Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumus Nr. 112 "Noteikumi par Eiropas tehnisko novērtējumu".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1185

Rīgā 2013.gada 29.oktobrī (prot. Nr.56 85.§)
Noteikumi par Eiropas tehnisko novērtējumu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu"
7.panta pirmo daļu un Būvniecības likuma 25.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek noteikta tehniskā novērtējuma institūcija un būvizstrādājumam piešķirts Eiropas tehniskais novērtējums.

2. Eiropas tehnisko novērtējumu būvizstrādājumam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta Regulu Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK (turpmāk – regula Nr. 305/2011), un šiem noteikumiem izdod šajos noteikumos noteiktajā kārtībā akreditēta tehniskā novērtējuma institūcija.

3. Juridiskā persona, kas pretendē izdot Eiropas tehniskos novērtējumus Latvijā (turpmāk – pretendents), iesniedz sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" struktūrvienībā – Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (turpmāk – Nacionālais akreditācijas birojs) –iesniegumu (1.pielikums), pievienojot dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību regulas Nr. 305/2011 IV pielikuma 2.tabulā noteiktajām prasībām.

4. Nacionālais akreditācijas birojs pēc šo noteikumu 3.punktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē pretendenta kompetenci atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

4.1. piešķirt akreditāciju, ja pretendents atbilst regulas Nr. 305/2011 IV pielikuma 2.tabulā noteiktajām prasībām;

4.2. nepiešķirt akreditāciju, ja pretendents neatbilst regulas Nr. 305/2011 IV pielikuma 2.tabulā noteiktajām prasībām.

5. Pretendents, kuram ir piešķirta akreditācija, uzskatāms par Latvijā apstiprinātu tehniskā novērtējuma institūciju regulas Nr. 305/2011 29.panta 1.punkta izpratnē. Ekonomikas ministrija informāciju par tehniskā novērtējuma institūciju paziņo citām Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm un Eiropas Komisijai.

6. Tehniskā novērtējuma institūcijas darbību un kompetenci uzrauga Nacionālais akreditācijas birojs atbilstoši regulas Nr. 305/2011 29.panta 3.punktam.

7. Tehniskā novērtējuma institūcija katru gadu līdz 31.martam iesniedz Ekonomikas ministrijā pārskatu par iepriekšējā gadā izsniegtajiem un izstrādes stadijā esošiem Eiropas tehniskajiem novērtējumiem, atteikumiem izdot Eiropas tehnisko novērtējumu, kā arī Eiropas novērtējuma dokumentiem, kuru izstrādē attiecīgā tehniskā novērtējuma institūcija līdzdarbojas vai ir līdzdarbojusies.

8. Lai saņemtu Eiropas tehnisko novērtējumu, ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis, kas reģistrēts Eiropas Ekonomikas zonas valstī un ir īpaši pilnvarots Eiropas tehniskā novērtējuma pieprasījuma iesnieguma (turpmāk – iesniegums) iesniegšanai (turpmāk – iesniedzējs), iesniedz tehniskā novērtējuma institūcijā iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam.

9. Iesniedzējs vienlaikus ir tiesīgs pieprasīt Eiropas tehnisko novērtējumu konkrētam būvizstrādājumam, būvizstrādājumu komplektam vai būvizstrādājumu saimei tikai vienā Eiropas Ekonomikas zonas valsts tehniskā novērtējuma institūcijā.

10. Pieprasot Eiropas tehnisko novērtējumu, iesniedzējs piekrīt, ka tehniskā novērtējuma institūcija par iesnieguma saturu informē Eiropas Komisiju, regulas Nr. 305/2011 31.panta 1.punktā minēto tehniskā novērtējuma organizāciju un citu Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu tehniskā novērtējuma institūcijas.

11. Iesniegumā norāda visas iespējamās būvizstrādājuma ražotnes un to atrašanās vietas. Iesniedzējs nodrošina, lai tehniskā novērtējuma institūcijas speciālisti vai tās pilnvarotie eksperti, veicot tehnisko novērtēšanu, varētu apmeklēt šīs ražotnes to darba laikā.

12. Tehniskā novērtējuma institūcijai ir tiesības pieprasīt, lai iesniedzējs iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

12.1. būvizstrādājuma aprakstu un rasējumus;

12.2. būvizstrādājuma specifikācijas;

12.3. testēšanas pārskatus;

12.4. aprēķinus;

12.5. citu informāciju, kas nepieciešama būvizstrādājuma tehniskajai novērtēšanai un atbilstības izvērtēšanai attiecībā uz derīgumu paredzētajai izmantošanai.

13. Tehniskās novērtēšanas procedūras un Eiropas tehniskā novērtējuma piešķiršanas izmaksas sedz iesniedzējs.

14. Tehniskā novērtējuma institūcija un tās pilnvarotie eksperti nodrošina informācijas aizsargāšanu, kas tiem kļuvusi zināma, izskatot iesniegumu un pieņemot lēmumu par Eiropas tehniskā novērtējuma piešķiršanu.

15. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumus Nr.457 "Noteikumi par Eiropas tehnisko apstiprinājumu" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 109.nr.).

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1185
Tehniskā novērtējuma institūcijas pretendenta iesniegums

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Standartizācijas, akreditācijas un
metroloģijas centrs" struktūrvienībai –
Latvijas Nacionālajam akreditācijas birojam

1. Tehniskā novērtējuma institūcijas izstrādājumu joma (saskaņā ar regulas Nr. 305/2011 IV pielikuma 1.tabulu) 
2. Pretendenta nosaukums 
3. Pretendenta reģistrācijas numurs 
4. Pretendenta juridiskā adrese 
5. Apakšuzņēmēja nosaukums 
6. Apakšuzņēmēja reģistrācijas numurs 
7. Apakšuzņēmēja juridiskā adrese 
8. Pretendenta vadītāja vārds, uzvārds, personas kods 
9. Pretendenta vadītāja amats un zinātniskais grāds 
10. Kontaktpersonas vārds un uzvārds 
11. Kontaktpersonas adrese 
12. Kontaktpersonas tālruņa numurs 
13. Kontaktpersonas e-pasta adrese 

Ar parakstu apliecinu, ka:

● esmu iepazinies ar normatīvajiem aktiem, kas regulē Eiropas tehniskā novērtējuma izstrādes jomu;

● visas iesniegumā sniegtās ziņas ir precīzas un patiesas.

(vieta)

 

(datums*)

Pretendents vai pilnvarotā persona
 
 
 
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Apakšuzņēmējs vai pilnvarotā persona
 
 
 
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts
2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1185
 
 
 

(tehniskā novērtējuma institūcijas nosaukums)

 
 
 

(tehniskā novērtējuma institūcijas adrese)

 

Eiropas tehniskā novērtējuma pieprasījuma iesniegums

1. Iesniedzējs
 
 

(Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēts būvizstrādājuma ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis, kas reģistrēts Eiropas Ekonomikas zonas valstī un ir īpaši pilnvarots iesniegt Eiropas tehniskā novērtējuma pieprasījuma iesniegumu)

 
2. Eiropas tehniskā novērtējuma turētājs (ja atšķiras no iesniedzēja)
 
 
3. Būvizstrādājuma veids
 
 
4. Būvizstrādājuma tirdzniecības nosaukums (vai preču zīme), par kuru pieprasīts Eiropas tehniskais novērtējums
 
 
5. Būvizstrādājuma apraksts, paredzētais izmantojums un tā būtiskie raksturlielumi
 
 

6. Lūdzu atzīmēt atbilstošo:

    □ uz būvizstrādājumu neattiecas saskaņotais standarts

    □ uz būvizstrādājumu tikai daļēji attiecas saskaņotais standarts

    □ uz būvizstrādājumu attiecas Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādnes ETAG (regulas Nr. 305/2011 66.panta 3.punkts)

    □ uz būvizstrādājumu attiecas Eiropas novērtējuma dokuments

    □ uz būvizstrādājumu tikai daļēji attiecas Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādnes ETAG vai Eiropas novērtējuma dokuments

7. Ražotnes, kurās paredzēts ražot būvizstrādājumu:
 
 

8. Pieprasījuma iesniedzēja apliecinājums

Apliecinu, ka:

8.1. neesmu iesniedzis šā iesnieguma 3. un 4.punktā minētā būvizstrādājuma Eiropas tehniskā novērtējuma pieprasījumu citā Eiropas Ekonomikas zonas valsts tehniskā novērtējuma institūcijā;

8.2. piekrītu, ka par šo iesniegumu informē citas tehniskā novērtējuma institūcijas, to organizāciju un Eiropas Komisiju;

8.3. segšu visas ar būvizstrādājuma atbilstības novērtēšanu un Eiropas tehniskā novērtējuma sagatavošanu un izsniegšanu saistītās izmaksas;

8.4. sniegšu visu nepieciešamo informāciju un atbalstu tehniskā novērtējuma institūcijai un tās ekspertiem, kas apmeklē ražotni un novērtē būvizstrādājumu;

8.5. sniegšu visu nepieciešamo atbalstu Eiropas tehniskā novērtējuma sagatavošanas procesā;

8.6. nodrošināšu, lai tehniskā novērtējuma organizācijas pilnvaroti eksperti darba laikā varētu apmeklēt būvizstrādājuma ražotnes.

9. Iesnieguma pielikumā:

9.1. būvizstrādājuma apraksts uz _______ lapām;

9.2. būvizstrādājuma specifikācijas uz _______ lapām;

9.3. testēšanas pārskati uz _______ lapām;

9.4. aprēķini uz _______ lapām;

9.5. citi dokumenti ___________________________________________ uz _______ lapām.

       

(vieta)

 

(datums*)

 

(amats)

 

(paraksts*)

Piezīme. *Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Eiropas tehnisko novērtējumu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1185Pieņemts: 29.10.2013.Stājas spēkā: 02.11.2013.Zaudē spēku: 01.10.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 214, 01.11.2013. OP numurs: 2013/214.6
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
261494
02.11.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)