Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.196

Valmierā 2013.gada 19.decembrī
Inženierkomunikāciju un transportbūvju aizsardzība Valmieras pilsētā
Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
19.12.2013. lēmumu Nr.503 (prot. Nr.16, 12.§)

Precizēti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
27.03.2014. lēmumu Nr.91 (prot. Nr.5, 4.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 9. un 11.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā saskaņojami un veicami darbi Valmieras pilsētas pašvaldības ielu sarkano līniju, transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonu robežās, ja tie saistīti ar transportbūvju un inženierkomunikāciju izbūvi, rekonstrukciju vai remontu, veicot ielu seguma uzlaušanu, zemes darbus un ielu konstrukcijas atjaunošanu pēc inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas vai remonta.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. Avārija – iepriekš neplānoti inženierkomunikāciju bojājumi, kas var izsaukt cilvēku nelaimes gadījumus vai materiālus zaudējumus.

2.2. Avārijas darbi – darbi, kas tiek veikti, lai novērstu avāriju.

2.3. Darbu atļauja (turpmāk – Atļauja) – Noteikumos noteiktā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt rakšanas vai cita veida darbus konkrētā vietā un laikā

2.4. Defektu akts – dokuments par avārijas vai ekspluatācijas laikā konstatētajiem būves bojājumiem, un, kuru paraksta attiecīgo dienestu atbildīgās personas.

2.5. Izpildītājs – fiziskā vai juridiskā persona, kura veic rakšanas darbus.

2.6. Izpildshēma – izbūvētu ārējo pazemes inženiertīklu plāns, kas izpildīts digitālā formā ar datorprogrammu "Microstation" vai "AutoCAD" savienojumu failu veidā (*.dgn; *.dwg; *.dxf formātā) vai uz digitālā veidā sagatavota topogrāfiskā plāna, kas saskaņots ar inženierkomunikāciju organizācijām un pašvaldības nozīmētu mērniecības uzņēmumu, uzrādot horizontālās piesaistes un vertikālās atzīmes.

2.7. Pasūtītājs – nekustamā īpašuma vai komunikāciju īpašnieks, nomnieks, lietotājs vai to pilnvarota persona, kuru uzdevumā izpildītājs veic būvdarbus.

2.8. Rakšanas darbi – darbi, kas saistīti ar zemes rakšanu dziļāk par 30 cm, bet ielu sarkano līniju robežās jebkurā dziļumā.

3. Noteikumi paredzēti, lai saglabātu un aizsargātu transportbūvju un inženierkomunikāciju tīklus, brauktuves, ietves, zālājus un apstādījumus Valmieras pilsētā un veicinātu darbu izpildi iespējami īsākos termiņos, kā arī nosaka darbu veikšanas atļaujas (turpmāk – Atļauja) saņemšanas kārtību.

4. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kas projektē, būvē, remontē un ekspluatē pazemes inženierkomunikācijas vai veic rakšanas darbus Valmieras pilsētas administratīvās teritorijas robežās.

5. Aizliegts veikt rakšanas darbus, komunikāciju pieslēgšanu ar beztranšejas metodi un ielas elementu aizņemšanu, nožogošanu bez Atļaujas saņemšanas:

5.1. ielu sarkano līniju robežās,

5.2. transportbūvju, inženierkomunikāciju un citu objektu ekspluatācijas un drošības aizsargjoslās,

5.3. Valmieras pilsētas pašvaldības īpašumā esošos objektos (spēļu laukumos, parkos, autostāvvietās un tml.) vai pašvaldībai piekritīgās teritorijās.

6. Fiziskām un juridiskām personām nav atļauts veikt rakšanas darbus sev nepiederošā zemesgabalā bez zemes īpašnieka rakstiska saskaņojuma.

7. Zemes īpašnieks darbus var veikt bez Atļaujas, ja darbu izpildītāju rīcībā ir aktuāla topogrāfiskā informācija ar rakstiskiem komunikāciju turētāja saskaņojumiem par komunikāciju neesamību un rakšanas darbi nenotiek 5.punktā minētajās vietās.

8. Rakšanas darbu veikšana pēc jauna asfaltbetona seguma uzklāšanas aizliegta:

8.1. ielas braucamajā daļā - piecus gadus pēc seguma uzklāšanas,

8.2. uz ietvēm - piecus gadus pēc seguma uzklāšanas.

9. Noteikumu 8.punkts netiek attiecināts uz avārijas darbiem.

10. Ja rakšanas darbi tiek saistīti ar transporta kustības izmaiņām (satiksme tiek pārtraukta, novirzīta pa citu maršrutu), tad izpildītājam jāizstrādā "Ceļu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu uzstādīšanas shēma" un jāiesniedz apstiprināšanai Valmieras pilsētas pašvaldības Satiksmes drošības komisijai, kas notiek katra mēneša trešajā otrdienā.

II. Atļaujas saņemšanas kārtība

11. Atļaujas saņemšanai Valmieras pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde" (turpmāk – Pārvalde) jāiesniedz šādi dokumenti:

11.1. pieteikums rakšanas vai cita veida darbu veikšanai ar nepieciešamajiem saskaņojumiem,

11.2. darbu zīmējums vai projekts uz aktualizēta topogrāfiskā plāna, kas ienests pilsētas digitālajā kartē, un uz kura ir attēlotas īpašuma robežas, kas saskaņots vai akceptēts ar visām ieinteresētajām organizācijām, īpašniekiem un akceptēts Valmieras pilsētas Būvvaldē;

11.3. līguma kopija (uzrādot oriģinālu) par seguma atjaunošanas darbu veikšanu, ja tos neveic pats izpildītājs,

11.4. ja nepieciešams – saskaņota rakšanas darba vietas satiksmes organizācijas shēma,

11.5. avārijas gadījumā – defektu akts,

11.6. aizsargjoslu pārklāšanās gadījumos – īpašnieku vai tiesisko valdītāju vienošanās par ekspluatācijas un remontu darbu veikšanu objekta kopīgajos aizsargjoslu iecirkņos.

12. Pārvalde, ņemot vērā konkrēto darbu veikšanas projektu un apstākļus, nosaka rakšanas vai citu darbu termiņus un prasības, kas tiek ierakstīti Atļaujā. Ja izpildītājs nevar iekļauties Atļaujā norādītajā termiņā, Atļauja ne vēlāk kā trīs dienas pirms termiņa beigām jāpagarina.

13. Atļauja vai motivēts atteikums tiek izsniegts piecu darba dienu laikā.

14. Par darbu veikšanu bez Atļaujas saņemšanas tiek piemērots administratīvais sods.

15. Darbu veikšana bez Atļaujas saņemšanas, darbu veicēju neatbrīvo no pienākuma veikt seguma atjaunošanas darbus atbilstoši šo noteikumu prasībām.

16. Ja darbu veicējs neievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības, Pārvaldei ir tiesības rakšanas darbus pārtraukt vai anulēt rakšanas darbu atļauju.

III. Darbu veikšanas kārtība

17. Personai, kura ir atbildīga par darbu izpildi vai viņa aizvietotājam, darbu veikšanas laikā jāuzturas objektā. Objektā jābūt Atļaujai un ar to saistītai dokumentācijai.

18. Pirms darbu uzsākšanas izpildītājs uzaicina komunikāciju īpašniekus vai to pilnvarotas personas, lai noteiktu inženierkomunikāciju izvietojumu un vienotos par pasākumiem to saglabāšanā. Par uzrādīto inženierkomunikāciju saglabāšanu atbildīga ir persona, kurai ir izsniegta Atļauja.

19. Veicot rakšanas darbus izpildītājam jāievēro šādi noteikumi:

19.1. atkarībā no komunikāciju izmēra, tranšejas dziļuma un grunts apstākļiem, tranšejas platumam jābūt minimālam,

19.2. asfaltbetona segumu atļauts uzlauzt, tranšejas virskārtu sagriežot ar asfalta griezējiem,

19.3. tranšejas un būvbedres jāaizber ar tīru grunti (ziemā ar atlaidinātu grunti), pa slāņiem līdz 0,3 metriem biezumā. Katrs slānis rūpīgi jāsablīvē,

19.4. ūdeni no būvbedrēm, tranšejām un šahtām atļauts nosūknēt lietus ūdens novadīšanas sistēmā ar noteikumu, ja pie notekas ierīko smilšu un atkritumu savācēju,

19.5. aizliegts sūknēt ūdeni tieši uz brauktuves, ietves, pievedceļa, laukuma, pagalmā vai zaļajā zonā,

19.6. aizliegts apbērt ar zemi virszemes komunikācijas, to atrašanās zīmes, ģeodēziskos punktus, aku vākus, gūlijas, sadales skapjus, kokus, krūmus, apstādījumus u.c.,

19.7. pēc tranšeju un būvbedru aizbēršanas liekā grunts un būvmateriāli no darba vietas jāaizvāc 24 stundu laikā,

19.8. aizbērtā tranšeja līdz ielas seguma un ietvju atjaunošanai jāuztur satiksmei un gājējiem drošā stāvoklī.

20. Veicot rakšanas darbus inženierkomunikāciju aizsargjoslās, izpildītājam pirms tranšejas aizbēršanas jāsaņem inženierkomunikāciju turētāja pārstāvja rakstiska piekrišana tranšejas aizbēršanai.

21. Aizliegts transportlīdzekļiem u.c. tehnikai piegružot Valmieras pilsētas ielas, izbraucot no rakšanas darbu vietas. Piegružotās brauktuves jāsakopj par uzņēmēja līdzekļiem.

IV. Avārijas darbi

22. Avārijas darbus organizē juridiskās personas, kuru īpašumā vai pārvaldīšanā ir pazemes inženierkomunikācijas.

23. Avārijas likvidēšanas darbi jāuzsāk nekavējoties pēc avārijas signāla saņemšanas. Tos veic pirms rakšanas darbu Atļaujas saņemšanas un maksimāli īsākā laikā. Avārijas defektu akti jāiesniedz Pārvaldē 24 stundu laikā pēc avārijas konstatēšanas, bet izejamās un svētku dienās - nākamajā darba dienā. Pēc defektu akta un pārējo dokumentu saņemšanas, Pārvalde izsniedz Atļauju darbu veikšanai.

24. Pēc avārijas darbu pabeigšanas tranšejas un būvbedres nekavējoties jāaizber un jāatjauno ielas segums, ievērojot šo noteikumu un normatīvo aktu prasības.

25. Aizliegts veikt jaunu inženierkomunikāciju būvniecību vai plānoto remontu, pamatojoties uz avārijas seku likvidēšanu.

V. Izpildshēmas un to sagatavošanas kārtība

26. Inženierkomunikāciju izbūves gaitā izpildītājs pirms tranšejas aizbēršanas komunikācijas digitāli uzmēra un sagatavo izpildshēmu. Izpildshēmu saskaņo ar attiecīgo komunikāciju īpašnieku vai tā pārstāvi.

27. Pēc izpildshēmas nodošanas Pārvaldei, tiek izdarīta atzīme Atļaujā par darbu izpildi un izpildshēmu nodošanu.

VI. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

28. Par noteikumos noteikto prasību pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu fiziskām personām līdz EUR 100, bet juridiskām personām līdz EUR 250.

29. Sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu par administratīvajiem pārkāpumiem ir tiesīgas Valmieras pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas.

30. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata Valmieras pilsētas pašvaldības Administratīvā komisija.

VII. Noslēguma jautājums

31. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis
Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 19.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.196 "Inženierkomunikāciju un transportbūvju aizsardzība Valmieras pilsētā"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsLikuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 9. un 11.punktā noteiktas pašvaldības tiesības izdot saistošos noteikumus par pārkāpumiem, kas nav noteikti likumos un Ministru kabineta noteikumos.

Saistošie noteikumi "Inženierkomunikāciju un transportbūvju aizsardzība Valmieras pilsētā" izdoti ar mērķi Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā aizsargāt inženierkomunikācijas un transportbūves, veicot ielu seguma uzlaušanu, zemes darbus un ielu konstrukcijas atjaunošanu pēc inženierkomunikāciju, izbūves, rekonstrukcijas vai remonta.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi "Inženierkomunikāciju un transportbūvju aizsardzība Valmieras pilsētā" nosaka kārtību, kādā saskaņojami un veicami darbi Valmieras pilsētas pašvaldības ielu sarkano līniju, transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonu robežās, ja tie saistīti ar transportbūvju un inženierkomunikāciju izbūvi, rekonstrukciju vai remontu, veicot ielu seguma uzlaušanu, zemes darbus un ielu konstrukcijas atjaunošanu pēc inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas vai remonta.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuTiešas ietekmes nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāTiešas ietekmes nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPersona jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Valmieras pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Inženierkomunikāciju un transportbūvju aizsardzība Valmieras pilsētā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valmieras pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 196Pieņemts: 19.12.2013.Stājas spēkā: 08.04.2014.Zaudē spēku: 12.07.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 69, 07.04.2014. OP numurs: 2014/69.20
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
265465
08.04.2014
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)