Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1051

Rīgā 2013.gada 8.oktobrī (prot. Nr.52 66.§)
Zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas un uzraudzības kārtība
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 49.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas un uzraudzības kārtību.

2. Šo noteikumu izpratnē meža nozares izglītības joma ietver studiju programmas, kurās apgūst meža nozares pamatprofesijas.

II. Zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas kārtība

3. Zinātniskās izpētes mežus apsaimnieko saskaņā ar zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas plānu (turpmāk – plāns).

4. Plāns ietver pasākumus un finansējumu.

5. Plāna pasākumi paredz:

5.1. ilglaicīgu zinātniskās izpētes, vides un meža monitoringa objektu, kā arī mācību prakšu un tālākizglītības objektu meža nozares izglītības jomā (turpmāk – izpētes objekti) apsaimniekošanu, norādot pētījuma mērķi un pamatojumu Meža likuma 48.pantā ietverto normu piemērošanai;

5.2. jaunu izpētes objektu ierīkošanu, norādot pētījuma mērķi un pamatojumu Meža likuma 48.pantā ietverto normu piemērošanai;

5.3. pārējo zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanu.

6. Šo noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktā minētos plāna pasākumus un tiem nepieciešamo finansējumu (norādot katra pētījuma raksturu – ir saimniecisks vai nav saimniecisks pētījums –, kā arī finansējuma avotu katram pētījumam un piemērojamās komercdarbības atbalsta normas, ja saimnieciska pētījuma īstenošanā iesaistīti publiskie resursi), izņemot plāna pasākumus un tiem nepieciešamo finansējumu valsts zinātniskās izpētes mežos, saskaņo zinātniskās izpētes mežu pārvaldītāja (turpmāk – pārvaldītājs) zinātniskā padome, kas var pieaicināt Latvijas Zinātnes padomes ekspertus. Pārvaldītāja zinātniskā padome izveidota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zinātnisko darbību.

7. Zinātniskās izpētes mežus, kā arī izpētes objekta pazīmes statusu atbilstoši plānam reģistrē Meža valsts reģistrā saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra noteikumiem Nr.88 "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi" ar atzīmi "izpētes objekti".

8. Jauna izpētes objekta ierīkošana zinātniskās izpētes mežā atļauta tikai pēc izpētes objekta statusa pazīmes piešķiršanas Meža valsts reģistrā ar atzīmi "izpētes objekti".

9. Pārvaldot un apsaimniekojot zinātniskās izpētes mežus, jāievēro prasības attiecībā uz:

9.1. zinātniskās izpētes bioloģisko drošumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto organismu apriti un iespējamas kaitīgas ietekmes izplatību apkārtējā vidē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vides aizsardzību;

9.2. ieņēmumu un izdevumu uzskaiti par zinātniskās izpētes mežos veiktajām darbībām, kura ļauj pārliecināties par ieņēmumu izmantošanu atbilstoši Meža likuma 46.panta otrajā daļā minētajiem noteikumiem.

10. Pārskatu par zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanu, kas atspoguļo plāna izpildi, iekļauj pārvaldītāja gada publiskajā pārskatā.

11. Pārvaldītāja – zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas institūcijas – gada publisko pārskatu veido saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zinātnisko darbību.

12. Zinātniskās izpētes mežā atļauts organizēt (iepriekš saskaņojot ar pārvaldītāju) pasākumus, kas saistīti ar zinātnisko izpēti, mācību praksēm un tālākizglītību meža nozarē, vides un meža monitoringu.

13. Par aizliegumu personām brīvi pārvietoties un uzturēties izpētes objektos informē, izvietojot aizlieguma zīmes. Ja izpētes objektu saglabāšanai vai uzturēšanai ir nepieciešama papildu aizsardzība, tos iežogo.

14. Zemkopības ministrija, iesaistot šo noteikumu 18.punktā minēto valsts zinātniskās izpētes mežu konsultatīvo padomi (turpmāk – konsultatīvā padome), katru gadu izvērtē šo noteikumu 10.punktā minētos pārskatus.

15. Ja izpētes vai mācību vajadzībām un saskaņā ar plānu zinātniskās izpētes mežos nepieciešams cirst atsevišķus kokus, tad šo noteikumu izpratnē šie atsevišķie koki cērtami citā cirtē.

16. Ja zinātniskās izpētes mežu pārvaldīšana un apsaimniekošana neatbilst šo noteikumu prasībām, Zemkopības ministrija pēc Valsts meža dienesta ierosinājuma pieņem lēmumu pārtraukt Meža likuma 48.panta nosacījumu piemērošanu izpētes objektos un minēto lēmumu nosūta pārvaldītājam.

17. Pārvaldītājs lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

III. Valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas un uzraudzības kārtība

18. Lai saskaņotu viedokļus meža nozarē un nodrošinātu zinātnisko ekspertīzi par ilglaicīgo zinātniskās izpētes objektu ierīkošanu un to uzturēšanu, mežsaimniecības mācību prakses un tālākizglītības pasākumu norisi, izveido konsultatīvo padomi.

19. Pārstāvi darbam konsultatīvajā padomē pilnvaro šādas institūcijas:

19.1. Daugavpils Universitāte;

19.2. Latvijas Lauksaimniecības universitāte;

19.3. Latvijas Universitāte;

19.4. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts;

19.5. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava";

19.6. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs";

19.7. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts";

19.8. valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži";

19.9. Valsts meža dienests;

19.10. Zemkopības ministrija;

19.11. Dabas aizsardzības pārvalde.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.311)

20. Konsultatīvās padomes nolikumu un personālsastāvu apstiprina zemkopības ministrs.

21. Valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas plānu kārtējam gadam izstrādā Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" un Latvijas Lauksaimniecības universitātes valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas publiskā aģentūra "Meža pētīšanas stacija" (turpmāk – publiskā aģentūra "Meža pētīšanas stacija"), ievērojot:

21.1. konsultatīvās padomes atzinumu;

21.2. meža nozares zinātnisko institūciju un mācību iestāžu iesniegumus par izpētes objektu ierīkošanu, mācību un tālākizglītības pasākumiem.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.311)

22. Valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas plāns papildus šo noteikumu 5.punktā minētajiem pasākumiem ietver arī sadaļu par atbalstu mācību un tālākizglītības pasākumiem.

23. Meža nozares zinātnisko institūciju un mācību iestāžu iesniegumi par izpētes objekta ierīkošanu un uzturēšanu, mācību un tālākizglītības pasākumiem, kā arī par nepieciešamo atbalsta finansējumu iesniedzami publiskajā aģentūrā "Meža pētīšanas stacija".

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.311 redakcijā)

24. Ņemot vērā konsultatīvās padomes ieteikumus un publiskās aģentūras "Meža pētīšanas stacija" ieņēmumus no valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas, atbalstu sniedz:

24.1. izpētes objektu ierīkošanai un uzturēšanai;

24.2. izpētes objektu infrastruktūras ierīkošanai un uzturēšanai;

24.3. demonstrējuma objektu ierīkošanai un uzturēšanai;

24.4. mācību prakšu norisei;

24.5. mācību un tālākizglītības pasākumu norisei.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.311)

25. Atbalsts mācību prakšu norisei ietver ar to nodrošināšanu saistītos izdevumus, tajā skaitā izdevumus par darba aizsardzību un drošību, kā arī par publiskās aģentūras "Meža pētīšanas stacija" apsaimniekoto telpu un naktsmītņu izmantošanu.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.311)

26. Valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas, izpētes objektu ierīkošanas un uzturēšanas pasākumu nodrošināšanā var iesaistīt meža nozares studiju programmās studējošos saskaņā ar studiju plānu.

27. Valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas plānu un budžetu kārtējam gadam saskaņo ar Zemkopības ministriju.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.311 redakcijā)

28. Valsts zinātniskās izpētes mežos iegūtos meža resursus realizē:

28.1. atbilstoši ilgtermiņa mežizstrādes līgumiem – līdz attiecīgā līguma darbības termiņa beigām;

28.2. izsolēs;

28.3. pārdodot par brīvu cenu.

29. Platībās, par kurām noslēgti ilgtermiņa mežizstrādes līgumi, koksnes resursus realizē par iespējami augstāku cenu.

30. Platībās, par kurām nav noslēgti ilgtermiņa mežizstrādes līgumi, koksnes resursus realizē izsolēs par iespējami augstāku cenu.

31. Ja izsoles organizēšanas izmaksas ir lielākas par slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojāto, sauso, lauzto un vēja gāzto koku vērtību, šos kokus atļauts pārdot par brīvu cenu.

32. Šo noteikumu 28., 29. un 30.punktā minētās prasības īstenojamas atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 2.panta trešajai daļai.

33. Valsts zinātniskās izpētes mežos iegūtos kokmateriālus atļauts izmantot izpētes objektu ierīkošanai, praktiskās apmācības vajadzībām un valsts zinātniskās izpētes mežu infrastruktūras uzturēšanai.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Zemkopības ministre Laimdota Straujuma
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas un uzraudzības kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1051Pieņemts: 08.10.2013.Stājas spēkā: 11.10.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 198, 10.10.2013. OP numurs: 2013/198.13
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
260782
{"selected":{"value":"21.06.2014","content":"<font class='s-1'>21.06.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.06.2014","iso_value":"2014\/06\/21","content":"<font class='s-1'>21.06.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"11.10.2013","iso_value":"2013\/10\/11","content":"<font class='s-1'>11.10.2013.-20.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.06.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)