Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.22

Jēkabpilī 2013.gada 20.jūnijā
Saistošie noteikumi par bērnu pieskatīšanas istabas pakalpojuma saņemšanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā
Apstiprināti
ar Jēkabpils pilsētas domes 20.06.2013.
lēmumu Nr.234 (prot. Nr.15, 2.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
12.pantu un 43.panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka bērnu pieskatīšanas istabas pakalpojuma saņemšanas un samaksas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība).

2. Bērnu pieskatīšanas istabas pakalpojuma mērķis ir sniegt īslaicīgu atbalstu trūcīgām ģimenēm, nodrošinot profesionālu bērnu pieskatīšanu, drošu un kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu, ēdināšanu, kad vecākiem nav iespēju būt kopā ar bērnu, kā arī veicinot vecāku darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.

3. Pašvaldībā bērnu pieskatīšanas istabas pakalpojumu sniedz Jēkabpils Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centrs (turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs), neīstenojot pirmsskolas izglītības vai interešu izglītības programmas.

4. Pašvaldība bērnu pieskatīšanas istabas pakalpojumu nodrošina darba dienās no plkst. 08:30 līdz 14:30 un pusdienas bez maksas.

5. Pakalpojuma sniedzējs vienlaicīgi drīkst sniegt bērnu pieskatīšanas istabas pakalpojumu ne vairāk kā pieciem bērniem.

6. Tiesības saņemt bērnu pieskatīšanas istabas pakalpojumu ir bērniem vecumā no pusotra gada līdz pieciem gadiem, kuru deklarētā pamata dzīvesvieta ir Jēkabpils pilsētā un ja bērns nav uzsācis vai ir pārtraucis pirmsskolas izglītības programmas apguvi pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

7. Lai saņemtu bērnu pieskatīšanas istabas pakalpojumu, bērna likumiskais pārstāvis (vecāks, aizbildnis), uzrādot personu apliecinošu dokumentu, pakalpojuma sniedzējam iesniedz iesniegumu.

8. Iesniegumā norāda:

8.1. bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi;

8.2. bērna likumiskā pārstāvja datus un tālruņa numuru;

8.3. vēlamo bērna pieskatīšanas istabas pakalpojuma apjomu, norādot konkrētu nedēļas dienu vai dienas un laiku, kad bērnu pieskatīšanas istabas pakalpojums būs nepieciešams.

9. Iesniegumam papildus pievieno anketu par bērna veselības stāvokli (pielikums) un gadījumos, kad bērnu pieskatīšanas istabas pakalpojums tiks izmantots vismaz divas dienas pēc kārtas, arī ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli. Ģimenes ārsta izziņa atkārtoti jāiesniedz gadījumā, ja piešķirtais bērnu pieskatīšanas istabas pakalpojums netiek izmantots vismaz trīs dienas pēc kārtas.

10. Ja bērnu pieskatīšanas istabas pakalpojuma saņemšana tiek uzsākta piektdienā, bet turpināta nākamās nedēļas pirmdienā, uzskatāms, ka bērnu pieskatīšanas istabas pakalpojums tika izmantots divas dienas pēc kārtas.

11. Iesniegumu un anketu par bērna veselības stāvokli paraksta bērna likumiskais pārstāvis, apliecinot iesniegumā un anketā par bērna veselības stāvokli norādīto ziņu patiesumu.

12. Pakalpojuma sniedzējs ne vēlāk kā divu darbdienu laikā no 8.punktā minētā iesnieguma un citu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas, izstrādā lēmuma projektu par bērnu pieskatīšanas istabas pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt bērnu pieskatīšanas istabas pakalpojumu. Lēmumu pieņem Jēkabpils Sociālais dienests (turpmāk – Dienests).

13. Dienests, pieņemot lēmumu par bērnu pieskatīšanas istabas pakalpojuma piešķiršanu, nosaka bērnu pieskatīšanas istabas pakalpojuma ilgumu (vienreizējs, uz vairākām dienām, uz vienu nedēļu, vairākām nedēļām, vienu mēnesi, vairākiem mēnešiem), nepārsniedzot termiņu, uz kādu noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam.

14. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības neuzsākt piešķirtā bērnu pieskatīšanas istabas pakalpojuma sniegšanu, ja:

14.1. pakalpojuma sniedzējs konstatē, ka bērnam ir pedikuloze, akūtas infekcijas slimības;

14.2. pakalpojuma sniedzējam rodas pamatotas aizdomas par bērna saslimšanu, kas rada vai var radīt draudus viņa vai citu cilvēku drošībai vai veselībai.

15. Dienests pieņem lēmumu par bērnu pieskatīšanas istabas pakalpojuma sniegšanas izbeigšanu:

15.1. ja saņemts bērna likumiskā pārstāvja rakstisks iesniegums;

15.2. bērns neizmanto bērnu pieskatīšanas istabas pakalpojumu vismaz divas dienas pēc kārtas un bērna likumiskais pārstāvis nav informējis pakalpojuma sniedzēju par bērna prombūtnes iemesliem un iespējamo ilgumu;

15.3. ja laikā, uz kuru piešķirts bērnu pieskatīšanas istabas pakalpojums, ģimenei normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā atcelts trūcīgas ģimenes statuss.

16. Bērna attaisnotas prombūtnes gadījumā (slimība, bērna likumisko pārstāvju atvaļinājums u.c.), ja bērnu pieskatīšanas istabas pakalpojums piešķirts uz laiku ne īsāku par divām kalendārajām nedēļām, pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs uz bērna prombūtnes laiku, uzņemt citu bērnu.

17. Pakalpojuma sniedzējs iekārto bērnu pieskatīšanas istabas pakalpojuma reģistrācijas žurnālu, kurā norāda bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, bērna saņemšanu un bērna atdošanu bērna likumiskajam pārstāvim, kurš viņu atstāja, norādot bērna saņemšanas un atdošanas laiku, bērna attaisnotas prombūtnes iemeslu un ilgumu, kā arī bērnu atstājušā likumiskā pārstāvja kontaktinformāciju. Bērnu likumiskais pārstāvis atdodot bērnu pakalpojuma sniedzējam un saņemot bērnu no pakalpojuma sniedzēja, parakstās bērna pieskatīšanas istabas pakalpojuma reģistrācijas žurnālā.

18. Ja bērns netiek izņemts līdz plkst.16:00 un bērna likumiskais pārstāvis nav informējis pakalpojuma sniedzēju par neierašanās iemesliem, pakalpojuma sniedzējs nekavējoties elektroniski informē par to Jēkabpils bāriņtiesu.

19. Dienesta lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils pilsētas domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

20. Jēkabpils pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs
Pielikums
Jēkabpils pilsētas domes 20.06.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr.22
"Saistošie noteikumi par bērnu pieskatīšanas istabas
pakalpojuma saņemšanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā"
Anketa par bērna veselības stāvokli
Vārds Uzvārds 
    


Personas kods:

-

Veselības traucējumi:

Traumasnav ____ ir ____ kādas 
Epilepsijas lēkmesnav ____ ir ____ 
Redzes traucējuminav ____ ir ____ kādi 
Dzirdes traucējuminav ____ ir ____ kādi 
Cukura diabētsnav ____ ir ____ kāds 
Elpošanas ceļu slimībasnav ____ ir ____ kādas 
Gremošanas sistēmas slimībasnav ____ ir ____ kādas 
Nervu sistēmas slimībasnav ____ ir ____ kādas 
Psihiskās slimībasnav ____ ir ____ kādas 
Akūtas infekcijas slimībasnav ____ ir ____ kādas 
Alerģiskas reakcijasnav ____ ir ____ uz ko 
Slimo ar celiakijunē ____ jā ____ 
Pedikulozenav ____ ir ____ 


Lieto speciālos medikamentus: 


Nepieciešama īpaša aprūpe vai uzraudzība nav ____ ir ____ kāda 
 

Ar savu parakstu apstiprinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.

Bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts 

20___.gada ____.______________

Jēkabpils pilsētas domes 20.06.2013. saistošo noteikumu Nr.22 "Saistošie noteikumi par bērnu pieskatīšanas istabas pakalpojuma saņemšanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi "Saistošie noteikumi par bērnu pieskatīšanas istabas pakalpojuma saņemšanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā" izstrādāti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 12.pantu un 43.panta trešo daļu.

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 12.panta piekto daļu pašvaldības sociālajam dienestam ir tiesības iesaistīt klientu tādos pasākumos, kas neizslēdz iespēju aprūpēt bērnu invalīdu vai pirmsskolas vecuma bērnu, ja nav citas iespējas nodrošināt aprūpi. Lai gan Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs ir pietiekams vietu skaits, tomēr ne visi vecāki pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu atzīst par piemērotāko savām atvasēm.

Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2008.gadā pasūtītā pētījuma "Pirmsskolas izglītības iestāžu un alternatīvu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu attīstība Latvijas plānošanas reģionos" veicējs – Nodibinājums "Baltic Institute of Social Sciences" secināja, ka rotaļu grupu izveide ir liels atbalsts vecākiem, šis pakalpojums ir īpaši izdevīgs vecākiem, kas strādā maiņu darbu, kā arī tiem, kas nevar atļauties algot auklīti uz visu dienu. Pētījumā tiek norādīts, ka ārzemju pieredzes izpēte parāda, ka sekmīga pirmsskolas bērnu aprūpe un izglītošana iespējama palielinot dažādību šo pakalpojumu sniegšanā, jo pakalpojumu, īpaši alternatīvo pakalpojumu, daudzveidība sniegtu iespēju vecākiem kombinēt tos, tādējādi apmierinot dažādu iedzīvotāju grupu vajadzības.

Ņemot vērā iepriekš minēto un lai maksimāli motivētu trūcīgos klientus (gan strādājošos, gan bezdarbniekus, gan darba meklētājus) iesaistīties savu sociālo problēmu risināšanā, nodrošinātu klientiem iespējas piedalīties darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas vai apgūšanas pasākumos, tādējādi ātrāk un veiksmīgāk iekļaujot viņus darba tirgū un sabiedrībā, nepieciešams radīt papildus atbalsta sistēmu – īslaicīgu bērnu pieskatīšanas istabu.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka bērnu pieskatīšanas istabas pakalpojuma saņemšanas un samaksas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.

Sagatavotais saistošo noteikumu projekts paredz:

1. tiesības Jēkabpils pilsētā pamata dzīvesvietu deklarējušām trūcīgām ģimenēm saņemt īslaicīgu atbalstu, nodrošinot profesionālu bērnu pieskatīšanu, drošu un kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu, vienreizēju ēdināšanu (pusdienas), kad vecākiem nav iespēju būt kopā ar bērnu;

2. ka bērnu pieskatīšanas istabas pakalpojums tiek sniegts darba dienās no plkst. 08:30 līdz 14:30 vienlaicīgi ne vairāk kā pieciem bērniem vecumā no pusotra līdz pieciem gadiem, ja bērns nav uzsācis vai ir pārtraucis pirmsskolas izglītības programmas apguvi pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;

3. bērnu pieskatīšanas istabas pakalpojumu, t.sk., ēdināšanu, nodrošināt bez maksas.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuBudžeta izdevumu sadaļu būtiski neietekmēs.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Jaunas institūcijas netiks radītas.

Normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā internetā un Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājaslapā internetā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas nav notikušas.
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par bērnu pieskatīšanas istabas pakalpojuma saņemšanas kārtību Jēkabpils .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jēkabpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 22Pieņemts: 20.06.2013.Stājas spēkā: 13.08.2013.Zaudē spēku: 17.12.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 155, 12.08.2013. OP numurs: 2013/155.9
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
258901
13.08.2013
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)