Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.460

Rīgā 2013.gada 30.jūlijā (prot. Nr.41 42.§)
Iepriekšējās darbības pārbaudes veikšanas kārtība un lidostas caurlaides izsniegšanas un anulēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju"
57.1 panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka iepriekšējās darbības pārbaudes veikšanas kārtību un lidostas caurlaides izsniegšanas un anulēšanas kārtību.

2. Šo noteikumu II un III nodaļā minētās prasības nepiemēro Ārlietu ministrijas, valsts drošības iestāžu, Valsts policijas, Valsts robežsardzes un muitas, Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonām, kurām nepieciešama lidostas pastāvīgā caurlaide savu tiešo pienākumu pildīšanai lidostas teritorijā, kā arī Valsts prezidenta kancelejas darbiniekiem un Latvijas Republikā akreditēto ārvalstu diplomātisko pārstāvniecību darbiniekiem, kuriem nepieciešama lidostas pastāvīgā caurlaide savu tiešo pienākumu pildīšanai lidostas teritorijā.

3. Šo noteikumu III un IV nodaļā minētās prasības piemēro lidostas pastāvīgās caurlaides izsniegšanai un anulēšanai.

II. Iepriekšējās darbības pārbaudes veikšanas kārtība

4. Darba devējs vai – likuma "Par aviāciju" 57.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos – lidostas administrācija pirms lēmuma pieņemšanas par pretendenta pieņemšanu darbā veic pretendenta iepriekšējās darbības pārbaudi.

5. Darba devējs darba sludinājumā papildus norāda:

5.1. ka tiks veikta pretendenta iepriekšējās darbības pārbaude;

5.2. ierobežojumus, kas saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 57.1 panta ceturto daļu liedz pretendentu pieņemt darbā.

6. Ja darba devējs nav publicējis darba sludinājumu, darba devēja pienākums ir pirms darba intervijas uzsākšanas rakstiski informēt pretendentu par šo noteikumu 5.punktā minētajiem nosacījumiem.

7. Pretendents iesniedz darba devējam dzīvesgaitas aprakstu (CV), kurā norādīta informācija par visām pretendenta dzīvesvietām un darbavietām pēdējo piecu gadu laikā, kā arī par izglītības iestādēm, kurās pretendents mācījies vai studējis pēdējo piecu gadu laikā.

8. Ja, izvērtējot pretendenta dzīvesgaitas aprakstā (CV) sniegto informāciju, darba devējs konstatē, ka pēdējo piecu gadu laikā pretendentam darba pienākumu pildīšanā vai mācībās ir bijis pārtraukums, kas ilgāks par 28 dienām, darba devējs pieprasa pretendentam iesniegt informāciju par viņa atrašanās (uzturēšanās) vietu un nodarbošanos attiecīgā pārtraukuma laikā.

9. Pirms darba intervijas uzsākšanas pretendents ar parakstu apliecina, ka:

9.1. ir iepazinies ar šo noteikumu 5.punktā minēto informāciju;

9.2. uz viņu neattiecas likuma "Par aviāciju" 57.1 panta ceturtajā daļā noteiktie ierobežojumi.

10. Ja pretendents atsakās parakstīt šo noteikumu 9.punktā minēto apliecinājumu, darba devējs šo faktu dokumentē un, neuzsākot darba interviju, atsaka nodibināt ar amata pretendentu darba tiesiskās attiecības.

11. Ja, izvērtējot pretendenta dzīvesgaitas aprakstā (CV) un darba intervijā sniegto informāciju, darba devējs konstatē, ka pretendents atbilst attiecīgajam amatam izvirzītajām prasībām, tas pieprasa, lai pretendents noteiktā termiņā, kas nevar būt mazāks par 20 darbdienām, iesniedz šādus dokumentus:

11.1. psihiatra atzinumu par veselības stāvokli;

11.2. narkologa atzinumu par veselības stāvokli.

12. Darba devējs saskaņā ar Sodu reģistra likumu iegūst informāciju par pretendentu, lai pārliecinātos par tā atbilstību likuma "Par aviāciju" 57.1 panta ceturtās daļas 2., 3. un 6.punkta prasībām.

13. Šo noteikumu 11.punktā minētos dokumentus nepieprasa no personām, kuras var uzrādīt derīgu pirmās klases, otrās klases vai trešās klases civilās aviācijas personāla veselības apliecību, kura izsniegta saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes veikšanas un veselības apliecības izsniegšanas kārtību.

14. Ja pretendents darba devēja noteiktajā termiņā nav iesniedzis šo noteikumu 11.punktā minētos dokumentus vai uzrādījis šo noteikumu 13.punktā minēto veselības apliecību vai ja, izvērtējot iesniegtos dokumentus un saskaņā ar šo noteikumu 12.punktu iegūtos dokumentus, ir konstatēts, ka uz pretendentu attiecas likuma "Par aviāciju" 57.1 panta ceturtajā daļā noteiktie ierobežojumi, darba devējs atsaka nodibināt ar pretendentu darba tiesiskās attiecības.

15. Ja pretendents pretendē uz amatu, kurā jāveic likuma "Par aviāciju" 57.1 panta trešajā daļā noteiktie pienākumi, darba devējs ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 11. un 12.punktā minēto dokumentu saņemšanas iesniedz Drošības policijā pieprasījumu veikt pārbaudi, vai uz amata pretendentu attiecas likuma "Par aviāciju" 57.1 panta ceturtās daļas 7.punktā minētie ierobežojumi. Pieprasījumā darba devējs norāda pretendenta vārdu, uzvārdu un personas kodu.

16. Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra) iesniedz Drošības policijā to darba devēju sarakstu, kuri ir tiesīgi iesniegt Drošības policijā šo noteikumu 15.punktā minēto pieprasījumu.

17. Drošības policija ne vēlāk kā mēneša laikā pēc šo noteikumu 15.punktā minētā pieprasījuma saņemšanas sniedz darba devējam atbildi, vai uz amata pretendentu attiecas likuma "Par aviāciju" 57.1 panta ceturtās daļas 7.punktā noteiktie ierobežojumi.

18. Ja saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 57.1 panta otro daļu pretendenta iepriekšējās darbības pārbaudi veic lidostas administrācija, tā īsteno šajos noteikumos minētās darba devēja tiesības un pienākumus.

III. Lidostas caurlaides izsniegšanas un anulēšanas kārtība

19. Lidostas caurlaidi saskaņā ar Komisijas 2010.gada 4.marta Regulas (ES) Nr. 185/2010, ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (turpmāk – regula Nr. 185/2010), pielikuma 1.2.punktu lidostas administrācija izsniedz personām, kuras sekmīgi izturējušas iepriekšējās darbības pārbaudi un izpildījušas regulas Nr. 185/2010 pielikuma 11.2.6.punkta prasības.

20. Lidostas administrācija atsaka lidostas caurlaides izsniegšanu, ja personai, kura pretendē uz lidostas caurlaidi, nav veikta iepriekšējās darbības pārbaude šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, vai anulē lidostas caurlaidi, ja uz personu, kurai ir izsniegta lidostas caurlaide, attiecas likuma "Par aviāciju" 57.1 panta ceturtajā daļā noteiktie ierobežojumi.

21. Lidostas administrācijas lēmumu par atteikumu izsniegt lidostas caurlaidi vai par lidostas caurlaides anulēšanu var apstrīdēt Civilās aviācijas aģentūrā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lidostas administrācijas lēmuma apstrīdēšana neaptur tā darbību.

22. Civilās aviācijas aģentūra mēneša laikā izskata saņemto iesniegumu, izvērtē lidostas administrācijas pieņemtā lēmuma pamatotību un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

22.1. lidostas administrācijas lēmums ir pamatots;

22.2. lidostas administrācijas lēmums nav pamatots.

23. Civilās aviācijas aģentūras lēmums nav apstrīdams.

IV. Lidostas caurlaides izsniegšanas un anulēšanas kārtība valsts institūciju amatpersonām un ārvalstu institūciju darbiniekiem

24. Lidostas administrācija izsniedz lidostas caurlaides valsts drošības iestāžu, Valsts policijas, Valsts robežsardzes un muitas, Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonām savu tiešo pienākumu pildīšanai lidostas teritorijā pēc attiecīgās valsts iestādes vadītāja vai tā pilnvarotas amatpersonas rakstiska pamatota pieprasījuma.

25. Lidostas administrācija anulē valsts drošības iestāžu, Valsts policijas, Valsts robežsardzes un muitas, Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonām izsniegtās lidostas caurlaides, ja ir saņemts rakstisks attiecīgās valsts iestādes vadītāja vai tā pilnvarotas amatpersonas pieprasījums.

26. Lidostas administrācija izsniedz lidostas caurlaides Ārlietu ministrijas amatpersonām un Latvijas Republikā akreditēto ārvalstu diplomātisko pārstāvniecību darbiniekiem pēc Ārlietu ministrijas Valsts protokola vadītāja vai tā vietnieka rakstiska pamatota pieprasījuma, pamatojoties uz abpusējības principu.

27. Lidostas administrācija anulē Ārlietu ministrijas amatpersonām un Latvijas Republikā akreditēto ārvalstu diplomātisko pārstāvniecību darbiniekiem izsniegtās lidostas caurlaides, ja ir saņemts rakstisks Ārlietu ministrijas Valsts protokola vadītāja vai tā vietnieka pieprasījums.

28. Lidostas administrācija izsniedz lidostas caurlaides Valsts prezidenta kancelejas darbiniekiem pēc Valsts prezidenta protokola vadītāja vai tā vietnieka rakstiska pamatota pieprasījuma.

29. Lidostas administrācija anulē Valsts prezidenta kancelejas darbiniekiem izsniegtās lidostas caurlaides, ja ir saņemts rakstisks Valsts prezidenta protokola vadītāja vai tā vietnieka pieprasījums.

30. Šo noteikumu 24., 26. un 28.punktā minētās personas pirms lidostas caurlaides saņemšanas izpilda regulas Nr. 185/2010 pielikuma 11.2.6.punkta prasības.

31. Ja šo noteikumu 24., 26. vai 28.punktā minētās personas, kas saņēmušas lidostas caurlaidi, ar savu darbību apdraud civilās aviācijas drošību, lidostas administrācija ir tiesīga pieņemt lēmumu par attiecīgajām personām izsniegtās lidostas caurlaides anulēšanu, par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informējot attiecīgās valsts iestādes vadītāju vai tā pilnvaroto personu.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Iepriekšējās darbības pārbaudes veikšanas kārtība un lidostas caurlaides izsniegšanas un anulēšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 460Pieņemts: 30.07.2013.Stājas spēkā: 13.08.2013.Zaudē spēku: 31.12.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 155, 12.08.2013. OP numurs: 2013/155.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
258894
13.08.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)