Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.3

Ventspilī 2014.gada 24.janvārī (prot. Nr.1; 7.§)
Par kārtību, kādā Ventspils pilsētas pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu kultūras pieminekļu saglabāšanai Ventspils pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"
24.panta otro daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Ventspils pilsētas pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu to kultūras pieminekļu saglabāšanai, kas normatīvo aktu noteiktā kārtībā kā arhitektūras pieminekļi ir iekļauti valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, tā apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

2. Ventspils pilsētas pašvaldība finansiālu atbalstu piešķir ikgadējā Ventspils pilsētas pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

II. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS LIETOTO TERMINU NOZĪME

3. Finansiālais atbalsts – Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

4. Kultūras pieminekļi – kultūrvēsturiskā mantojuma daļa – kultūrvēsturiskas ainavas un atsevišķas teritorijas (senkapi, kapsētas, parki, vēsturisko notikumu norises un ievērojamu personu darbības vietas), kā arī atsevišķi kapi, ēku grupas un atsevišķas ēkas, mākslas darbi, iekārtas un priekšmeti, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība un, kuru saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst Latvijas valsts, tautas, kā arī starptautiskajām interesēm. Kultūras pieminekļus valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauj likumdošanā noteiktā kārtībā. Kultūras pieminekļus iedala:

4.1. pēc veida: kustamos un nekustamos kultūras pieminekļos;

4.2. pēc vērtības: trīs grupās – pasaules kultūras un dabas mantojuma sarakstā iekļautie objekti, valsts nozīmes un vietējās nozīmes kultūras pieminekļos;

4.3. tipoloģiskajās grupās: arheoloģiskie pieminekļi, arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļi, mākslas pieminekļi, vēsturisko notikumu vietas (vēstures pieminekļi) un industriālie pieminekļi;

5. Konservācija – pasākumi būvē, kas novērš tās konstrukciju bojāšanos, sabrukumu vai nonākšanu cilvēku veselībai, dzīvībai vai videi bīstamā stāvoklī , bet kultūras pieminekļu aizsardzības kontekstā arī pieminekļa vai tās daļas būvnieciska, fizikāla vai ķīmiska nostiprināšana.

6. Restaurācija – kultūras pieminekļa vai tā daļas zinātniski pamatota atjaunošana sākotnējā veidolā, saglabājot vērtīgākos uzslāņojumus.

7. Arhitektūras pieminekļi – kultūras pieminekļu tipoloģiskā grupas objekti (ēkas, konstrukcijas, iekārtas un priekšmeti, ieskaitot to detaļas un rotājumus, kas ir starptautiski vai nacionāli nozīmīgi vēsturisko stilu piemēri, ievērojami arhitektu darbi vai reti sastopamu tipu celtnes), kam pastāvošā likumdošanā noteiktā kārtībā ir piešķirts valsts aizsargājama arhitektūras pieminekļa statuss un noteikta atbilstoša vērtība – valsts vai vietējā nozīme.

III. FINANSIĀLĀ ATBALSTA PRETENDENTAM IZVIRZĀMĀS PRASĪBAS

8. Ventspils pilsētas pašvaldība sniedz Finansiālo atbalstu Ventspils pilsētā esošo nozīmīgāko kultūrvēsturisko ēku – arhitektūras pieminekļu – saglabāšanai, kas atbilst zemāk minētajiem nosacījumiem:

8.1. ēkai ir likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" noteiktā kārtībā piešķirts Valsts aizsargājama kultūras pieminekļa – valsts vai vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss (Arhitektūras piemineklis);

8.2. Arhitektūras piemineklis ir pieejams sabiedrības apskatei īpašnieka (valdītāja) noteiktā kārtībā, kura tiek precīzi noteikta līgumā par Finansiālā atbalsta piešķiršanu;

8.3. Arhitektūras piemineklim ir jābūt pieejamam sabiedrības apskatei vismaz 5 (piecus) gadus pēc Finansiālā atbalsta saņemšanas.

9. Iesniegumu Finansiālā atbalsta saņemšanai iesniedz Arhitektūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs).

10. Arhitektūras pieminekļa saglabāšanas darbu, kuru veikšanai tiek sniegts Finansiālais atbalsts, veicējam izpildāmās kvalifikācijas un darba kvalitātes garantijas prasības:

10.1. būvprojekta dokumentācijas izstrādi, kā arī tās kvalitatīvai izstrādei nepieciešamos izpētes darbus, veic sertificēta speciālista vadībā, kuram ir pietiekama iepriekšēja pieredze valsts aizsardzībā esošu arhitektūras pieminekļu atbilstošas būvprojekta dokumentācijas izstrādē un/vai izpētes darbu veikšanā – ne mazāk kā divos realizētos objektos;

10.2. būvfirmai jābūt reģistrētai Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, ar pieredzi valsts aizsardzībā esošu arhitektūras pieminekļu konservācijas un/vai restaurācijas veikšanā (ne mazāk kā divos objektos), ko papildus apliecina pozitīvas atsauksmes; būvdarbu vadītājam ir jābūt sertificētam restaurācijas būvdarbu vadīšanā;

10.3. Arhitektūras pieminekļa sastāvā esošo objektu ar māksliniecisku vai augstu amatniecisku vērtību restaurāciju vai konservāciju veic restaurators ar darbam atbilstošu pieredzi restaurācijā (ne mazāk kā divos objektos), vēlama Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Restaurācijas kvalifikācijas novērtēšanas padomes izsniegta atbilstoša kvalifikācijas apliecība;

10.4. ja Arhitektūras pieminekļa liela apjoma un sarežģītu saglabāšanas darbu realizācijai ir nepieciešams projekta vadītājs, tam ir jābūt ar pieredzi valsts aizsardzībā esošu arhitektūras pieminekļu saglabāšanas (konservācijas un restaurācijas) projektu vadīšanā (vismaz divos objektos);

10.5. Arhitektūras pieminekļa saglabāšanas darbiem, kuru realizācijai tiek saņemts Finansiālais atbalsts, garantijas termiņš nevar būt mazāks par 5 (pieciem) gadiem.

11. Arhitektūras pieminekļa saglabāšanas darbiem, kuriem tiek pieprasīts Finansiālais atbalsts, ir jābūt Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas (turpmāk – APN) izsniegtam Plānošanas un arhitektūras uzdevumam vai būvatļaujai, vai noteiktā kārtībā izstrādātai un akceptētai (saskaņotai) būvprojekta dokumentācijai.

12. Arhitektūras pieminekļa saglabāšanas darbiem ir jābūt izstrādātam pieprasītā Finansiālā atbalsta attiecināmo darbu izmaksu aprēķinam (tāmei) par visu darbu apjomu (100% apmērā), kas attiecas uz saglabāšanas darbiem, kuru daļai tiek pieprasīts Finansiālais atbalsts. Izmaksu aprēķins (tāme) jāsagatavo atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam būvizmaksu noteikšanai, ievērojot izsniegtajā Plānošanas un arhitektūras uzdevumā vai būvatļaujā ietvertās prasības un/vai akceptētās (saskaņotās) projekta dokumentācijas risinājumus.

13. Būvdarbu uzsākšanai Finansiālā atbalsta saņēmējam ir nepieciešama būvatļauja, kura pēc satura dod tiesības uzsākt būvdarbus objektā, un/vai Atļauja par tiesībām veikt būvdarbus Ventspils pilsētā, saskaņā ar Ventspils pilsētas saistošajos teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikto.

14. Finansiālā atbalsta saņēmējam ir jānodrošina atbalsta saņemšanas fakta publicitāte – norāde par pašvaldības Finansiālo atbalstu jāietver būvobjekta būvtāfeles informācijā, visos par objekta restaurāciju saistītos paziņojumos gan masu medijos, gan publiskajās runās, kā arī visa veida iespieddarbos – grāmatās, periodikas izdevumos, bukletos utml. gadījumos, kad tiek sniegta informācija par objekta restaurāciju, ir jābūt norādei par pašvaldības finansiālo atbalstu kultūras pieminekļa saglabāšanai.

15. Šo Noteikumu 9.punktā minētā iesnieguma iesniegšanas brīdī Finansiālā atbalsta pretendentam – Arhitektūras pieminekļa īpašniekam (valdītājam) nevar būt nekustamā īpašuma nodokļa (pamatparāda un nokavējuma naudas) parāds Ventspils pilsētas pašvaldībai par jebkuru tās īpašumā esošu nekustamo īpašumu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā.

16. Šo Noteikumu 9.punktā minētā iesnieguma iesniegšanas brīdī Finansiālā atbalsta pretendentam – Arhitektūras pieminekļa īpašniekam (valdītājam) nevar būt pasludināts tā maksātnespējas process, bet juridiskai personai arī apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta likvidācija.

IV. ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS, ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS UN FINANSIĀLĀ ATBALSTA APMĒRS

17. Finansiālais atbalsts Arhitektūras pieminekļu saglabāšanai ir attiecināms uz sekojošiem darbiem un to izmaksām (turpmāk – Attiecināmās izmaksas):

17.1. konservācijas, restaurācijas darbu realizācijai nepieciešamās būvprojekta dokumentācijas izstrāde, ietverot tās kvalitatīvai izstrādei nepieciešamos izpētes darbus;

17.2. konservācija, ietverot projekta vadību, autoruzraudzību un būvuzraudzību;

17.3. restaurācija, ietverot projekta vadību, autoruzraudzību un būvuzraudzību;

17.4. nodokļu un nodevu maksājumiem, kas tieši saistīti ar 17.1., 17.2., 17.3.punktos minēto darbu veikšanu, ja Arhitektūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) tos nevar atgūt, ievērojot normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteikto kārtību.

18. Finansiālais atbalsts Arhitektūras pieminekļu saglabāšanai nav attiecināms uz sekojošām izmaksām (turpmāk – Neattiecināmās izmaksas):

18.1. izmaksām, kas saistītas ar iesnieguma sagatavošanu, tai skaitā konsultāciju, Plānošanas un arhitektūras uzdevuma un būvatļaujas saņemšanu, citiem pakalpojumiem;

18.2. projekta administrēšanas izmaksām, izņemot 17.2 un 17.3.punktos noteikto;

18.3. samaksu par aizdevuma pieprasījuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, soda procenti, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas nauda, zaudējumi sakarā ar valūtas maiņu un citi netiešie finansiālie izdevumi;

18.4. izmaksām, kas nav noteiktas kā attiecināmas;

18.5. izmaksām, kuras radušās pirms Ventspils pilsētas domes lēmuma par Finansiālā atbalsta piešķiršanu spēkā stāšanās brīža;

18.6. iespējamo konservācijas un/vai restaurācijas darbu sadārdzinājumu.

19. Finansiālais atbalsts tiek noteikts 50% apmērā no Attiecināmajām izmaksām, vienam Finansiālajam atbalsta piešķīrumam nepārsniedzot 35 000 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši euro).

20. Uz Finansiālo atbalstu nevar pretendēt, ja uz Attiecināmo izmaksu pašvaldībai pieprasītā Finansiālā atbalsta apjomu ir saņemts finansējums/līdzfinansējums no Eiropas savienības fondu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem.

21. Ja Finansiālais atbalsts tiek pieprasīts Arhitektūras pieminekļa konservācijas, restaurācijas darbiem, kuru realizācijai ir nepieciešama būvprojekta dokumentācijas izstrāde t.sk. izpēte (izņemot izpēti, kas nepieciešama būvatļaujas saņemšanai), un tās izstrādei nepieciešamais finansējums ir ietverts Finansiālā atbalsta pieprasījuma iesniegumā, Finansiālais atbalsts sākotnēji tiek izsniegts tikai būvprojekta dokumentācijas izstrādei t.sk. izpētei (izņemot izpēti, kas nepieciešama būvatļaujas saņemšanai). Pārējo 17.punkta apakšpunktos minēto, turpmāk veicamo darbu realizācijai ir iesniedzams jauns iesniegums šo Noteikumu noteiktā kārtībā.

V. IESNIEGUMA NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS UN IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

22. Lai pieteiktos Finansiālā atbalsta saņemšanai, Arhitektūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) Ventspils pilsētas domē iesniedz iesniegumu un tā pielikumus (turpmāk – Iesniegums), saskaņā ar pielikumu.

23. Iesniegumam pievienojami šādi dokumenti:

23.1. juridiskai personai – reģistrācijas apliecības un dokumenta, kurš apliecina personas tiesības pārstāvēt juridisko personu vai iestādi, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 38.panta trešajā daļā noteiktajam, kopija;

23.2. ja Iesniegumu iesniedz fiziskās personas pilnvarotā persona – dokumenta, kurš apliecina personas tiesības pārstāvēt fizisko personu, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 38.panta pirmajā daļā noteiktajam, kopija. Fiziskai personai – jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;

23.3. ja Iesniegumu iesniedz valdītājs: valdījuma tiesības pierādoša dokumenta kopija;

23.4. šo noteikumu 12. punktā noteiktā kārtībā izstrādāts darbu izmaksu aprēķins (tāme) izdrukas un elektroniskā veidā;

23.5. kredītiestādes rakstisks apliecinājums, ka Arhitektūras pieminekļa īpašniekam (valdītājam) norēķinu kontā ir pietiekami finansiālie līdzekļi projekta realizācijai (summa, kuru Arhitektūras pieminekļa īpašniekam (valdītājam) saglabāšanas darbu veikšanai nepieciešams nodrošināt no saviem līdzekļiem) vai par gatavību projekta realizācijai piešķirt kredītlīdzekļus;

23.6. apraksts, kādā kārtībā īpašnieks nodrošinās Arhitektūras pieminekļa pieejamību sabiedrības apskatei, norādot, cik plaši un cik bieži tiks nodrošināta sabiedriskā apskate.

24. Iesniegumu, noformētu papīra formā iesniedz Ventspils pilsētas domes Vispārējā nodaļā, Jūras ielā 36, Ventspilī vai nosūta pa pastu, vai iesniedz elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz domes Vispārējās nodaļas elektroniskā pasta adresi dome@ventspils.lv. Tāmi, kas noformēta elektroniska dokumenta veidā, papildus nosūta uz domes Vispārējās nodaļas elektroniskā pasta adresi dome@ventspils.lv.

25. Ja Iesniegumu iesniedz papīra formā, dokumentu izstrādā un noformē atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

26. Ja Iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, dokumentu izstrādā un noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti.

27. 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Iesnieguma saņemšanas dienas, Iesniegumu pārbauda APN un sertificēts būvuzraugs (turpmāk – Būvuzraugs), ko speciāli nozīmē Ventspils pilsētas dome. APN speciālisti pārliecinās par Iesnieguma atbilstību šo Noteikumu prasībām un Arhitektūras pieminekļa īpašnieka (valdītāja) vai tās pilnvarotās personas sniegto ziņu patiesību. Būvuzraugs izvērtē iesniegto izmaksu aprēķinu (tāmi) un sniedz atzinumu. Pamatojoties uz APN speciālistu un Būvuzrauga atzinumiem, APN vadītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

27.1. par Iesnieguma reģistrēšanu Ventspils pilsētas pašvaldības finansiāla atbalsta kultūras pieminekļu saglabāšanai saņemšanas reģistrā (turpmāk – Reģistrs), ja Iesniegums un tam pievienotie dokumenti, kā arī Arhitektūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) un/vai tā pilnvarotā persona atbilst šo Noteikumu prasībām;

27.2. par atteikumu reģistrēt Iesniegumu Reģistrā, ja Iesniegums un/vai tam pievienotie dokumenti, kā arī Arhitektūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) un/vai tā pilnvarotā persona neatbilst Noteikumu prasībām vai sniegtas nepatiesas ziņas;

27.3. par Iesnieguma atstāšanu bez virzības līdz precizējumu iesniegšanai. Termiņš precizējumu iesniegšanai nevar būt ilgāks par 30 (trīsdesmit) darba dienām no lēmuma saņemšanas dienas. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc precizējumu iesniegšanas, APN un Būvuzraugs atkārtoti veic dokumentu pārbaudi un gatavo atzinumus. Ja Iesnieguma precizējumi netiek iesniegti šajā Noteikumu punktā noteiktajā termiņā, tad Arhitektūras pieminekļa īpašniekam (valdītājam) un/vai tā pilnvarotai personai tiek atteikta Iesnieguma reģistrācija.

28. Iesniegumu izvērtēšana notiek reģistrācijas secībā. Pēc APN vadītāja lēmuma par Iesnieguma reģistrēšanu Iesniegumu Reģistrā, APN sadarbībā ar Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļu (turpmāk – Finanšu nodaļa) 1 (viena) kalendārā mēneša laikā nodrošina Iesnieguma izvērtēšanu Ventspils pilsētas domes apvienotajā Ventspils pilsētas domes Pilsētas attīstības un Ekonomikas un budžeta komisiju sēdē (turpmāk – Komisija).

29. Komisijai, vērtējot Iesniegumu, ir tiesības pieprasīt no Arhitektūras pieminekļa īpašnieka(valdītāja) vai tā pilnvarotās personas papildus informāciju saistībā ar Finansiālā atbalsta piešķiršanu.

30. Pēc Komisijas viedokļa saņemšanas, APN sadarbībā ar Finanšu nodaļu 1 (viena) kalendārā mēneša laikā nodrošina Iesnieguma izvērtēšanu Ventspils pilsētas domes Finanšu komitejas (turpmāk – Komiteja) sēdē.

31. Pēc Komitejas pozitīva atzinuma saņemšanas, APN nodrošina Iesnieguma virzīšanu izvērtēšanai tuvākajā Ventspils pilsētas domes sēdē. Ventspils pilsētas dome pieņem lēmumu par Finansiāla atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Finansiālu atbalstu, par to piecu darba dienu laikā rakstiski paziņojot Arhitektūras pieminekļa īpašniekam(valdītājam) vai tā pilnvarotajai personai, vienlaicīgi nodrošinot sabiedrības informēšanu par pieņemto lēmumu.

VI. ARHITEKTŪRAS PIEMINEKĻA SAGLABĀŠANAS DARBU VEICĒJA IZVĒLE

32. Pirms līguma par Finansiālā atbalsta sniegšanu slēgšanas Arhitektūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) vai tā pilnvarota persona veic tirgus izpētes procedūru, ievērojot šo Noteikumu 10.punktā Arhitektūras pieminekļa saglabāšanas darbu veicējam izvirzītās kvalifikācijas prasības, nolūkā izvēlēties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

33. Arhitektūras pieminekļa īpašniekam (valdītājam) vai tā pilnvarotai personai tirgus izpētes rezultātu atskaite, kam pievienoti šo Noteikumu 10.punktā Arhitektūras pieminekļa saglabāšanas darbu veicējam izvirzīto kvalifikācijas prasību apliecinājumi, ir jāiesniedz Ventspils pilsētas domes Vispārējā nodaļā.

34. Finansiālā atbalsta apmērs tiek noteikts, ņemot vērā Arhitektūras pieminekļa īpašnieka iesniegtos tirgus izpētes procedūras rezultātus, nepārsniedzot Ventspils pilsētas domes lēmumā noteikto apmēru.

VII. LĪGUMA NOSLĒGŠANAS UN DARBĪBAS NOSACĪJUMI, FINANSĒŠANAS KĀRTĪBA

35. Pozitīva Ventspils pilsētas domes lēmuma pieņemšanas gadījumā, Ventspils pilsētas domes Juridiskā nodaļa sagatavo Līguma projektu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tirgus izpētes rezultātu saņemšanas un Arhitektūras pieminekļa saglabāšanas darbu veicējam izvirzīto kvalifikācijas prasību apliecinājumu saņemšanas Ventspils pilsētas domes Vispārējā nodaļā, kā obligātus Līguma projekta nosacījumus ietverot šo Noteikumu 8.2, 8.3. un 10.5.punktā noteikto, un iesniedz Līguma projektu izskatīšanai Ventspils pilsētas domes Pilsētas attīstības komisijai. Līguma projekts Ventspils pilsētas domes Pilsētas attīstības komisijā tiek izskatīts 10 (desmit) darba dienu laikā.

36. Pēc Ventspils pilsētas domes Pilsētas attīstības komisijas pozitīva ieteikuma saņemšanas, Ventspils pilsētas domes izpilddirektors 5 (piecu) darba dienu laikā slēdz līgumu starp Ventspils pilsētas pašvaldību, Arhitektūras pieminekļa īpašnieku (valdītāju) vai tā pilnvaroto personu un tā, šo Noteikumu noteiktā kārtībā izvēlētu, Arhitektūras pieminekļa saglabāšanas darbu veicēju (tirgus izpētes procedūras uzvarētāju) par Finansiālo atbalstu Arhitektūras pieminekļa saglabāšanai (turpmāk – Līgums). Līguma pielikumā pievienojams trīspusēji saskaņojams Arhitektūras pieminekļa saglabāšanas darbu atbalstāmo izmaksu aprēķins (tāme).

37. Ja Arhitektūras pieminekļu īpašnieks (valdītājs) vai tā pilnvarotā persona 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šo Noteikumu 31.punktā minētā lēmuma spēkā stāšanās datuma Ventspils pilsētas domē nav iesniedzis tirgus izpētes procedūras rezultātus un Arhitektūras pieminekļa saglabāšanas darbu veicējam izvirzīto kvalifikācijas prasību apliecinājumu, tad Līgums netiek slēgts.

38. Finansiālais atbalsts Arhitektūras pieminekļa saglabāšanas darbiem tiek izmaksāts vienu reizi mēnesī, atbilstoši pašvaldības noteiktajam Finansiālā atbalsta intensitātes procentam, naudas līdzekļus pārskaitot Arhitektūras pieminekļa saglabāšanas darbu veicējam, pamatojoties uz Arhitektūras pieminekļa īpašnieka (valdītāja) vai tās pilnvarotās personas iesniegto Arhitektūras pieminekļa saglabāšanas darbu veicēja iesniegtu rēķinu (rēķinam pievienojama veikto būvdarbu izpilddokumentācija), kas atbilst Līgumam un tam pievienotajai tāmei (50% apmērā no mēneša maksājuma būvfirmai par izpildītajiem darbiem). Galīgais norēķins tiek veikts pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas vai objekta nodošanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas.

VIII. CITI NOTEIKUMI

39. Arhitektūras pieminekļa saglabāšanas darbu vispārējās kvalitātes kontroli veic Ventspils pilsētas domes Būvniecības administratīvā inspekcija, Būvniecības kvalitātes kontroles nodaļa un APN, tām noteikto funkciju ietvaros, kā arī katrā konkrētajā pašvaldības atbalsta gadījumā pašvaldības nozīmēts Būvuzraugs.

40. Arhitektūras pieminekļa īpašniekam (valdītājam) vai tā pilnvarotajai personai pēc Ventspils pilsētas domes pieprasījuma ir pienākums informēt Ventspils pilsētas domi par Arhitektūras pieminekļa saglabāšanas darbu gaitu.

41. Ventspils pilsētas domes atbildīgajām amatpersonām un pašvaldības nozīmētajam Būvuzraugam ir tiesības veikt pārbaudes Arhitektūras piemineklī, un Arhitektūras pieminekļa īpašniekam (valdītājam) vai tā pilnvarotajai personai, Arhitektūras pieminekļa saglabāšanas darbu veicējam nav tiesības likt nekāda veida šķēršļus šo pārbaužu veikšanai.

IX. APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

42. Šo Noteikumu 27.punkta kārtībā pieņemto APN lēmumu var apstrīdēt Ventspils pilsētas domes Izpilddirektoram.

43. Šo Noteikumu ietvaros pieņemto Ventspils pilsētas domes Izpilddirektora lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

X. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

44. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

45. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi tiek atcelti Ventspils pilsētas domes 2013.gada 13.septembra saistošie noteikumi Nr.11 "Kārtība, kādā Ventspils pilsētas pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu kultūras pieminekļu saglabāšanai Ventspils pilsētā".

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš
Pielikums
Ventspils pilsētas domes 2014.gada 24.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.3 "Par kārtību, kādā Ventspils
pilsētas pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu valsts nozīmes
kultūras pieminekļu saglabāšanai Ventspils pilsētā"
Iesniegums
Ventspils pilsētas pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai kultūras pieminekļa saglabāšanai

Iesnieguma iesniegšanas datums ___/___/____

  
 

vieta

 

1. Iesniedzējs/ Arhitektūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs)

  
 

(juridiskās personas nosaukums, fiziskās personas vārds, uzvārds)

  
 

(juridiskās personas reģ. Nr, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr., fiziskās personas personas kods)

  
 

(adrese)

  
 

(bankas rekvizīti)

  
 

(kontaktpersona, tālrunis, e-pasts, fakss)

 

2. Arhitektūras pieminekļa nosaukums 
3. Arhitektūras pieminekļa adrese 
4. Arhitektūras pieminekļa valsts aizsardzības Nr. 
5. Arhitektūras pieminekļa saglabāšanas darbu veids, uz ko attiecināms pieprasītais finansiālais atbalsts (vajadzīgo pasvītrot):

• izpētes darbi (precizēt kādi)________________________________________

• konservācijas, restaurācijas darbu realizācijai nepieciešamās būvprojekta dokumentācijas izstrāde

• konservācija

• restaurācija

• autoruzraudzība

• būvuzraudzība

• projekta vadība

6. Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas izsniegtā Plānošanas un arhitektūras uzdevuma (turpmāk – PAU) Nr. ______. datums __/___/__________ vai būvatļaujas Nr. ______. datums __/___/__________ .

7. Būvprojekta dokumentācijas (ja to paredz PAU vai būvatļauja) akcepta/saskaņojuma Nr. ________________. datums __/___/__________.

 

8. Pievienotā izmaksu aprēķina (tāmes) kopējā summa (attiecināmās izmaksas) _____________( )euro.
  

(vārdiem)

  

 

9. Pieprasītais pašvaldības finansiālais atbalsts: _________________________________________( )euro.
  

(vārdiem)

  

Iesniegumam pievienoti sekojoši (atzīmēt) dokumenti:

 juridiskai personai – reģistrācijas apliecības kopija; fiziskai personai – jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;

juridiskai personai – dokumenta, kurš apliecina personas tiesības pārstāvēt juridisko personu vai iestādi, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 38.panta trešajā daļā noteiktajam, kopija;

ja Iesniegumu iesniedz fiziskās personas pilnvarotā persona – dokumenta, kurš apliecina personas tiesības pārstāvēt fizisko personu, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 38.panta pirmajā daļā noteiktajam, kopija.

ja iesniegumu iesniedz valdītājs – valdījuma tiesības pierādoša dokumenta kopija;

iesniegumā pieprasītājam pašvaldības finansiālajam atbalstam attiecināmo darbu izmaksu aprēķins (tāme), izstrādāta atbilstoši Noteikumu 12.punkta prasībām, izdrukas veidā;

kredītiestādes rakstisks apliecinājums, atbilstoši Noteikumu 23.5.punkta prasībām.

Arhitektūras pieminekļa īpašnieka (valdītāja) izstrādāta kārtība, kādā tiks nodrošināta Arhitektūras pieminekļa pieejamība sabiedrības apskatei vismaz 5 (piecus) gadus pēc Finansiālā atbalsta saņemšanas (norādot, cik plaši un cik bieži tiks nodrošināta sabiedriskā apskate).

Kopā iesniedzu materiālu uz _____ lapām

Parakstot Iesniegumu, apliecinu:

• visa Iesniegumā un papildus sniegtā informācija Ventspils pilsētas domei ir patiesa;

• esmu iepazinies ar Ventspils pilsētas domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem "Par kārtību, kādā Ventspils pilsētas pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanai";

• apzinos atbildību, kas iestājas saskaņā ar LR Krimināllikumu par nepatiesu ziņu sniegšanu līdzfinansējuma negodprātīgai saņemšanai un izmantošanai;

• piekrītu sniegto ziņu publiskai izmantošanai;

• Arhitektūras pieminekļa īpašniekam (valdītājam) nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ventspils pilsētas pašvaldībai;

• Arhitektūras pieminekļa īpašniekam (valdītājam) nav pasludināts tā maksātnespējas process, bet juridiskai personai nav arī apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta likvidācija.

• Arhitektūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) uz attiecināmo izmaksu pašvaldībai pieprasītā finansiālā atbalsta apjomu nav saņēmis finansējumu/līdzfinansējumu no Eiropas savienības fondu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem.

Iesniedzējs  
 

(paraksta atšifrējums/ paraksts)

 

Piezīme:

Iesniegumu iesniedz ar secīgi sanumurētām lapām, caurauklotu, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir norāde par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un nekustamā īpašuma īpašnieka (valdītāja) vai tā pilnvarotās personas paraksts.

Saistošo noteikumu Nr.3 "Par kārtību, kādā Ventspils pilsētas pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu kultūras pieminekļu saglabāšanai Ventspils pilsētā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsVentspils pilsētā uz šo brīdi ir 62 valsts aizsardzībā esoši kultūras pieminekļi, no tiem 13 ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi, bet 2 vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi.

Kultūras mantojuma saglabāšana ir gan konkrēto objektu īpašnieku pienākums, gan pilsētas, valsts un tautas interese. Ventspils pilsētas pašvaldība līdz šim ir veikusi lielu darbu, lai sakārtotu infrastruktūru, atjaunotu savā īpašumā esošus kultūras mantojuma objektus (Livonijas ordeņa pils Ventspilī, Ventspils rātsnams (Rakstnieku un tulkotāju māja), vēsturiskā skolas ēka (Amatu māja), Latviešu biedrības nams u.c.), kā arī ir finansiāli atbalstījusi citu personu īpašumā esošu nozīmīgu vēsturisku ēku atjaunošanu. No 1995.gada līdz 2008.gadam Ventspils pilsētas pašvaldība, pamatojoties uz atbilstošiem Ventspils pilsētas domes lēmumiem, no Privatizācijas fonda izsniedza aizdevumus ar iespējamo aizdevuma atlaidi (līdz 50%) vēsturisku ēku (t.sk. arhitektūras pieminekļu, kultūrvēsturiski vērtīgu ēku) fasāžu (t.sk. jumtu) atjaunošanai un teritoriju labiekārtošanai nozīmīgākajos vēsturiskajos rajonos – Vecpilsētā, Ostgalā, Vasarnīcu rajonā un Jaunpilsētā. Šīs programmas darbības laikā tika atbalstīta 68 objektu atjaunošana/ sakārtošana. Atzinīgi novērtējot šīs programmas realizāciju, Ventspils pilsētas pašvaldība kļuva par "Kultūras mantojuma gada balvas 2004" laureāti.

Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu īpašniekiem, pamatojoties uz likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 24.pantu, ir iespēja saņemt finansējumu no valsts, taču arhitektūras pieminekļu saglabāšana prasa regulārus un lielus finansiālos ieguldījumus, bet valsts paredzētais finansiālais atbalsts šim mērķim ir nepietiekams.

Realizējot likuma "Par pašvaldībām" 3.panta pirmajā daļā dotās tiesības izpildīt brīvprātīgo iniciatīvu, likuma "Par pašvaldībām" 12.pantā noteikto, kā arī likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 5.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju – rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, tajā skaitā atbalstīt kultūras pieminekļu saglabāšanu, saskaņā ar likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 24.panta 2.daļā noteikto, Ventspils pilsētas pašvaldība izdod šos saistošos noteikumus "Par kārtību, kādā Ventspils pilsētas pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu kultūras pieminekļu saglabāšanai Ventspils pilsētā", ar mērķi sekmēt Ventspils pilsētā esoša nozīmīga kultūras mantojuma – arhitektūras pieminekļu saglabāšanu nākošajām paaudzēm.

2. Īss projekta satura izklāstsNoteikumi paredz caurskatāmu kārtību, kādā Ventspils pilsētas pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu kultūras pieminekļu saglabāšanai Ventspils pilsētā. Finansiālā atbalsta saņēmēji ir valsts un vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļu īpašnieki (valdītāji), kuri atbilst šajos Saistošajos noteikumos izvirzītajām prasībām.

Finansiālā atbalsta saņemšanai, ēkai ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem – ēkai ir jābūt arhitektūras pieminekļa statusam un arhitektūras piemineklim ir jābūt nodrošinātam publiskai pieejamībai vismaz 5 gadus pēc finansiālā atbalsta saņemšanas.

Finansiālā atbalsta apjoms ir noteikts 50% apmērā no Attiecināmajām izmaksām, vienam Finansiālajam atbalsta piešķīrumam nepārsniedzot 35 000 EUR (trīsdesmit piecus tūkstošus euro).

Attiecināmās izmaksas: būvprojekta dokumentācijas izstrāde, ietverot izpētes darbus (izņemot būvprojekta dokumentācijas izstrādi un izpēti, kas nepieciešama būvatļaujas saņemšanai), konservācija un restaurācija, ietverot projekta vadību, autoruzraudzību un būvuzraudzību, nodokļu un nodevu maksājumi, kas tieši saistīti iepriekšminēto darbu veikšanu, ja Arhitektūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) tos nevar atgūt, ievērojot normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteikto.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuVentspils pilsētas pašvaldības ikgadējā budžetā šim mērķim paredzētie finanšu līdzekļi.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaglabājot un atjaunojot nozīmīgus kultūras mantojuma objektus, vienlaicīgi tiek uzlabota uzņēmējdarbības vide pilsētā kopumā, pozitīvs iespaids uz tūrisma infrastruktūras, kultūras un komercpakalpojumu sfēras attīstību.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmFinansiālā atbalsta saņemšanai Arhitektūras pieminekļa īpašniekam Ventspils pilsētas domē jāiesniedz noteiktas formas iesniegums, kam pievienota informācija par Plānošanas un arhitektūras uzdevumu vai būvatļauju un/vai akceptēta/saskaņota būvprojekta dokumentācija, darbu izmaksu aprēķins (tāme) un bankas apliecinājums par finansiālo līdzekļu pietiekamību projekta realizācijai.

Saistošo noteikumu prasībām atbilstošs iesniegums tiek reģistrēts Ventspils pilsētas pašvaldības finansiāla atbalsta kultūras pieminekļu saglabāšanai saņemšanas reģistrā. Iesniegums tiek virzīts izvērtēšanai apvienotajā Ventspils pilsētas domes Pilsētas attīstības un Ekonomikas un budžeta komisiju sēdē un pēc tam Ventspils pilsētas domes Finanšu komitejā, pēc kuras pozitīva lēmuma saņemšanas, lēmumu par finansiāla atbalsta piešķiršanu pieņem Dome.

Domes izpilddirektors slēdz trīspusēju līgumu starp Domi, Arhitektūras pieminekļa īpašnieku un saglabāšanas darbu veicēju (tirgus izpētes procedūras uzvarētāju) par pašvaldības finansiālo atbalstu Arhitektūras pieminekļa saglabāšanai. Pirms līguma slēgšanas, Arhitektūras pieminekļa īpašniekam ir jāveic tirgus izpētes procedūra.

Finansiālā atbalsta saņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas ir nepieciešama būvatļauja, kura pēc satura dod tiesības uzsākt būvdarbus objektā, un/vai Atļauja par tiesībām veikt darbus Ventspils pilsētā. Lai saņemtu minētās atļaujas, Finansiālā atbalsta saņēmējam ir likumdošanā noteiktā kārtībā jāiesniedz tam nepieciešamie dokumenti, tajā skaitā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas izsniegta darbu atļauja, kā arī apliecinājums par Būvdarbu veicēja atbilstību šo saistošo noteikumu prasībām.

Finansiālais atbalsts tiks piešķirts saskaņā ar noslēgto līgumu, vienu reizi mēnesī apmaksājot pieminekļa saglabāšanas darbu veicēja rēķinu par paveiktajiem darbiem 50% apmērā. Galīgais norēķins tiek veikts pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas vai objekta nodošanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmVentspils pilsētas iedzīvotāji laikā no 2013.gada 17.jūnija līdz 9.jūlijam tika aicināti izteikt savu viedokli un priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Saņemtie viedokļi un priekšlikumi izskatīti Ventspils pilsētas domes Pilsētas attīstības komisijas 09.08.2013.sēdē.
Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par kārtību, kādā Ventspils pilsētas pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu kultūras pieminekļu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 3Pieņemts: 24.01.2014.Stājas spēkā: 15.02.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 33, 14.02.2014. OP numurs: 2014/33.21
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
264411
15.02.2014
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)