Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likums

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā lietotie termini atbilst likumā "Par nodokļiem un nodevām", Elektroenerģijas tirgus likumā, Enerģētikas likumā un likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

2.pants. Likuma darbības joma

Šis likums nosaka subsidētās elektroenerģijas nodokļa (turpmāk — nodoklis) objektu, nodokļa maksātājus, nodokļa likmi, subsidētās elektroenerģijas ražotāju reģistra izveidošanas un uzturēšanas kārtību, nodokļa aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību, kā arī atbildību par šā likuma pārkāpumiem.

3.pants. Nodokļa objekts

Ar nodokli apliekami ienākumi (turpmāk — apliekamie ienākumi), kuri tiek gūti no:

1) obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijas;

2) saņemtās garantētās maksas par koģenerācijas stacijā vai elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu;

3) saskaņā ar Enerģētikas likuma 40.panta nosacījumiem, kuri bija spēkā no 1998.gada 6.oktobra līdz 2005.gada 7.jūnijam, un attiecīgo Ministru kabineta noteikto kārtību publiskajam tirgotājam — licencētam elektroenerģijas pārvades vai sadales uzņēmumam — pārdotās elektroenerģijas.

4.pants. Nodokļa maksātāji

Nodokļa maksātāji ir elektroenerģijas ražotāji, kuriem ir tiesības:

1) pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros;

2) saņemt garantēto maksu par koģenerācijas stacijā vai elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu;

3) pārdot elektroenerģiju saskaņā ar laikposmā no 1998.gada 6.oktobra līdz 2005.gada 7.jūnijam spēkā bijušajiem Enerģētikas likuma 40.panta nosacījumiem.

5.pants. Nodokļa likme

(1) Nodokļa likmi 15 procentu apmērā piemēro apliekamajiem ienākumiem no:

1) obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijas, kuras ražošanā izmantoti fosilie energoresursi;

2) garantētās maksas par uzstādīto elektrisko jaudu koģenerācijas iekārtām, kurās tiek izmantoti fosilie energoresursi.

(2) Nodokļa likmi 10 procentu apmērā piemēro apliekamajiem ienākumiem no:

1) obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijas, kuras ražošanā izmantoti atjaunojamie energoresursi;

2) garantētās maksas par uzstādīto jaudu elektroenerģijas ražošanas iekārtām, kurās tiek izmantoti atjaunojamie energoresursi;

3) garantētās maksas par uzstādīto elektrisko jaudu koģenerācijas iekārtām, kurās tiek izmantoti atjaunojamie energoresursi.

(3) Nodokļa likmi 5 procentu apmērā piemēro apliekamajiem ienākumiem no obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijas, ja vienlaikus izpildās šādi kritēriji:

1) elektroenerģija saražota augstas efektivitātes koģenerācijas stacijās ar uzstādīto elektrisko jaudu, kas nepārsniedz 4 megavatus dabasgāzes koģenerācijas stacijās, vai bez uzstādītās elektriskās jaudas ierobežojuma atjaunojamo energoresursu koģenerācijas stacijās;

2) vismaz 70 procentus no koģenerācijas procesā iegūtās siltumenerģijas nodokļa maksātājs taksācijas gada laikā pārdod kā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk — regulators) licencēts siltumapgādes pārvades vai sadales komersants vai nodod citam regulatora licencētam siltumapgādes pārvades vai sadales komersantam vai pašvaldībai, kas sniedz centralizētās siltumapgādes pakalpojumus.

(4) Nodokļa likmi 5 procentu apmērā piemēro apliekamajiem ienākumiem no obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijas, ja vienlaikus izpildās šādi kritēriji:

1) elektroenerģija saražota augstas efektivitātes koģenerācijas stacijās ar uzstādīto elektrisko jaudu, kas nepārsniedz 4 megavatus;

2) elektroenerģijas ražošanai ir izmantoti ne mazāk kā 30 procenti dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu vai atvasinātu produktu;

3) ne mazāk kā 70 procentus no kopējām izejvielām ir nodrošinājis nodokļa maksātājs vai tas nepieciešamās izejvielas ir iegādājies no ražotāja, kam pieder ne mazāk kā 50 procenti nodokļa maksātāja pamatkapitāla daļu;

4) nodokļa maksātājs saražoto siltumenerģiju izmanto savas produkcijas ražošanā vai pārdod ražotājam, kurš attiecībā pret nodokļu maksātāju ir uzskatāms par saistīto personu likuma "Par nodokļiem un nodevām" 1.panta 18.punkta "a", "b", "c", "d" vai "e" apakšpunkta izpratnē un kurš to izmanto savas produkcijas ražošanā.

(5) Nodokļa likmi 5 procentu apmērā piemēro apliekamajiem ienākumiem no obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijas, ja vienlaikus izpildās šādi kritēriji:

1) elektroenerģija saražota augstas efektivitātes koģenerācijas stacijās ar uzstādīto elektrisko jaudu, kas nepārsniedz 4 megavatus;

2) elektroenerģija saražota no koksnes biomasas;

3) nodokļa maksātājs ne mazāk kā 70 procentus no koģenerācijas procesā iegūtās siltumenerģijas, kas paliek pāri pēc enerģiju ražojošo vai pārveidojošo galveno iekārtu enerģijas patēriņa, izmanto savas produkcijas ražošanā vai pārdod ražotājam, kurš attiecībā pret nodokļu maksātāju ir uzskatāms par saistīto personu likuma "Par nodokļiem un nodevām" 1.panta 18.punkta "a", "b", "c", "d" vai "e" apakšpunkta izpratnē un kurš to izmanto savas produkcijas ražošanā.

(6) Nodokļa likmi 5 procentu apmērā piemēro apliekamajiem ienākumiem no obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijas, ja vienlaikus izpildās šādi kritēriji:

1) elektroenerģija saražota augstas efektivitātes koģenerācijas stacijās ar uzstādīto elektrisko jaudu, kas nepārsniedz 4 megavatus dabasgāzes koģenerācijas stacijās, vai bez uzstādītās elektriskās jaudas ierobežojuma atjaunojamo energoresursu koģenerācijas stacijās;

2) elektroenerģija saražota no fosilajiem energoresursiem (dabasgāzes) vai biogāzes;

3) nodokļa maksātājs ne mazāk kā 70 procentus no koģenerācijas procesā iegūtās siltumenerģijas, kas paliek pāri pēc enerģiju ražojošo vai pārveidojošo galveno iekārtu enerģijas patēriņa, izmanto augu veģetācijas procesa nodrošināšanai segtajās platībās, kuru kopējā platība ir ne mazāka par 5000 kvadrātmetriem vai piegādā ražotājam, kurš attiecībā pret nodokļu maksātāju ir uzskatāms par saistīto personu likuma "Par nodokļiem un nodevām" 1.panta 18.punkta "a", "b", "c", "d" vai "e" apakšpunkta izpratnē un kurš saražoto siltumenerģiju izmanto augu veģetācijas procesa nodrošināšanai segtajās platībās, kuru kopējā platība ir ne mazāka par 5000 kvadrātmetriem.

6.pants. Subsidētās elektroenerģijas ražotāju reģistrs

(1) Par enerģētikas nozari atbildīgā Ekonomikas ministrija (turpmāk — ministrija) izveido un uztur subsidētās elektroenerģijas ražotāju reģistru (turpmāk — reģistrs). Reģistrs ir publiski pieejams ministrijas tīmekļa vietnē.

(2) Ministrija reģistrā apkopo informāciju par:

1) nodokļa maksātāju, tam izsniegtajiem lēmumiem par to, ka tiek piešķirtas tiesības pārdot elektrostacijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt garantēto maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu un elektroenerģijas ražošanā izmantotajiem energoresursiem;

2) nodokļa maksātājam izsniegtajiem apliecinājumiem par taksācijas periodā izmaksātajiem apliekamajiem ienākumiem un ieturētā nodokļa summu;

3) nodokļa maksātāja saņemto ienākumu atbilstību šā likuma 5.panta nosacījumiem un piemērojamo nodokļa likmi.

(3) Reģistra informāciju ministrija atjauno triju darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņemtas ziņas par izmaiņām reģistrā ietvertajā informācijā, un triju darbdienu laikā pēc izmaiņu veikšanas reģistrā informē par tām publisko tirgotāju un Valsts ieņēmumu dienestu.

(4) Regulators ne vēlāk kā divu darbdienu laikā informē ministriju par to, ka nodokļa maksātājs neatbilst šā likuma 5.panta trešās daļas nosacījumiem, tai skaitā par to, ka nodokļa maksātājam izdotā siltumenerģijas tirgošanas licence vai elektroenerģijas ražošanas licence vairs nav spēkā.

(5) Ministrijas izveidotā koģenerācijas stacijas un elektrostacijas kontroles grupa (turpmāk — kontroles grupa) ne vēlāk kā divu darbdienu laikā informē ministriju, ja ir konstatējusi, ka nodokļu maksātāja faktiskā situācija un tam piemērotā nodokļa likme neatbilst reģistrā ietvertajai informācijai.

(6) Lauku atbalsta dienests ne vēlāk kā divu darbdienu laikā informē ministriju, ja ir konstatējis, ka šā likuma 5.panta ceturtajā, piektajā vai sestajā daļā minētā nodokļa maksātāja faktiskā situācija un tam piemērotā nodokļa likme neatbilst reģistrā ietvertajai informācijai.

(7) Nodokļa maksātājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no faktisko apstākļu izmaiņu konstatācijas brīža rakstveidā informē ministriju par jebkuru faktisko apstākļu neatbilstību reģistrā ietvertajai informācijai.

7.pants. Nodokļa aprēķināšanas kārtība

(1) Nodokļa taksācijas periods ir viens kalendāra mēnesis.

(2) Nodokļa maksātājs aprēķina nodokli, reizinot taksācijas periodā izmaksājamā apliekamā ienākuma summu ar attiecīgajam apliekamajam ienākumam piemērojamo nodokļa likmi.

(3) Par taksācijas periodā elektroenerģijas sistēmā nodoto un publiskajam tirgotājam pārdoto elektroenerģiju un garantēto maksu par koģenerācijas stacijā vai elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu nodokļa maksātājs izraksta un iesniedz rēķinu publiskajam tirgotājam ne vēlāk kā līdz nākamā taksācijas perioda piecpadsmitajam datumam. Ja rēķina izrakstīšanas un iesniegšanas termiņa pēdējā diena ir brīvdiena vai svētku diena, rēķinu var iesniegt nākamajā darbdienā. Nodokļa maksātājs publiskajam tirgotājam izrakstītajā rēķinā par apliekamajiem ienākumiem norāda:

1) elektrostacijai reģistrā piešķirto numuru;

2) apliekamā ienākuma summu;

3) attiecīgajam apliekamajam ienākumam piemērojamo nodokļa likmi;

4) nodokļa summu.

(4) Nodokļa maksātājs, kurš saņem ar atšķirīgu nodokļa likmi apliekamus ienākumus, nodrošina atsevišķu uzskaiti apliekamajiem ienākumiem ar dažādu piemērojamo nodokļa likmi. Nodokļa maksātājs publiskajam tirgotājam izrakstītajā rēķinā norāda šā panta trešajā daļā minēto informāciju atsevišķi par katru ar atšķirīgu nodokļa likmi apliekamo ienākumu veidu.

(5) Nodokļa maksātājam, izrakstot rēķinu publiskajam tirgotājam, ir pienākums pārbaudīt reģistrā ietverto informāciju un nodrošināt rēķinā norādītās nodokļa likmes atbilstību reģistrā norādītajai likmei.

(6) Publiskais tirgotājs, kurš nodokļa maksātājam taksācijas periodā izmaksā apliekamos ienākumus, pārbauda nodokļa maksātāja veikto maksājamā nodokļa aprēķinu, pamatojoties uz nodokļa maksātāja izrakstītajā rēķinā norādīto informāciju un reģistrā pieejamo informāciju.

(7) Ja nodokļa maksātāja izrakstītajā rēķinā norādītās nodokļa likmes atšķiras no reģistrā pieejamās informācijas, publiskais tirgotājs pārrēķina maksājamo nodokli saskaņā ar reģistrā norādīto nodokļa likmi un piecu dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas par to paziņo ministrijai un nodokļa maksātājam.

(8) Ja nodokļa maksātāja apliekamajiem ienākumiem vairs nav piemērojama šā likuma 5.pantā minētā likme un informācija par to nav ietverta reģistrā, tad nodokļa maksātājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās un pirms rēķina izrakstīšanas par to rakstveidā informē ministriju un publisko tirgotāju. Nodokļa maksātājs rēķinā norāda un publiskais tirgotājs piemēro nodokļa likmi, kas ir piemērojama apliekamajam ienākumam atbilstoši faktiskajai situācijai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.02.2017. likumu, kas stājas spēkā 09.03.2017.)

8.pants. Pienākumi nodokļa maksātājiem, kuru apliekamajiem ienākumiem tiek piemērota nodokļa likme 5 procentu apmērā

(1) Nodokļa maksātājam, kas atbilst šā likuma 5.panta ceturtās daļas prasībām, ir pienākums elektroniski uzkrāt informāciju par katrā kalendāra dienā biogāzes ražošanā izmantotajām izejvielām sadalījumā pa to veidiem.

(2) Nodokļa maksātājam, kas atbilst šā likuma 5.panta ceturtās, piektās vai sestās daļas prasībām, ir pienākums elektroniski uzkrāt informāciju par katrā kalendāra dienā saražotajiem, patērētajiem un pārdotajiem siltumenerģijas apjomiem.

9.pants. Nodokļa maksāšanas kārtība

(1) Nodokļa ieturēšanu un pārskaitīšanu valsts budžetā veic publiskais tirgotājs, kurš nodokļa maksātājam taksācijas periodā izmaksā apliekamos ienākumus.

(2) Publiskais tirgotājs ietur nodokli ienākumu izmaksas brīdī un iemaksā nodokli valsts budžetā piecu dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.

10.pants. Nodokļa administrēšana

(1) Publiskais tirgotājs veic izmaksāto apliekamo ienākumu un ieturēto nodokļu summu uzskaiti un 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām iesniedz pārskatu saskaņā ar šā likuma pielikumu Valsts ieņēmumu dienestam elektroniskās deklarēšanās sistēmā. Ja nodokļa maksātājs to pieprasa, publiskais tirgotājs tam izsniedz apliecinājumu par taksācijas periodā izmaksātajiem apliekamajiem ienākumiem un ieturētā nodokļa summu.

(2) Ja publiskais tirgotājs konstatē, ka nodokļa maksātāja saņemtajam ienākumam ir piemērota nepareiza nodokļa likme vai ir ieturēta nepareiza nodokļa summa, publiskais tirgotājs par to piecu dienu laikā no nodokļa ieturēšanas brīža paziņo ministrijai un Valsts ieņēmumu dienestam.

(3) Ja ministrija konstatē, tai skaitā pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no kontroles grupas, nodokļa maksātāja, publiskā tirgotāja vai Lauku atbalsta dienesta, ka nodokļa maksātāja saņemtajam ienākumam ir piemērota nepareiza nodokļa likme vai ir ieturēta nepareiza nodokļa summa, ministrija mēneša laikā sagatavo un nosūta Valsts ieņēmumu dienestam atzinumu par piemērojamo nodokļa likmi un maksājamo nodokļa summu.

(4) Valsts ieņēmumu dienests, ņemot vērā šā panta trešajā daļā minēto ministrijas atzinumu, aprēķina papildus budžetā maksājamo nodokli vai attiecīgi atmaksā nodokļa maksātājam nepamatoti ieturētās nodokļa summas saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" un likumu "Par Valsts ieņēmumu dienestu".

11.pants. Atbildība par šā likuma pārkāpumiem

(1) Ja Valsts ieņēmumu dienests aprēķina papildus budžetā maksājamo nodokli, tad papildus aprēķinātajām summām piemērojama nokavējuma nauda un soda nauda saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

(2) Par šā likuma pārkāpumiem nodokļa maksātājs ir atbildīgs saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu un Krimināllikumu.

12.pants. Atbalsts de minimis ietvaros

Nodokļa maksātājs var pieteikties šā likuma 5.panta ceturtajā, piektajā vai sestajā daļā minētās nodokļa likmes piemērošanai saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr.L 352/1).

(12.06.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2014.)

13.pants. Ministru kabineta kompetence subsidētās elektroenerģijas nodokļa jomā

Ministru kabinets izdod noteikumus par šā likuma 5.panta ceturtajā, piektajā un sestajā daļā minētās nodokļa likmes piemērošanu, nosakot kārtību, kādā tiek sniegta informācija Lauku atbalsta dienestam, un kārtību, kādā Lauku atbalsta dienests administrē un kontrolē šā nodokļa piemērošanu, kā arī de minimis atbalsta uzskaiti.

Pārejas noteikumi

1. Nodokli piemēro apliekamajiem ienākumiem, kas gūti no 2014.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim.

2. Publiskais tirgotājs šā likuma 9.panta pirmajā daļā minēto pārskatu papīra formā Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz par taksācijas periodiem līdz 2014.gada 30.jūnijam.

3. Ministru kabinetam, sagatavojot priekšlikumus 2015.gada valsts budžetam, iesniegt Saeimai izvērtējumu par iespējām samazināt šā likuma 5.pantā minētās nodokļa likmes.

4. Šā likuma 12.pantu nepiemēro ar nākamo taksācijas periodu, kurā ir saņemts Eiropas Komisijas saskaņojums vai lēmums par atbalsta saderību ar Eiropas Kopienas iekšējo tirgu.

5. Nodokļa maksātāji, kuri no 2014.gada 1.janvāra nevar pierādīt savu atbilstību šā likuma 5.panta trešajā daļā minētajiem kritērijiem, ir tiesīgi iesniegt Ekonomikas ministrijai pieprasījumu par nodokļa pārrēķinu līdz 2015.gada 1.martam, pamatojoties uz 2014.gada saimnieciskās darbības rezultātiem. Ekonomikas ministrija mēneša laikā informē saņēmēju par pieņemto lēmumu un, ja tas ir labvēlīgs nodokļa maksātājam, triju darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas informē Valsts ieņēmumu dienestu par pārmaksātā nodokļa apjomu.

Likums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 6.novembrī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2013.gada 27.novembrī
Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likuma pielikums
Pārskats par subsidētās elektroenerģijas nodokļa maksātājiem izmaksātajām summām (kopsavilkums)

Taksācijas gads:

Taksācijas periods:

IENĀKUMA IZMAKSĀTĀJS

 

 

(Publiskais tirgotājs)

(Reģistrācijas Nr.)

(Juridiskā adrese)

 

IENĀKUMA SAŅĒMĒJI

Nr.p.k.

Nodokļa maksātāja nosaukums

Reģ. numurs

Ar nodokli apliekamā vērtība (euro)

Ieturētā nodokļa summas (euro)

Ienākuma izmaksas datums

Apliekamais ienākums kopā (euro)

Ieturētais nodoklis kopā (euro)

 

 

 

 

 

 

 

likme 5%

likme 10%

likme 15%

likme 5%

likme 10%

likme 15%

1

      

2

      

3

      

[…]

      

Vadītājs:

Izpildītājs:

      
Izpildītāja tālruņa numurs:

Datums:

      
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 06.11.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Tēma: Nodokļi un nodevas; EnerģētikaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 232, 27.11.2013. OP numurs: 2013/232.4
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
262304
{"selected":{"value":"09.03.2017","content":"<font class='s-1'>09.03.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.03.2017","iso_value":"2017\/03\/09","content":"<font class='s-1'>09.03.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2014","iso_value":"2014\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2014.-08.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.03.2017
84
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"