Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Valmieras novada domes 2021. gada 28. oktobra saistošos noteikumus Nr. 16 "Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras novadā".
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.182

Valmierā 2013.gada 31.oktobrī
Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā
Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
31.10.2013. lēmumu Nr.413 (prot. Nr.14, 31.§)

Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8.panta otro daļu,
Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309
"Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22.punktu
(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.201)
I. Vispārīgais jautājums

(Nodaļas nosaukums Valmieras pilsētas domes 27.02.2014. saistošo noteikumu Nr.201 redakcijā)

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas kārtību un publiskās apspriešanas procedūras kārtību, zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kārtību par dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā.

II. Koku ciršanas izvērtēšanas kārtība

2. Persona, kura vēlas veikt koku ciršanu ārpus meža Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā, iesniedz Valmieras pilsētas pašvaldībai rakstveida iesniegumu (veidlapa pielikumā), kuram pievienota zemesgabala robežu plāna kopija ar norādītu koka atrašanās vietu un nepieciešamības gadījumā zemes īpašuma (valdījuma) tiesības apliecinošu dokumentu kopiju un būveksperta slēdzienu, ja koks bojā ēku, inženierkomunikācijas vai traucē to darbību. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieka iesniegumam papildus pievienojams dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par koku ciršanu.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 18.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 352)

3. Iesniegumu par koku ciršanu ārpus meža Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā izskata un lēmumu pieņem ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmumu izveidota Koku novērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija).

4. Pirms lēmuma par koka ciršanu pieņemšanas Komisija veic koka apsekošanu dabā, fotofiksāciju, uzmērīšanu un izvērtē īpašuma piederību apliecinošos dokumentus, iesnieguma pamatotību un koka ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem.

5. Komisijas lēmums, ar kuru saskaņota koka ciršana, vienlaikus ir koku ciršanas atļauja, kas ir derīga vienu gadu no paziņošanas brīža. Ja koka ciršana ir saistīta ar būvniecību un Komisijas lēmuma derīguma termiņa laikā būvniecībai ir izsniegta būvatļauja vai akceptēts paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte, tad Komisijas lēmums par atļauju koka ciršanai ir derīgs, kamēr ir spēkā esoša būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte.

(Valmieras pilsētas domes 18.06.2020. saistošo noteikumu Nr. 352 redakcijā)

6. Bez Komisijas lēmuma atļauts cirst kokus, kuri apdraud infrastruktūras darbību, cilvēka veselību, dzīvību vai īpašumu, ja:

6.1. pirms darbu veikšanas zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs veicis situācijas fotofiksāciju vismaz no trijiem skatu punktiem tā, lai būtu skaidri redzamas drošību ietekmējošās koka daļas;

6.2. vismaz piecas darbdienas pēc koka nociršanas netiek aizvākts koka celms un stumbra daļas, lai Komisija varētu pārbaudīt koka bīstamības pamatotību;

6.3. pirms darbu uzsākšanas informēta Komisija un iesniegti (iesūtīti) fotofiksācijas materiāli.

III. Publiskās apspriešanas procedūras kārtība

7. Publiskās apspriešanas procedūru rīko šādos sabiedrībai nozīmīgos gadījumos:

7.1. teritorijā, kurā atrodas kultūras pieminekļi, un tās aizsargjoslā;

7.2. parkā un alejā (arī tad, ja tā atrodas ielu zemes nodalījuma joslā),

7.3. atbilstoši Valmieras pilsētas pašvaldības teritorijas plānojumam teritorijā, kur ir jāizstrādā detālplānojums,

7.4. ja ēkai (būvei) vai tās iecerei tiek veikta sabiedriskā apspriešana.

8. Publisko apspriešanu organizē Komisija.

9. Komisijas paziņojumu par publisko apspriešanu publicē Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā, pašvaldības interneta mājas lapā www.valmiera.lv, kā arī izvieto informācijas sniegšanas vietā Valmieras pilsētas pašvaldības administrācijas ēkā. Iesniegumi par ierosinājumiem jāiesniedz Komisijas publikācijā norādītajā termiņā un vietā.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 18.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 352)

10. Publiskās apspriešanas sākuma un beigu datumu norāda publikācijas paziņojumā.

11. Publiskās apspriešanas ilgums nedrīkst būt mazāks par 10 darba dienām.

12. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc sabiedriskās apspriešanas beigām nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums.

13. Lēmumu par atļauju koku ciršanai ārpus meža zemes šo noteikumu 7.punktā minētajos gadījumos pieņem Komisija pēc publiskās apspriešanas rezultātu izvērtējuma.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 18.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 352)

IV. Zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība

14. Personai pirms koka ciršanas uzsākšanas ir jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazinājumu saistībā ar koka ciršanu (turpmāk – Zaudējumu atlīdzība), ko aprēķina pēc formulas:

Z = KD x KS x KI x KA x KV x PK, kur

Z – zaudējumu atlīdzības vērtība (summa, kas netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli).

KD - koka diametra koeficients.

KS – koka sugas koeficients, ko nosaka atkarībā no koka sugas.

KI – koka ciršanas iemesla koeficients.

KA – apdzīvotas vietas koeficients.

KV - koka atrašanās vietas koeficients.

PK – pašvaldības koeficients:

0,1 – sēklaudzis (meženis) vai atvases neapbūvētā zemes vienībā, kas traucē šīs zemes vienības turpmāko plānoto izmantošanu;

0,2 – kalstošs koks ar izteiktām kalšanas pazīmēm (nokaltuši zari, samazināts lapojums vairāk nekā par 50 %), ja kokam nav konstatēta mehāniska vai ķīmiska bojāšana vai citāda veida bojāšanas pazīmes, kas varētu būt iemesls koka kalšanai;

1,0 – citi gadījumi.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 201; 18.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 352)

15. Noteikumu 14.punktā lietotie koeficienti KD, KS, KI, KA un KV ir nosakāmi saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 3.pielikumu.

(Valmieras pilsētas domes 27.02.2014. saistošo noteikumu Nr.201 redakcijā)

16. Zaudējumu atlīdzību saskaņā ar šiem noteikumiem aprēķina Komisija un tās apmērs un nomaksas kārtība tiek noteikti Komisijas lēmumā par atļauju koka ciršanai.

17. Par patvaļīgu koku ciršanu Komisija nosaka zaudējumu atlīdzību saskaņā ar Noteikumu 14. punktu un uzliek par pienākumu personai, kura veikusi patvaļīgu koku ciršanu, viena mēneša laikā no Komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas samaksāt zaudējumu atlīdzību. Ja nav noskaidrota persona, kura veikusi patvaļīgu koku ciršanu, pienākums segt zaudējumu atlīdzību ir zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam.

(Valmieras pilsētas domes 18.06.2020. saistošo noteikumu Nr. 352 redakcijā)

17.1 Ja ārējas (ķīmiskas vai mehāniskas, saimnieciskās darbības, būvniecības, neprofesionālas kopšanas u.tml.) iedarbības rezultātā koks daļēji vai pilnībā zaudējis augtspēju, Komisija nosaka zaudējumu atlīdzību saskaņā ar Noteikumu 14. punktu un uzliek par pienākumu personai, kura veikusi koka bojāšanu, viena mēneša laikā no komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas samaksāt zaudējumu atlīdzību. Ja nav noskaidrota persona, kas veikusi koka bojāšanu, pienākums segt zaudējumu atlīdzību ir zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam.

(Valmieras pilsētas domes 18.06.2020. saistošo noteikumu Nr. 352 redakcijā)

V. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

18. Komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Valmieras pilsētas pašvaldības domē. Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājums

19. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis
Pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības
2013. gada 31. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 182

(Pielikums Valmieras pilsētas domes 18.06.2020. saistošo noteikumu Nr. 352 redakcijā)

 

 

(iesniedzēja vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

 

(personas kods vai reģistrācijas numurs)

 

(deklarētā dzīvesvietas adrese, juridiskā adrese)

 

/

 

(tālrunis)

(elektroniskā pasta adrese)

 

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

IESNIEGUMS
par koku ciršanu

Valmieras pilsētas pašvaldības
Koku novērtēšanas komisijai

Lāčplēša ielā 2, Valmierā

 Lūdzu izsniegt atļauju 
 

(koka suga, skaits)

 ,
  
nociršanai, kas atrodas 
 

(adrese)

  
 
sakarā ar to, ka 
 

Pielikumā (atzīmēt pievienoto):

Zemes īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija;

Zemes robežu plāna kopija ar norādītu koka atrašanās vietu;

Daudzdzīvokļu dzīvokļu īpašnieku lēmuma par koka ciršanu noraksts;

Pilnvarotās personas pilnvara.

cits ____________________________________________

cits ____________________________________________

20___.gada ____.______________  
  

(iesniedzēja paraksts)*

  * Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu, vai iesniegts, izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei" portālā www.latvija.lv
   
Iesniegumā iesniegtos datus Valmieras pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) izmantos, lai identificētu iesnieguma iesniedzēju un izskatītu iesniegumu saskaņā ar Iesniegumu likuma 3.panta otro daļu un Pašvaldības saistošo noteikumu Nr.182 "Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā" 2.punktu, un nodrošinātu komunikāciju ar iesnieguma iesniedzēju.

Pašvaldībai ir tiesības sniegtās informācijas patiesumu pārbaudīt tai pieejamajās valsts informācijas sistēmās.

Personas datu glabāšanas ilgums: 5 gadi.

Papildu informāciju par personas datu apstrādi Pašvaldībā var iegūt pašvaldības Privātuma politikā Pašvaldības mājaslapā www.valmiera.lv sadaļā "Pašvaldība – Privātuma politika".
 

SAŅEMTS

Valmieras pilsētas pašvaldībā

____.____.20___

Nr.2.1.10.2/___/________

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valmieras pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 182Pieņemts: 31.10.2013.Stājas spēkā: 17.12.2013.Zaudē spēku: 28.12.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 246, 16.12.2013. OP numurs: 2013/246.24
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
263013
{"selected":{"value":"06.08.2020","content":"<font class='s-1'>06.08.2020.-27.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"06.08.2020","iso_value":"2020\/08\/06","content":"<font class='s-1'>06.08.2020.-27.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.05.2014","iso_value":"2014\/05\/10","content":"<font class='s-1'>10.05.2014.-05.08.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.12.2013","iso_value":"2013\/12\/17","content":"<font class='s-1'>17.12.2013.-09.05.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
06.08.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)