Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.1

Liepājā 2014.gada 30.janvārī (prot. Nr.2, 10.§)
Par kārtību, kādā tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1.1. Saistošie noteikumi "PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ TIEK PIEŠĶIRTS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMS PRIVĀTAJIEM BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM" (turpmāk – noteikumi) nosaka pašvaldības atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu rindu likvidēšanai, pašvaldības līdzfinansējuma apmēru par vienu bērnu no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad tiek uzsākta bērna pamatizglītības ieguve, ja bērns reģistrēts uzņemšanai Liepājas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vienotā reģistra rindā, kā arī pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un izmaksas kārtību.

1.2. Pašvaldības līdzfinansējums par vienu bērnu ir paredzēts bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, kurš ir reģistrēts normatīvajos aktos par bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu noteiktajā kārtībā, (turpmāk – aukle) par pilna laika (ne mazāk kā 8 stundas dienā) bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu darba dienās bērna dzīvesvietā vai citā piemērotā vietā ārpus bērna dzīvesvietas Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā, ja ar bērna vecākiem ir noslēgts līgums par bērna uzraudzības un izglītības pakalpojuma sniegšanu pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai bērna ģimenē, saņemot metodisko palīdzību Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "LIEPIŅA".

1.3. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts, ja bērna un vismaz viena no bērna vecākiem vai personas, kura viņu aizstāj, (turpmāk – vecāki) dzīvesvieta deklarēta Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA APMĒRS

2.1. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs, kurā nav iekļauta bērna ēdināšana, mēnesī ir 106,00 euro.

2.2. Pašvaldības līdzfinansējums netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla nesaņem bērnu uzraudzības pakalpojumu. Šajā gadījumā pašvaldības līdzfinansējums tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir saņēmis bērnu uzraudzības pakalpojumu. Par attaisnojošu iemeslu bērnu uzraudzības pakalpojuma nesaņemšanai ir uzskatāms bērna veselības stāvoklis, ko apliecina ģimenes ārsta izziņa.

3. PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Pašvaldības līdzfinansējums tiek nodrošināts, noslēdzot līgumu (pielikumā) starp pašvaldību, aukli un bērna vecāku vienu reizi finanšu gadā.

3.2. Pašvaldības līdzfinansējums tiek ieskaitīts aukles kontā līdz kārtējā mēneša 15.datumam par iepriekšējo mēnesi.

3.3. Lai aukle varētu pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu, aukle vēršas ar iesniegumu Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "LIEPIŅA". Iesniegumam jāpievieno līguma, kurš noslēgts starp aukli un bērna vecāku par bērnu uzraudzības un izglītības pakalpojumu sniegšanu, kopija.

3.4. Iesniegtos dokumentus pārbauda un lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "LIEPIŅA".

3.5. Par pieņemto lēmumu Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "LIEPIŅA" informē aukli, bērna vecākus un Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE".

3.6. Pašvaldības līdzfinansējums no Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta tiek pārtraukts, ja:

3.6.1. bērna un vismaz viena no bērna vecāku dzīvesvietām nav deklarēta Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā;

3.6.2. tiek pārtraukts līgums starp aukli un bērna vecāku par pirmsskolas izglītības programmas apguves īstenošanu.

3.7. Pašvaldības līdzfinansējums tiek pārtraukts pēc 30 dienām no brīža, kad bērnam tiek piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. Ja bērns tiek uzņemts pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, pašvaldības līdzfinansējums tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir saņēmis aukles pakalpojumu.

3.8. Lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma pārtraukšanu pieņem Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "LIEPIŅA".

3.9. Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "LIEPIŅA" pieņemto lēmumu var apstrīdēt Liepājas pilsētas Domē.

4. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

4.1. Noteikumi publicējami likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā.

4.2. Noteikumi spēkā līdz 2014.gada 31.decembrim.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
LĪGUMS
PAR LIEPĀJAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM
Liepājā

2014.gada

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "LIEPIŅA" (turpmāk – pašvaldība), tās vadītājas Agneses Verbeles personā, kura rīkojas saskaņā ar Liepājas pilsētas Domes 2014.gada 30.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.____"PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ TIEK PIEŠĶIRTS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMS PRIVĀTAJIEM BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM", ………………………………………………………… (bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja (turpmāk – aukle) vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta) un …………………………………… (vārds, uzvārds), deklarētā dzīvesvieta …………………………………… (turpmāk – vecāks), līdzēji (saukti arī atsevišķi – puse, kopā – puses) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – līgums)

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Pašvaldība apņemas …..……… gadā piedalīties bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzēja līdzfinansēšanā, kurā aukle sniedz bērna uzraudzības un izglītošanas pakalpojumu ……………………………………… (izglītojamā vārds, uzvārds).

2. LĪDZFINANSĒŠANAS PAMATNOSTĀDNES

2.1. Pašvaldības līdzfinansējuma apjoms ir 106 euro mēnesī, kurā nav iekļauta bērna ēdināšana.

2.2. Pamatojoties uz Liepājas pilsētas Domes 2013.gada 12.decembra saistošo noteikumu Nr.59 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2014.GADAM" 7.punktu pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas neizpildes gadījumā līdzfinansējums tiek samazināts proporcionāli pašvaldības ieņēmumu samazinājumam, par to informējot pārējās puses līdz katra mēneša 15.datumam.

2.3. Līdzfinansējuma saņemšanai auklei ir jāsaņem metodiskā palīdzība Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "LIEPIŅA".

2.4. Vecāks nekavējoties informē pašvaldību, ja tiek mainīta vecāka un bērna dzīvesvieta.

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA

Pašvaldības līdzfinansējums tiek ieskaitīts aukles kontā līdz mēneša 15.datumam par iepriekšējo mēnesi.

4. NEPĀRVARAMĀ VARA

4.1. Neviena puse nav atbildīga par savu saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja tas ir saistīts ar nepārvaramu varu (dabas katastrofas, karadarbība, valsts pārvaldes iestāžu lēmumi un citi notikumi), kas tieši ietekmē šā līguma izpildi un kas notikuši pēc līguma noslēgšanas, un to iestāšanās nav atkarīga no pušu gribas.

4.2. Puse, kuras saistību izpilde kļūst neiespējama 4.1.punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) dienu laikā brīdina otru pusi par augstāk minēto apstākļu iestāšanos, un puses vienojas par tālāko sadarbību.

5. PUŠU ATBILDĪBA

Puses par līgumsaistību neizpildi vai daļēju izpildi ir atbildīgas atbilstoši normatīvajiem aktiem.

6. PAPILDUS NOTEIKUMI

6.1. Puses var rakstiski noslēgt papildu vienošanās, kas noformējamas kā līguma pielikumi un ir līguma neatņemamas sastāvdaļas.

6.2. Visas līguma izpildes gaitā radušās domstarpības ir izšķiramas kopējās pušu pārstāvju apspriedēs, kas tiek protokolētas. Jautājumi, kuros puses nevar vienoties, tiek izšķirti normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

6.3. Pušu savstarpējās saistības, kuras nav atrunātas šajā līgumā, regulē normatīvie akti.

7. LĪGUMA IZPILDE UN IZBEIGŠANA

7.1. Līgums stājas spēkā ar …………………………………

7.2. Līgums ir spēkā līdz uz laiku, kamēr spēkā ir līgums auklei ar vecāku, bet ne ilgāk kā līdz 2014.gada 31.decembrim

7.3. Ja normatīvajos aktos tiek veikti grozījumi, pusēm vienojoties, līguma darbības laiks var tikt pagarināts.

7.4. Līgumu var izbeigt pirms termiņa pusēm rakstiski vienojoties.

7.5. Puses var izbeigt līgumu vienpusēji, ja kāda no pusēm nepilda ar līgumu uzņemtās saistības. Par nodomu izbeigt līgumu puses jābrīdina vismaz vienu mēnesi iepriekš.

7.6. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 2 (divām) lapām trijos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pašvaldībā, otrs – pie aukles, bet trešais – pie vecāka. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

8. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES

PAŠVALDĪBA:
Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "LIEPIŅA"
Bāriņu iela 35A, Liepāja,
LV-3401

 

 AUKLE: VECĀKS:
 /A.Verbele/    
z.v.    
Liepājas pilsētas domes 2014.gada 30.janvāra saistošo noteikumu "Par kārtību, kādā tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsLikuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, tai skaitā par pirmsskolas vecuma bērnu nodrošināšanu ar vietām izglītības iestādē.

Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumi Nr.1462 "Kārtība, kādā tiek piešķirts un aprēķināts valsts atbalsts par bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja" (turpmāk – MK noteikumi) paredz valsts atbalstu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem. Ņemot vērā, ka Liepājas pašvaldība jau līdz šim sniedza materiālu atbalstu – līdzfinansējumu – auklēm, kuras sniedza bērnu uzraudzības pakalpojumu ģimenēm, ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek precizēta kārtība, kādā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs varēs turpmāk saņemt pašvaldības līdzfinansējumu.

2013.gada decembrī Liepājas pašvaldībā spēkā bija 31 līgums par bērnu uzraudzības pakalpojumu ģimenēm.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu projektā paredzēts, ka bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs, noslēdzot ar vecāku līgumu par bērnu uzraudzības un izglītības pakalpojumu sniegšanu bērnam, varēs saņemt pašvaldības līdzfinansējumu 106 euro apmērā.

Saistošo noteikumu projektā norādīta kārtība, kāda jāievēro, lai aukle varētu saņemt šo līdzfinansējumu. Noteikts, ka auklei ir jāsaņem metodiskā palīdzība Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "LIEPIŅA", lai viņa varētu realizēt arī pirmsskolas izglītības programmu uzraugāmajam bērnam.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Ja palielināsies piedāvājums vecākiem saistībā ar bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanu, nosacīti samazināsies rinda uz vietām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vairāk jauno māmiņu spēs atgriezties darba tirgū.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un apstiprināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Domes mājas lapā www.liepaja.lv.

Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "LIEPIŅA" pieņems vecāku iesniegumus līdzfinansējuma saņemšanai auklei, kura sniedz viņu bērnam uzraudzības pakalpojumu.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas nav notikušas.
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par kārtību, kādā tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums privātajiem bērnu uzraudzības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 1Pieņemts: 30.01.2014.Stājas spēkā: 07.03.2014.Zaudē spēku: 01.07.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 47, 06.03.2014. OP numurs: 2014/47.24
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
264787
07.03.2014
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)