Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1174

Rīgā 2013.gada 22.oktobrī (prot. Nr.55 56.§)
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" īstenošanas kārtība un divpusējas sadarbības fonda sagatavošanas vizīšu projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" (turpmāk – programma) īstenošanas kārtību;

1.2. programmas apsaimniekotāju un aģentūru, kompetences sadalījumu un sadarbības kārtību starp šīm institūcijām, kā arī programmas apsaimniekotāja un aģentūras funkcionālās padotības formu;

1.3. programmas apsaimniekotāja un programmas donorvalsts partnera sadarbības kārtību;

1.4. programmas divpusējās sadarbības fonda sagatavošanas vizīšu projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikumu, kurā ietverti vērtēšanas kritēriji un prasības projekta iesnieguma iesniedzējam.

2. Programmas mērķis ir uzlabota cilvēkresursu un zināšanu bāze Latvijā, – uz zināšanām balstīta attīstība, veicinot studentu un augstākās izglītības institūciju darbinieku mobilitāti un divpusējo sadarbību starp Latvijas Republiku un donorvalstīm (Norvēģija, Lihtenšteina un Islande) pētniecības un augstākās izglītības jomā.

3. Programma veicina šādu horizontālo prioritāšu īstenošanu:

3.1. laba pārvaldība;

3.2. videi draudzīga darbība;

3.3. ekonomiskā ilgtspēja;

3.4. sociālā ilgtspēja;

3.5. dzimumu līdztiesība.

4. Programmas tiešā mērķa grupa ir augstskolu un koledžu studenti un akadēmiskais personāls, kā arī zinātnisko institūciju zinātniskais personāls.

(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 142 redakcijā)

5. Programmas ietvaros sasniedzamie rādītāji:

5.1. programmas ietvaros plānots sasniegt šādus rezultatīvos rādītājus:

5.1.1. pieaugusi augstākās izglītības institūciju studentu un akadēmiskā personāla mobilitāte starp Latviju un Eiropas Ekonomikas zonas (Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas) valstīm. Bāzes vērtība 2013. gadā – 0; mērķis 2017. gadā – 35 studenti, kuri mobilitātes ietvaros saņēmuši Eiropas kredītu pārneses sistēmas kredītpunktus (turpmāk – ECTS kredītpunkti), un 22 akadēmiskā personāla pārstāvji, kuri ir paaugstinājuši savas prasmes un ieguvuši jaunas zināšanas;

5.1.2. pieaugusi augstākās izglītības institūciju studentu un akadēmiskā personāla mobilitāte starp Latviju un Norvēģiju. Bāzes vērtība 2013. gadā – 0; mērķis 2017. gadā – 35 studenti, kuri mobilitātes ietvaros saņēmuši ECTS kredītpunktus, un 22 akadēmiskā personāla pārstāvji, kuri ir paaugstinājuši savas prasmes un ieguvuši jaunas zināšanas;

5.1.3. pieaugusi zinātniskā sadarbība starp Latviju un Norvēģiju. Bāzes vērtība 2013. gadā – 0; mērķis 2017. gadā – 38 kopīgas Latvijas un Norvēģijas projekta dalībnieku zinātniskās publikācijas;

5.1.4. Latvijas un Norvēģijas zinātniskās sadarbības rezultātā uzlabota zinātniskā kapacitāte Latvijā un pieaugusi zinātnisko rezultātu izmantošana. Bāzes vērtība 2013. gadā – 0; mērķis 2017. gadā – 40 starptautiski recenzētas zinātniskās publikācijas;

5.2. programmas ietvaros plānots sasniegt šādus iznākuma rādītājus:

5.2.1. informācija par augstākās izglītības mobilitātes programmu starp Latviju un Eiropas Ekonomikas zonas (Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas) valstīm izplatīta efektīvi, līdzfinansējuma saņēmēji atlasīti konkursa kārtībā un ir noslēgti līgumi par studentu un akadēmiskā personāla mobilitāti. Bāzes vērtība 2013. gadā – 0; mērķis 2017. gadā – programmas apsaimniekotājs konkursa kārtībā saņēmis 35 mobilitātes projektu pieteikumus, to ietvaros mobilitātē bijuši 35 studenti un 22 akadēmiskā personāla pārstāvji;

5.2.2. informācija par augstākās izglītības mobilitātes programmu starp Latviju un Norvēģiju izplatīta efektīvi, līdzfinansējuma saņēmēji atlasīti konkursa kārtībā un ir noslēgti līgumi par studentu un akadēmiskā personāla mobilitāti. Bāzes vērtība 2013. gadā – 0; mērķis 2017. gadā – programmas apsaimniekotājs konkursa kārtībā saņēmis 35 mobilitātes projektu pieteikumus, to ietvaros mobilitātē bijuši 35 studenti un 22 akadēmiskā personāla pārstāvji;

5.2.3. Latvijas un Norvēģijas institūcijas sadarbojas augstākās izglītības un zinātnes jomās. Bāzes vērtība 2013. gadā – 0; mērķis 2017. gadā – programmas ietvaros sadarbojas 36 pētniecības institūcijas;

5.2.4. pieaugusi zinātnisko rezultātu izmantošana starptautiskā līmenī un pieaudzis apmācītu jauno zinātnieku skaits. Bāzes vērtība 2013. gadā – 0; mērķis 2017. gadā – 40 starptautiski recenzētas zinātniskās publikācijas (publicētas vai apstiprinātas publicēšanai), projektu ietvaros apmācīti 20 doktoranti un jaunie zinātnieki, tai skaitā 50 procenti sieviešu.

(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 142 redakcijā)

6. Kopējais programmas finansējums ir 6 122 500 euro, tai skaitā:

6.1. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums 518 250 euro un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums 4 992 000 euro, kas ir 90 % no kopējā programmas līdzfinansējuma;

6.2. Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 612 250 euro, kas ir 10 % no kopējā programmas līdzfinansējuma.

7. Kopējo programmas finansējumu veido:

7.1. divpusējās sadarbības fondam pieejamais programmas līdzfinansējums 196 975 euro apmērā, tai skaitā:

7.1.1. projektu sagatavošanas vizītēm aktivitātē "Stipendijas" – 13 683 euro un aktivitātē "Pētniecība" – 30 050 euro;

7.1.2. divpusējās sadarbības atbalsta pasākumiem aktivitātē "Stipendijas" – 40 763 euro un aktivitātē "Pētniecība" – 102 479 euro;

7.1.3. divpusējās sadarbības atbalsta pasākumiem programmas apsaimniekotājam un aģentūrai – 10 000 euro;

7.2. vienam projektu iesniegumu atklātajam konkursam aktivitātē "Stipendijas" pieejamais programmas līdzfinansējums – 966 344 euro;

7.3. projektu iesniegumu atklātajam konkursam aktivitātē "Pētniecība" pieejamais programmas līdzfinansējums – 4 409 867 euro;

7.4. programmas administrēšanai pieejamais programmas līdzfinansējums – 524 334 euro;

7.5. papildu pasākumu īstenošanai pieejamais programmas līdzfinansējums – 24 980 euro.

(Grozīts ar MK 09.09.2014. noteikumiem Nr. 536; MK 08.03.2016. noteikumiem Nr. 142; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 829; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 747)

II. Programmas īstenošanas kārtība

8. Programmas īstenošanu nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – programmas apsaimniekotājs) un Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – aģentūra).

9. Programmas ietvaros programmas apsaimniekotājs veic šādas funkcijas:

9.1. izveido un vada sadarbības komiteju saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komitejas 2011.gada 13.janvārī apstiprināto noteikumu par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.2014.gadā 3.3.panta 1.punktu un Norvēģijas Ārlietu ministrijas 2011.gada 11.februārī apstiprināto noteikumu par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.2014.gadā 3.3.panta 1.punktu;

9.2. izveido un vada programmas komiteju saskaņā ar noteikumu par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.2014.gadā 12.pielikuma 2.2.apakšpunktu;

9.3. nodrošina programmas projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju saskaņošanu ar donorvalstu partneriem;

9.4. nodrošina programmas īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā izstrādā programmas vadības un kontroles sistēmu;

9.5. nodrošina, lai netiktu pārsniegts programmas īstenošanai pieejamais finansējums, un uzrauga minētā finansējuma apguvi;

9.6. sagatavo un iesniedz pārskatus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda (turpmāk – finanšu instrumenti) vadību;

9.7. iesniedz programmas finanšu instrumentu līdzekļu pieprasījumu prognozes sertifikācijas iestādei;

9.8. sagatavo informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījumam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem;

9.9. uzrauga programmas rezultāta rādītāju sasniegšanu un aktualizēšanu;

9.10. nodrošina programmas līgumu grozījumu sagatavošanu un iesniegšanu vadošajā iestādē.

10. Programmas īstenošanai aģentūra veic šādas funkcijas:

10.1. izstrādā projekta līguma projektu un saskaņo to ar programmas apsaimniekotāju;

10.2. nodrošina atklātu projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu, tai skaitā izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju programmas divpusējās sadarbības fonda un aktivitātes "Stipendijas" projektu iesniegumu vērtēšanai, kā arī izstrādā vadlīnijas projektu iesniedzējiem un projektu vērtētājiem;

10.3. slēdz projekta līgumu, izvērtē projekta līguma grozījumus un saskaņo tos ar programmas apsaimniekotāju, ja šie grozījumi ir saistīti ar izmaiņām projekta iznākuma rādītājos, kā arī apstiprina vai noraida projekta līguma grozījumus;

10.4. sniedz programmas apsaimniekotājam un finanšu instrumentu vadībā iesaistītajām institūcijām informāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem;

10.5. uzrauga un kontrolē atklātas projektu iesniegumu atlases projektu īstenošanu, tai skaitā veic izlases pārbaudes projektu īstenošanas vietās un nodrošina informācijas un publicitātes pasākumu uzraudzību projektu līmenī;

10.6. pārbauda un iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojā līdzfinansējuma saņēmēja iepirkumu plānu un veic projektu iepirkumu norises pirmspārbaudes un projektu iepirkumu dokumentācijas pārbaudes saskaņā ar normatīvajiem aktiem par finanšu instrumentu vadību;

10.7. uzkrāj datus par projektiem un sagatavo informāciju programmas apsaimniekotājam par atklātas projektu iesniegumu atlases projektu īstenošanai pieejamā finansējuma apguvi, projektu rezultāta rādītāju izpildi un projektu mērķu sasniegšanu;

10.8. pārbauda līdzfinansējuma saņēmēja iesniegtos projekta pārskatus, uzrauga projekta īstenošanas norisi, apstiprina attiecināmo izdevumu summas un veic maksājumus līdzfinansējuma saņēmējam;

10.9. iesniedz programmas apsaimniekotājam programmas finanšu starpposma, gada un noslēguma pārskatu sagatavošanai nepieciešamo informāciju un pamatojošos dokumentus;

10.10. veic neatbilstoši veikto izdevumu uzskaiti, pieņem lēmumu par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem un nodrošina to atguvi;

10.11. kontrolē, kā tiek pildīti projekta līguma noslēguma nosacījumi, kuri jāievēro pēc projekta pabeigšanas;

10.12. pilda sadarbības komitejas un programmas komitejas sekretariāta funkcijas un nodrošina ar sadarbības komitejas un programmas komitejas darbību saistīto izdevumu segšanu no programmas administratīvajām izmaksām;

10.13. izstrādā un saskaņo ar programmas apsaimniekotāju programmas komunikācijas plānu un nodrošina tā īstenošanu.

11. Aģentūra ir programmas apsaimniekotāja funkcionālā pārraudzībā.

12. Ja kādā no šo noteikumu 7.punktā minētajām aktivitātēm rodas programmas līdzfinansējuma atlikums, programmas sadarbības komiteja un programmas komiteja var lemt par izmaiņām šo noteikumu 7.punktā norādītajā programmas līdzfinansējuma sadalījumā pa programmas aktivitātēm un programmas grozījumu ierosināšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par finanšu instrumentu vadību.

13. Programmas ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksas:

13.1. programmas apsaimniekotāja un aģentūras izmaksas saskaņā ar šo noteikumu 14.punktu, lai stiprinātu sadarbību un apmainītos ar pieredzi programmas ieviešanas jomā ar līdzīgām institūcijām finanšu instrumentu saņēmējvalstīs (Bulgārijā, Čehijā, Grieķijā, Igaunijā, Kiprā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Spānijā, Ungārijā) un donorvalstīs;

13.2. divpusējās sadarbības fonda projektu izmaksas;

13.3. šo noteikumu 7.2. un 7.3.apakšpunktā minēto aktivitāšu projektu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par programmas aktivitāšu atklātu projektu iesniegumu konkursu īstenošanu;

13.4. programmas apsaimniekotāja un aģentūras papildu pasākumu izmaksas saskaņā ar šo noteikumu 15.punktu.

14. Programmas apsaimniekotāja un aģentūras attiecināmās administratīvās izmaksas, kas tieši saistītas ar programmas vadības nodrošināšanu, ir šādas:

14.1. atlīdzība (darba samaksa (tai skaitā piemaksas, virsstundu darbs), sociālās garantijas un atvaļinājumi) un obligāto veselības pārbaužu izmaksas, kas noteiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību, kā arī attiecīgās iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem par darba pienākumu veikšanu;

14.2. programmas īstenošanai izmantojamo telpu nomas maksa;

14.3. telpu apsaimniekošanas izmaksas – pamatpakalpojumi un papildpakalpojumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvojamo telpu nomu;

14.4. kancelejas un biroja preču izmaksas;

14.5. sakaru pakalpojumu izmaksas (piemēram, telekomunikācijas, internets, pasta pakalpojumi);

14.6. ar sadarbības komitejas un programmu komiteju sanāksmju organizēšanu saistītās izmaksas, tai skaitā:

14.6.1. maksa par aviobiļetēm, dienas nauda un viesnīcas izdevumu segšana donorvalsts partnera deleģētajiem pārstāvjiem programmas komitejā;

14.6.2. atlīdzība programmas komitejas locekļiem, kuri nav programmas apsaimniekotāja vai aģentūras nodarbinātie;

14.6.3. sadarbības komitejas un programmas komitejas sanāksmju rīkošanas saimnieciskās izmaksas;

14.7. ārpakalpojumu izmaksas:

14.7.1. programmas īstenošanai nepieciešamo pakalpojumu izmaksas (piemēram, auditēšana, ekspertu pakalpojumi, tulkošana, elektroniskās sistēmas izstrāde projektu iesniegumu iesniegšanai, izvērtēšanai un uzraudzībai, bankas pakalpojumi);

14.7.2. publicitātes un informācijas pasākumu izmaksas (piemēram, bukletu izdošana, publikācijas laikrakstos, programmai veltītas atsevišķas sadaļas izveide programmas apsaimniekotāja tīmekļa vietnē un tās uzturēšana, informācijas sagatavošana presei, semināri, konferences);

14.8. programmas īstenošanā iesaistīto personu vietējo un ārvalstu komandējumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem ar komandējumiem saistīto izdevumu atlīdzināšanas jomā;

14.9. tehniskā aprīkojuma nolietojuma izmaksas, kas aprēķinātas saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem par grāmatvedību tikai tam tehniskajam aprīkojumam, kas tiek izmantots programmas īstenošanas laikā;

14.10. pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, kas tieši saistīti ar programmas administratīvajām izmaksām un nav atgūstami Latvijas Republikā.

(Grozīts ar MK 09.09.2014. noteikumiem Nr. 536; MK 08.03.2016. noteikumiem Nr. 142)

14.1 Programmas apsaimniekotāja un aģentūras izmaksas, kas noteiktas šo noteikumu 14. punktā, ir attiecināmas līdz 2017. gada 31. decembrim.

(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 142 redakcijā)

15. Programmas apsaimniekotāja un aģentūras papildu pasākumu attiecināmās izmaksas ir šādas:

15.1. pasākumu īstenošanai nepieciešamo telpu un tehniskā aprīkojuma nomas maksa, pasākumu informācijas un publicitātes izmaksas, pasākumu rīkošanas saimnieciskās izmaksas;

15.2. pasākuma īstenošanai nepieciešamo ekspertu atlīdzība un tulkošanas pakalpojumu izmaksas;

15.3. programmas īstenošanā iesaistīto personu vietējo un ārvalstu komandējumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem ar komandējumiem saistīto izdevumu atlīdzināšanas jomā.

16. Programmas projektus un pasākumus īsteno līdz 2017.gada 30.aprīlim, ja vien attiecīgajai programmas aktivitātei nav noteikts cits īstenošanas beigu termiņš.

17. Programmas donorvalstu partneri ir Norvēģijas Pētniecības padome un Norvēģijas Starptautiskās sadarbības centrs izglītības jomā.

III. Sadarbības komiteja un programmas komiteja

18. Programmas apsaimniekotājs aktivitātē "Stipendijas" izveido sadarbības komiteju, kas darbojas saskaņā ar noteikumu par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.2014.gadā 3.3.panta 1.punktu un noteikumu par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.2014.gadā 3.3.panta 1.punktu, bet aktivitātē "Pētniecība" izveido programmas komiteju, kas darbojas saskaņā ar noteikumu par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.2014.gadā 12.pielikuma 2.2.pantu.

19. Programmas apsaimniekotāja un donorvalsts partnera sadarbības kārtību nosaka sadarbības komitejas nolikums un programmas komitejas nolikums.

20. Sadarbības komiteja ir konsultatīva institūcija, kuras uzdevums ir sniegt atbalstu programmas apsaimniekotājam programmas īstenošanas uzraudzībā.

21. Sadarbības komitejas sastāvā iekļauj programmas apsaimniekotāja, Latvijas augstākās izglītības un zinātnes institūciju pārstāvjus un programmas donorvalstu partneru pārstāvjus. Sadarbības komitejā novērotāja statusā var piedalīties vadošās iestādes, Finanšu instrumenta biroja, donorvalstu institūciju, Norvēģijas Karalistes vēstniecības Latvijā, Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvji.

22. Programmas komitejas sastāvā iekļauj programmas apsaimniekotāja pārstāvjus, kā arī programmas apsaimniekotāja un programmas donorvalsts partnera deleģētos zinātnes un pētniecības jomas pārstāvjus no Latvijas un Norvēģijas. Programmas komitejā novērotāja statusā var piedalīties vadošās iestādes, Finanšu instrumenta biroja, donorvalstu institūciju, Norvēģijas Karalistes vēstniecības Latvijā, Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvji.

23. Programmas komitejas uzdevums ir apstiprināt aktivitātes "Pētniecība" projektu iesniegumu atlases kritērijus un citus konkursa izsludināšanai nepieciešamos dokumentus (piemēram, vadlīnijas projektu iesniedzējiem un projektu vērtētājiem), veikt projektu iesniegumu atlasi un sniegt priekšlikumus programmas apsaimniekotājam un aģentūrai par aktivitātes "Pētniecība" projektu apstiprināšanu līdzfinansēšanai no programmas līdzekļiem, kā arī sniegt atbalstu programmas apsaimniekotājam programmas īstenošanas uzraudzībā.

24. Programmas apsaimniekotājs var sasaukt kopīgas programmas komitejas un sadarbības komitejas sanāksmes, lai lemtu par jautājumiem, kas ir abu komiteju kompetencē.

IV. Divpusējās sadarbības fonda sagatavošanas vizīšu projektu iesniegumu atklāts konkurss

25. Programmas divpusējās sadarbības fonda sagatavošanas vizīšu projektu iesniegumu atklātajā konkursā ir pieejams programmas līdzfinansējums 73 470 euro apmērā, tai skaitā:

25.1. aktivitātes "Pētniecība" ietvaros pieejamais programmas līdzfinansējums no Norvēģijas finanšu instrumenta līdzekļiem – 48 980 euro;

25.2. aktivitātes "Stipendijas" ietvaros pieejamais programmas līdzfinansējums – 24 490 euro, tai skaitā no Norvēģijas finanšu instrumenta līdzekļiem – 12 973 euro un no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzekļiem – 11 517 euro.

26. Programmas divpusējās sadarbības fonda sagatavošanas vizīšu projektu iesniegumu atklātu konkursu īsteno par visu pieejamo finansējumu. Projektu iesniegumus pieņem astoņas kalendāra nedēļas, bet, ja ir izlietots viss pieejamais finansējums, to var izbeigt ātrāk. Ja pēc atklāta projektu konkursa sludinājumā noteiktā termiņa beigām nebūs izlietots viss paredzētais finansējums, aģentūra var izsludināt iesniegumu atlases papildkārtu, ievērojot šo noteikumu prasības un sadarbības komitejas un programmas komitejas lēmumu par papildkārtas īstenošanu.

(Grozīts ar MK 09.09.2014. noteikumiem Nr.536)

27. Aģentūra izsludina atklātu konkursu un ievieto sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", aģentūras tīmekļa vietnē www.viaa.gov.lv, programmas apsaimniekotāja tīmekļa vietnē www.izm.gov.lv, divos Latvijas dienas laikrakstos latviešu valodā un vienā Latvijas dienas laikrakstā krievu valodā, kā arī nosūta informāciju publicēšanai vadošās iestādes uzturētajās finanšu instrumentu tīmekļa vietnēs www.eeagrants.lv un www.norwaygrants.lv latviešu valodā un angļu valodā un Finanšu instrumenta biroja uzturētajā tīmekļa vietnē www.eeagrants.org angļu valodā.

28. Aģentūra paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanas izbeigšanu ievieto oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", aģentūras tīmekļa vietnē internetā www.viaa.gov.lv, programmas apsaimniekotāja tīmekļa vietnē www.izm.gov.lv, divos Latvijas dienas laikrakstos latviešu valodā un vienā Latvijas dienas laikrakstā krievu valodā, kā arī nosūta informāciju publicēšanai vadošās iestādes uzturētajās finanšu instrumentu tīmekļa vietnēs www.eeagrants.lv un www.norwaygrants.lv latviešu valodā un Finanšu instrumenta biroja uzturētajā tīmekļa vietnē www.eeagrants.org angļu valodā ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc pēdējās atlases noslēgšanas, kuras ietvaros bija pieejams finansējums.

29. Programmas divpusējās sadarbības fonda sagatavošanas vizīšu projekta iesnieguma iesniedzējs var būt:

29.1. aktivitātes "Pētniecība" ietvaros – zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta Latvijas zinātniskā institūcija, kas neatkarīgi no tās juridiskā statusa (publisko tiesību subjekts vai privāto tiesību subjekts) vai finansēšanas veida atbilstoši tās darbību reglamentējošiem dokumentiem (piemēram, statūtiem, nolikumam vai satversmei) veic ar saimniecisku darbību nesaistītu pamatdarbību – zinātnisko darbību un zinātniskās darbības rezultātu izplatīšanu zināšanu un tehnoloģiju pārneses apmācību veidā. Ieņēmumus, kas iegūti, īstenojot šo pamatdarbību, atkārtoti iegulda pamatdarbībā, ievērojot, ka komersantiem, kuri var ietekmēt zinātnisko institūciju kā tās akcionāri vai dalībnieki, nav priekšrocību uz zinātniskās institūcijas pētījumu kapacitāti vai tās radītajiem pētniecības rezultātiem;

29.2. aktivitātes "Stipendijas" ietvaros – akreditēta augstākās izglītības iestāde (tai skaitā koledža) no Latvijas, Lihtenšteinas, Islandes vai Norvēģijas, kurai, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1288/2013, ar ko izveido Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ un atceļ Lēmumus Nr. 1719/2006/EK, Nr. 1720/2006/EK un Nr. 1298/2008/EK, ir derīga Eiropas Komisijas piešķirta Erasmus Augstākās izglītības harta.

(Grozīts ar MK 09.09.2014. noteikumiem Nr.536)

30. Programmas divpusējās sadarbības fonda sagatavošanas vizīšu projekta partneri, kuri var pretendēt uz programmas finansējumu, var būt:

30.1. aktivitātes "Pētniecība" ietvaros – Norvēģijas Karalistē vai Latvijā reģistrēta pētniecības vai zinātniskā institūcija, kas neatkarīgi no tās juridiskā statusa (publisko tiesību subjekts vai privāto tiesību subjekts) vai finansēšanas veida atbilstoši tās darbību reglamentējošiem dokumentiem (piemēram, statūtiem, nolikumam vai satversmei) veic ar saimniecisku darbību nesaistītu pamatdarbību – zinātnisko darbību un zinātniskās darbības rezultātu izplatīšanu zināšanu un tehnoloģiju pārneses veidā. Ieņēmumus, kas iegūti, īstenojot šo pamatdarbību, atkārtoti iegulda pamatdarbībā, ievērojot, ka komersantiem, kuri var ietekmēt zinātnisko institūciju kā tās akcionāri vai dalībnieki, nav priekšrocību uz zinātniskās institūcijas pētījumu kapacitāti vai tās radītajiem pētniecības rezultātiem;

30.2. aktivitātes "Stipendijas" ietvaros – augstākās izglītības institūcija no Latvijas, Islandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas, kurai, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1288/2013, ar ko izveido Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ un atceļ Lēmumus Nr. 1719/2006/EK, Nr. 1720/2006/EK un Nr. 1298/2008/EK, ir derīga Eiropas Komisijas piešķirta Erasmus Augstākās izglītības harta.

(Grozīts ar MK 09.09.2014. noteikumiem Nr.536)

31. Programmas divpusējās sadarbības fonda sagatavošanas vizīšu projektos var piedalīties arī citi partneri (jebkuras juridiskas vai fiziskas personas, komerciālas vai nekomerciālas organizācijas, kā arī nevalstiskās organizācijas, kuras nav minētas šo noteikumu 30.punktā, bet kuras var sniegt ieguldījumu projekta īstenošanā), bet šādu partneru dalības izmaksas divpusējās sadarbības fonda sagatavošanas vizīšu projektos nevar segt no programmas finansējuma.

32. Programmas divpusējās sadarbības fonda sagatavošanas vizīšu projekta ietvaros ir obligāta partnerība starp vismaz vienu institūciju no Latvijas un vienu institūciju no Islandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas.

33. Projekta iesnieguma iesniedzējs var pretendēt uz finansējumu, ja tas atbilst šādām prasībām:

33.1. tas nav iesniedzis vienu un to pašu projekta iesniegumu finansēšanai no dažādiem finanšu avotiem un nepretendē saņemt dubultu finansējumu viena un tā paša projekta īstenošanai;

33.2. tas nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas tiesiskās aizsardzības procesā vai likvidācijas procesā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par tā darbības izbeigšanu vai maksātnespēju (ja attiecināms);

33.3. tas nav sniedzis nepatiesu informāciju programmas apsaimniekotājam vai aģentūrai saistībā ar aģentūras administrēto Eiropas Savienības struktūrfondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu saistīto projektu īstenošanu;

33.4. tas ir iepazinies ar visiem finansējuma saņemšanas nosacījumiem, kas noteikti šajos noteikumos, un projekta īstenošanas gaitā apņemas tos ievērot.

34. Projekta iesnieguma iesniedzējs var iesniegt neierobežotu projektu iesniegumu skaitu, ja tie nepārklājas ar līdzīgiem iesniegumiem, kas apraksta to pašu ideju.

35. Vienas sagatavošanās vizītes ilgums ir no vienas līdz piecām dienām.

36. Programmas divpusējās sadarbības fonda sagatavošanas vizīšu projektu ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksas:

36.1. ceļa izdevumi, dienas nauda un viesnīcas izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem ar komandējumiem saistīto izdevumu atlīdzināšanas jomā;

36.2. donorvalsts partnera ceļa izdevumi, dienas nauda un viesnīcas izmaksas saskaņā ar attiecīgajā valstī noteiktajām komandējuma izdevumu normām;

36.3. apdrošināšanas izmaksas;

36.4. vietējā transporta izmaksas.

37. Programmas divpusējās sadarbības fonda sagatavošanas vizīšu projektiem programmas līdzfinansējums ir 100 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, bet tas nevar pārsniegt 1000 euro vienam projektam.

38. Lai pretendētu uz programmas divpusējās sadarbības fonda sagatavošanas vizīšu projekta finansējumu, projekta iesnieguma iesniedzējs aizpilda projekta iesnieguma veidlapu (1.pielikums) un iesniedz to aģentūrā personīgi, nosūta pa pastu (pasta zīmogs) uz sludinājumā norādīto adresi vai iesniedz elektroniska dokumenta formā.

39. Projekta iesniegumam pievieno:

39.1. projekta partnera – šo noteikumu 30.punktā minētajiem kritērijiem atbilstošas institūcijas – apliecinājumu par sadarbības īstenošanu projekta ietvaros (2.pielikums);

39.2. projekta dalībnieku dzīves gaitas aprakstu (Curriculum vitae).

(Grozīts ar MK 09.09.2014. noteikumiem Nr.536)

40. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, aizpildīto projekta iesnieguma veidlapu un šo noteikumu 39.punktā minētos dokumentus iesniedz vienā eksemplārā. Projekta iesniegumam pievieno projekta iesnieguma elektronisko versiju elektronisko datu nesējā vai nosūta projekta iesnieguma elektronisko versiju uz aģentūras elektroniskā pasta adresi info@viaa.gov.lv.

41. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, aizpildīto projekta iesnieguma veidlapu un šo noteikumu 39.punktā minētos dokumentus projekta iesniedzējs paraksta ar drošu elektronisko parakstu, apliecina ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un to nosūta uz sludinājumā norādīto elektroniskā pasta adresi.

42. Par projekta iesnieguma iesniegšanas datumu uzskata:

42.1. ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi – aģentūras zīmogā norādīto saņemšanas datumu;

42.2. ja projekta iesniegumu nosūta pa pastu – pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu;

42.3. ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski – datumu un laiku, kad tas nosūtīts pa elektronisko pastu.

43. Projekta iesniegumu administratīvo vērtēšanu veic aģentūra atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma sadaļā "Atbilstības kritēriji" un sadaļā "Administratīvie kritēriji" minētajiem kritērijiem. Projekta iesniegumu kvalitātes vērtēšanu veic aģentūras izveidota projektu vērtēšanas komisija (turpmāk – vērtēšanas komisija). Komisija darbojas saskaņā ar aģentūras apstiprinātu nolikumu, kas ir saskaņots ar programmas apsaimniekotāju.

44. Vērtēšanas komisijas sastāvā ir programmas apsaimniekotāja un aģentūras pārstāvji. Komisijas darbā novērotāja statusā var piedalīties donorvalstu un Finanšu instrumenta biroja pārstāvji.

45. Vērtēšanas komisija izvērtē projekta iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

46. Projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu, ja tas atbilst visiem šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem vērtēšanas kritērijiem.

47. Ja projekta iesniegums neatbilst kaut vienam šo noteikumu 3.pielikumā minētajam atbilstības vai administratīvajam kritērijam, aģentūra to noraida. Pamatojoties uz vērtēšanas komisijas atzinumu, aģentūra pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tas atbilst visiem šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kritērijiem, vai projekta noraidīšanu, ja aktivitātē nav pieejams finansējums.

48. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu aģentūra paziņo projekta iesnieguma iesniedzējam 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

49. Aģentūra piešķir finansējumu divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējuma saņēmējam, kura projekta iesniegumu ir apstiprinājusi aģentūra un ar kuru ir noslēgts projekta līgums par divpusējās sadarbības fonda sagatavošanas vizīšu īstenošanu (turpmāk – divpusējās sadarbības fonda projekta līgums).

50. Aģentūra savā tīmekļa vietnē www.viaa.gov.lv publicē finansējuma saņēmēju sarakstu – apstiprinātos projektus un iesaistītās institūcijas, tai skaitā norādot sagatavošanas vizīšu dalībniekus. Projekta iesniedzēji informāciju par projektu un tā rezultātiem var publicēt arī savās tīmekļa vietnēs.

51. Aģentūra ar divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējuma saņēmēju slēdz divpusējās sadarbības fonda projekta līgumu 15 darbdienu laikā pēc tam, kad aģentūra ir informējusi projekta īstenotāju par lēmuma pieņemšanu. Projektu var sākt īstenot ar dienu, kad aģentūra ir pieņēmusi lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad noslēdzas projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātēs "Pētniecība" un "Stipendijas".

52. Ja projekta kopējās izmaksas pārsniedz projektam piešķirto finansējumu, starpību sedz no divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējuma saņēmēja vai tā partneru līdzekļiem.

53. Divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējuma saņēmējs 30 darbdienu laikā pēc projekta beigām aģentūrā iesniedz:

53.1. noslēguma pārskatu par projekta īstenošanu saskaņā ar līgumam par projekta īstenošanu pievienoto veidlapu;

53.2. dokumentus, kas apliecina projekta dalībnieku komandējumu projekta ietvaros (tai skaitā komandējuma rīkojumu un organizēto sanāksmju protokolus);

53.3. bankas konta izrakstu, kas apliecina pārskaitījumus projekta dalībniekiem un projekta īstenošanai nepieciešamo pakalpojumu iegādi;

53.4. aviobiļešu un iekāpšanas karšu kopijas, kas apliecina vizītes norisi saskaņā ar apstiprināto projektu;

53.5. citus dokumentus, ko aģentūra uzskata par nepieciešamu iesniegt.

54. Projektam piešķirto kopējo finansējumu aģentūra izmaksā divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējuma saņēmējam 20 darbdienu laikā pēc tam, kad aģentūra ir apstiprinājusi noslēguma pārskatu par projekta īstenošanu.

V. Noslēguma jautājums

55. Līdz 2013.gada 31.decembrim šo noteikumu 6., 7., 25. un 37.punktā minētās summas, kas šo noteikumu ietvaros noteiktas euro, pārrēķina latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 22.oktobra noteikumiem Nr.1174

(Pielikums grozīts ar MK 09.09.2014. noteikumiem Nr.536)

SAGATAVOŠANAS VIZĪTES
DIVPUSĒJĀS SADARBĪBAS Fonda ietvaros
preparatory visits under Bilateral Fund

PROJEKTA IESNIEGUMA VEIDLAPA
ApplicaTION FORM

REĢISTRĀCIJAS NUMURS
REGISTRATION NUMBER
IESNIEGŠANAS DATUMS, LAIKS
DATE AND TIME OF SUBMISSION

(aizpilda Valsts izglītības attīstības aģentūra)
(to be filled in by the State Education Development Agency)

Lūdzu norādiet komponenti un finanšu

instrumentu, kura ietvaros

projekta iesniegums tiek iesniegts:

Please indicate the Component and the Grants which the application is being submitted under:

Komponente

Component

Pētniecības komponente/ Stipendiju komponente (izdzēst neatbilstošo)

Research component/ Scholarship component (Delete as necessary)

Finanšu instruments

Grants

Norvēģijas finanšu instruments/ EEZ finanšu instruments (izdzēst neatbilstošo)

Norway Grants/ EEA Grants (Delete as necessary)

Projekta nosaukums:
Title of the Project:


1. I A. Informācija par Projekta iesniedzēju
Information on the Project Promoter

1.1. Projekta iesniedzējs

Nosaukums
Name
Reģistrācijas numurs
Registration number
Adrese
Address
Iela, mājas Nr.
Street, house No.
Pilsēta, reģions
City, region
Pasta indekss
Postal index
e-pasts
e-mail
Valsts
Country
Interneta adrese
Internet address

1.2. Kontaktpersona

Vārds, uzvārds
Name, surname
Amats
Position
Kontaktinformācija
Contact information
Tālruņa Nr.
Phone number
Fakss
Fax
e-pasts
e-mail

1.3. Paraksttiesīgā persona (atbildīgā amatpersona)
Contact person

Vārds, uzvārds
Name, surname
Amats
Position
Kontaktinformācija
Contact information
Tālruņa Nr.
Phone number
Fakss
Fax
e-pasts
e-mail

1.4. Projekta iesniedzēja apliecinājums
Declaration of the Project Promoter

Ja projekta iesniegums tiek iesniegts Pētniecības komponentes ietvaros*:

If the Project Application is being submitted within the Research component*:

Ar šo apliecinu, ka ___________________________ (Projekta iesniedzēja nosaukums) ir Latvijas zinātniskā institūcija, kas, neatkarīgi no tās juridiskā statusa (publisko tiesību subjekts vai privāto tiesību subjekts) vai finansēšanas veida, atbilstoši tās darbību reglamentējošajiem dokumentiem (piemēram, statūtiem, nolikumam vai satversmei) veic šādas ar saimniecisku darbību nesaistītas pamatdarbības – zinātniskā darbība un zinātniskās darbības rezultātu izplatīšana zināšanu un tehnoloģiju pārneses veidā un ieņēmumus, kas iegūti, īstenojot šīs pamatdarbības, atkārtoti iegulda pamatdarbībās, ievērojot, ka komersantiem, kuri var ietekmēt zinātnisko institūciju kā tās akcionāri vai dalībnieki, nav priekšrocību uz zinātniskās institūcijas pētījumu kapacitāti vai tās radītajiem pētniecības rezultātiem, un ir reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā.

I hereby acknowledge that ___________________________ (name of the Project Promoter) is a Research Organization from Latvia which, regardless of the legal status thereof (a body governed by public law or a body governed by private law) or the type of financing according to the documents regulating the activities thereof (articles of association, by-law or constitution) performs the following primary activities not connected with economic activity – scientific activities and distribution of the results of scientific activities in the form of knowledge and technology transfer. All profits which have been acquired upon implementation of these primary activities are reinvested into the primary activities. Enterprises which may influence the scientific institution as stockholders or participants thereof, do not have priority over the capacity of the research of the scientific institution or the results of research created thereby and is listed in the register of research institutions.

Ar šo apliecinu, ka ___________________________ (Projekta iesniedzēja nosaukums) nav nodokļu, sociālās apdrošināšanas vai citu obligāto maksājumu parādu, kas pārsniedz EUR 150,00; tas nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas tiesiskās aizsardzības procesā vai likvidācijas procesā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par tā darbības izbeigšanu vai maksātnespēju (ja attiecināms); tā interesēs fiziska persona nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas finanšu intereses, un tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi (ja attiecināms); tas neatrodas kādā no sekojošām situācijām, kas attiecas uz iepriekšēju līguma laušanu, interešu konfliktiem, nepatiesas informācijas sniegšanu; tas nav pieļāvis krāpniecību, veicot jebkuru citu darbību saskaņā ar Eiropas Savienības nodrošināto finansējumu vai saskaņā ar EBTA nodrošinātajām finanšu iemaksām saistībā ar EEZ līgumu; tas nav iesniedzis vienu un to pašu projekta iesniegumu finansēšanai no dažādiem finanšu avotiem un nepretendē saņemt dubultu finansējumu viena un tā paša projekta īstenošanai; tas ir iepazinies ar visiem finansējuma saņemšanas nosacījumiem un projekta īstenošanas gaitā apņemas tos ievērot.

I hereby acknowledge that ___________________________ (name of the Project Promoter) does not have debts of taxes, social security payments or other compulsory payments exceeding EUR 150,00; it has not been declared insolvent, including recovery or liquidation, its economic activity has not been suspended or terminated, no proceedings have been commenced for the termination of its activity or insolvency; in whose interest a natural person has not committed a criminal offense which has affected the financial interests of the Republic of Latvia and has no appliede compulsory measures (if applicable); it is not in one of the following situations relating to convictions, grave professional misconduct, other illegal activities, previous break of contract, conflicts of interest, misrepresentation; it has not committed a fraud in the implementation of any other action under financing provided by the European Union or under financial contributions provided by the EFTA States in relation to the EEA Agreement; it has not submited the same project proposal to be financed from different funding sources and does not qualify to receive a double financing for the implementation of the same project; it is familiar with the conditions for receiving grant and undertakes to respect them during the implementation of the Project.

Ja projekta iesniegums tiek iesniegts Stipendijas komponentes ietvaros *:

If the Project Application is being submitted within the Scholarship component*:

Ar šo apliecinu, ka ___________________________ (Projekta iesniedzēja nosaukums) ir akreditēta augstākās izglītības institūcija (AII) vai koledža no_____________ (norādiet Projekta iesniedzēja valsti – Latvija, Lihtenšeina, Īslande vai Norvēģija), kam piešķirta spēkā esoša Erasmus Augstākās izglītības harta. Erasmus Augstākās izglītības hartas Nr. __________________ (norādiet numuru).

I hereby acknowledge that ___________________________ (name of the Project Promoter) is an accredited higher education institution (HEI) or a college from _____________ (indicate the country of the Project Promoter – either Latvia, Lichtenstein, Iceland or Norway) holding valid Erasmus Charter for Higher Education. Erasmus Charter for Higher Education No. __________________ (indicate the number).

Ar šo apliecinu, ka ___________________________ (Projekta iesniedzēja nosaukums) nav nodokļu, sociālās apdrošināšanas vai citu obligāto maksājumu parādu, kas pārsniedz EUR 150,00; tas nav pasludināts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas vai likvidācijas procesā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par tā darbības izbeigšanu vai maksātnespēju; tas neatrodas kādā no sekojošām situācijām, kas attiecas uz notiesāšanu, smagu pārkāpumu saistībā ar profesionālo darbību, citām nelikumīgām darbībām, iepriekšēju līguma laušanu, interešu konfliktiem, nepatiesas informācijas sniegšanu; tas nav pieļāvis krāpniecību, veicot jebkuru citu darbību saskaņā ar Eiropas Savienības nodrošināto finansējumu vai saskaņā ar EBTA nodrošinātajām finanšu iemaksām saistībā ar EEZ līgumu; tas nav iesniedzis vienu un to pašu projekta iesniegumu finansēšanai no dažādiem finanšu avotiem un nepretendē saņemt dubultu finansējumu viena un tā paša projekta īstenošanai; tas ir iepazinies ar visiem finansējuma saņemšanas nosacījumiem un projekta īstenošanas gaitā apņemas tos ievērot.

I hereby acknowledge that ___________________________ (name of the Project Promoter) does not have debts of taxes, social security payments or other compulsory payments exceeding EUR 150,00; it has not been declared insolvent, including recovery or liquidation, its economic activity has not been suspended or terminated, no proceedings have been commenced for the termination of its activity or insolvency; it is not in one of the following situations relating to convictions, grave professional misconduct, other illegal activities, previous break of contract, conflicts of interest, misrepresentation; it has not committed a fraud in the implementation of any other action under financing provided by the European Union or under financial contributions provided by the EFTA States in relation to the EEA Agreement; it is familiar with the conditions for receiving grant and undertakes to respect them during the implementation of the Project.

* Aģentūrai ir tiesības pieprasīt Projekta iesniedzējam iesniegt dokumentus, kas apliecina iepriekš minētos apgalvojumus.

* The Agency reserves the right to ask the Project Promoter provide documents certifying the above acknowledgements.


I B. Informācija par Projekta partneri Nr.1 *
Information on Partner No.1 *

1.1. Partneris
Partner

Nosaukums
Name
Reģistrācijas numurs
Registration Number
Adrese
Address
Iela, mājas Nr.
Street, house No.
Pilsēta, reģions
City, region
Pasta indekss
Postal index
e-pasts
e-mail
Valsts
Country
Interneta adrese
Internet address

1.2. Partnera kontaktpersona
Partner’s contact person

Vārds, uzvārds
Name, surname
Amats
Position
Kontaktinformācija
Contact information
Tālruņa Nr.
Phone number
Fakss
Fax
e-pasts
e-mail

1.3. Partnera paraksttiesīgā persona (atbildīgā amatpersona)
Partner’s legal representative (responsible person)

Vārds, uzvārds
Name, surname
Amats
Position
Kontaktinformācija
Contact information
Tālruņa Nr.
Phone number
Fakss
Fax
e-pasts
e-mail

*Ja projektā ir vairāk nekā viens partneris, kopējiet šo sadaļu pēc nepieciešamības, lai norādītu informāciju par katru personu.

*If there is more than one partner in the Project, please copy this section as appropriate to indicate information on each partner


II. Projekta mērķis, brauciena valsts, īstenošanas periods un finansējums
Project goal, target country, implementation period and financing

2.1. Projekta mērķis
Project goal

Ja projekta iesniegums tiek iesniegts Pētniecības komponentes ietvaros:

If the Project Application is being submitted within the Research component:

Projekts paredz sagatavot donoru partnerības projektu iesniegšanai finansēšanai no Norvēģijas finanšu instrumenta tematiskajā/s jomā/s _____________________ (norādiet a) sociālās un humanitārās zinātnes un/vai b) veselība, ieskaitot aspektus, kas saistīti ar farmāciju, biomedicīnu un profilaksi).

Project foresees to develop a donor partnership project to be submitted for financing from the Norway Grants within thematic area/s _____________________ (indicate either a) social sciences and humanities and/or b) health, including aspects connected with pharmaceuticals, biomedicine and prevention).

Ja projekta iesniegums tiek iesniegts Stipendiju komponentes ietvaros:

If the Project Application is being submitted within the Scholarship component:

Projekts paredz sagatavot donoru partnerības projektu, lai īstenotu mobilitātes projektu augstākajā izglītībā iesniegšanai finansēšanai no ____________________________ (norādiet Norvēģijas finanšu instrumentu vai EEZ finanšu instrumentu).

Project foresees to develop a donor partnership project to implement mobility project in higher education to be submitted for financing from the ____________________________ (indicate either the Norway Grants or the EEA Grants).

Ja projekta iesniegums paredz veicināt sinerģiju starp Pētniecības un Stipendiju aktivitātēm, projekts var paredzēt sagatavot donoru partnerības projektus iesniegšanai finansēšanai abās programmas komponentēs.

If the Project Application foresees to promote synergy between the Research and the Scholarship component, the Project may foresee to develop donor partnership projects to be submitted for financing in both components of the Programme.

2.2. Brauciena valsts
Target country

Valsts (atzīmējiet valsti/s, uz kuru notiks brauciens/i)
Country (tick the country/ies where the visit/s will take place to)
Latvija
Latvia
Norvēģija
Norway
Lihtenšteina
Liechtenstein
Īslande
Iceland

2.3. Projekta īstenošanas periods
Project implementation period

No ______________ līdz _______________ (norādiet precīzus datumus)

From ______________ to _______________ (indicate exact dates)

Kopējais dienu skaits: ____

Total number of days: ____

2.4. Attiecināmās izmaksas (EUR):
Eligible costs (EUR):

Vienības cena
Unit cost

Vienību skaits
Number of units

Kopā
Total

Brauciens Nr. 1 (dalībnieka/u ____________ (norādiet vārdu un uzvārdu))

Visit No. 1 (participant/s ____________ (indicate name and surname))

Dienas nauda
Per diem
Viesnīcas izmaksas
Accomodation
Ceļojuma izmaksas
Travel costs
Apdrošināšana
Insurance
(papildu braucieni var tikt pievienoti, ja nepieciešams)
(additional visits may be added, if necessary)
Kopā, EUR
Total, EUR

n/a

n/a

*Gadījumā, ja plānots organizēt vairākus braucienus vai gadījumā, ja braucienā piedalās vairāk kā viens dalībnieks, lūdzu, ievērojiet, ka kopējā granta summa projektā nepārsniegs EUR 1000.

*In case there is more than one visit to be carried out or in case a visit is carried out by more than one participant, please note that the total amount of the grant shall not exceed EUR 1000 per Project.


III. Projekta apraksts
Description of the Project

3.1. Projekta kopsavilkums
Project summary

3.2. Projekta nepieciešamības pamatojums
Project background and justification
Aprakstiet projekta nepieciešamības pamatojumu (nozares izaicinājumus un prioritātes). Kas un kādā veidā iegūs no projekta īstenošanas.
Describe the background (sector challenges and priorities) and provide justification on why the Project is necessary. Who and how will benefit from the Project.

3.3. Aktivitātes
Activities
Aprakstiet projekta aktivitātes un vizītes programmu. Ja attiecināms, aprakstiet paredzamo sinerģiju starp Pētniecības un Stipendijas komponentēm.
Describe Project activities and programme of the visit. If appropriate, describe the foreseen synergy between the Research and the Scholarship component.

3.4. Projekta rezultāti un iznākumi
Outcomes and outputs of the Project

Rezultāts 1:
Outcome 1:

Iznākums 1:
Output 1:
Iznākums 2:
Output 2:

(Ja nepieciešams, pievienojiet papildu rezultātus un iznākumus. Norādiet precīzus un izmērāmus rādītājus)

(Add additional outcomes and outputs as necessary. Provide precise and measurable values)


IV. Vizītes dalībnieki
Visit participants

Dalībnieks Nr.1*
Participant No.1*

Vārds, uzvārds
Name, surname
Amats
Position
Kontaktinformācija
Contact information
Tālruņa Nr.
Phone number
Fakss
Fax
e-pasts
e-mail
Pamatojums konkrētā dalībnieka izvēlei un vizītes uzdevumi:
Justification for the selection of the specific participant and tasks during the visit:*Ja vizītē piedalās vairāki dalībnieki, kopējiet šo sadaļu pēc nepieciešamības, lai norādītu informāciju par katru dalībnieku. Pievienojiet dalībnieku CV.
*If there is more than one participant, please copy this section as appropriate to indicate information on each participant. CVs of the selected participants should be provided.


V. Publicitāte
Publicity

Plānotie informācijas un publicitātes pasākumi:
Information and publicity measures foreseen:

Informācija Projekta iesniedzēja mājas lapā
Information on Project Promoter’s website
Informācija masu medijos
Information in mass media
Cits (lūdzu norādiet)
Other (please specify)

(Atzīmējiet atbilstošo un norādiet detalizētāku informāciju)
(Tick as appropriate and specify in more detail)

Ja apliecinājumā tiks sniegta nepatiesa informācija, pret Projekta iesniedzēja institūciju var uzsākt administratīva un finansiāla rakstura sankcijas.
If the information provided in the Project Application is found to be false, sanctions of administrative and financial character may be initiated against the Project Promoter.

Projekta iesniedzēja paraksttiesīgā persona (atbildīgā amatpersona):*
Legal representative of the Project Promoter (responsible person):*

Paraksts
Signature
Datums
Date
dd/mm/2013
Zīmogs
Stamp

Piezīme. Dokumenta rekvizītus ''paraksts'', ''datums'' un ''zīmoga vieta'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Note. The requisites ''signature'', ''date'' and ''stamp'' may not be filled in, if the electronic document has been prepared in accordance with normative acts on the drawing up of electronic documents.

* Aģentūrai ir tiesības pieprasīt Projekta iesniedzējam iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka persona, kas paraksta projekta iesniegumu ir Projekta iesniedzēja paraksttiesīgā persona.

* The Agency reserves the right to ask the Project Promoter provide documents certifying that the person signing the Application is the legal representative of the Project Promoter.

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 22.oktobra noteikumiem Nr.1174

(Pielikums grozīts ar MK 09.09.2014. noteikumiem Nr.536)

SAGATAVOŠANAS VIZĪTES
DIVPUSĒJĀ SADARBĪBAS Fonda ietvaros

Projekta ___________________________ partnerības apliecinājums

Es, ____________________ (vārds, uzvārds, amats), kā projekta partnera _____________________________(institūcijas nosaukums) atbildīgā amatpersona apliecinu, ka partneris:

Ja projekta iesniegums tiek iesniegts Pētniecības komponentes ietvaros:

1. ir _________ (Latvijas vai Norvēģijas) zinātniskā institūcija, kas, neatkarīgi no tās juridiskā statusa (publisko tiesību subjekts vai privāto tiesību subjekts) vai finansēšanas veida, atbilstoši tās darbību reglamentējošajiem dokumentiem (piemēram, statūtiem, nolikumam vai satversmei) veic šādas ar saimniecisku darbību nesaistītas pamatdarbības – zinātniskā darbība un zinātniskās darbības rezultātu izplatīšana zināšanu un tehnoloģiju pārneses veidā un ieņēmumus, kas iegūti, īstenojot šīs pamatdarbības, atkārtoti iegulda pamatdarbībās, ievērojot, ka komersantiem, kuri var ietekmēt zinātnisko institūciju kā tās akcionāri vai dalībnieki, nav priekšrocību uz zinātniskās institūcijas pētījumu kapacitāti vai tās radītajiem pētniecības rezultātiem, un ir reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā.*

Ja projekta iesniegums tiek iesniegts Stipendijas komponentes ietvaros:

1. ir akreditēta augstākās izglītības institūcija (AII) vai koledža no_____________ (Latvijas, Lihtenšeinas, Īslandes vai Norvēģijas), kam piešķirta spēkā esoša Erasmus Augstākās izglītības harta. Erasmus Augstākās izglītības hartas Nr. __________________ (norādiet numuru).*

2. Tam nav nodokļu, sociālās apdrošināšanas vai citu obligāto maksājumu parādu, kas pārsniedz EUR 150,00; tas nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas tiesiskās aizsardzības procesā vai likvidācijas procesā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par tā darbības izbeigšanu vai maksātnespēju (ja attiecināms); tā interesēs fiziska persona nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas finanšu intereses, un tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi (ja attiecināms); tas neatrodas kādā no sekojošām situācijām, kas attiecas uz iepriekšēju līguma laušanu, interešu konfliktiem, nepatiesas informācijas sniegšanu; tas nav pieļāvis krāpniecību, veicot jebkuru citu darbību saskaņā ar Eiropas Savienības nodrošināto finansējumu vai saskaņā ar EBTA nodrošinātajām finanšu iemaksām saistībā ar EEZ līgumu.*

3. ir iepazinies ar projekta iesnieguma saturu un izprot savu lomu projekta īstenošanā;

4. ir iepazinies ar visiem programmas līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumiem, kas ir noteikti programmas atklāta konkursa nolikumā, un projekta īstenošanas gaitā apņemas tos ievērot;

5. apliecina, ka projekta iesnieguma veidlapā un pievienotajos dokumentos sniegtā informācija par projekta partneri ir pareiza;

6. ir ieguvis nepieciešamo pieredzi un zināšanas projekta īstenošanas jomā, lai veiktu projekta iesniegumā paredzētos uzdevumus;

7. pilnvaro projekta iesnieguma iesniedzēju uzņemties līgumsaistības ar programmas apsaimniekotāju un Aģentūru un pārstāvēt sevi visos ar projekta īstenošanu saistītajos jautājumos;

8. apņemas izpildīt projekta iesniegumā paredzētos uzdevumus un sniegt projekta iesnieguma iesniedzējam nepieciešamo informāciju.

Paraksts _______________

Datums _______________

Zīmogs

* Aģentūrai ir tiesības pieprasīt Projekta iesniedzējam iesniegt dokumentus, kas apliecina partneru atbilstību 1. un 2.punktā minētajiem apgalvojumiem.

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
3.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 22.oktobra noteikumiem Nr.1174

(Pielikums grozīts ar MK 09.09.2014. noteikumiem Nr.536)

SAGATAVOŠANAS VIZĪTES
DIVPUSĒJĀS SADARBĪBAS Fonda ietvaros

Projektu atlases kritēriji

Programmas numurs un nosaukums LV05 "Pētniecība un Stipendijas"
Aktivitātes nosaukums Sagatavošanās vizītes divpusējās sadarbības fonda ietvaros
Projektu atlases procedūra Atklāts konkurss
Programmas apsaimniekotājs Izglītības un zinātnes ministrija
Aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra

ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtējums
(Jā/Nē)

1. Projekta iesniedzējs ir:
1.1. aktivitātes "Pētniecība" ietvaros – zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta Latvijas zinātniskā institūcija, kas neatkarīgi no tās juridiskā statusa (publisko tiesību subjekts vai privāto tiesību subjekts) vai finansēšanas veida atbilstoši tās darbību reglamentējošiem dokumentiem (piemēram, statūtiem, nolikumam vai satversmei) veic ar saimniecisku darbību nesaistītu pamatdarbību – zinātnisko darbību un zinātniskās darbības rezultātu izplatīšanu zināšanu un tehnoloģiju pārneses apmācību veidā – un ieņēmumus, kas iegūti, īstenojot šo pamatdarbību, atkārtoti iegulda pamatdarbībā, ievērojot, ka komersantiem, kuri var ietekmēt zinātnisko institūciju kā tās akcionāri vai dalībnieki, nav priekšrocību uz zinātniskās institūcijas pētījumu kapacitāti vai tās radītajiem pētniecības rezultātiem
1.2. aktivitātes "Stipendijas" ietvaros – akreditēta augstākās izglītības iestāde, t.sk. koledža, no Latvijas, Lihtenšteinas, Islandes vai Norvēģijas, kurai piešķirta Erasmus Augstākās izglītības harta
2. Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka tam nav nodokļu, sociālās apdrošināšanas vai citu obligāto maksājumu parādu, kas pārsniedz EUR 150,00; tas nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas tiesiskās aizsardzības procesā vai likvidācijas procesā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par tā darbības izbeigšanu vai maksātnespēju (ja attiecināms); tā interesēs fiziska persona nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas finanšu intereses, un tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi (ja attiecināms); tas nav lauzis līgumu, nav nonācis interešu konfliktā, nav sniedzis nepatiesu informāciju; tas nav pieļāvis krāpniecību, veicot jebkuru citu darbību saskaņā ar Eiropas Savienības nodrošināto finansējumu vai saskaņā ar EBTA nodrošinātajām finanšu iemaksām saistībā ar EEZ līgumu; tas nav iesniedzis vienu un to pašu projekta iesniegumu finansēšanai no dažādiem finanšu avotiem un nepretendē saņemt dubultu finansējumu viena un tā paša projekta īstenošanai; tas ir iepazinies ar visiem finansējuma saņemšanas nosacījumiem un projekta īstenošanas gaitā apņemas tos ievērot

PROJEKTA IESNIEGUMA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

3. Projekts paredz sagatavot donoru partnerības projektu finansēšanai no:
3.1. Norvēģijas finanšu instrumenta:
3.1.1. aktivitātes "Pētniecība" ietvaros šādās tematiskajās jomās:

a) sociālās un humanitārās zinātnes;

b) veselība, ieskaitot aspektus, kas saistīti ar farmāciju, biomedicīnu un profilaksi

3.1.2. aktivitātes "Stipendijas" ietvaros, lai īstenotu mobilitātes projektus augstākajā izglītībā
3.2. EEZ finanšu instrumenta aktivitātes "Stipendijas" ietvaros, lai īstenotu mobilitātes projektus augstākajā izglītībā
4. Projekta partneri iesnieguši partnerības apliecinājumu saskaņā ar standarta veidlapu, un tas ir parakstīts

ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

5. Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu vai angļu valodā un iesniegts noteiktajā termiņā papīra formā (projekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts) vai ar drošu elektronisko parakstu parakstīta elektroniskā dokumenta formā
6. Projekta iesniegums atbilst projekta iesnieguma standarta veidlapai, un tā ir aizpildīta pilnībā, ir pievienoti dalībnieku CV
7. Projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja paraksttiesīgā persona vai ir iesniegts atbilstošs pilnvarojums
8. Projekta īstenošanas periods (izmaksu attiecināmības periods) paredzēts laikā no aģentūras lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu līdz atklāta konkursa projektu iesniegumu beigu termiņam aktivitātei "Pētniecība", ja projekts paredz sagatavot donoru partnerības projektu, kuru iesniegs finansēšanai pētniecības aktivitātes ietvaros, vai aktivitātei "Stipendijas", ja projekts paredz sagatavot donoru partnerības projektu, kuru iesniegs finansēšanai stipendiju aktivitātes ietvaros
9. Attiecināmās izmaksas norādītas pilnos euro un nepārsniedz EUR 1000 projektā
10. Attiecināmo izmaksu aprēķins ir pareizs
11. Attiecināmās izmaksas ietver tikai šādas pozīcijas: ceļa izmaksas, viesnīcas izmaksas, dienas nauda (saskaņā ar atbilstošajos nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajām likmēm), apdrošināšana

KVALITATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtējums
(Punkti)
(Maksimāli 5 punkti)

12.

Aktivitātes demonstrē mērķtiecīgu pieeju ilgtermiņa bilaterālo vai multilaterālo partnerību attīstīšanai:

0–5

Jāiegūst vismaz 3 punkti**

12.1.

ietverts skaidrs sinerģijas apraksts starp programmas pētniecības un stipendiju aktivitātēm – vērtējumā var piešķirt līdz 5 punktiem*

12.2.

nav paredzēts sinerģijas efekts starp programmas pētniecības un stipendiju aktivitātēm – vērtējumā var piešķirt līdz 3 punktiem

12.3.

pārklāšanās ar līdzīgiem iesniegumiem, kas apraksta to pašu ideju, – vērtējumā var būt 0 punktu

FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJS

Vērtējums
(Jā/Nē)

13.

*Līdz divdesmit astotajai atklāta projektu iesniegumu konkursa norises dienai, ņemot vērā līdzekļu pieejamību (projektu iesniegumi, kas saņemti no atklāta projektu iesniegumu konkursa izsludināšanas dienas līdz divdesmit astotajai atklāta projektu iesniegumu konkursa norises dienai (plkst. 16:30) un kas novērtēti ar 5 punktiem, tiks uzskatīti par prioritāriem un apstiprināti pirmie)

**Līdz četrdesmit otrajai atklāta projektu iesniegumu konkursa norises dienai, ņemot vērā līdzekļu pieejamību (projektu iesniegumi, kas saņemti no atklāta projektu iesniegumu konkursa izsludināšanas dienas līdz četrdesmit otrajai atklāta projektu iesniegumu konkursa norises dienai (plkst. 16:30) un kas novērtēti ar vismaz 3 punktiem, tiks apstiprināti tikai pēc divdesmit astotās atklāta projektu iesniegumu konkursa norises dienas, ņemot vērā līdzekļu pieejamību pēc prioritāro projektu apstiprināšanas)

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1174Pieņemts: 22.10.2013.Stājas spēkā: 07.11.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 217, 06.11.2013. OP numurs: 2013/217.8
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
261646
{"selected":{"value":"16.12.2017","content":"<font class='s-1'>16.12.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.12.2017","iso_value":"2017\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"23.12.2016","iso_value":"2016\/12\/23","content":"<font class='s-1'>23.12.2016.-15.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.03.2016","iso_value":"2016\/03\/11","content":"<font class='s-1'>11.03.2016.-22.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.09.2014","iso_value":"2014\/09\/12","content":"<font class='s-1'>12.09.2014.-10.03.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.11.2013","iso_value":"2013\/11\/07","content":"<font class='s-1'>07.11.2013.-11.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.12.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)