Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1347

Rīgā 2013.gada 19.novembrī (prot. Nr.61 54.§)
Valsts informācijas sistēmu datu savietošanas kārtība nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli"
5.panta 3.2 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka institūciju, kura ir atbildīga par valsts informācijas sistēmu savietotāja (turpmāk – savietotājs) darbības nodrošināšanu un datu savietošanas kārtību, kā arī institūcijas, kuras nodrošina informācijas sniegšanu nekustamā īpašuma un personas atbilstības noteikšanai, lai piešķirtu likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta 1.2 daļā noteiktos atvieglojumus, sniedzamās informācijas apjomu, aprites un apstrādes kārtību.

2. Valsts informācijas sistēmu pārziņi vai turētāji, kuru datu savietošanu nodrošina savietotājs (turpmāk – savietojamā sistēma), savietotājam sniedz šādus datus:

2.1. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde – Iedzīvotāju reģistrā reģistrētos datus;

2.2. Tiesu administrācija – Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā reģistrētos datus;

2.3. Valsts zemes dienests – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā reģistrētos datus.

2.1 Izglītības un zinātnes ministrija sniedz Valsts izglītības informācijas sistēmā reģistrētos datus Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.

(MK 17.10.2017. noteikumu Nr. 628 redakcijā)

3. Savietojamo sistēmu sniegto datu savietošanu nodrošina savietotājs, kura pārzinis un atbildīgā institūcija ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

4. Savietojamās sistēmas pārzinis vai turētājs, savietotāja pārzinis un pašvaldība sadarbojas saskaņā ar šiem noteikumiem un savietotāja pārziņa apstiprinātajām vadlīnijām, neslēdzot savstarpēju vienošanos.

4.1 Šo noteikumu izpratnē deklarētā dzīvesvieta ir personas deklarētās dzīvesvietas adrese vai reģistrētās dzīvesvietas adrese, vai norādītās dzīvesvietas adrese pēc pirmuzskaites reģistrācijas datiem Iedzīvotāju reģistrā.

(MK 17.10.2017. noteikumu Nr. 628 redakcijā)

II. Savietotāja pārziņa, savietojamo sistēmu pārziņa un pašvaldības pienākumi

5. Savietotāja pārzinis:

5.1. nodrošina savietotāja darbību, tam nepieciešamo informācijas un tehnisko resursu uzturēšanu un savietotāja drošības pārvaldību, ievērojot normatīvos aktus par valsts informācijas sistēmām un tām noteiktajām tehniskajām, funkcionalitātes un drošības prasībām;

5.2. nodrošina savietotājā iesniegto datu savietošanu un nodošanu pašvaldībai;

5.3. izstrādā un apstiprina vadlīnijas par vienveidīgas savietotāja pārziņa, savietojamās sistēmas pārziņa vai turētāja un pašvaldības savietotāja darbības un savietojamās sistēmas integrācijas funkcionalitātes nodrošināšanu, tehniskajiem datu apmaiņas formātiem un tehnisko informāciju par pieslēgšanās iespējām savietotāja videi;

5.4. ievieto šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētās vadlīnijas un to grozījumus tīmekļa vietnē http://viss.gov.lv. Ja vadlīnijās izdara izmaiņas, tās stājas spēkā 10 darbdienu laikā pēc tam, kad pārzinis attiecīgos grozījumus ievietojis tīmekļa vietnē http://viss.gov.lv.

6. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Tiesu administrācija sniedz savietotāja pārzinim savietojamās sistēmas datus, kas reģistrēti attiecīgajās valsts informācijas sistēmās likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta 3.1 daļā noteiktajā datumā un laikā, vienas darbdienas laikā pēc savietotāja pārziņa pieprasījuma šo noteikumu 10.1 punktā noteiktajā apjomā.

(Grozīts ar MK 17.10.2017. noteikumiem Nr. 628)

7. Valsts zemes dienests nodod savietotāja pārzinim Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datubāzes kopijas, kas reģistrētas likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta 3.1 daļā noteiktajā datumā un laikā.

9. Pašvaldība:

9.1. nodrošina infrastruktūru datu kopas saņemšanai;

9.2. neveic darbības, kuras var apdraudēt savietotāja drošību. Ja noticis drošības incidents, kas var apdraudēt savietotāju, datu saņēmējs nekavējoties par to informē savietotāja pārzini un saskaņo ar to pasākumus, lai novērstu savietotāja drošības apdraudējumu;

9.3. saņemtos datus izmanto tikai normatīvajos aktos noteiktajiem mērķiem;

9.4. ievēro šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētās vadlīnijas.

8. Ikviens savietojamās sistēmas pārzinis vai turētājs līdz taksācijas gada beigām uztur šo noteikumu 10.1 punktā minēto datu versiju, kuri reģistrēti attiecīgajās valsts informācijas sistēmās likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta 3.1 daļā noteiktajā datumā un laikā.

(Grozīts ar MK 17.10.2017. noteikumiem Nr. 628)

III. Datu apjoms, datu aprite, sniegšana un savietošana

10. Izglītības un zinātnes ministrija, izmantojot tīmekļa pakalpes, sniedz datus Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par visām personām no 18 līdz 24 gadu vecumam (neieskaitot), kuras iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

(MK 17.10.2017. noteikumu Nr. 628 redakcijā)

10.1 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Tiesu administrācija, izmantojot tīmekļa pakalpes, sniedz savietotāja pārzinim informāciju XML formātā šo noteikumu 12. punktā norādītajā apjomā:

10.1 1. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sniedz datus par personu, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai līdz 24 gadiem (neieskaitot), ja tie iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un kurai vai tās laulātajam deklarētā dzīvesvieta ir vienā adresē kopā ar vismaz trim minētajiem bērniem, kā arī datus par personas (pašas vai kopā ar laulāto) visiem bērniem vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esošiem vai audžuģimenē ievietotiem) vai līdz 24 gadiem (neieskaitot), ja tie iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, par kuriem Iedzīvotāju reģistrā nav iekļautas ziņas par miršanu vai pasīva statusa iegūšanu, neatkarīgi no bērna dzīvesvietas (turpmāk – atlasāmā ģimene). Informāciju sniedz arī par personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējo radinieku, kuram deklarētā dzīvesvieta ir vienā adresē ar personu vai tās laulāto kopā ar vismaz trim minētajiem bērniem;

10.1 2. Tiesu administrācija sniedz datus par šo noteikumu 10.1 1. apakšpunktā minēto personu īpašumā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem un to domājamām daļām.

(MK 17.10.2017. noteikumu Nr. 628 redakcijā)

11. Savietotāja pārzinis, izmantojot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datubāzes kopijas, atlasa informāciju par šo noteikumu 10.1 1. apakšpunktā minēto personu īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem atbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 2. panta otrajai un trešajai daļai un šo noteikumu 10.1 2. apakšpunktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem un attiecīgajai personai piederošajām domājamām daļām.

(MK 17.10.2017. noteikumu Nr. 628 redakcijā)

12. Datu apmaiņa starp savietojamo sistēmu pārziņiem un savietotāja pārzini notiek šādā kārtībā:

12.1. Izglītības un zinātnes ministrija sniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei šādus datus par katru šo noteikumu 10. punktā minēto personu:

12.1.1. personas kods;

12.1.2. vārds un uzvārds;

12.1.1 savietotāja pārzinis pieprasa datus no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes par šo noteikumu 10.1 1. apakšpunktā minētajām personām;

12.2. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sniedz savietotājam šādus datus par katru atlasāmo ģimeni:

12.2.1. atlasāmās ģimenes identifikators;

12.2.2. atlasāmās ģimenes adrese, norādot adresācijas objekta kodu;

12.2.3. par katru atlasāmās ģimenes locekli un personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējo radinieku, kuram šo noteikumu 12.2.2. apakšpunktā norādītajā adresē ir deklarētā dzīvesvieta, sniedz šādu informāciju:

12.2.3.1. personas kods;

12.2.3.2. vārds un uzvārds;

12.2.3.3. deklarētā dzīvesvieta, norādot adresācijas objekta kodu;

12.2.3.4. personas laulātā personas kods, ja dati tiek sniegti par personu vai tās laulāto;

12.2.3.5. personas laulātā vārds un uzvārds, ja dati tiek sniegti par personu vai tās laulāto;

12.2.3.6. saistītās personas (bērna vecāka, aizbildņa vai audžuvecāka) personas kods, ja dati tiek sniegti par bērnu;

12.2.3.7. saistītās personas pazīme (vecāks, aizbildnis, audžuvecāks, personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kuram šo noteikumu 12.2.2. apakšpunktā norādītajā adresē ir deklarētā dzīvesvieta);

12.2.3.8. vecuma grupa, ja tiek sniegti dati par bērnu (vecuma grupas iedalījums – līdz 18 gadu vecumam un no 18 līdz 24 gadu vecumam (neieskaitot));

12.3. savietotāja pārzinis sniedz Tiesu administrācijai no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes saņemtos personas kodus;

12.4. Tiesu administrācija sniedz savietotāja pārzinim šādus datus par attiecīgās personas īpašumā esošiem nekustamajiem īpašumiem:

12.4.1. personas kods;

12.4.2. nekustamā īpašuma kadastra numurs;

12.4.3. personas īpašumā esošā domājamā daļa;

12.5. savietotāja pārzinis, izmantojot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datubāzes kopijas, atlasa šādus datus:

12.5.1. personas kods;

12.5.2. vārds un uzvārds;

12.5.3. personas īpašuma tiesību domājamā daļa;

12.5.4. personas īpašumtiesību statuss (īpašnieks, tiesiskais valdītājs);

12.5.5. nekustamā īpašuma kadastra numurs;

12.5.6. pie nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) piederošā kopīpašuma būves domājamā daļa;

12.5.7. pie nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) piederošā kopīpašuma zemes domājamā daļa;

12.5.8. nekustamā īpašumā ietilpstošo būvju dati:

12.5.8.1. būves kadastra apzīmējums;

12.5.8.2. būves adrese, norādot adresācijas objekta kodu;

12.5.8.3. būves tips;

12.5.8.4. būves kopējā platība;

12.5.8.5. dati par zemes vienību, uz kuras atrodas būve:

12.5.8.5.1. zemes vienības kadastra apzīmējums;

12.5.8.5.2. tā nekustamā īpašuma kadastra numurs, kurā ietilpst zemes vienība;

12.5.8.5.3. uz zemes vienības esošo būvju dati:

12.5.8.5.3.1. būves kadastra apzīmējums;

12.5.8.5.3.2. būves kopējā platība;

12.5.8.5.3.3. būves piederības statuss;

12.5.8.5.3.4. tā nekustamā īpašuma kadastra numurs, kurā ietilpst būve;

12.5.8.6. dati par pārējām zemes vienībām, uz kurām atrodas būve:

12.5.8.6.1. zemes vienības kadastra apzīmējums;

12.5.8.6.2. tā nekustamā īpašuma kadastra numurs, kurā ietilpst zemes vienība;

12.5.8.6.3. uz zemes vienības esošo būvju dati:

12.5.8.6.3.1. būves kadastra apzīmējums;

12.5.8.6.3.2. būves kopējā platība;

12.5.8.6.3.3. būves piederības statuss;

12.5.8.6.3.4. tā nekustamā īpašuma kadastra numurs, kurā ietilpst būve;

12.5.9. nekustamajā īpašumā ietilpstošo telpu grupu dati:

12.5.9.1. telpu grupas kadastra apzīmējums;

12.5.9.2. telpu grupas adrese, norādot adresācijas objekta kodu;

12.5.9.3. telpu grupas lietošanas veids;

12.5.9.4. telpu grupas platība;

12.5.9.5. dati par dzīvokļa īpašumu, kurā atrodas telpu grupa:

12.5.9.5.1. dzīvokļa īpašuma kadastra numurs;

12.5.9.5.2. dzīvokļa īpašuma sastāvā ietilpstošās zemes vienības kadastra apzīmējums.

(Grozīts ar MK 17.10.2017. noteikumiem Nr. 628)

13. Savietotāja pārzinis automatizēti savieto Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un Tiesu administrācijas sniegtos datus un no Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datubāzes kopijām atlasītos datus, nosakot nekustamā īpašuma un šo noteikumu 10.1 1. apakšpunktā minēto personu atbilstību likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta 1.2 daļas nosacījumiem, un izveido datu kopas:

13.1. nodokļa atlaides piemērošanai, iekļaujot atbilstošo īpašnieku un nekustamo īpašumu datus;

13.2. pašvaldības informēšanai par nodokļa maksātāja – personas, par kuru Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir sniegusi šo noteikumu 12.2. apakšpunktā minētos datus, – atbilstības noteikšanā izmantotajiem valsts informācijas sistēmu datiem, kā arī par iespējamiem atbilstības nenoteikšanas iemesliem (datu nesavietojamība un daļēji savietotie dati).

(MK 17.10.2017. noteikumu Nr. 628 redakcijā)

14. Šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minēto datu kopu veido šādi dati:

14.1. personas vārds un uzvārds;

14.2. personas kods;

14.3. tā nekustamā īpašuma kadastra numurs, kurā atrodas likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta 1.2 daļā noteikto atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem atbilstošais objekts;

14.4. tā nekustamā īpašuma objekta kadastra apzīmējums, kuram piešķirts atvieglojums:

14.4.1. dzīvojamās mājas kadastra apzīmējums, ja būvē ir viena telpu grupa vai tā nav sadalīta telpu grupās;

14.4.2. dzīvojamās telpu grupas kadastra apzīmējums, ja būve sadalīta vairākās telpu grupās un telpu grupa neietilpst dzīvokļa īpašumā;

14.4.3. dzīvojamās telpu grupas kadastra apzīmējums, ja telpu grupa ietilpst dzīvokļa īpašumā;

14.5. tās zemes vienības (vai zemes vienību) kadastra apzīmējums un kadastra numurs, uz kuras atrodas šo noteikumu 12.4. apakšpunktā minētais objekts un kura ir šo noteikumu 10.1 1. apakšpunktā minētās personas īpašumā, ja attiecīgais kadastra numurs atšķiras no šo noteikumu 14.3. apakšpunktā minētā kadastra numura.

(Grozīts ar MK 17.10.2017. noteikumiem Nr. 628)

15. Šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minēto datu kopu veido šo noteikumu 14.punktā minētie dati un:

15.1. dati par katru atlasāmās ģimenes locekli un personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējo radinieku, kuram atlasāmās ģimenes adresē ir deklarētā dzīvesvieta:

15.1.1. personas vārds un uzvārds;

15.1.2. personas kods;

15.1.3. personas adrese, norādot adresācijas objekta kodu;

15.1.4. personas laulātā personas kods, ja dati tiek sniegti par personu vai tās laulāto;

15.1.5. personas laulātā vārds un uzvārds, ja dati tiek sniegti par personu vai tās laulāto;

15.1.6. saistītās personas (bērna vecāka, aizbildņa vai audžuvecāka) personas kods, ja dati tiek sniegti par bērnu;

15.1.7. saistītās personas pazīme (vecāks, aizbildnis, audžuvecāks, personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kuram atlasāmās ģimenes adresē ir deklarētā dzīvesvieta);

15.1.8. vecuma grupa, ja tiek sniegti dati par bērnu (vecuma grupas iedalījums – līdz 18 gadu vecumam un no 18 līdz 24 gadu vecumam (neieskaitot));

15.1.9. atlasāmās ģimenes identifikators;

15.1.10. atlasāmās ģimenes adrese, norādot adresācijas objekta kodu;

15.2. dati par nekustamā īpašuma objektu, kuram piešķirts atvieglojums:

15.2.1. tā nekustamā īpašuma kadastra numurs, kurā ietilpst objekts;

15.2.2. personas domājamā daļa īpašumā, ja persona ir reģistrēta kā īpašnieks saskaņā ar Tiesu administrācijas sniegtajiem datiem;

15.2.3. personas domājamā daļa īpašumā, ja persona ir reģistrēta kā īpašnieks vai tiesiskais valdītājs saskaņā ar datiem, kas saņemti no Valsts zemes dienesta;

15.2.4. personas īpašumtiesību statuss (īpašnieks, tiesiskais valdītājs);

15.2.5. būves kadastra apzīmējums;

15.2.6. būves pazīme – objekts, kuram noteikts atvieglojums;

15.2.7. būves tips;

15.2.8. būves kopējā platība;

15.2.9. būves adrese, norādot adresācijas objekta kodu;

15.2.10. dati par zemes vienību, uz kuras atrodas būve:

15.2.10.1. zemes vienības kadastra apzīmējums;

15.2.10.2. tā nekustamā īpašuma kadastra numurs, kurā ietilpst zemes vienība;

15.2.10.3. pazīme, kas norāda, vai personai ir īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kurā ietilpst zemes vienība;

15.2.10.4. uz zemes vienības esošo būvju dati:

15.2.10.4.1. būves kadastra apzīmējums;

15.2.10.4.2. būves platība;

15.2.10.4.3. tā nekustamā īpašuma kadastra numurs, kurā ietilpst būve;

15.2.10.4.4. pazīme, kas norāda, vai personai ir īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kurā ietilpst būve;

15.2.11. telpu grupas kadastra apzīmējums;

15.2.12. telpu grupas lietošanas veids;

15.2.13. telpu grupas platība;

15.2.14. telpu grupas adrese, norādot adresācijas objekta kodu;

15.2.15. dati par dzīvokļa īpašumu, kurā atrodas telpu grupa:

15.2.15.1. dzīvokļa īpašuma kadastra numurs;

15.2.15.2. dzīvokļa īpašuma sastāvā ietilpstošās zemes vienības kadastra apzīmējums;

15.3. dati par pārējām zemes vienībām, uz kurām atrodas šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minētā būve:

15.3.1. zemes vienības kadastra apzīmējums;

15.3.2. tā nekustamā īpašuma kadastra numurs, kurā ietilpst zemes vienība;

15.3.3. pazīme, kas norāda, vai personai ir īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kurā ietilpst zemes vienība;

15.3.4. uz zemes vienības esošo būvju dati:

15.3.4.1. būves kadastra apzīmējums;

15.3.4.2. būves kopējā platība;

15.3.4.3. tā nekustamā īpašuma kadastra numurs, kurā ietilpst būve;

15.3.4.4. pazīme, kas norāda, vai personai ir īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kurā ietilpst būve;

15.4. pazīme, kas norāda atbilstības noteikšanu vai nenoteikšanu;

15.5. informācija par datu nesavietošanas iemeslu, ja savietotājs nevar noteikt atvieglojuma objektu nesavietojamu datu dēļ.

(Grozīts ar MK 17.10.2017. noteikumiem Nr. 628)

16. Šo noteikumu 13.1. un 13.2.apakšpunktā noteiktās datu kopas tiek nodotas kopā, veidojot vienotu datu struktūru.

17. Piemērojot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, pašvaldība, saņemot šo noteikumu 14.1., 14.2. un 14.4. apakšpunktā minētos datus, papildus izvērtē informāciju par šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minēto personu īpašumā esošajām domājamām daļām un saimnieciskās darbības veikšanu noteiktajā objektā. Pašvaldība saskaņā ar šo noteikumu 15.3. apakšpunktā sniegto informāciju, kā arī ņemot vērā zemes vienības platību vai saimniecisko darbību objektā, vai būves pārējo telpu grupu lietošanas veidus, var novērtēt šo noteikumu 14.5. apakšpunktā minēto zemes vienību kā piekritīgo zemi un noteikt piekritīgās zemes platību.

(MK 17.10.2017. noteikumu Nr. 628 redakcijā)

18. Savietotāja pārzinis sniedz pašvaldībai abas šo noteikumu 13.punktā minētās datu kopas XML formātā vienu reizi par katru attiecīgo taksācijas gadu, izmantojot tīmekļa pakalpes.

19. Ja pašvaldība saņem iesniegumu no nodokļa maksātāja, par kuru Pilsonības un migrāciju lietu pārvalde nav sniegusi šo noteikumu 12.2. apakšpunktā minēto informāciju, un šo noteikumu 13. punktā minētajās datu kopās nav informācijas par nodokļa maksātāju un tā bērniem vai ja iesniegums attiecas uz datu kopās ietvertajiem bērniem vai deklarētajām adresēm, pašvaldība elektroniski vienkārša teksta vai atvērtā biroja XML datņu formātā nosūta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei nodokļa maksātāja iesnieguma kopiju vai informācijas pieprasījumu datu pārbaudei. Iestāžu datu apmaiņa, aprite un personas atbilstības noteikšana likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta 1.2 daļā noteikto atvieglojumu piešķiršanai notiek elektroniski vienkārša teksta vai atvērtā biroja XML datņu formātā šādā kārtībā:

19.1. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pārbauda tās informācijas sistēmā reģistrēto un savietotājam nodoto datu pareizību un:

19.1.1. ja visi savietotājam nodotie un sistēmā reģistrētie dati ir pareizi, informē pašvaldību, ka noteikšanas rezultāts netiek mainīts;

19.1.2. ja sistēmā reģistrētie dati ir kļūdaini vai tie nav nodoti, datus labo un aktualizē saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē attiecīgās sistēmas aktualizēšanu, un datus par šo noteikumu 10.1 1. apakšpunktā minētajām personām nosūta Tiesu administrācijai šo noteikumu 12.2. apakšpunktā minētajā apjomā;

19.2. Tiesu administrācija, saņemot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus, sagatavo attiecīgu informāciju šo noteikumu 12.punktā minētajā apjomā un nosūta to Valsts zemes dienestam;

19.3. Valsts zemes dienests, saņemot Tiesu administrācijas datus, sagatavo informāciju par to nekustamo īpašumu, kas atbilst atlasāmās ģimenes deklarētajai dzīvesvietai, un nosūta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei šādus datus:

19.3.1. personas vārds un uzvārds;

19.3.2. personas kods;

19.3.3. nekustamā īpašuma kadastra numurs, kurā atrodas objekts;

19.3.4. nekustamā īpašuma objekta kadastra apzīmējums:

19.3.4.1. dzīvojamās mājas kadastra apzīmējums, ja būvē ir viena telpu grupa vai tā nav sadalīta telpu grupās;

19.3.4.2. dzīvojamās telpu grupas kadastra apzīmējums, ja būve sadalīta vairākas telpu grupās un telpu grupa neietilpst dzīvokļa īpašumā;

19.3.4.3. dzīvojamās telpu grupas kadastra apzīmējums, ja telpu grupa ietilpst dzīvokļa īpašumā;

19.4. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde nosūta pašvaldībai atkārtotās atbilstības noteikšanas rezultātu.

(Grozīts ar MK 17.10.2017. noteikumiem Nr. 628)

20. Ja pašvaldība saņem nodokļa maksātāja iesniegumu par šo noteikumu 10. punktā vai 13.1. apakšpunktā minētajā datu kopā norādītās informācijas neatbilstību vai ja atbilstība nav noteikta, tā elektroniski vienkārša teksta vai atvērtā biroja XML datņu formātā nosūta nodokļu maksātāja iesnieguma kopiju vai informācijas pieprasījumu datu pārbaudei datu turētājam vai pārzinim.

(Grozīts ar MK 17.10.2017. noteikumiem Nr. 628)

21. Datu turētājs vai pārzinis, saņemot personas iesniegumu vai pašvaldības informāciju par šo noteikumu 13.1.apakšpunktā minētajā datu kopā norādītās informācijas neatbilstību vai ja atbilstība nav noteikta, pārbauda tās informācijas sistēmā reģistrēto un savietotājam nodoto datu pareizību, konstatējot kļūdu, tos izlabo un paziņo personai un pašvaldībai par sistēmā labotajiem un aktualizētajiem datiem vai sistēmā reģistrēto datu pareizību.

22. Ja pašvaldība nosūta nodokļu maksātāja iesnieguma kopiju vai informācijas pieprasījumu datu pārbaudei Valsts zemes dienestam, tas pārbauda tā informācijas sistēmā reģistrēto un savietotājam nodoto datu pareizību un:

22.1. konstatējot, ka sistēmā reģistrētie dati ir kļūdaini vai nav nodoti vispār, labo un aktualizē datus saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē attiecīgās sistēmas aktualizēšanu;

22.2. nosūta pieprasījumu Tiesu administrācijai pārbaudīt tās informācijas sistēmā reģistrēto un savietotājam nodoto datu pareizību. Tiesu administrācija pārbauda tās informācijas sistēmā reģistrēto un savietotājam nodoto datu pareizību un:

22.2.1. konstatējot, ka sistēmā reģistrētie dati ir kļūdaini vai nav nodoti vispār, tos labo un aktualizē saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē attiecīgās sistēmas aktualizēšanu;

22.2.2. nosūta Valsts zemes dienestam informāciju par sistēmā labotajiem un aktualizētajiem datiem vai sistēmā reģistrēto datu pareizību;

22.3. konstatējot, ka Valsts zemes dienesta un Tiesu administrācijas savietotājam nodotie un sistēmā reģistrētie dati ir pareizi, informē par to pašvaldību;

22.4. konstatējot, ka Valsts zemes dienesta vai Tiesu administrācijas sistēmā reģistrētie dati ir kļūdaini, tos labo un aktualizē saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē attiecīgo sistēmu aktualizēšanu, un nosūta pašvaldībai aktualizētos datus.

23. Pašvaldība, saņemot šo noteikumu 19.4.apakšpunktā minēto informāciju vai 21.punktā un 22.4.apakšpunktā minētos labotos datus, kas nosaka personas un nekustamā īpašuma atbilstību vai maina atbilstības faktu, 15 dienu laikā piemēro personai attiecīgu atvieglojumu vai to atceļ.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Ekonomikas ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs Daniels Pavļuts
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts informācijas sistēmu datu savietošanas kārtība nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1347Pieņemts: 19.11.2013.Stājas spēkā: 13.12.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 243, 12.12.2013. OP numurs: 2013/243.18
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
262789
{"selected":{"value":"01.01.2018","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"13.12.2013","iso_value":"2013\/12\/13","content":"<font class='s-1'>13.12.2013.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)