Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.12

Liepājā 2013.gada 22.augustā (prot. Nr.11, 1.§)
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā 2014.gadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1.panta otrās daļas 9.1 punktu, 3.panta 1.4 daļu,
9.panta otro daļu un Pārejas noteikumu 40.2 punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Liepājas pilsētas pašvaldība īsteno ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" deleģētās tiesības nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanā attiecībā uz Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.

2. Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz 25 kvadrātmetrus, un kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot garāžas).

3. Par nodokļu maksātājam izveidojušos nekustamā īpašuma nodokļa parādu Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācijai (turpmāk – Nodokļu administrācija) ir tiesības pieņemt lēmumu – izpildrīkojumu – par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā ne vēlāk kā septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

4. Nekustamā īpašuma nodokļa apmērs atsevišķi par katru zemes vienību nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 procentiem.

5. Ja 2014.gadā ir mainījusies zemes vienības platība salīdzinājumā ar platību, par kuru nekustamā īpašuma nodoklis tika aprēķināts iepriekšējā taksācijas gadā, nekustamā īpašuma nodokli aprēķina, vadoties no iepriekšējā taksācijas gadā aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmēra par vienu kvadrātmetru.

6. Nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums netiek piemērots, ja zemes vienība 2014.gadā ir jauns nekustamā īpašuma nodokļa objekts.

7. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

7.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

7.2. būves kadastrālās vērtības.

8. Lēmumu – administratīvo aktu par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi vai attiecīgā statusa atcelšanu – pieņem Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE".

9. Par 7.punktā minētajām būvēm nekustamā īpašuma nodokļa paaugstināto likmi piemēro ar nākamo mēnesi pēc administratīvā akta par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā pieņemšanas.

10. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, Nodokļu administrācija nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā ir kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies termiņš augstākas iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts.

11. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajā kārtībā veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo noteikumu 7.punktā minētā būves statusa atcelšanu stāšanās spēkā.

12. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā – nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
Saistošo noteikumu "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā 2014.gadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojumu raksta sadaļas

Informācija

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 1. Ņemot vērā, ka daudzos gadījumos Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati par dzīvojamo ēku palīgēkām neatbilst stāvoklim dabā, kā arī ņemot vērā šo objektu skaitu (Liepājā konstatētas 1129 palīgēkas (izņemot garāžas), kuru platība pārsniedz 25 kv.m) un kadastrālo vērtību, saistošajos noteikumos noteikts, ka 2014.gadā dzīvojamo ēku palīgēkas (izņemot garāžas) ar nekustamā īpašuma nodokli netiks apliktas.

2. Sakarā ar būtisku nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku skaita un parāda summas pieaugumu, lai lietderīgi izmantotu pašvaldības administratīvo resursu, saistošajos noteikumos noteikts, ka maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde veicama 7 gadu laikā.

3. Lai nodrošinātu pakāpenisku nekustamā īpašuma nodokļa par zemi pieaugumu nodokļa maksātājiem 2014.gadā, saistošo noteikumu projektā noteikts, ka 2014.gadā tiek piemērots nodokļa pieauguma ierobežojums 25% apmērā. Pieauguma ierobežojums ir spēkā Jaunliepājā, Ziemeļu priekšpilsētā, Tosmarē, Karostā.

4. Vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves tiks apliktas ar paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokli, lai veicinātu to sakārtošanu vai nojaukšanu, kā arī novērstu cilvēku drošības apdraudējumu un pilsētas ainavas bojāšanu.

5. Nekustamā īpašuma nodokļa likmju maiņa Liepājā 2014.gadā nav paredzēta. Nodokļa aprēķinā tiks piemērotas likmes atbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmajā daļā noteiktajām likmēm.

2. Īss projekta satura izklāsts Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" grozījumi, kas stājās spēkā 2012.gada 1.janvārī, piešķir pašvaldībām tiesības, izdodot attiecīgus saistošos noteikumus, lemt par nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojuma piemērošanu savā administratīvajā teritorijā, par dzīvojamo ēku palīgēku neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli, par inženierbūvju – laukumu, kuri tiek izmantoti kā maksas stāvlaukumi, aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli, par vidi degradējošu, sagruvušu un cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar paaugstinātu nodokļa likmi, par termiņu, kādā tiek veikta maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli piespiedu izpilde (maksimālais termiņš – 7 gadi), kā arī piešķir pašvaldībām tiesības no 2013.gada noteikt nodokļa likmes par savā administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem likmes koridora ietvaros no 0,2% līdz 3%.

Saistošo noteikumu projektā noteikts:

1. Dzīvojamo ēku palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 kv.m (izņemot garāžas), ar nekustamā īpašuma nodokli 2014.gadā netiks apliktas.

2. Noteikts, ka maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde veicama 7 gadu laikā.

3. 2014.gadā Liepājā tiek piemērots nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojums 25% apmērā zemes vienībām, to daļām, par kurām nekustamā īpašuma nodoklis aprēķināts 2013.gadā, neatkarīgi no tā, vai ir vai nav notikusi lietošanas mērķa maiņa.

4. 2014.gadā ar paaugstinātu nodokļa likmi – 3% apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības – tiks apliktas vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu projekts paredz, ka ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 kv.m (izņemot garāžas). Veicot aprēķinus pēc Valsts Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajām palīgēku aktuālajām vērtībām, nekustamā īpašuma nodoklis par palīgēkām (izņemot garāžas) 2013.gadā būtu apmēram Ls 5900.

Saglabājot vai nesaglabājot nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumu 25% katrai zemes vienībai, prognozētā nodokļa starpība ir Ls 24630.

Līdz 1.augustam Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVALDE" ar lēmumiem ir noteikusi vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves statusu 30 ēkām. Papildus aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis Ls 8700. Plānojam 2014.gadā papildus aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli par vidi degradējošām ēkām Ls 15000.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un domes mājaslapā www.liepaja.lv. Liepājas pilsētas domes saistošo noteikumu "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā 2014.gadā" izpildi nodrošinās Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācija.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas.
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12Pieņemts: 22.08.2013.Stājas spēkā: 01.10.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 190, 30.09.2013. OP numurs: 2013/190.11
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
260364
01.10.2013
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva