Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.6

Jēkabpilī 2014.gada 23.janvārī
Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2014.gadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta trešo daļu, likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta 1.1daļu, 5.panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka atvieglojumu piešķiršanas kārtību nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jēkabpils pilsētas pašvaldībā no 2014.gada 1.janvāra.

2. Atvieglojumu saņēmēji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuru īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir nekustamais īpašums Jēkabpils pilsētā. Nodokļa maksātājam var tikt piešķirts viens nodokļa atvieglojums. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķirs personām, kurām par viena nekustamā īpašuma objektu (tā daļu) aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs taksācijas gadā pārsniedz EUR 15.

3. Atvieglojuma piešķiršanas pamats ir motivēts maksātāja iesniegums, kurā norādīts:

3.1. maksātāja vārds, uzvārds, personas kods / nosaukums, reģistrācijas numurs;

3.2. maksātāja dzīves vietas adrese/ juridiskā adrese;

3.3. īpašuma atrašanās vieta;

3.4. atvieglojuma saņemšanas pamatojums, norādot kategoriju;

3.5. juridiska vai fiziska persona, kura veic vai gatavojas veikt komercdarbību, neatkarīgi no tās īpašuma formas un darbības veida papildus sniedz sekojošus apliecinājumus:

3.5.1. apliecinājums, ka maksātājs nedarbojas Komisijas Regulas (ES) Nr. 1407/2013 (2013.gada 18.decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (dokuments attiecas uz EEZ), kas publicēta 24.12.2013. Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Nr.L352/ (turpmāk tekstā Regula) 1.pantā norādītajās nozarēs, uz kurām neattiecas Regula 1407/2013;

EK Regula pieejama: http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1407&qid= 1390207449 852&from=LV

3.1 Iesniedzot iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu juridiskā vai fiziskā persona, kura veic vai gatavojas veikt komercdarbību, neatkarīgi no tā īpašuma formas un darbības veida, iesniegumam klāt pievieno normatīvajos aktos noteiktās formas un satura aizpildītu de minimis atbalsta uzskaites veidlapu 2 (divos) eksemplāros.

4. Nekustamā īpašuma nodokļa atlaide netiek piešķirta:

4.1. ja nodokļa maksātājam ir nekustamā īpašuma nodokļa vai nomas maksas parādi Jēkabpils pilsētas pašvaldībai;

4.2. ja vienam uzņēmumam de minimis kopējais bruto atbalsts jebkurā trīs fiskālo gadu laika posmā pārsniedz EUR 200 000,00, bet uzņēmumam, kurš darbojas autotransporta nozarē, piešķirtā de minimis atbalsta kopapjoms pārsniedz EUR 100 000,00;

4.3. ja tas darbojas Regulas 1.panta norādītajās nozarēs, uz kurām neattiecas Regula;

4.4. ja nokavēts šajos noteikumos noteiktais iesnieguma iesniegšanas termiņš.

5. Atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma (kuram Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā pēc stāvokļa uz 01.01.2014. reģistrēts norādīts atbilstošs lietošanas mērķis) nodokļa summas piešķirami sekojošām nodokļa maksātāju kategorijām šādos apmēros:

Nodokļa maksātāju kategorijas Nr.

Nodokļa maksātāju kategorija

Nodokļa atvieglojuma apmērs

5.1.

personas, kuras ir vecākas par 70 gadiem, par tām nekustamā īpašuma sastāvā esošām

5.1.1. zemes vienībām vai tās daļām, kurām reģistrēts viens lietošanas mērķis – "Individuālo dzīvojamo māju apbūve" (kods 0601),

5.1.2. dzīvojamām mājām (to daļām) ( lietošanas veida kods 1110 vai 1121), kā arī telpu grupām, kuru lietošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām), kuras (kuru daļas) netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, ja šis īpašums vismaz vienu gadu ir nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta, nosakot atbilstību šī punkta prasībām 2014.gada 1.janvārī

50 %

5.2.

personas, kuras ir I vai II grupas invalīdi, par tām nekustamā īpašuma sastāvā esošām

5.2.1.zemes vienībām vai tās daļām, kurām reģistrēts viens lietošanas mērķis – "Individuālo dzīvojamo māju apbūve" (kods 0601),

5.2.2. dzīvojamām mājām (to daļām) ( lietošanas veida kods 1110 vai 1121), kā arī telpu grupām, kuru lietošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām), kuras (kuru daļas) netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, ja šis īpašums vismaz vienu gadu ir nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta, nosakot atbilstību šī punkta prasībām 2014.gada 1.janvārī.

50 %

5.3.

personas, kuriem pašvaldība piešķīrusi maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu, par dzīvojamām mājām, to daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana vai tas saistīts ar dzīvošanu, un kuras (kuru daļas) netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai un kurā reģistrēta nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta, un tām piekritīgo zemi par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas statusam

70 %

5.4.

komersanti, kuri reģistrēti 2013.gadā ar juridisko adresi Jēkabpils pilsētas pašvaldībā un kuri 2013.gadā vidēji ir nodarbinājuši ne mazāk kā sešus darbiniekus

50 %

5.5.

komersanti, kuru īpašumā ir rūpnieciskās ražošanas ēkas, ja tajās notiek pamatdarbība pie noteikuma, ka izpildās šādi nosacījumi:

50 %

5.5.1.

saglabāta pamatdarbība,

5.5.2.

investēti līdzekļi ražošanā, pakalpojumu sniegšanā laika periodā 2012.–2013.g.,

5.5.3.

2013.gadā saglabātas darba vietas 100% attiecībā pret vidējo darba vietu skaitu 2012.gadā

5.6.

komersanti, kuriem juridiskā adrese reģistrēta Jēkabpils pilsētas pašvaldībā un kuri sev piederošās ēkās veic uzņēmējdarbību (izņemot azartspēļu organizēšanu, telpu iznomāšanu), un kuri 2013.gadā nodarbināja vismaz sešus Jēkabpils pilsētas iedzīvotājus, piešķir atlaidi nodoklim par ēkām

25 %

5.7.

komersanti, kuri 2014.gada vasaras sezonā ne mazāk kā divus mēnešus nodarbina Jēkabpils vispārizglītojošo skolu izglītojamos, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils pilsētā: 

5.7.1.

nodarbinot no 3 līdz 5 izglītojamos, piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi

25%

5.7.2.

nodarbinot 6 un vairāk izglītojamos, piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi

50%

5.8.

nodokļu maksātāji – fiziskās un juridiskās personas – par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (to daļām) ar centralizēto apkuri desmit gadu laikā pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanas, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

50%

5.8.1.

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi ir veikti ES struktūrfondu vai valsts atbalsta programmu ietvaros,

5.8.2.

siltumenerģijas patēriņš pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas ir samazināts vismaz par 20% gadā

6. Iesnieguma un atvieglojuma saņemšanas nosacījumu apliecinošu dokumentu iesniegšanas kārtība:

6.1. nodokļu maksātājiem, kuriem atbilstoši saistošo noteikumu 5.1.un 5.2.apakšpunktā noteiktās kategorijas nosacījumiem ir tiesības uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, līdz 15.jūlijam jāiesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldībā iesniegumu par atvieglojuma piešķiršanu un atvieglojuma saņemšanas nosacījumus apliecinošus dokumentus;

6.2. nodokļu maksātājiem, kuriem atbilstoši saistošo noteikumu 5.3.apakšpunktā noteiktās kategorijas nosacījumiem ir tiesības uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, un maksātājiem, kuriem pašvaldība ir piešķīrusi trūcīgas personas vai ģimenes statusu, jāiesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldībā iesniegumu par atvieglojuma piešķiršanu un atvieglojuma saņemšanas nosacījumus apliecinošus dokumentus līdz 15.decembrim;

6.3. nodokļu maksātājiem, kuriem atbilstoši saistošo noteikumu 5.4.apakšpunktā noteiktās kategorijas nosacījumiem ir tiesības uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, līdz 15.jūlijam jāiesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldībā:

6.3.1. motivēts iesniegums par atvieglojuma piešķiršanu,

6.3.2. izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) par vidējo strādājošo skaitu 2013.gadā,

6.3.3. izziņa no VID par nodokļu parādu neesamību;

6.4. Nodokļu maksātājiem, kuriem atbilstoši saistošo noteikumu 5.5 apakšpunktā noteiktās kategorijas nosacījumiem ir tiesības uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, līdz 15.jūlijam jāiesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldībā:

6.4.1. motivēts iesniegums par atvieglojuma piešķiršanu, norādot rūpniecības ēkas kadastra numuru,

6.4.2. uzņēmuma vadītāja parakstīts apliecinājums, ka ražošanas ēkās ir saglabāta ražošana un saglabātas darba vietas,

6.4.3. dokumentu, kuri apstiprina līdzekļu investēšanu ražošanā 2013.gadā, kopijas,

6.4.4. izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par vidējo strādājošo skaitu 2013.gadā un 2012.gadā,

6.4.5. izziņa no VID par nodokļu parādu neesamību;

6.5. Nodokļu maksātājiem, kuriem atbilstoši saistošo noteikumu 5.6.apakšpunktā noteiktās kategorijas nosacījumiem ir tiesības uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, līdz 15.jūlijam jāiesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldībā:

6.5.1. motivēts iesniegums par atvieglojuma piešķiršanu, norādot uzņēmējdarbības veidu,

6.5.2. uzņēmuma vadītāja parakstīts apliecinājums, ka, veicot uzņēmējdarbību minētā ēkā, nodarbina vismaz sešus Jēkabpils pilsētas iedzīvotājus, kuru deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā,

6.5.3. izziņa no VID par vidējo strādājošo skaitu 2013.gadā,

6.5.4. izziņa no VID par nodokļu parādu neesamību;

6.6. Nodokļu maksātājiem, kuriem atbilstoši saistošo noteikumu 5.7.apakšpunktā noteiktās kategorijas nosacījumiem ir tiesības uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, līdz 15.septembrim jāiesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldībā:

6.6.1. motivēts iesniegums par atvieglojuma piešķiršanu, norādot uzņēmējdarbības veidu,

6.6.2. uzņēmuma vadītāja parakstīts apliecinājums un grāmatvedības izziņa, kas apliecina nodokļu apmaksu par nodarbinātajiem izglītojamiem,

6.6.3. vispārizglītojošās skolas izdota izziņa, kas apliecina, ka minētais skolēns mācās iestādē,

6.6.4. informāciju par izglītojamo deklarēto dzīvesvietu,

6.6.5. izziņa no VID par nodokļu parādu neesamību;

6.7. Nodokļu maksātājiem, kuriem atbilstoši saistošo noteikumu 5.8.apakšpunktā noteiktās kategorijas nosacījumiem ir tiesības uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, (daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotājam/pārvaldniekam vai īpašniekam) iesniegumam jāpievieno:

6.7.1. darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, kurā uzskaitīti veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, norādīts to realizācijas gads,

6.7.2. ja atvieglojumi piešķirami saskaņā ar saistošo noteikumu 5.8.1.apakšpunktu – projekta līdzfinansētājas iestādes lēmumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas projekta apstiprināšanu,

6.7.3. ja atvieglojumi piešķirami saskaņā ar saistošo noteikumu 5.8.2.apakšpunktu – energoapgādes komersanta izziņu par siltumenerģijas patēriņu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 3 (trīs) gadu laikā pirms energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas un par siltumenerģijas patēriņu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 1 (viena) gada laikā pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas; kā arī aprēķinu, kas apliecina daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas rezultātā iegūtā siltumenerģijas patēriņa samazinājumu (% izteiksmē), salīdzinot vidējo siltumenerģijas patēriņu 3 gadu laikā pirms un viena gada laikā pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas.

7. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir par to taksācijas gadu, kurā iesniegts iesniegums.

8. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir par visu taksācijas gadu, izņemot gadījumus, kad nodokļa maksātāja statuss, kurš dod tiesības saņemt atvieglojumus, ir piešķirts uz noteiktu laiku. Minētajā gadījumā atvieglojumu piešķir par periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst statusam.

9. Finanšu ekonomikas nodaļa izvērtē iesniegtos dokumentus un sagatavo domes lēmuma projektu par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, kuru iesniedz Finanšu komitejai izskatīšanai.

10. Lēmumu par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu pieņem Jēkabpils pilsētas dome (turpmāk – Dome). Saskaņā ar Domes lēmumu Finanšu ekonomikas nodaļa veic nodokļa pārrēķinu atbilstoši normatīvajiem aktiem.

11. Nodokļa atvieglojumu saistošo noteikumu 5.1., 5.2. un 5.3.apakšpunktā noteiktās kategorijas nodokļa maksātājiem un trūcīgām personām piešķir ar Finanšu ekonomikas nodaļas vadītāja lēmumu. Uz 5.3.apakšpunktā noteikto kategoriju nodokļa maksātājiem un trūcīgām personām nav attiecināmi 2.punktā un 4.1.apakšpunktā noteiktie ierobežojumi.

12. Lēmumu par atteikumu piešķirt atlaidi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem gadījumos, kad iesniedzēja prasījums neatbilst šo saistošo noteikumu noteikumiem, pieņem Jēkabpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta Finanšu ekonomikas nodaļas vadītājs.

(Jēkabpils pilsētas domes 06.02.2014. saistošo noteikumu Nr.7 redakcijā)

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2014.gadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jēkabpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 6Pieņemts: 23.01.2014.Stājas spēkā: 14.02.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 32, 13.02.2014. OP numurs: 2014/32.34
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
264341
{"selected":{"value":"12.03.2014","content":"<font class='s-1'>12.03.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.03.2014","iso_value":"2014\/03\/12","content":"<font class='s-1'>12.03.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"14.02.2014","iso_value":"2014\/02\/14","content":"<font class='s-1'>14.02.2014.-11.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.03.2014
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)