,66

0,64

−1,8

1,94

1,76

1,61

1,48

1,38

1,28

1,20

1,13

1,07

1,01

0,96

0,91

0,87

0,83

0,80

0,77

0,74

0,71

0,68

0,66

0,64

−1,7

1,96

1,78

1,62

1,50

1,39

1,29

1,21

1,14

1,07

1,02

0,96

0,92

0,88

0,84

0,80

0,77

0,74

0,71

0,69

0,66

0,64

−1,6

1,98

1,79

1,64

1,51

1,40

1,30

1,22

1,14

1,08

1,02

0,97

0,92

0,88

0,84

0,81

0,77

0,74

0,71

0,69

0,66

0,64

−1,5

2,00

1,81

1,65

1,52

1,41

1,31

1,23

1,15

1,09

1,03

0,97

0,93

0,88

0,84

0,81

0,78

0,75

0,72

0,69

0,67

0,64

−1,4

2,02

1,83

1,67

1,53

1,42

1,32

1,23

1,16

1,09

1,03

0,98

0,93

0,89

0,85

0,81

0,78

0,75

0,72

0,69

0,67

0,65

−1,3

2,04

1,84

1,68

1,54

1,43

1,33

1,24

1,17

1,10

1,04

0,98

0,94

0,89

0,85

0,82

0,78

0,75

0,72

0,70

0,67

0,65

−1,2

2,07

1,86

1,70

1,56

1,44

1,34

1,25

1,17

1,10

1,04

0,99

0,94

0,90

0,86

0,82

0,79

0,75

0,73

0,70

0,67

0,65

−1,1

2,09

1,88

1,71

1,57

1,45

1,35

1,26

1,18

1,11

1,05

0,99

0,95

0,90

0,86

0,82

0,79

0,76

0,73

0,70

0,68

0,65

−1,0

2,11

1,90

1,73

1,58

1,46

1,36

1,27

1,19

1,12

1,06

1,00

0,95

0,90

0,86

0,83

0,79

0,76

0,73

0,70

0,68

0,66

−0,9

2,13

1,92

1,74

1,60

1,47

1,37

1,28

1,19

1,12

1,06

1,01

0,95

0,91

0,87

0,83

0,79

0,76

0,73

0,71

0,68

0,66

−0,8

2,16

1,94

1,76

1,61

1,48

1,38

1,28

1,20

1,13

1,07

1,01

0,96

0,91

0,87

0,83

0,80

0,77

0,74

0,71

0,68

0,66

−0,7

2,18

1,96

1,78

1,62

1,50

1,39

1,29

1,21

1,14

1,07

1,02

0,96

0,92

0,88

0,84

0,80

0,77

0,74

0,71

0,69

0,66

−0,6

2,21

1,98

1,79

1,64

1,51

1,40

1,30

1,22

1,14

1,08

1,02

0,97

0,92

0,88

0,84

0,81

0,77

0,74

0,71

0,69

0,66

−0,5

2,24

2,00

1,81

1,65

1,52

1,41

1,31

1,23

1,15

1,09

1,03

0,97

0,93

0,88

0,84

0,81

0,78

0,75

0,72

0,69

0,67

−0,4

2,26

2,02

1,83

1,67

1,53

1,42

1,32

1,23

1,16

1,09

1,03

0,98

0,93

0,89

0,85

0,81

0,78

0,75

0,72

0,69

0,67

−0,3

2,29

2,04

1,84

1,68

1,54

1,43

1,33

1,24

1,17

1,10

1,04

0,98

0,94

0,89

0,85

0,82

0,78

0,75

0,72

0,70

0,67

−0,2

2,32

2,07

1,86

1,70

1,56

1,44

1,34

1,25

1,17

1,10

1,04

0,99

0,94

0,90

0,86

0,82

0,79

0,75

0,73

0,70

0,67

−0,1

2,35

2,09

1,88

1,71

1,57

1,45

1,35

1,26

1,18

1,11

1,05

0,99

0,95

0,90

0,86

0,82

0,79

0,76

0,73

0,70

0,68

0,0

2,38

2,11

1,90

1,73

1,58

1,46

1,36

1,27

1,19

1,12

1,06

1,00

0,95

0,90

0,86

0,83

0,79

0,76

0,73

0,70

0,68

+0,1

2,41

2,13

1,92

1,74

1,60

1,47

1,37

1,28

1,19

1,12

1,06

1,01

0,95

0,91

0,87

0,83

0,79

0,76

0,73

0,71

0,68

+0,2

2,44

2,16

1,94

1,76

1,61

1,48

1,38

1,28

1,20

1,13

1,07

1,01

0,96

0,91

0,87

0,83

0,80

0,77

0,74

0,71

0,68

+0,3

2,47

2,18

1,96

1,78

1,62

1,50

1,39

1,29

1,21

1,14

1,07

1,02

0,96

0,92

0,88

0,84

0,80

0,77

0,74

0,71

0,69

+0,4

2,50

2,21

1,98

1,79

1,64

1,51

1,40

1,30

1,22

1,14

1,08

1,02

0,97

0,92

0,88

0,84

0,81

0,77

0,74

0,71

0,69

+0,5

2,53

2,24

2,00

1,81

1,65

1,52

1,41

1,31

1,23

1,15

1,09

1,03

0,97

0,93

0,88

0,84

0,81

0,78

0,75

0,72

0,69

+0,6

2,57

2,26

2,02

1,83

1,67

1,53

1,42

1,32

1,23

1,16

1,09

1,03

0,98

0,93

0,89

0,85

0,81

0,78

0,75

0,72

0,69

+0,7

2,60

2,29

2,04

1,84

1,68

1,54

1,43

1,33

1,24

1,17

1,10

1,04

0,98

0,94

0,89

0,85

0,82

0,78

0,75

0,72

0,70

+0,8

2,64

2,32

2,07

1,86

1,70

1,56

1,44

1,34

1,25

1,17

1,10

1,04

0,99

0,94

0,90

0,86

0,82

0,79

0,75

0,73

0,70

+0,9

2,68

2,35

2,09

1,88

1,71

1,57

1,45

1,35

1,26

1,18

1,11

1,05

0,99

0,95

0,90

0,86

0,82

0,79

0,76

0,73

0,70

+1,0

2,71

2,38

2,11

1,90

1,73

1,58

1,46

1,36

1,27

1,19

1,12

1,06

1,00

0,95

0,90

0,86

0,83

0,79

0,76

0,73

0,70"

2. Būvprojekti, kuri noteiktā kārtībā akceptēti vai iesniegti akceptam būvvaldē līdz 2014. gada 22. aprīlim un kuru tehniskie risinājumi atbilst attiecīgajā laikposmā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, nav jāpārstrādā atbilstoši šo noteikumu prasībām. Būvprojektus, kuri izstrādāti, pamatojoties uz plānošanas un arhitektūras uzdevumiem, kas izsniegti līdz 2014. gada 22. aprīlim, var nepārstrādāt atbilstoši šo noteikumu prasībām.

3. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 22. aprīlī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumos Nr.495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 189Pieņemts: 08.04.2014.Stājas spēkā: 22.04.2014.Zaudē spēku: 01.07.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 77, 17.04.2014. OP numurs: 2014/77.3
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
265703
22.04.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)