Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.900

Rīgā 2013.gada 24.septembrī (prot. Nr.50 115.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.124 "Dabas lieguma "Randu pļavas" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.124 "Dabas lieguma "Randu pļavas" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 26.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu "administrācija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Dabas aizsardzības pārvalde" (attiecīgā locījumā).

2. Papildināt II nodaļu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Dabas aizsardzības pārvalde, izsniedzot rakstisku atļauju šajos noteikumos minētajām darbībām, izmanto dabas aizsardzības plānā ietverto informāciju un jaunāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem dabas lieguma teritorijā. Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav nepieciešama šo noteikumu 9.punktā, 13.14., 16.2., 16.3., 16.4., 16.5., 16.10., 16.11., 17.3., 17.4., 21.5., 23.2., 23.4., 23.5., 23.6., 33.1. un 33.4.apakšpunktā un 15.punktā minētajām darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedz tehniskos noteikumus vai veic sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu."

3. Izteikt 7.4. un 7.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.4. dedzināt sauso zāli un niedres, kā arī meža zemsedzi. Šis aizliegums neattiecas uz īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanas pasākumiem, kuru veikšanai ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja un par kuriem rakstiski informēta institūcija, kas ir atbildīga par ugunsdrošību un ugunsdzēsību;

7.5. kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, kuras nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos, izņemot neitrālo zonu, kā arī ugunskurus pagalmos un ugunskurus ciršanas un niedru pļaušanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši ugunsdrošību un ugunsdzēsību regulējošiem normatīvajiem aktiem;".

4. Svītrot 9.3.apakšpunktu.

5. Papildināt noteikumus ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Vietējā pašvaldība bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un Valsts vides dienests zemes dzīļu izmantošanas licenci izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas."

6. Izteikt 13.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.4. līdz 15.jūlijam pļaut zāli šo noteikumu 1.pielikumā norādītajās teritorijās. Izņēmuma gadījumā, ievērojot vietu un pavasara iestāšanās laiku, pļaušanu iespējams uzsākt agrāk, ja ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;".

7. Svītrot 13.6.apakšpunktā vārdus "katru gadu".

8. Aizstāt 13.8.apakšpunktā vārdus "un izmēģinājuma braucienus" ar vārdiem "izmēģinājuma braucienus un Nacionālo bruņoto spēku, civilās aizsardzības un zemessargu mācības".

9. Izteikt 13.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.2. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem, tai skaitā dalot kopīpašumu, kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai;".

10. Izteikt 13.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.15. no 15.marta līdz 31.jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību un krūmu ciršanu, izņemot meža nekoksnes vērtību ieguvi, meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;".

11. Izteikt 13.19.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.19. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot pārvietošanos ar dzīvniekiem, dzīvnieku pajūgiem un velosipēdiem, kā arī gadījumus, ja pārvietošanās notiek pa teritorijas apmeklētājiem speciāli izveidotiem maršrutiem vai pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem;".

12. Aizstāt 14.punkta ievaddaļā vārdu "valdaudzes" ar vārdu "mežaudzes".

13. Izteikt 15.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"15. Aizliegts veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta meža, purva un lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorija, izņemot gadījumus, ja ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja:".

14. Papildināt 16.5.apakšpunktu aiz vārda "ierīkot" ar vārdiem "publiski pieejamus".

15. Izteikt 16.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.7. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīts zemes lietošanas veids;".

16. Svītrot 17.punkta ievaddaļā vārdus "katru gadu".

17. Izteikt 17.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.2. dedzināt niedru platības pļavu biotopu atjaunošanai (par niedru dedzināšanu ir rakstiski jāinformē institūcija, kas ir atbildīga par ugunsdrošību un ugunsdzēsību);".

18. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Dabas lieguma zonā atļauta koku ciršana sanitārajā cirtē, ja ir saņemts Valsts meža dienesta sanitārais atzinums (arī tad, ja mežaudzes šķērslaukums ir lielāks par kritisko šķērslaukumu). Šādā gadījumā Valsts meža dienests koku ciršanas apliecinājumu izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Veicot sanitāro cirti, saglabā visus augtspējīgos kokus un ievēro Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumā noteiktās prasības."

19. Papildināt noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Lai novērstu apdraudējumu dabas lieguma apmeklētājiem un infrastruktūras objektiem, dabas lieguma zonā meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātos, vēja gāztos un lauztos kokus cērt citā cirtē. Šādā gadījumā Valsts meža dienests koku ciršanas apliecinājumu izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas."

20. Papildināt noteikumus ar 21.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.2.1 veicot koku ciršanu galvenajā cirtē:

21.2.1 1. samazināt mežaudzes pirmā stāva biezību zem 0,4, neskaitot sausus stāvošus kokus;

21.2.1 2. mežaudzē veidot atvērumus, kas lielāki par 0,1 hektāru;".

21. Izteikt 21.3. un 21.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.3. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot pārvietošanos ar dzīvniekiem, dzīvnieku pajūgiem un velosipēdiem, kā arī gadījumus, ja pārvietošanās notiek pa teritorijas apmeklētājiem speciāli izveidotiem maršrutiem vai pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem;

21.4. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem, tai skaitā dalot kopīpašumu, kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai;".

22. Svītrot 21.6.apakšpunktā vārdus "katru gadu".

23. Izteikt 21.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.7. sanitārajā cirtē cirst augtspējīgos kokus;".

24. Aizstāt 22.punkta ievaddaļā vārdu "valdaudzes" ar vārdu "mežaudzes".

25. Izteikt 23.2. un 23.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.2. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta meža, purva un lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorija, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams veloceliņa ierīkošanai un tūrisma infrastruktūras objektu labiekārtošanai atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam;

23.3. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīts zemes lietošanas veids;".

26. Papildināt 23.6.apakšpunktu aiz vārda "ierīkot" ar vārdiem "publiski pieejamus".

27. Izteikt 23.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.7. ierīkot lauksaimniecības dzīvnieku - ierobežotā platībā turētu savvaļas sugu dzīvnieku - audzētavas, kā arī iežogotas platības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai nebrīvē, izņemot minēto audzētavu un iežogoto platību ierīkošanu pagalmos un dārzos;".

28. Aizstāt 23.8.apakšpunktā vārdus "un izmēģinājuma braucienus" ar vārdiem "izmēģinājuma braucienus un Nacionālo bruņoto spēku, civilās aizsardzības un zemessargu mācības".

29. Svītrot 23.10.apakšpunktu.

30. Svītrot 24.2.apakšpunktā vārdus "katru gadu".

31. Izteikt 27.punktu šādā redakcijā:

"27. Bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

27.1. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta meža un lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorija;

27.2. ierīkot publiski pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus (piemēram, takas, infrastruktūras stendus, skatu torņus, telšu vietas, stāvlaukumus)."

32. Papildināt noteikumus ar 27.1 punktu šādā redakcijā:

"27.1 Apliecinājumu koku ciršanai galvenajā cirtē un sanitārajā cirtē Valsts meža dienests izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas."

33. Svītrot 28.punktu.

34. Aizstāt 29.punktā vārdu "svešzemju" ar vārdu "citzemju".

35. Svītrot 30.punktu.

36. Izteikt 31.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.7. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta meža un lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorija;".

37. Svītrot 31.13.apakšpunktu.

38. Izteikt 32.punktu šādā redakcijā:

"32. Aizsargājamā koka nociršana (novākšana) pieļaujama gadījumā, ja tas kļuvis bīstams un saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja."

39. Papildināt noteikumus ar 32.1 un 32.2 punktu šādā redakcijā:

"32.1 Ja aizsargājamo koku nomāc vai apēno jaunāki koki un krūmi, atļauta to izciršana aizsargājamā koka vainaga projekcijā un tai piegulošā zonā, izveidojot no kokiem brīvu 10 metrus platu joslu, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas līdz apkārtējo koku vainagu projekcijām. Kokus izcērt saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē koku ciršanu mežā un ārpus tā.

32.2 Ja aizsargājamais koks ir nolūzis vai nozāģēts, koka stumbrs un zari, kuru diametrs ir lielāks par 50 centimetriem, saglabājami meža zemēs koka augšanas vietā vai tuvākajā apkārtnē."

40. Papildināt 33.1.apakšpunktu aiz vārda "ierīkot" ar vārdiem "publiski pieejamus".

41. Izteikt 33.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.3. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīts zemes lietošanas veids;".

42. Izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.februāra
noteikumiem Nr.124

Aizsargājamie koki - vietējo un citzemju sugu dižkoki
(pēc apkārtmēra vai augstuma)

Nr.p.k.

Nosaukums latviešu valodā

Nosaukums latīņu valodā

Apkārtmērs 1,3 metru augstumā (metros)

Augstums (metros)

I. Vietējās sugas

1.

Āra bērzs (kārpainais bērzs) Betula pendula (Betula verrucosa)

3,0

33

2.

Baltalksnis Alnus incana

1,6

25

3.

Blīgzna (pūpolvītols) Salix caprea

1,9

22

4.

Eiropas segliņš Euonymus europaeus

1,0

6

5.

Hibrīdais alksnis Alnus x pubescens

1,5

32

6.

Melnalksnis Alnus glutinosa

2,5

30

7.

Meža ābele Malus sylvestris

1,5

14

8.

Meža bumbiere Pyrus pyraster

1,5

13

9.

Parastais kadiķis Juniperus communis

0,8

11

10.

Parastais osis Fraxinus excelsior

3,5

34

11.

Parastais ozols Quercus robur

4,0

32

12.

Parastais pīlādzis Sorbus aucuparia

1,5

21

13.

Parastais skābardis Carpinus betulus

1,5

20

14.

Parastā apse Populus tremula

3,5

35

15.

Parastā egle Picea abies

3,0

37

16.

Parastā goba Ulmus glabra

4,0

28

17.

Parastā ieva Padus avium

1,7

22

18.

Parastā (ogu) īve Taxus baccata

0,6

8

19.

Parastā kļava Acer platanoides

3,5

27

20.

Parastā liepa Tilia cordata

3,5

33

21.

Parastā priede Pinus sylvestris

2,5

38

22.

Parastā vīksna Ulmus laevis

4,0

30

23.

Purva bērzs (pūkainais bērzs) Betula pubescens (Betula alba)

3,0

32

24.

Šķetra Salix pentandra

1,6

22

25.

Trauslais vītols Salix fragilis

4,0

-

II. Citzemju sugas

26.

Baltais vītols Salix alba

4,5

20

27.

Baltā robīnija Robinia pseudoacacia

1,9

20

28.

Balzama baltegle Abies balsamea

1,5

24

29.

Eiropas baltegle Abies alba

2,7

32

30.

Eiropas ciedrupriede Pinus cembra

1,6

22

31.

Eiropas dižskābardis Fagus sylvatica

3,8

30

32.

Eiropas lapegle Larix decidua

3,2

39

33.

Holandes liepa Tilia x europaea

2,8

26

34.

Kalnu kļava Acer pseudoplatanus

2,2

20

35.

Krimas liepa Tilia x euchlora

1,9

20

36.

Lauku kļava Acer campestre

1,5

18

37.

Lēdebūra lapegle Larix ledebourii

3,0

34

38.

Mandžūrijas riekstkoks Juglans mandshurica

1,6

18

39.

Melnā priede Pinus nigra

1,9

23

40.

Menzīsa duglāzija Pseudotsuga menziesii

2,4

30

41.

Papele Populus spp.

5,0

35

42.

Parastā zirgkastaņa Aesculus hippocastanum

3,0

23

43.

Pelēkais riekstkoks Juglans cinerea

2,8

20

44.

Pensilvānijas osis Fraxinus pennsylvanica

2,0

23

45.

Platlapu liepa Tilia platyphyllos

3,1

27

46.

Rietumu tūja Thuja occidentalis

1,5

16

47.

Saldais ķirsis Cerasus avium

1,6

12

48.

Sarkanais ozols Quercus rubra

1,9

27

49.

Sarkstošais vītols Salix x rubens

3,1

25

50.

Sibīrijas baltegle Abies sibirica

1,8

30

51.

Sibīrijas ciedrupriede Pinus sibirica

1,9

22

52.

Sudraba kļava Acer saccharinum

3,2

26

53.

Veimuta priede Pinus strobus

2,7

36

54.

Vienkrāsas baltegle Abies concolor

1,7

32"

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.124 "Dabas lieguma "Randu pļavas" .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 900Pieņemts: 24.09.2013.Stājas spēkā: 27.09.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 188, 26.09.2013. OP numurs: 2013/188.46
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
260207
27.09.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)