Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5

Jūrmalā 2014.gada 20.februārī (prot. Nr.4, 9.p.)

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.54 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas"

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu
un likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.54 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas" (turpmāk - saistošie noteikumi):

1. Izteikt saistošo noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Programmas apguve bērnam tiek nodrošināta tikai vienā izglītības iestādē. Vecāki ar izglītības iestādes vadītāju slēdz līgumu (2.pielikums) par bērna izglītošanu un aprūpi izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu."

2. Izteikt saistošo noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Iesniedzot pieteikumu reģistrācijai, bērna likumīgais pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu un aizpilda pieteikuma veidlapu (saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu). Pieteikumā var norādīt ne vairāk kā divas izglītības iestādes."

3. Izteikt saistošo noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Izglītības iestādes vadītājs seko bērnu reģistram un no 1.maija līdz 31.maijam rakstiski informē bērna likumīgo pārstāvi par iespēju uzņemt bērnu izglītības iestādē vai par atteikumu uzņemt bērnu izglītības iestādē."

4. Izteikt saistošo noteikumu 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Tiesības tikt uzņemtam izglītības iestādē ārpus kārtas, izņemot šo saistošo noteikumu 9.2.apakšpunktā minētajā reģistrā reģistrētās personas, ir:".

5. Saistošo noteikumu 17.2.apakšpunktā svītrot vārdus "uzrādot dzimšanas apliecību oriģinālus".

6. Izteikt saistošo noteikumu 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Bērnus, kurus nevar nodrošināt ar vietu izglītības iestādē līdz 1.septembrim, Izglītības nodaļas darbinieks pārreģistrē uz nākamo gadu reģistrācijas pieteikumu iesniegšanas secībā vai piedāvā vietu citā bērna deklarētajai dzīvesvietai tuvākajā pašvaldības izglītības iestādē."

7. Papildināt saistošos noteikumus ar 18.1punktu šādā redakcijā:

"18.1 Ja bērna likumīgais pārstāvis pirmsskolas izglītības pakalpojumu bērnam izvēlas saņemt privātajā izglītības iestādē un pretendē uz pašvaldības atbalstu, tad Izglītības nodaļai ir tiesības piedāvāt vietu pašvaldības izglītības iestādē, kas ir tuvāk bērna deklarētajai dzīvesvietai, nekā bērna likumīgā pārstāvja izvēlētā privātā izglītības iestāde."

8. Izteikt saistošo noteikumu 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Pamatojoties uz bērna likumīgā pārstāvja iesniegumu, bērnam ir tiesības neapmeklēt izglītības iestādi laika posmā, kas nav īsāks par vienu kalendāro gadu, saglabājot vietu. Šajā gadījumā izglītības iestādes vadītājs rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 16.punktu. Ja laika posms ir īsāks par vienu gadu, tad bērna likumīgais pārstāvis drīkst izmantot šādu iespēju vienu reizi kalendārā gada laikā."

9. Izteikt saistošo noteikumu 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Iestādes vadītājam ir pienākums atskaitīt bērnu (izņemot obligātās izglītības vecuma bērnu) no izglītības iestādes šādos gadījumos:".

10. Saistošo noteikumu 3., 7., 8., 9.1., 9.2., 11., 14., 16., 17.5., 17.6., 20.2. un 21.punktā vārdu "vecāki" aizstāt ar vārdiem "bērna likumīgais pārstāvis" attiecīgajā locījumā.

11. Saistošos noteikumus papildināt ar 2.pielikumu, saskaņā ar šo saistošo noteikumu pielikumu.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

 

 

Pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2014.gada 20.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.5
(prot. Nr.4, 9.p.)

LĪGUMS
Par bērna izglītošanu un aprūpi izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Jūrmalā

20____.gada "____"___________________

Nr. _________________

Jūrmalas pilsētas pašvaldības, turpmāk - Pašvaldība, pirmsskolas izglītības iestāde "____________________________", reģ.Nr. ______________________________, adrese: ____________________________________, Jūrmalā, LV-_________, turpmāk - Iestāde, tās vadītājas ____________________________ personā, kura darbojas saskaņā ar Nolikumu, no vienas puses, un

 

,

 

, turpmāk - Vecāks,

(bērna likumīgā pārstāvja vārds, uzvārds)

 

(personas kods)

 

pases Nr.   , izdota:   ,

deklarētās/faktiskās dzīvesvietas adrese:   ,

no otras puses,

kopā saukti - Puses, noslēdz sekojoša satura līgumu (turpmāk - Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Iestāde nodrošina bērna   ,
 

(bērna vārds, uzvārds)

 

personas kods _______________________________________________ (turpmāk - Bērns), deklarētas dzīves vietas adrese __________________________________________________________________________________________________, sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, veicinot Bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot Bērna attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālā un sabiedriskā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.

2. Pušu pienākumi un tiesības

2.1. Iestāde nodrošina Bērna izglītošanu un aprūpi atbilstoši Iestādes nolikumam, Iestādes iekšējās kārtības noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, ar kuriem Iestāde iepazīstina Vecāku pirms Līguma noslēgšanas.

2.2. Iestāde nodrošina Bērna sagatavošanu pamatizglītības ieguvei pēc izglītības programmas:

izglītības programmas kods  

.

 

2.3. Vecākam ir tiesības piedalīties mācību satura pilnveidē un Iestādes pašpārvaldē, sniegt un saņemt no Iestādes informāciju par Bērna audzināšanas un izglītošanas jautājumiem, kā arī īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības Bērna izglītošanas nodrošināšanā.

2.4. Vecākam ir pienākums:

2.4.1. savlaicīgi veikt samaksu par Bērna ēdināšanu Iestādē atbilstoši Līguma 3.punktā noteiktajam;

2.4.2. ievērot Iestādes iekšējās kārtības noteikumus.

3. Norēķinu kārtība un termiņi

3.1. Maksa par Bērna ēdināšanu Iestādē tiek aprēķināta, pamatojoties uz Pašvaldības domes lēmumu, kas nosaka bērnu ēdināšanas Iestādē maksas apmēru par 1 (vienu) dienu.

3.2. Vecāks veic samaksu par Bērna ēdināšanu Iestādē, pamatojoties uz Iestādes izsniegto rēķinu līdz kārtējā mēneša 25. datumam par pašreizējo mēnesi, iemaksājot naudu norādītajā Iestādes norēķinu kontā.

3.3. Ja Vecāks maksājumu par Bērna ēdināšanu Iestādē noteiktajā apmērā vai arī citus ar Pašvaldības lēmumu noteiktus maksājumus veic vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc Iestādes rēķinā noteiktā termiņa, Pašvaldība un Iestāde ir tiesīgas izpaust trešajām personām informāciju par Vecāku pieļautajiem maksājumu kavējumiem, lai aizsargātu Iestādes intereses, tai skaitā, veikt nepieciešamās darbības Vecāka parāda piedziņai.

3.4. Vecāks maksu par Bērna ēdināšanu Iestādē neveic, ja:

3.4.1. Bērns Iestādē apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu, ko finansē no valsts budžeta mērķdotācijas;

3.4.2. Bērns atbilst kādai no kategorijām, kurām piešķirams pilnīgs vai daļējs maksas par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu atvieglojums atbilstoši Pašvaldības saistošajiem noteikumiem par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Pašvaldības izglītības iestādēs.

4. Līguma darbības termiņš

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

4.2. Līgums noslēgts uz pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas laiku.

5. Strīdu izšķiršanas kārtība

5.1. Visus strīdus, kas rodas starp Pusēm Līguma darbības laikā, Puses izšķir pārrunu ceļā. Ja Puses nespēj panākt vienošanos, strīdus izšķir Pašvaldība vai tiesa atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

5.2. Attiecībās un prasījumos, kas starp Pusēm var rasties Līguma izpildes gaitā, bet, kas Līgumā nav atrunāti, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem, kas nosaka šādas attiecības vai pieprasījumus.

6. Citi noteikumi

6.1. Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas Puses.

6.2. Puses piekrīt, ja kādai no Pusēm Līguma ietvaros izveidosies parāda saistības pret otru Pusi, tad kreditora Puse būs tiesīga bez saskaņošanas ar debitora Pusi veikt debitora Puses personas datu apstrādi (nodot parāda piedziņu vai savas saistības jebkurai parādu piedziņas firmai, kā arī vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt, izpaust, bloķēt vai dzēst personas datus).

6.3. Parakstot Līgumu, Vecāks apliecina, ka Līguma nosacījumi Vecākiem ir saprotami un pieņemami un ka Vecāks ir iepazīstināts ar Iestādes nolikumu un Iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, un Vecāks apņemas tos ievērot.

6.4. Līgums sagatavots uz 2 (divām) lapaspusēm, 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, viens Līguma eksemplārs glabājas Iestādē, viens Līguma eksemplārs - pie Vecāka. Abiem Līgumiem vienāds juridiskais spēks.

7. Pušu rekvizīti

Iestāde   Bērna likumīgais pārstāvis
Nosaukums    
Reģ. Nr.   Pers.kods
Adrese   Adrese
Tālr.   Tālr.
     
Paraksts   Paraksts

 

 

Paskaidrojuma raksts
Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.5 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.54 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas""

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Aktualizēt un precizēt bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību pirmsskolas izglītības programmas apguvei.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu 1. un 4.punkts paredz samazināt iesniedzamo dokumentu veidus.

2. un 8.punkts precizē bērna likumīgā pārstāvja informēšanas kartība par bērna uzņemšanu izglītības iestādē.

3.punktā precizēta 2.pakāpes reģistrā reģistrēto bērnu uzņemšanas kārtība.

5.punkts precizēts atbilstoši Izglītības likuma 17.panta pirmajai daļai.

6.punkts paredz iekļaut saistošajos noteikumos papildu punktu saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1523 "Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei" 10.punktu.

7.punkts paredz precizēt un papildināt sasitošos noteikumus ar mērķi samazināt rindas uz pašvaldības izglītības iestādēm.

Saistošie noteikumi papildināti ar pielikumu - līgumu par bērna izglītošanu un aprūpi izglītības iestādē.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Grozījumi neatstās ietekmi uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Sakārtojot bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmas apguvei, tiktu mazinātas rindas uz pašvaldības izglītības iestādēm, kas veicinās bērnu vecāku atgriešanos darba tirgū.

Grozījumi neatstās ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Jūrmalas domes Izglītības nodaļa un Centralizētā grāmatvedība. Saistošie noteikumi tiks izskatīti Izglītības jautājumu komitejā, Jūrmalas domes sēdē un publicēti Jūrmalas pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī ievietoti pašvaldības mājaslapā www.jurmala.lv sadaļā "Izglītība".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav nepieciešams.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.54 "Pirmsskolas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 5Pieņemts: 20.02.2014.Stājas spēkā: 08.04.2014.Zaudē spēku: 22.11.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 69, 07.04.2014. OP numurs: 2014/69.16
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
265485
08.04.2014
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)