Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/5

Rīgā 2014.gada 26.februārī (prot. Nr.7, 3.p.)
Obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodika
Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma
28.panta piekto daļu, 28.1 panta ceturto daļu,
30.panta trešo daļu, pārejas noteikumu 53.punktu un likuma
"Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
25.panta pirmo daļu
(SPRK padomes 22.01.2015. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 07.01.2016. lēmumu Nr. 1/1; SPRK padomes 12.01.2017. lēmumu Nr. 1/2)

1. Obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodika (turpmāk – metodika) nosaka kārtību, kādā publiskais tirgotājs aprēķina un regulators apstiprina komponentes, kas kompensē publiskajam tirgotājam obligātā iepirkuma ietvaros saražotās elektroenerģijas iepirkuma radītos papildu izdevumus, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū, un izmaksas, ko veido maksājumi par uzstādīto elektrisko jaudu koģenerācijas stacijās un elektrostacijās, kas izmanto biomasu vai biogāzi (turpmāk – obligātā iepirkuma komponentes).

2. Ikstundas vidējo cenu   [EUR/kWh], par kuru publiskais tirgotājs iepērk elektroenerģiju no visiem ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā, aprēķina šādi:

kur

i – indekss, kas apzīmē stundu, kurai elektroenerģijas tirgus operators Nord Pool AS elektroenerģijas biržā Latvijas tirdzniecības apgabalam nosaka elektroenerģijas biržas ikstundas cenu (turpmāk – Nord Pool AS spot cena);

– ikstundas obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas izmaksas no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā [EUR];

  – ikstundas obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas daudzums no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā [kWh].
(Grozīts ar SPRK padomes 12.01.2017. lēmumu Nr. 1/2)

3. Ikstundas vidējo cenu  [EUR/kWh], par kuru publiskais tirgotājs iepērk elektroenerģiju no ražotājiem, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus, aprēķina šādi:

kur

– ikstundas obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas izmaksas no ražotājiem, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus [EUR];

– ikstundas obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas daudzums no ražotājiem, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus [kWh].

4. Ikstundas izmaksu daļu  [EUR] obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamajai koģenerācijā saražotajai elektroenerģijai, kura pārsniedz izmaksas, kādas būtu, ja šo elektroenerģiju iepirktu elektroenerģijas tirgū, aprēķina šādi:

kur

 – Nord Pool AS spot cena [EUR/kWh].
(Grozīts ar SPRK padomes 12.01.2017. lēmumu Nr. 1/2)

5. Ikstundas izmaksu daļu   [EUR] obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamajai no atjaunojamiem energoresursiem saražotajai elektroenerģijai, kura pārsniedz izmaksas, kādas būtu, ja šo elektroenerģiju iepirktu elektroenerģijas tirgū, aprēķina šādi:

6. Kopējās izmaksas   [EUR] par obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamo koģenerācijā saražoto elektroenerģiju, kura pārsniedz izmaksas, kādas būtu, ja šo elektroenerģiju iepirktu elektroenerģijas tirgū, un par garantēto maksu par koģenerācijas stacijās uzstādītajām elektriskajām jaudām, aprēķina šādi:

kur

– izmaksas par obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamo koģenerācijā saražoto elektroenerģiju, kuras pārsniedz izmaksas, kādas būtu, ja šo elektroenerģiju iepirktu elektroenerģijas tirgū [EUR];

– mēneša izmaksas par garantēto maksu par koģenerācijas stacijās uzstādītajām elektriskajām jaudām [EUR];

j – indekss, kas apzīmē gada mēnesi, par kuru maksā garantēto maksu.

7. Kopējās izmaksas Iat+ par obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamo no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju, kura pārsniedz izmaksas, kādas būtu, ja šo elektroenerģiju iepirktu elektroenerģijas tirgū, un par garantēto maksu par elektrostacijās, kas izmanto biomasu vai biogāzi, uzstādīto elektrisko jaudu [EUR], aprēķina šādi:

kur

– izmaksas obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamajai no atjaunojamiem energoresursiem saražotajai elektroenerģijai, kuras pārsniedz izmaksas, kādas būtu, ja šo elektroenerģiju iepirktu elektroenerģijas tirgū [EUR];

 – katra mēneša maksājumi par garantēto maksu par elektrostacijās, kas izmanto biomasu vai biogāzi, uzstādīto elektrisko jaudu [EUR].

8. Elektroenerģijas apjomu izmaksu korekciju IEkor [EUR] aprēķina šādi:

IEkor =( Efakt(t-2) – Eliet(t-3))*(Tkoģ(t-2)+ Tat(t-2)) ,

kur

t – gads, kurā apstiprina obligātā iepirkuma komponentes, kuras ir spēkā no kārtējā gada 1.aprīļa līdz nākamā gada 31. martam;

Efakt(t-2) – kopējais Latvijas galalietotāju elektroenerģijas patēriņš periodam, kas sākās t-2 gadā, par kuru noteiktas obligātā iepirkuma komponentes [kWh];

Eliet(t-3) – kopējais Latvijas galalietotāju elektroenerģijas patēriņš periodam, kas obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanā tika izmantots t-3 gadā [kWh];

Tkoģ(t-2) – apstiprinātā obligātā iepirkuma komponente obligātajam iepirkumam no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā, periodam, kas sākās t-2 gadā, par kuru noteiktas obligātā iepirkuma komponentes [EUR/kWh];

Tat(t-2) – apstiprinātā obligātā iepirkuma komponente obligātajam iepirkumam no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus, periodam, kas sākās t-2 gadā, par kuru noteiktas obligātā iepirkuma komponentes [EUR/kWh].

9. Administratīvo izmaksu korekciju IAkor [EUR] aprēķina šādi:

IAkor = IAfakt(t-2) – Iadm(t-2),

kur

Iadm – administratīvās izmaksas, kuras nepieciešamas, lai administrētu elektroenerģijas iepirkšanu no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā, un no ražotājiem, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus, kā arī lai administrētu maksājumu veikšanu par uzstādīto elektrisko jaudu koģenerācijas stacijās un elektrostacijās, kas izmanto biomasu vai biogāzi (turpmāk – administratīvās izmaksas) [EUR];

IAfakt(t-2) – faktiskās administratīvās izmaksas periodam, kas sākās t-2 gadā, par kuru noteiktas obligātā iepirkuma komponentes [EUR];

Iadm(t-2), – plānotās administratīvās izmaksas periodam, kas sākās t-2 gadā, par kuru noteiktas obligātā iepirkuma komponentes [EUR].

10. Korekciju Dkor [EUR] likumā par vidēja termiņa budžeta ietvaru noteikto valsts budžeta dotācijas obligātā iepirkuma komponenšu apmēra mazināšanai (turpmāk – dotācija) D [EUR] aprēķina šādi:

Dkor = Dfakt(t-1) – D(t-1),

kur

Dfakt(t-1) – faktiskā valsts budžeta dotācija periodam, kas sākās t-1 gadā, par kuru noteiktas obligātā iepirkuma komponentes [EUR];

D(t-1) – obligātā iepirkuma komponenšu aprēķinā iekļautā valsts budžeta dotācija periodam, kas sākas t-1 gadā, par kuru noteiktas obligātā iepirkuma komponentes [EUR].

(SPRK padomes 07.01.2016. lēmuma Nr. 1/1 redakcijā)

11. Obligātajam iepirkumam no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā, obligātā iepirkuma komponenti Tkoģ+ [EUR/kWh] aprēķina šādi:

kur

K – stundu skaits gadā;

D – dotācijas apmērs [EUR];

Ibal – publiskā tirgotāja balansēšanas enerģijas izmaksas, kuras rodas, veicot balansēšanu ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā, un ražotājiem, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus (turpmāk – balansēšanas izmaksas) [EUR];

Eliet – kopējais Latvijas galalietotāju elektroenerģijas patēriņš [kWh].
(SPRK padomes 12.01.2017. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

12. Obligātajam iepirkumam no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus, obligātā iepirkuma komponenti Tat+ [EUR/kWh] aprēķina šādi:

(SPRK padomes 12.01.2017. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

13. Obligātā iepirkuma komponenšu aprēķinu pamatojumam publiskais tirgotājs iesniedz regulatoram katru gadu līdz 20.janvārim:

13.1. iepriekšējā gadā iepirktās elektroenerģijas daudzumu, obligātā iepirkuma izmaksas, vidējo elektroenerģijas iepirkuma cenu un papildu izdevumus, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū, par katru ražotāju, kurš pārdod elektroenerģiju publiskajam tirgotājam obligātā iepirkuma ietvaros, atsevišķi nodalot ražotājus, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā (1.pielikums), un ražotājus, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus (2.pielikums);

13.2. iepriekšējā gadā kopējo iepirktās elektroenerģijas daudzumu, kopējās obligātā iepirkuma izmaksas, vidējo elektroenerģijas iepirkuma cenu un papildu izdevumus, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū, atsevišķi ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā (1.pielikums), un ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus (2.pielikums);

13.3. kopējās iepriekšējā gada izmaksas par garantēto maksu par koģenerācijas stacijās uzstādīto elektrisko jaudu, un arī norādot izmaksas atsevišķi par katru koģenerācijas staciju, kura saņem garantēto maksu (3.pielikums);

13.4. kopējās iepriekšējā gada izmaksas par garantēto maksu par elektrostacijās, kas izmanto biomasu vai biogāzi, uzstādīto elektrisko jaudu, un arī norādot izmaksas atsevišķi par katru elektrostaciju, kura saņem garantēto maksu (4.pielikums);

13.5. iepriekšējā gada balansēšanas enerģijas izmaksas, kuras radušās, nodrošinot ražotāju, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā, un ražotāju, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus, balansēšanu;

13.6. kopējo Latvijas galalietotāju elektroenerģijas patēriņu periodam, kas sākās t-2 gadā, par kuru noteiktas obligātā iepirkuma komponentes;

13.7. administratīvo izmaksu prognožu aprēķinu un to pamatojumu periodam no kārtējā gada 1.aprīļa līdz nākamā gada 31.martam, kā arī atskaiti par perioda, kas sākās t-2 gadā, faktiskajām administratīvajām izmaksām un to pamatojumu;

13.8. dotācijas apjomu periodam no kārtējā gada 1.aprīļa līdz nākamā gada 31.martam, kā arī atskaiti par perioda, kas sākās t-1 gadā, faktisko dotācijas apjomu.

14. Informācijai par obligātā iepirkuma ikmēneša datiem publiskais tirgotājs katru mēnesi līdz 20.datumam iesniedz regulatoram:

14.1. iepriekšējā mēnesī iepirktās elektroenerģijas daudzumu, obligātā iepirkuma izmaksas, vidējo elektroenerģijas iepirkuma cenu un papildu izdevumus, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū, par katru ražotāju, kurš pārdod elektroenerģiju publiskajam tirgotājam obligātā iepirkuma ietvaros, atsevišķi nodalot ražotājus, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā (1.pielikums), un ražotājus, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus (2.pielikums);

14.2. kopējo iepriekšējā mēnesī iepirktās elektroenerģijas daudzumu, kopējās obligātā iepirkuma izmaksas, vidējo elektroenerģijas iepirkuma cenu un papildu izdevumus, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū, atsevišķi ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā (1.pielikums), un ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus (2.pielikums);

14.3. kopējās iepriekšējā mēneša izmaksas par garantēto maksu par koģenerācijas stacijās uzstādīto elektrisko jaudu, un arī norādot izmaksas atsevišķi par katru koģenerācijas staciju, kura saņem garantēto maksu (3.pielikums);

14.4. kopējās iepriekšējā mēneša izmaksas par garantēto maksu par elektrostacijās, kas izmanto biomasu vai biogāzi, uzstādīto elektrisko jaudu, un arī norādot izmaksas atsevišķi par katru staciju, kura saņem garantēto maksu (4.pielikums);

14.5. obligātā iepirkuma komponenšu orientējošu aprēķinu par iepriekšējo mēnesi atbilstoši metodikas 11. un 12.punktam, kurā netiek ņemtas vērā administrēšanas izmaksas, dotācija un izmaksu korekcijas.

15. Publiskais tirgotājs aprēķina obligātā iepirkuma komponentes euro par kilovatstundu atbilstoši metodikas 11. un 12.punktam, ievērojot metodikas 13.punktā noteikto izmaksu pamatojumu, ar precizitāti līdz piektajai zīmei aiz komata. Publiskais tirgotājs iesniedz regulatoram aprēķinātās obligātā iepirkuma komponentes vienlaicīgi ar to veidojošo izmaksu pamatojumu.

16. Regulators saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu un ņemot vērā Ministru kabineta izdotos noteikumus par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un Ministru kabineta noteikumus par elektroenerģijas ražošanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā, apstiprina un publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publiskā tirgotāja aprēķinātās un iesniegtās obligātā iepirkuma komponentes ne vēlāk kā līdz katra gada februāra beigām, un tās stājas spēkā no 1.aprīļa.

17. (Svītrots ar SPRK padomes 22.01.2015. lēmumu Nr.1/2)

18. (Svītrots ar SPRK padomes 22.01.2015. lēmumu Nr.1/2)

Noslēguma jautājumi

19. Aprēķinātajām obligātā iepirkuma komponentēm atbilstoši metodikas 11. un 12.punktam, kuras stājas spēkā 2015.gada 1.aprīlī, piemērotā izmaksu korekcija atbilstoši metodikas 8.punktam ir IEkor=0.

19.1 (Svītrots ar SPRK padomes 22.01.2015. lēmumu Nr.1/2)

19.2 (Svītrots ar SPRK padomes 22.01.2015. lēmumu Nr.1/2)

19.3 (Svītrots ar SPRK padomes 22.01.2015. lēmumu Nr.1/2)

19.4 Obligātajam iepirkumam no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus, publiskais tirgotājs aprēķina obligātā iepirkuma komponenti, ņemot vērā Elektroenerģijas tirgus likuma pārejas noteikumu 52. un 53.punktu.

(SPRK padomes 22.01.2015. lēmuma Nr.1/2 redakcijā)

20. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 28.augusta lēmumu Nr.1/9 "Obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodika" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 172.nr.).

21. Metodika stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs
1. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2014.gada 26.februāra lēmumam Nr.1/5
"Obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodika"

Pārskats par ražotājiem

 ,
 

(norādīt atskaites gadu vai mēnesi)

 

kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā obligātā iepirkuma ietvaros


Nr. p.k.

Ražotāja, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā obligātā iepirkuma ietvaros, nosaukums

PT* iepirktais elektroenerģijas daudzums

PT elektroenerģijas iepirkuma izmaksas

Vidējā elektroenerģijas iepirkuma cena

Papildu izdevumi, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū

kWh

EUR

EUR/ kWh

EUR

1.

     

2.

     

     
      
  

Kopējais PT iepirktais elektroenerģijas daudzums no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā obligātā iepirkuma ietvaros

Kopējās PT iepirktās elektroenerģijas izmaksas no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā obligātā iepirkuma ietvaros

Vidējā PT iepirktās elektroenerģijas cena no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā obligātā iepirkuma ietvaros

Kopējie PT papildu izdevumi, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū

Datums** ___.___._______

Persona, kura tiesīga pārstāvēt publisko tirgotāju

 
 

/paraksts** un tā atšifrējums/

*PT – publiskais tirgotājs

** – dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs
2. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2014.gada 26.februāra lēmumam Nr.1/5
"Obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodika"

Pārskats par ražotājiem

 ,
 

(norādīt atskaites gadu vai mēnesi)

 

kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus obligātā iepirkuma ietvaros


Nr. p.k.

Ražotāja, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus obligātā iepirkuma ietvaros, nosaukums

PT* iepirktais elektroenerģijas daudzums

PT elektroenerģijas iepirkuma izmaksas

Vidējā elektroenerģijas iepirkuma cena

Papildu izdevumi, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū

kWh

EUR

EUR/kWh

EUR

1.

     

2.

     

     
      
  

Kopējais PT iepirktais elektroenerģijas daudzums no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus obligātā iepirkuma ietvaros

Kopējās PT iepirktās elektroenerģijas izmaksas no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus obligātā iepirkuma ietvaros

Vidējā PT iepirktās elektroenerģijas cena no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus obligātā iepirkuma ietvaros

Kopējie PT papildu izdevumi, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū

Datums** ___.___._______

Persona, kura tiesīga pārstāvēt publisko tirgotāju

 
 

/paraksts** un tā atšifrējums/

*PT – publiskais tirgotājs

** – dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs
3. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2014.gada 26.februāra lēmumam Nr.1/5
"Obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodika"

Pārskats par ražotājiem

 ,
 

(norādīt atskaites gadu vai mēnesi)

 

kas saņem garantētu maksu par koģenerācijas stacijās uzstādītajām elektriskajām jaudām


Nr. p.k.

Ražotāja, kas saņem garantētu maksu par koģenerācijas stacijās uzstādītajām elektriskajām jaudām, nosaukums

Ražotāja uzstādītā elektriskā jauda

PT* izmaksas par garantēto maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu

kW

EUR

1.

   

2.

   

   
    
  

Kopējā ražotāju jauda

Kopējās PT izmaksas par garantēto maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu

Datums** ___.___._______

Persona, kura tiesīga pārstāvēt publisko tirgotāju

 
 

/paraksts** un tā atšifrējums/

* PT – publiskais tirgotājs

** – dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs
4. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2014.gada 26.februāra lēmumam Nr.1/5
"Obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodika"

Pārskats par ražotājiem

 ,
 

(norādīt atskaites gadu vai mēnesi)

 

kas saņem garantētu maksu par elektrostacijās, kas izmanto biomasu vai biogāzi, uzstādītajām elektriskajām jaudām


Nr.p.k.

Ražotāja, kas saņem garantētu maksu par elektrostacijās, kas izmanto biomasu vai biogāzi, uzstādītajām elektriskajām jaudām, nosaukums

Ražotāja uzstādītā elektriskā jauda

PT* izmaksas par garantēto maksu par elektrostacijās uzstādīto elektrisko jaudu

kW

EUR

1.

   

2.

   

   
    
  

Kopējā ražotāju jauda

Kopējās PT izmaksas par garantēto maksu par elektrostacijās, kas izmanto biomasu vai biogāzi, uzstādītajām elektriskajām jaudām

Datums** ___.___._______

Persona, kura tiesīga pārstāvēt publisko tirgotāju

 
 

/paraksts** un tā atšifrējums/

*PT – publiskais tirgotājs

** – dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodika Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/5Pieņemts: 26.02.2014.Stājas spēkā: 01.03.2014.Zaudē spēku: 23.09.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 43, 28.02.2014. OP numurs: 2014/43.7
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
264673
{"selected":{"value":"17.01.2017","content":"<font class='s-1'>17.01.2017.-22.09.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.01.2017","iso_value":"2017\/01\/17","content":"<font class='s-1'>17.01.2017.-22.09.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.01.2016","iso_value":"2016\/01\/13","content":"<font class='s-1'>13.01.2016.-16.01.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.01.2015","iso_value":"2015\/01\/28","content":"<font class='s-1'>28.01.2015.-12.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2014","iso_value":"2014\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2014.-27.01.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2014","iso_value":"2014\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2014.-31.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.01.2017
136
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"