Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1172

Rīgā 2013.gada 22.oktobrī (prot. Nr.55 53.§)
Atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtība

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts vides dienests (turpmāk – dienests) reģistrē atkritumu tirgotājus un atkritumu apsaimniekošanas starpniekus.

2. Atkritumu tirgotājs un atkritumu apsaimniekošanas starpnieks pirms atkritumu tirdzniecības darbību uzsākšanas iesniedz dienesta reģionālajā vides pārvaldē atbilstoši savai juridiskajai adresei reģistrācijas iesniegumu (turpmāk – iesniegums). Iesniegumā norāda:

2.1. komersanta firmu vai personas nosaukumu, vai vārdu un uzvārdu, ja atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks nav komersants;

2.2. reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā;

2.3. juridisko adresi;

2.4. kontaktinformāciju (faktiskā adrese, ja atšķiras no juridiskās adreses, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese un tīmekļa vietne);

2.5. atkritumu tirgotāja vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieka filiāļu firmas, filiāļu juridiskās adreses un reģistrācijas numurus Uzņēmumu reģistrā;

2.6. darbības, kas tiks veiktas, – atkritumu tirdzniecība vai atkritumu apsaimniekošanas starpniecība;

2.7. atkritumu veidu (atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus), ar kuru atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks paredzējis veikt šo noteikumu 2.6.apakšpunktā minētās darbības;

2.8. apliecinājumu, ka iesniegumā norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

3. Atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks šo noteikumu 2. un 11.punktā minētos iesniegumus dienestam var iesniegt papīra formā (attiecīgo informāciju iesniedzot arī elektroniski), elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai pēc elektroniskas reģistrēšanās aizpildot informāciju tiešsaistes režīmā dienesta vienotās vides informācijas sistēmas "TULPE" tīmekļa vietnē.

4. Iesniegumu paraksta persona atbilstoši komersanta pilnvarojuma dokumentos noteiktajām tiesībām pārstāvēt atkritumu tirgotāju vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieku, ja atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks ir komersants. Ja pārstāvības tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā, iesniegumu iesniedz personīgi un tam pievieno pilnvarojuma dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt attiecīgo personu.

5. Dienests izskata iesniegumu un, ja iesniegumā nav sniegta visa šo noteikumu 2.punktā minētā informācija vai iesniegumu nav parakstījusi persona, kurai ir tiesības pārstāvēt atkritumu tirgotāju vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieku, piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas par to rakstiski informē atkritumu tirgotāju vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieku, kā arī norāda papildus iesniedzamo informāciju. Dienesta pieprasītā informācija vai dokumenti iesniedzami piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

6. Dienests 10 darbdienu laikā pēc visas šo noteikumu 2.punktā minētās informācijas saņemšanas nodrošina, ka atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks ir informēts par:

6.1. termiņu, kādā tiks pieņemts lēmums par reģistrāciju vai tās atteikumu;

6.2. lēmuma pārsūdzēšanas kārtību;

6.3. tiesībām uzsākt pakalpojumu sniegšanu, ja dienests šo noteikumu 7.punktā minētajā termiņā neinformē iesniedzēju par reģistrēšanu vai par šo noteikumu 8.punktā minētā lēmuma pieņemšanu.

7. Dienests mēneša laikā pēc iesnieguma vai šo noteikumu 5.punktā minētās informācijas saņemšanas reģistrē atkritumu tirgotāju vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieku vai pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt atkritumu tirgotāju vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieku un paziņo to attiecīgajam atkritumu tirgotājam vai atkritumu apsaimniekošanas starpniekam normatīvajos aktos par dokumentu paziņošanu noteiktajā kārtībā.

8. Dienests pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt atkritumu tirgotāju vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieku šādos gadījumos:

8.1. nav iesniegta šo noteikumu 2.punktā minētā informācija;

8.2. iesniegtā informācija ir nepilnīga;

8.3. iesniegtā informācija ir nepatiesa;

8.4. iesniegumā minētās atkritumu apsaimniekošanas darbības neatbilst normatīvo aktu prasībām atkritumu apsaimniekošanas jomā.

9. Piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atkritumu tirgotāja vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieka reģistrāciju vai par atkritumu tirgotāja vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieka reģistrācijas anulēšanu dienests atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku sarakstā dienesta tīmekļa vietnē norāda šādu informāciju:

9.1. komersanta firma, ja atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks ir komersants;

9.2. citas personas nosaukums vai vārds un uzvārds, ja atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks nav komersants;

9.3. reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā, juridiskā adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese;

9.4. norāde par to, vai persona ir reģistrēta kā atkritumu tirgotājs vai kā atkritumu apsaimniekošanas starpnieks;

9.5. atkritumu veids (atbilstoši noteikumiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus), ar kuru atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks paredzējis veikt šo noteikumu 2.6.apakšpunktā minētās darbības;

9.6. reģistrācijas datums;

9.7. datums, kad komersants vai cita persona izslēgta no reģistra atbilstoši šo noteikumu 14.punktam.

10. Ja dienests šo noteikumu 7.punktā minētajā termiņā neinformē atkritumu tirgotāju vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieku par reģistrēšanu vai par šo noteikumu 8.punktā minētā lēmuma pieņemšanu, uzskatāms, ka reģistrācija ir veikta, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu.

11. Ja nepieciešams precizēt šo noteikumu 2.punktā minēto informāciju, atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks informāciju par plānotajām izmaiņām iesniedz dienesta reģionālajā vides pārvaldē atbilstoši savai juridiskajai adresei, norādot attiecīgo informāciju atbilstoši šo noteikumu 2.punktā minētajām prasībām.

12. Piecu darbdienu laikā pēc tam, kad atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks ir iesniedzis dienestā šo noteikumu 11.punktā minēto informāciju, dienests pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu reģistrētajā informācijā un normatīvajos aktos par dokumentu paziņošanu noteiktajā kārtībā paziņo to atkritumu tirgotājam vai atkritumu apsaimniekošanas starpniekam, kā arī precizē šo noteikumu 9.punktā minēto atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku sarakstu.

13. Dienests pieņem lēmumu anulēt atkritumu tirgotāja vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieka reģistrāciju šādos gadījumos:

13.1. dienests ir konstatējis, ka atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks neievēro atkritumu apsaimniekošanu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības;

13.2. atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks šo noteikumu 2.punktā minētajā iesniegumā ir norādījis nepatiesu informāciju;

13.3. atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks, tā likvidators vai administrators ir iesniedzis informāciju par darbības izbeigšanu.

14. Dienests lēmumu par atkritumu tirgotāja vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieka reģistrācijas anulēšanu paziņo atkritumu tirgotājam vai atkritumu apsaimniekošanas starpniekam normatīvajos aktos par dokumentu paziņošanu noteiktajā kārtībā, kā arī precizē šo noteikumu 9.punktā minēto sarakstu piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

15. Dienesta pieņemto lēmumu par atteikumu veikt atkritumu tirgotāja vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieka reģistrāciju, lēmumu par atteikumu izdarīt grozījumus atkritumu tirgotāja vai atkritumu apsaimniekotāja starpnieka reģistrētajā informācijā vai lēmumu par atkritumu tirgotāja vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieka reģistrācijas anulēšanu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā. Vides pārraudzības valsts biroja pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

16. Dienests līdz 2014.gada 1.janvārim dienesta tīmekļa vietnē izveido šo noteikumu 9.punktā minēto sarakstu.

17. Atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks šo noteikumu 2. un 11.punktā minētos iesniegumus var iesniegt dienestā, pēc elektroniskas reģistrēšanās aizpildot informāciju tiešsaistes režīmā dienesta vienotās vides informācijas sistēmas "TULPE" tīmekļa vietnē no 2016.gada 1.janvāra.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1172Pieņemts: 22.10.2013.Stājas spēkā: 26.10.2013.Zaudē spēku: 01.01.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 209, 25.10.2013. OP numurs: 2013/209.15
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
261282
26.10.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"