Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.50

Rīgā 2014.gada 26.martā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr.11 4.p.)
Normatīvie noteikumi par naudas tirgus fonda nosaukuma izmantošanu
Izdoti saskaņā ar Ieguldījumu
pārvaldes sabiedrību likuma
22. panta septīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Normatīvie noteikumi par naudas tirgus fonda nosaukuma izmantošanu" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka kritērijus vārdu "naudas tirgus fonds" vai to saīsinājuma "NTF" izmantošanai ieguldījumu fonda nosaukumā vai reklāmā.

2. Noteikumi ir saistoši ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kas pārvalda ieguldījumu fondu, kura nosaukumā vai reklāmā tiek lietoti vārdi "naudas tirgus fonds" vai to saīsinājums "NTF", kā arī citās dalībvalstīs reģistrētām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kas pārvalda ieguldījumu fondu, kura apliecības vai tām pielīdzināmi vērtspapīri tiek izplatīti Latvijas Republikā un kura nosaukumā vai reklāmā tiek lietoti vārdi "naudas tirgus fonds" vai to saīsinājums "NTF" vai tulkojums atbilstoši šo noteikumu pielikumā pievienotajam sarakstam.

3. Ja ieguldījumu fonda darbība neatbilst šo noteikumu prasībām, tad tā nosaukumā vai reklāmā ir aizliegts lietot vārdus "naudas tirgus fonds" vai to saīsinājumu "NTF".

4. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:

4.1. vidēji svērtais dzēšanas termiņš (Weighted Average Maturity) jeb VSDT – ieguldījumu fonda portfelī esošo vērtspapīru vidēji svērtais atlikušais termiņš līdz to pamatsummas atmaksai, neņemot vērā vērtspapīru pamatsummas atmaksas termiņstruktūru. Aprēķinot VSDT, pieņem, ka vērtspapīru ar mainīgu procentu likmi dzēšanas termiņš ir vienāds ar atlikušo laika periodu līdz šo vērtspapīru procentu likmes maiņai, nevis ar atlikušo laika periodu līdz šo vērtspapīru pamatsummas atmaksai. Vidēji svērto dzēšanas termiņu aprēķina pēc šādas formulas:

kur:

Pi – finanšu instrumenta "i" pamatsumma,

ti – laika periods (dienās) līdz finanšu instrumenta "i" pamatsummas atmaksai;

4.2. vidēji svērtais atlikušais termiņš līdz dzēšanai (Weighted Average Life) jeb VSATD – ieguldījumu fonda portfelī esošo vērtspapīru vidēji svērtais atlikušais termiņš līdz to pamatsummas atmaksai, ņemot vērā vērtspapīru pamatsummas atmaksas termiņstruktūru. Atšķirībā no VSDT aprēķina, aprēķinot VSATD, neņem vērā atlikušo laika periodu līdz šo vērtspapīru procentu likmes maiņai. VSATD lieto kredītriska un likviditātes riska pārvaldīšanai. Vidēji svērto atlikušo termiņu līdz dzēšanai aprēķina pēc šādas formulas:

kur:

Pi – vērtspapīra "i" pamatsumma,

St – vērtspapīra "i" pamatsummas dzēšanas summa datumā "t",

Lt – laika periods (dienās) līdz vērtspapīra "i" pamatsummas dzēšanai datumā "t",

t – vērtspapīra "i" pamatsummas dzēšanas kārtējais datums;

4.3. konstantas neto aktīvu vērtības naudas tirgus fonds – ieguldījumu fonds, kura mērķis ir uzturēt nemainīgu (konstantu) fonda daļas vērtību un uz fonda daļas vērtības pieauguma rēķina veikt fonda ieguldītājiem izmaksas vai piešķirt jaunas ieguldījumu fonda apliecības. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai konstantas neto aktīvu vērtības naudas tirgu fonda reklāmā, prospektā un fonda nolikumā ir pienākums norādīt, ka konstanta neto aktīvu vērtība netiek garantēta;

4.4. mainīgas neto aktīvu vērtības naudas tirgus fonds – ieguldījumu fonds, kura mērķis nav uzturēt nemainīgu (konstantu) fonda daļas vērtību, bet nodrošināt fonda daļas vērtības pieaugumu;

4.5. augstas kvalitātes kotēts naudas tirgus instruments – naudas tirgus instruments, kuram starptautiski atzīta kredītreitingu aģentūra ir piešķīrusi vienu no diviem iespējami augstākajiem īstermiņa kredītreitingiem;

4.6. augstas kvalitātes nekotēts naudas tirgus instruments – naudas tirgus instruments, kura kvalitāte atbilst augstas kvalitātes kotēta naudas tirgus instrumenta kvalitātei. Augstas kvalitātes nekotēta naudas tirgus instrumenta kvalitāti nosaka ieguldījumu pārvaldes sabiedrība atbilstoši savai iekšējā reitinga noteikšanas kārtībai;

4.7. iespējas līgumi (options) − atvasinātie finanšu instrumenti, kuri iespējas līguma pārdevējam rada saistības un iespējas līguma pircējam dod tiesības (bet nerada saistības) nopirkt (call option) vai pārdot (put option) līgumā noteiktu bāzes aktīvu daudzumu par noteiktu cenu jebkurā datumā no līguma noslēgšanas datuma līdz līguma izpildes datumam (American option) vai tieši līguma izpildes datumā (European option);

4.8. strukturēts finanšu instruments − finanšu instruments, kura ienesīgums ir atkarīgs no tādu aktīvu kopuma tirgus vērtības vai ienesīguma izmaiņām, kuros ieguldījums nav veikts tiešā veidā;

4.9. pārējo šajos noteikumos nedefinēto terminu lietojums atbilst Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma terminu lietojumam.

5. Naudas tirgus fondus pēc veida iedala īstermiņa naudas tirgus fondos un naudas tirgus fondos. Naudas tirgus fonda prospektā un ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā ir jānorāda atbilstošais naudas tirgus fonda veids.

II. Īstermiņa naudas tirgus fonds

6. Īstermiņa naudas tirgus fonds atbilst šādiem kritērijiem:

6.1. fonda ieguldījumu politikas mērķis ir saglabāt fonda aktīvu vērtību un nodrošināt tās pieaugumu atbilstoši naudas tirgus tendencēm;

6.2. fonda ieguldījumu portfelī ir naudas tirgus instrumenti vai termiņnoguldījumi kredītiestādēs;

6.3. izvēloties naudas tirgus instrumentus, tiek ņemts vērā to kredītreitings, veids un likviditāte;

6.4. izvēloties strukturētos finanšu instrumentus, tiek ņemts vērā arī to darījumu partnera risks un operacionālais risks;

6.5. fonda ieguldījumi tiek veikti finanšu instrumentos, kuru atlikušais dzēšanas termiņš ir vienāds ar vai mazāks par 397 dienām;

6.6. fonda neto aktīvu vērtības un daļas vērtības aprēķināšana, ieguldījumu apliecību pārdošana un atpakaļpirkšana tiek nodrošināta katru darba dienu;

6.7. fonda ieguldījumu portfeļa VSDT ir vienāds ar vai mazāks par 60 dienām;

6.8. fonda ieguldījumu portfeļa VSATD ir vienāds ar vai mazāks par 120 dienām.

7. Finanšu instrumentu, t.sk. strukturēto finanšu instrumentu, VSATD aprēķinā lieto atlikušo termiņu līdz finanšu instrumenta dzēšanas datumam. Ja finanšu instrumentā ir ietverts iespējas līgums, tad var lietot iespējas līgumā noteikto izpildes datumu, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

7.1. ieguldījumu pārvaldes sabiedrība var bez ierobežojumiem realizēt iespējas līgumā noteiktās tiesības pārdot finanšu instrumentu (bāzes aktīvu) par noteikto cenu līguma izpildes datumā;

7.2. iespējas līgumā noteiktā cena būtiski neatšķiras no bāzes aktīva sagaidāmās tirgus vērtības iespējas līguma izpildes datumā;

7.3. saskaņā ar ieguldījumu fonda ieguldījumu politikas ietvaros īstenoto ieguldījumu stratēģiju pastāv augsta iespējamība, ka ieguldījumu pārvaldes sabiedrība realizēs iespējas līgumā noteiktās tiesības pārdot finanšu instrumentu (bāzes aktīvu) par noteikto cenu nākamajā līguma izpildes datumā.

8. Finanšu instrumentu VSATD un VSDT aprēķinā ņem vērā finanšu instrumentos ietvertos atvasinātos finanšu instrumentus.

9. Īstermiņa naudas tirgus fonda līdzekļus nedrīkst ieguldīt akcijās arī netiešā veidā, piemēram, atvasinātajos finanšu instrumentos, kuru bāzes aktīvs ir akcijas. Valūtas darījumu atvasinātie finanšu instrumenti var tikt izmantoti vienīgi valūtas riska darījumu samazināšanai. Ieguldījumus finanšu instrumentos, kuru valūta neatbilst īstermiņa naudas tirgus fonda valūtai, drīkst veikt, ja tiek pilnībā ierobežots risks, kas izriet no ieguldījuma valūtas kursa svārstībām.

10. Īstermiņa naudas tirgus fonda līdzekļus drīkst ieguldīt tikai tādos ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopējo ieguldījumu uzņēmumos, kuri ir īstermiņa naudas tirgus fondi šo noteikumu izpratnē.

11. Īstermiņa naudas tirgus fonda prospektā un ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā norāda, vai fonds ir konstantas neto aktīvu vērtības īstermiņa naudas tirgus fonds vai mainīgas neto aktīvu vērtības īstermiņa naudas tirgus fonds.

12. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai ir pienākums izvērtēt naudas tirgus instrumentu kvalitāti, ņemot vērā to likviditāti, kredītreitingu un aktīvu veidu. Lai veiktu šo atbilstības izvērtēšanu, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība ievēro Komisijas 17.10.2013. normatīvo noteikumu Nr. 228 "Normatīvie noteikumi par prasībām ieguldījumu fondu ieguldījumu objektiem, darījumiem un noteiktas darbības veida fondiem" 19. un 20. punktā noteiktās prasības. Naudas tirgus instrumentam ir jābūt augstas kvalitātes kotētam naudas tirgus instrumentam vai augstas kvalitātes nekotētam naudas tirgus instrumentam. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība veic naudas tirgus instrumenta kredītreitinga monitoringu ne retāk kā reizi nedēļā. Ja naudas tirgus instrumenta kredītreitings vairs neatbilst šo noteikumu prasībām, tad ieguldījumu pārvaldes sabiedrība veic atbilstošus pasākumus, ievērojot fonda ieguldītāju intereses.

(Grozīts ar FKTK 15.05.2014. noteikumiem Nr.91)

13. Strukturēto finanšu instrumentu padziļinātajā izpētē iekļauj apskatu par šiem finanšu instrumentiem piemītošajiem riskiem, t.sk. informāciju par strukturēto finanšu instrumentu bāzes aktīviem, saistītajiem uzņēmumiem, trešajām personām un to ietekmi, kā arī tiesisko regulējumu. Izvērtējot strukturēto finanšu instrumentu kvalitāti, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība ņem vērā Starptautiskās Vērtspapīru komisiju organizācijas 29.07.2009. publicēto rekomendāciju par pārvaldītāju labo praksi, veicot ieguldījumu strukturētajos finanšu instrumentos padziļināto izpēti ("Good practices in relation to investment managers’ due diligence when investing in structured finance instruments"), saite uz minēto dokumentu: http://www.iosco.org/library/ pubdocs/pdf/IOSCOPD300.pdf). Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība izstrādā attiecīgu strukturēto finanšu instrumentu padziļinātās izpētes procedūru.

III. Naudas tirgus fonds

14. Naudas tirgus fonds atbilst šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.6., 7., 8., 9., 12. un 13. punkta prasībām un šādiem kritērijiem:

14.1. ja tiek ieguldīts naudas tirgus instrumentos, kuriem ir piešķirts investīciju līmeņa reitings un kurus ir emitējusi vai garantējusi dalībvalsts vai dalībvalsts pašvaldība, vai dalībvalsts centrālā banka, Eiropas Savienība, Eiropas Centrālā banka vai Eiropas Investīciju banka, tad nav jāņem vērā to kredītreitings un likviditāte;

14.2. fonds ir mainīgas neto aktīvu vērtības naudas tirgus fonds;

14.3. fonda ieguldījumi tiek veikti finanšu instrumentos, kuru atlikušais dzēšanas termiņš ir vienāds ar vai mazāks par diviem gadiem un atlikušais termiņš līdz nākamajam procentu likmes pārskatīšanas datumam ir vienāds ar vai mazāks par 397 dienām;

14.4. fonda ieguldījumu portfeļa VSDT ir vienāds ar vai mazāks par sešiem mēnešiem;

14.5. fonda ieguldījumu portfeļa VSATD ir vienāds ar vai mazāks par 12 mēnešiem;

14.6. fonda līdzekļus drīkst ieguldīt tikai tādos ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopējo ieguldījumu uzņēmumos, kuri ir naudas tirgus fondi vai īstermiņa naudas tirgus fondi šo noteikumu izpratnē.

IV. Pārejas noteikumi

15. Ieguldījumu fondiem, kas reģistrēti līdz 01.07.2011. un savā nosaukumā vai reklāmā lieto vārdus "naudas tirgus fonds" vai to saīsinājumu "NTF", tiek piemērots pārejas periods līdz 31.12.2011., kurā ir jāveic attiecīgas izmaiņas ieguldījumu fonda prospektā, pārvaldes nolikumā un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības iekšējos dokumentos, lai tie atbilstu šo noteikumu prasībām. Sākot ar 01.01.2012., ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām ir aizliegts ieguldījumu fonda nosaukumā vai reklāmā lietot vārdus "naudas tirgus fonds" vai to saīsinājumu "NTF", ja minētie ieguldījumu fondi neatbilst šo noteikumu prasībām.

16. Jebkuram jaunam ieguldījumu fondam, kas reģistrēts pēc šo noteikumu spēkā stāšanās un vēlas ieguldījumu fonda nosaukumā vai reklāmā lietot vārdus "naudas tirgus fonds" vai to saīsinājumu "NTF", no fonda darbības uzsākšanas piemēro šo noteikumu prasības.

17. Ieguldījumu fondi, kas reģistrēti līdz 01.07.2011. un savā nosaukumā vai reklāmā lieto vārdus "naudas tirgus fonds" vai to saīsinājumu "NTF", bet turpmāk nevēlas darboties kā naudas tirgus fondi, līdz 31.12.2011. veic attiecīgas izmaiņas ieguldījumu fonda prospektā, pārvaldes nolikumā un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības iekšējos dokumentos, lai nepārkāptu šajos noteikumos noteiktās prasības.

Informatīva atsauce uz Eiropas Vērtspapīru regulatoru komitejas ieteikumiem

Noteikumos iekļautas normas, kas izriet no Eiropas Vērtspapīru regulatoru komitejas vadlīnijām (CESR/10-049), kas attiecas uz Eiropas pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) vienoto naudas tirgus fonda definīciju.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs K.Zakulis
Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
26.03.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr.50
Vārdu "naudas tirgus fonds" un "īstermiņa naudas tirgus fonds" tulkojumi dalībvalstu valodās

Nr.p. k.

Dalībvalsts

Īstermiņa naudas tirgus fonds

Naudas tirgus fonds

1.

AustrijaGeldmarktfonds mit kurzer LaufzeitstrukturGeldmarktfonds

2.

Beļģijafonds monétaire à court terme / geldmarktfonds op korte termijn / Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstrukturfonds monétaire / geldmarktfonds / Geldmarktfonds

3.

BulgārijaКраткосрочен фонд на паричния пазарФонд на паричния пазар

4.

KipraΟΣΕΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣΟΣΕΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

5.

ČehijaKrátkodobý fond peněžního trhuFond peněžního trhu

6.

DānijaKort PengemarkedsforeningPengemarkedsforening

7.

IgaunijaLühiajaline RahaturufondRahaturufond

8.

SomijaLyhyt RahamarkkinarahastoRahamarkkinarahasto

9.

Francijafonds monétaire à court termefonds monétaire

10.

VācijaGeldmarktfonds mit kurzer LaufzeitstrukturGeldmarktfonds

11.

GrieķijaΑμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχείας ΔιάρκειαςΑμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων

12.

UngārijaRövid pénzpiaci alapPénzpiaci Alap

13.

ĪslandePeningamarkaðssjóður stutterPeningamarkaðssjóður

14.

ĪrijaShort-Term Money Market FundMoney Market Fund

15.

ItālijaFondi monetari a breve termineFondi monetari

16.

LietuvaTrumpalaikių pinigų rinkos priemonių fondasPinigų rinkos fondas

17.

Luksemburgaorganisme de placement collectif (OPC) monétaire à court termeorganisme de placement collectif (OPC) monétaire

18.

MaltaFond tas-suq tal-flus ghal zmien qasirFond tas-suq tal-flus

19.

NīderlandeGeldmarktfonds op korte termijnGeldmarktfonds

20.

NorvēģijaKorte pengemarkedsfondPengemarkedsfond

21.

Polijafundusz inwestycyjny krótkoterminowego rynku pieniężnegofundusz inwestycyjny rynku pieniężnego

22.

PortugāleFundo de Investimento do Mercado Monetário de Curto PrazoFundo de Investimento do Mercado Monetário

23.

RumānijaFonduri monetare pe termen scurtFonduri monetare

24.

SlovākijaFond krátkodobého peňažného trhuFond peňažného trhu

25.

Slovēnijakratkoročni sklad denarnega trgasklad denarnega trga

26.

SpānijaFondo monetario a corto plazoFondo monetario

27.

ZviedrijaKort penningmarknadsfondPenningmarknadsfond

28.

LielbritānijaShort-Term Money Market FundMoney Market Fund
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Normatīvie noteikumi par naudas tirgus fonda nosaukuma izmantošanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 50Pieņemts: 26.03.2014.Stājas spēkā: 01.04.2014.Zaudē spēku: 27.11.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 64, 31.03.2014. OP numurs: 2014/64.10
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
265319
{"selected":{"value":"22.05.2014","content":"<font class='s-1'>22.05.2014.-26.11.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"22.05.2014","iso_value":"2014\/05\/22","content":"<font class='s-1'>22.05.2014.-26.11.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2014","iso_value":"2014\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2014.-21.05.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.05.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)