Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1521

Rīgā 2013.gada 17.decembrī (prot. Nr.67 69.§)
Noteikumi par subsidētās elektroenerģijas nodokļa piemērošanu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likuma (turpmāk – likums) 5.panta ceturtajā, piektajā un sestajā daļā minētās subsidētās elektroenerģijas nodokļa likmes piemērošanu, paredzot kārtību, kādā tiek sniegta informācija Lauku atbalsta dienestam (turpmāk – dienests), un kārtību, kādā dienests administrē un kontrolē šā nodokļa piemērošanu, kā arī de minimis atbalsta uzskaiti.

2. Šo noteikumu izpratnē:

2.1. dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti un atvasinātie produkti ir tādi produkti, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulā Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002;

2.2. par nodokļa maksātāja saražotās siltumenerģijas izmantošanu savas produkcijas ražošanā uzskata arī tādu siltumenerģiju, kas pārdota ražotājam, kurš attiecībā pret nodokļu maksātāju ir uzskatāms par saistīto personu likuma "Par nodokļiem un nodevām" 1.panta 18.punkta "a", "b", "c", "d" vai "e" apakšpunkta izpratnē un kurš siltumenerģiju izmanto sava vai savu saistīto personu ražošanas procesa nodrošināšanai;

2.3. augstas efektivitātes koģenerācijas stacija ir:

2.3.1. tāda stacija, kura ražo elektroenerģiju augstas efektivitātes koģenerācijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā;

2.3.2. biogāzes stacija, kas vismaz 70 % no koģenerācijas procesā iegūtās siltumenerģijas, kas paliek pāri pēc enerģiju ražojošo vai pārveidojošo galveno iekārtu enerģijas patēriņa, izmanto sava ražošanas procesa nodrošināšanai vai pārdod ražotājam, kurš attiecībā pret nodokļu maksātāju ir uzskatāms par saistīto personu likuma "Par nodokļiem un nodevām" 1.panta 18.punkta "a", "b", "c", "d" vai "e" apakšpunkta izpratnē un kurš siltumenerģiju izmanto sava vai savu saistīto personu ražošanas procesa nodrošināšanai.

3. Atbalstu likuma 5. panta ceturtajā, piektajā un sestajā daļā minētās subsidētās elektroenerģijas nodokļa likmes veidā sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L352/1) (turpmāk – regula Nr. 1407/2013).

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.370 redakcijā)

4. Atbalstu likuma 5. panta ceturtajā, piektajā un sestajā daļā minētās subsidētās elektroenerģijas nodokļa likmes veidā nevar saņemt nodokļa maksātājs, kuram ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, kuram uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai kura saimnieciskā darbība ir izbeigta.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.370 redakcijā)

5. Atbalstu likuma 5.panta ceturtajā, piektajā un sestajā daļā minētās subsidētās elektroenerģijas nodokļa likmes veidā nepiešķir saimnieciskās darbības nozarēm un darbībām, kuras minētas regulas Nr. 1407/2013 1.panta 1.punktā.

(Grozīts ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.370)

6. Ja subsidētās elektroenerģijas nodokļa maksātājs darbojas arī nozarēs, kas minētas regulas Nr. 1407/2013 1.panta 1.punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts likuma 5.panta ceturtajā, piektajā un sestajā daļā minētās subsidētās elektroenerģijas nodokļa likmes veidā.

(Grozīts ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.370)

II. Kārtība, kādā tiek izvērtēta likuma 5.panta ceturtajā, piektajā un sestajā daļā minētās nodokļa likmes piemērošanas atbilstība

7. Subsidētās elektroenerģijas nodokļa maksātājs, kas ir reģistrēts saskaņā ar likuma 6.pantu izveidotajā reģistrā un kas pretendē uz likuma 5.panta ceturtajā, piektajā vai sestajā daļā minētās subsidētās elektroenerģijas nodokļa likmes piemērošanu (turpmāk – nodokļa maksātājs):

7.1. reģistrējas dienestā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vienoto zemkopības nozares informācijas sistēmu, ja tas nav reģistrēts elektronisko pakalpojumu lietotājs vienotajā zemkopības nozares informācijas sistēmā;

7.2. iesniedz dienestā iesniegumu likuma 5.panta ceturtajā, piektajā vai sestajā daļā minētās subsidētās elektroenerģijas nodokļa likmes atbilstības izvērtēšanai (1.pielikums);

7.3. iesniedz informāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem par jebkuru atbalstu, ko tas ir saņēmis atbilstoši regulai Nr. 1407/2013.

(Grozīts ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.370)

8. Dienests pēc šo noteikumu 7.2. un 7.3.apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas mēneša laikā pārbauda nodokļa maksātāja atbilstību likuma 5.panta ceturtās, piektās vai sestās daļas un šo noteikumu prasībām.

9. Ja nodokļa maksātāja iesniegtā informācija nav pilnīga vai persona neatbilst likuma 5.panta ceturtās, piektās vai sestās daļas vai šo noteikumu prasībām, bet ir iespējams novērst konstatētās neatbilstības, dienests rakstiski pieprasa personai precizēt informāciju vai novērst nepilnības, norādot termiņu to novēršanai.

10. Ja nodokļa maksātājs atbilst likuma 5.panta ceturtajā, piektajā vai sestajā daļā minētās subsidētās elektroenerģijas nodokļa likmes piemērošanai un šo noteikumu prasībām, dienests divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 8.punktā minētās pārbaudes informē par to Ekonomikas ministriju.

11. Likuma 5.panta ceturtajā, piektajā vai sestajā daļā minēto nodokļa likmi nodokļa maksātāja gūtajiem apliekamajiem ienākumiem piemēro tajā taksācijas periodā, kurā saskaņā ar likuma 6.pantu izveidotajā reģistrā ir izdarītas izmaiņas, ja saskaņā ar tajā esošo informāciju nodokļa maksātājam ir jāpiemēro likuma 5.panta ceturtajā, piektajā vai sestajā daļā minētā nodokļa likme.

III. Kārtība, kādā nodokļa maksātājs iesniedz dienestā pārskatu par subsidētās elektroenerģijas nodokli

12. Nodokļa maksātājs, kura gūtajiem apliekamajiem ienākumiem piemēro likuma 5.panta ceturtajā, piektajā vai sestajā daļā minēto subsidētās elektroenerģijas nodokļa likmi, piecu dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām iesniedz dienestā nodokļa maksātāja informāciju likuma 5.panta ceturtajā, piektajā vai sestajā daļā minētās nodokļa likmes piemērošanai (2.pielikums) par iepriekšējo taksācijas mēnesi.

13. Nodokļa maksātājs, kura gūtajiem apliekamajiem ienākumiem piemēro likuma 5.panta ceturtajā, piektajā vai sestajā daļā minēto subsidētās elektroenerģijas nodokļa likmi, papildus šo noteikumu 12.punktā minētajai informācijai piecu dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām dienestā iesniedz informāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem par jebkuru atbalstu, ko tas ir saņēmis atbilstoši regulai Nr. 1407/2013.

(Grozīts ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.370)

IV. Kārtība, kādā dienests administrē un kontrolē subsidētās elektroenerģijas nodokļa piemērošanu

14. Dienests piecu dienu laikā pēc šo noteikumu 12. un 13.punktā minētās informācijas saņemšanas pārbauda nodokļa maksātāja atbilstību likuma 5.panta ceturtajā, piektajā vai sestajā daļā minētās subsidētās elektroenerģijas nodokļa likmes piemērošanai un šo noteikumu prasībām.

15. Ja nodokļa maksātājs piecu dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām nav iesniedzis dienestā šo noteikumu 12.punktā minēto informāciju, dienests saskaņā ar likuma 6.panta sesto daļu informē Ekonomikas ministriju par to, ka nodokļa maksātājs, sākot ar taksācijas periodu, par kuru tas nav iesniedzis attiecīgo informāciju, neatbilst likuma 5.panta ceturtajā, piektajā vai sestajā daļā minētās subsidētās elektroenerģijas nodokļa likmes piemērošanai.

16. Dienests ne retāk kā reizi gadā izvērtē, vai nodokļa maksātājs, kuram tiek piemērota likuma 5.panta ceturtajā, piektajā vai sestajā daļā minētā subsidētās elektroenerģijas nodokļa likme, atbilst šo noteikumu 4.punktā minētajam nosacījumam.

(Grozīts ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.370)

17. Dienests ne retāk kā reizi mēnesī apseko vismaz vienu procentu no dienesta administrētajiem nodokļa maksātājiem, pārbaudot iepriekšējā kalendāra mēneša nodokļa maksātāja faktisko atbilstību likuma 5.panta ceturtajā, piektajā vai sestajā daļā minētās nodokļa likmes piemērošanai un izvērtējot likuma 8.panta pirmajā daļā noteikto informāciju un vismaz šādu nodokļa maksātāja dokumentāciju, lai pārliecinātos par informācijas un datu ticamību, kas ir iesniegta dienestā saskaņā ar šo noteikumu 12.punktu:

17.1. grāmatvedības reģistrus par izejvielu krājumu apriti, kā arī ieņēmumu un izdevumu reģistrus;

17.2. līgumus par koģenerācijas darbībai nepieciešamo kurināmo izejvielu piegādi;

17.3. uzskaites dokumentus par izejvielu piegādi, ja izejviela tiek iegādāta, nevis iegūta no komersanta īpašuma izmantošanas;

17.4. siltumenerģijas pārdošanas attaisnojošos grāmatvedības dokumentus.

18. Nodokļa maksātājam ir pienākums 10 dienu laikā pēc dienesta pieprasījuma noteikt elektrostacijas apsekošanas dienu, kas nav vēlāk kā 20 dienas pēc dienesta pieprasījuma saņemšanas.

19. Ja apsekojuma laikā dienests konstatē, ka nodokļa maksātājam ir piemērota neatbilstoša subsidētās elektroenerģijas nodokļa likme, tas saskaņā ar likuma 6.panta sesto daļu informē Ekonomikas ministriju, par kādu periodu nodokļa maksātājam ir piemērota neatbilstoša nodokļa likme.

20. Ekonomikas ministrija:

20.1. katru gadu līdz 15.martam iesniedz dienestā likuma 5.panta ceturtajā, piektajā un sestajā daļā minēto subsidētās elektroenerģijas nodokļa maksātāju pārskatus, kas Ekonomikas ministrijā iesniegti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā un elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī cenu noteikšanas kārtību:

20.1.1. koģenerācijas elektrostaciju gada pārskatus;

20.1.2. gada pārskatus par izmantoto energoresursu izlietojumu, saražotās elektroenerģijas apjomu un izmantoto tehnoloģiju elektrostacijās, kuras elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus;

20.2. pēc dienesta pieprasījuma sniedz informāciju par to, vai nodokļa maksātājs elektroenerģiju ražo augstas efektivitātes koģenerācijas stacijā.

V. De minimis atbalsta uzskaite

21. Publiskais tirgotājs piecu dienu laikā pēc katra taksācijas perioda beigām iesniedz dienestā pārskatu par summām, kas izmaksātas nodokļa maksātājiem, kuriem ir piemērota likuma 5.panta ceturtajā, piektajā vai sestajā daļā minētā subsidētās elektroenerģijas nodokļa likme (3.pielikums).

22. Dienests, pamatojoties uz nodokļa maksātāja iesniegto informāciju saskaņā ar šo noteikumu 7.3.apakšpunktu un 13.punktu, kā arī uz publiskā tirgotāja iesniegto informāciju saskaņā ar šo noteikumu 21.punktu, uzskaita atbalstu, kas sniegts saskaņā ar regulu Nr. 1998/2006 un regulu Nr. 1407/2013, ievērojot prasības normatīvajos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.

(Grozīts ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.370)

23. Šo noteikumu ietvaros saņemto atbalstu var apvienot ar citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu, nepārsniedzot regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. punktā noteiktos ierobežojumus.

(Grozīts ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.370)

24. Ja dienests konstatē, ka nodokļa maksātāja – viena vienota uzņēmuma saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktu – atbalsta summa ir sasniegusi regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto de minimis atbalsta summu, dienests saskaņā ar likuma 6. panta sesto daļu informē nodokļa maksātāju un Ekonomikas ministriju par to, ka nodokļa maksātājam turpmāk nav piemērojama likuma 5. panta ceturtajā, piektajā vai sestajā daļā noteiktā subsidētās elektroenerģijas nodokļa likme.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.370 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājums

25. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1521
 

(nodokļa maksātāja nosaukums)

  
 

(nodokļa maksātāja reģistrācijas kods)

  
 

(juridiskā adrese)

  
 

(kontaktinformācija)

Iesniegums Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likuma 5.panta ceturtajā, piektajā vai sestajā daļā minētās nodokļa likmes atbilstības izvērtēšanai

1.tabula

Atbilstu likuma 5.panta ceturtajā daļā noteiktajam (elektroenerģijas ražošanā tiek izmantoti dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti vai atvasināti produkti) (nodokļa maksātājs aizpilda 2.tabulas 1.–11.rindu un 14.rindu)

Atbilstu likuma 5.panta piektajā daļā noteiktajam (elektroenerģijas ražošanā tiek izmantota koksnes biomasa) (nodokļa maksātājs aizpilda 2.tabulas 1., 2., 3., 8., 9., 10., 11. un 14.rindu)

Atbilstu likuma 5.panta sestajā daļā noteiktajam (saražotā siltumenerģija tiek izmantota augu veģetācijas procesa nodrošināšanai segtajās platībās) (nodokļa maksātājs aizpilda 2.tabulas 1., 2., 3., 8., 9., 12., 13., 15. un 16.rindu)

2.tabula

Nr.
p.k.

Informācija atbilstības izvērtēšanai

Atbilde/vērtība

1.Elektroenerģijas ražošanai uzstādītā elektriskā jauda, MW 
2.Siltumenerģijas ražošanai uzstādītā elektriskā jauda, MW 
  

energoresursu veids

t/m3/kJ

%

3.Elektroenerģijas ražošanā izmantotie energoresursi kopā (tonnās un procentos), tai skaitā:

X

 

100 %

3.1.

dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti vai atvasināti produkti kopā (energoresursu veids, tonnas un procenti), tai skaitā:

X

  
3.1.1.    
3.1.2.    
...    
3.2.

koksnes biomasa (energoresursu veids, tonnas/kJ un procenti)

   
3.3.

fosilie energoresursi (dabasgāze), (m3 un procenti)

   
3.4.

cits biomasas veids (energoresursu veids, tonnas un procenti)

   
3.5.

cits energoresursu veids (energoresursu veids, tonnas un procenti)

   

energoresursu veids

t

euro (bez PVN)

4.Iepirktais energoresursu apjoms kopā (tonnas un euro)

X

5.Ražotājs(-i) (nosaukums, reģistrācijas numurs), no kura(-iem) iepirkti energoresursi, (energoresursu veids, tonnas un euro):

X

X

X

5.1.
5.2.
……
6.Ražotājs(-i) (nosaukums, reģistrācijas numurs), kuram(-iem) pieder ne mazāk kā 50 % nodokļa maksātāja pamatkapitāla daļu un no kura(-iem) iepirkti energoresursi (energoresursu veids, tonnas un euro):

X

X

X

6.1.
6.2.
…..

energoresursu veids

t

%

7.Nodokļa maksātāja saražotais energoresursu apjoms kopā (energoresursu veids, tonnas un procenti), tai skaitā:

X

7.1.
7.2.
......

siltumenerģijas apjoms, kWh

8.Saražotās siltumenerģijas apjoms* (kWh)
9.Saražotās siltumenerģijas apjoms, kas paliek pāri pēc enerģiju ražojošo vai pārveidojošo galveno iekārtu enerģijas patēriņa* (kWh)
10Saražotās siltumenerģijas apjoms, kas paliek pāri pēc enerģiju ražojošo vai pārveidojošo galveno iekārtu enerģijas patēriņa un kas izmantots savas produkcijas ražošanā* (kWh)
11.Saražotās siltumenerģijas apjoms, kas pārdots ražotājam, kurš attiecībā pret nodokļa maksātāju ir uzskatāms par saistīto personu likuma "Par nodokļiem un nodevām" 1.panta 18.punkta "a", "b", "c", "d" vai "e" apakšpunkta izpratnē un kurš siltumenerģiju izmanto savas vai saistītās personas ražošanas procesa nodrošināšanai* (kWh)
12.Saražotās siltumenerģijas apjoms, kas paliek pāri pēc enerģiju ražojošo vai pārveidojošo galveno iekārtu enerģijas patēriņa un kas izmantots augu veģetācijas procesa nodrošināšanai segtajās platībās* (kWh)
13.Saražotās siltumenerģijas apjoms, kas paliek pāri pēc enerģiju ražojošo vai pārveidojošo galveno iekārtu enerģijas patēriņa un kas pārdots ražotājam, kurš attiecībā pret nodokļu maksātāju ir uzskatāms par saistīto personu likuma "Par nodokļiem un nodevām" 1.panta 18.punkta "a", "b", "c", "d" vai "e" apakšpunkta izpratnē un kurš siltumenerģiju izmanto augu veģetācijas procesa nodrošināšanai segtajās platībās vai saistītās personas augu veģetācijas procesa nodrošināšanai segtajās platībās* (kWh)
  

siltumenerģija, KWh

euro (bez PVN)

14.Ražotājs(-i) (nosaukums, reģistrācijas numurs) kuram(-iem) ir pārdots 11.rindā minētais saražotās siltumenerģijas apjoms (kWh un euro)

X

X

14.1.   
14.2.   
...   
  

KWh

euro (bez PVN)

segtā platība, m2

15.Ražotājs(-i) (nosaukums, reģistrācijas numurs) kuram(-iem) ir pārdots 13.rindā minētais saražotās siltumenerģijas apjoms (kWh un euro)

X

X

X

15.1.    
15.2.    
...    
  

segtā platība, m2

16.Nodokļa maksātāja segtā platība (m2) augu veģetācijas procesa nodrošināšanai 

Piezīme. * Norāda, ja līdz šī iesnieguma iesniegšanas dienai ir bijuši uzstādīti attiecīgie siltumskaitītāji, kas uzskaita siltumenerģijas apjomu.

Periods (ne vairāk kā 12 kalendāra mēneši), par kādu ir norādīta informācija:

no  līdz 
 

(dd.mm.gggg.)

  

(dd.mm.gggg.)

3.tabula

Nr.
p.k.

Informācija Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1521 "Noteikumi par subsidētās elektroenerģijas nodokļa piemērošanu" (turpmāk – noteikumi) 4.3.punkta izvērtēšanai

Pēdējais noslēgtais taksācijas gads

Priekšpēdējais noslēgtais taksācijas gads

1.Zaudējumi, euro*  
2.Apgrozījums, euro*  
3.Naudas plūsmas samazināšanās, jā/nē  
4.Īpatsvars pret iepriekšējā gada naudas plūsmu, ja naudas plūsma ir samazinājusies, %  
5.Parādi, euro*  
6.Procentu likmju celšanās, jā/nē  
7.Īpatsvars pret iepriekšējā gada procentu likmju apjomu, ja procentu likmes ir cēlušās, %  
8.Gatavās produkcijas krājumu vērtība, euro*  

Piezīme. * Informāciju norāda latos, ja pēdējais noslēgtais taksācijas gads ir 2011., 2012. vai 2013.gads.

4.tabula

Nr.
p.k.

Pielikumā

Dokumenta lapu skaits

1.Siltumskaitītāju iegādi apliecinošo dokumentu kopijas, kuros redzams siltumskaitītāju izgatavotājs un siltumskaitītāja iegādes datums 
2.Siltumskaitītāju verifikāciju apstiprinošo dokumentu kopijas 
3.Augu veģetācijas procesa nodrošināšanai esošo segto platību inventarizācijas lietas (apstiprinātas kopijas) 
4.Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu 
5.Noteikumu 4.4.punktā minēto informāciju apliecinoši dokumenti, ja nodokļa maksātājam jāpierāda noteikumu 4.2. vai 4.3.punktā minēto pazīmju neesība 
6.Operatīvā finanšu informācija 

Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

     

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

(datums)

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1521
Informācija par subsidētās elektroenerģijas nodokļa maksātāju
Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likuma 5.panta ceturtajā, piektajā vai sestajā daļā minētās nodokļa likmes piemērošanai

Ziņas par nodokļa maksātāju un taksācijas periodu

Nodokļa maksātāja nosaukums 
Nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs 
Juridiskā adrese 
Tālruņa numurs 
Taksācijas periods (mēnesis) 
Taksācijas gads 

Atbilstība Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likuma (turpmāk – likums) 5.pantam (atbilstošo atzīmēt)

Atbilstu likuma 5.panta ceturtajā daļā noteiktajam (elektroenerģijas ražošanā tiek izmantoti dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti vai atvasināti produkti) (nodokļa maksātājs aizpilda I sadaļu)

Atbilstu likuma 5.panta piektajā daļā noteiktajam (elektroenerģijas ražošanā tiek izmantota koksnes biomasa) (nodokļa maksātājs aizpilda II sadaļu)

Atbilstu likuma 5.panta sestajā daļā noteiktajam (saražotā siltumenerģija tiek izmantota augu veģetācijas procesa nodrošināšanai segtajās platībās) (nodokļa maksātājs aizpilda III sadaļu)

I. Atbilstība likuma 5.panta ceturtās daļas prasībām (elektroenerģijas ražošanā tiek izmantoti dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti vai atvasināti produkti)

Nr.

p.k.

Kritērija nosaukums

Atbilde/vērtējums

  

t

%

1.Elektroenerģijas ražošanai izmantotais kopējais energoresursu apjoms (tonnas un procenti) 

100

2.Elektroenerģijas ražošanai izmantoto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu vai atvasināto produktu veidu sadalījums (energoresursu veids, tonnas un procenti):

X

X

2.1.   
2.2.   
...

Kopā

  
3.Pārējo elektroenerģijas ražošanā izmantoto energoresursu sadalījums (energoresursu veids, tonnas un procenti):

X

X

3.1.   
3.2.   
...

Kopā

  
4.Energoresursi, kurus ir saražojis nodokļa maksātājs, sadalījumā pa to veidiem (energoresursu veids un tonnas):

t

4.1.  
4.2.  
...

Kopā

 
5.Energoresursi, kurus nodokļa maksātājs ir iegādājies no ražotāja, kam pieder ne mazāk kā 50 % nodokļa maksātāja pamatkapitāla daļu, sadalījumā pa to veidiem (energoresursu veids, tonnas un euro):

t

euro

5.1.   
5.2.   
...

Kopā

  
6.Ražotājs(-i) (nosaukums, reģistrācijas numurs), no kura(-iem) ir iepirkts 5.rindā minēto izejvielu apjoms:

energoresursu veids

t

euro

6.1.    
6.2.    

Kopā

X

  
7.Energoresursi, kurus nodokļa maksātājs ir iegādājies no citiem ražotājiem (energoresursu veids, tonnas un euro):

t

euro

7.1.   
7.2.   
   
8.Ražotājs(-i) (nosaukums, reģistrācijas numurs), no kura(-iem) ir iegādāts 7.rindā minēto izejvielu apjoms:

energoresursu veids

t

euro

8.1.    
8.2.    
    
  

kWh

%

9.Saražotās siltumenerģijas apjoms (kWh un procenti)  
10.Savas produkcijas ražošanā patērētais saražotais siltumenerģijas apjoms (kWh un procenti)  
11.Saražotās siltumenerģijas apjoms, kas pārdots ražotājam, kurš attiecībā pret nodokļa maksātāju ir uzskatāms par saistīto personu likuma "Par nodokļiem un nodevām" 1.panta 18.punkta "a", "b", "c", "d" vai "e" apakšpunkta izpratnē un kurš siltumenerģiju izmanto savas vai saistītās personas ražošanas procesa nodrošināšanai (kWh un procenti)  
12.Ražotājs(-i) (nosaukums, reģistrācijas numurs), kuram (-iem) ir pārdots 9.rindā minētais saražotās siltumenerģijas apjoms:

kWh

euro (bez PVN)

12.1.   
12.2.   

Kopā

  

II. Atbilstība likuma 5.panta piektās daļas prasībām (elektroenerģijas ražošanā tiek izmantota koksnes biomasa)

Nr.

p.k.

Kritērija nosaukums

Atbilde/vērtējums

1.Elektroenerģija saražota no koksnes biomasas  

kWh

%

2.Saražotās siltumenerģijas apjoms (kWh un procenti)  
3.Saražotās siltumenerģijas apjoms, kas paliek pāri pēc enerģiju ražojošo vai pārveidojošo galveno iekārtu enerģijas patēriņa (kWh un procenti)  
4.Saražotās siltumenerģijas apjoms, kas paliek pāri pēc enerģiju ražojošo vai pārveidojošo galveno iekārtu enerģijas patēriņa un kas izmantots savas produkcijas ražošanā (kWh un procenti)  
5.Saražotās siltumenerģijas apjoms, kas pārdots ražotājam, kurš attiecībā pret nodokļa maksātāju ir uzskatāms par saistīto personu likuma "Par nodokļiem un nodevām" 1.panta 18.punkta "a", "b", "c", "d" vai "e" apakšpunkta izpratnē un kurš siltumenerģiju izmanto savas vai saistītās personas ražošanas procesa nodrošināšanai (kWh un procenti)  
6.Ražotājs(-i) (nosaukums, reģistrācijas numurs), kuram(-iem) ir pārdots 5.rindā minētais saražotās siltumenerģijas apjoms:

apjoms, KWh

euro (bez PVN)

6.1.   
6.2.   

Kopā

  

III. Atbilstība likuma 5.panta sestās daļas prasībām (saražotā siltumenerģija tiek izmantota augu veģetācijas procesa nodrošināšanai segtajās platībās)

Nr.

p.k.

Kritērija nosaukums

Atbilde/vērtējums

1.Elektroenerģija saražota no: 
1.1.fosilajiem energoresursiem (dabasgāzes)

1.2.biogāzes

  

kWh

%

2.Saražotās siltumenerģijas apjoms (kWh un procenti)  
3.Saražotās siltumenerģijas apjoms, kas paliek pāri pēc enerģiju ražojošo vai pārveidojošo galveno iekārtu enerģijas patēriņa (kWh un procenti)  
4.Saražotās siltumenerģijas apjoms, kas paliek pāri pēc enerģiju ražojošo vai pārveidojošo galveno iekārtu enerģijas patēriņa un kas izmantots augu veģetācijas procesa nodrošināšanai segtajās platībās (kWh un procenti)  
5.Saražotās siltumenerģijas apjoms, kas paliek pāri pēc enerģiju ražojošo vai pārveidojošo galveno iekārtu enerģijas patēriņa un kas pārdots ražotājam, kurš attiecībā pret nodokļu maksātāju ir uzskatāms par saistīto personu likuma "Par nodokļiem un nodevām" 1.panta 18.punkta "a", "b", "c", "d" vai "e" apakšpunkta izpratnē un kurš siltumenerģiju izmanto augu veģetācijas procesa nodrošināšanai segtajās platībās vai saistītās personas augu veģetācijas procesa nodrošināšanai segtajās platībās (kWh un procenti)  
6.Ražotājs(-i) (nosaukums, reģistrācijas numurs), kuram(-iem) ir pārdots 5.rindā minētais saražotās siltumenerģijas apjoms:

apjoms, KWh

platība, m2

6.1.   
6.2.   
   
  

platība, m2

7.Nodokļa maksātāja segtā platība (m2) augu veģetācijas procesa nodrošināšanai 

Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

     

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)5

 

(datums)5

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
3.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1521
Pārskats par summām, kas izmaksātas nodokļa maksātājiem, kuriem ir piemērota
Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likuma 5.panta ceturtajā, piektajā vai sestajā daļā minētā nodokļa likme
Taksācijas gads  
Taksācijas periods  

Ienākuma saņēmēji

Nr.
p.k.

Nodokļa maksātāja nosaukums

Reģistrācijas numurs1

Ar 5% nodokli apliekamais ienākums (euro)

Nodokļa likme, kura būtu jāpiemēro vispārējā kārtībā

Ieturētais 5% nodoklis (euro)

Saņemtais de minimis atbalsts

(4 x 5) – 6

1

2

3

4

5

6

7

       
       
       
       

Piezīme. 1Saskaņā ar Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likuma 6.pantu izveidotajā reģistrā.

      

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

(datums)

 
Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par subsidētās elektroenerģijas nodokļa piemērošanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1521Pieņemts: 17.12.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 252, 28.12.2013. OP numurs: 2013/252.33
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
263367
{"selected":{"value":"09.07.2014","content":"<font class='s-1'>09.07.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.07.2014","iso_value":"2014\/07\/09","content":"<font class='s-1'>09.07.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-08.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.07.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)