Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2000. gada 15. augusta noteikumus Nr. 274 "Preču izcelsmes sertifikātu izsniegšanas un pārbaudes kārtība".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 90

Rīgā 2000.gada 7.martā (prot. Nr. 11, 19.§)

Preču izcelsmes sertifikātu izsniegšanas un pārbaudes kārtība

Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 172.panta piekto daļu un
Ventspils brīvostas likuma 18.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1.  Šie noteikumi nosaka preču izcelsmes sertifikātu izsniegšanas un pārbaudes institūcijas, sertifikātu izsniegšanas un pārbaudes kārtību, kā arī prasības, kādas jāievēro, izgatavojot sertifikātu veidlapas.

2. Ja, ievedot preces, to izcelsmi pierāda, uzrādot preču izcelsmes sertifikātu, nepreferenciālajam preču izcelsmes sertifikātam jāatbilst šādām prasībām:

2.1. sertifikātu izsniegusi attiecīga preču izcelsmes sertifikāta izsniedzējvalsts pilnvarota institūcija;

2.2. preču izcelsmes sertifikātā ir norādītas šādas attiecīgās preces identificēšanai nepieciešamās ziņas:

2.2.1. iepakojumu skaits, veids un marķējums;

2.2.2. preces veids;

2.2.3. preces bruto un neto masa. Šīs ziņas var aizstāt ar citām ziņām, norādot, piemēram, preču skaitu vai apjomu, ja precei pārvadāšanas laikā ir iespējamas masas izmaiņas, ja nevar noteikt tās masu vai ja to nosaka, ņemot vērā citas ziņas;

2.2.4. nosūtītāja nosaukums (vārds, uzvārds);

2.3. preču izcelsmes sertifikāts apstiprina, ka attiecīgajai precei ir konkrēta izcelsmes valsts.

3. Preču izcelsmes sertifikātus izsniedz Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Ventspils ostas pārvalde (turpmāk - izsniedzējiestāde).

4. Preču izcelsmes sertifikātu izsniedz pēc personas rakstiska pieprasījuma. Preču izcelsmes sertifikātu un iesniegumu veidlapas atbilst šo noteikumu pielikumos sniegtajiem paraugiem. Var izsniegt vienu vai vairākas preču izcelsmes sertifikāta kopijas , ja ir īpaši tirdzniecības apstākļi. Kopijas atbilst šo noteikumu pielikumos sniegtajiem paraugiem.

5. Izsniedzējiestāde, kas izsniegusi nepreferenciālos preču izcelsmes sertifikātus, preču izcelsmes sertifikātus (tekstilizstrādājumiem) un vispārējās priekšrocību sistēmas preču izcelsmes sertifikātus (veidlapas A), iesniegumus glabā vismaz trīs gadus no preču izcelsmes sertifikāta izsniegšanas dienas.

II. Prasības, kādas jāievēro, izgatavojot preču izcelsmes sertifikātu veidlapas

6. Nepreferenciālā preču izcelsmes sertifikāta (1.pielikums) veidlapas formāts ir A4 (210 x 297 mm). Ir pieļaujama -5 mm vai +8 mm atkāpe no noteiktā izmēra. Izmantojams balts rakstāmpapīrs (bez mehāniskiem celulozes piemaisījumiem), kas sver vismaz 25 g/m2. Sertifikātam ir sarkanbrūns fons ar pītu lentīšu reljefu, lai būtu iespējams atklāt mehāniskus vai ķīmiskus viltojumus.

7. Nepreferenciālā preču izcelsmes sertifikāta iesniegums ir latviešu valodā. Nepreferenciālā preču izcelsmes sertifikāta oriģināls var būt gan angļu, gan latviešu valodā vai jebkurā citā valodā atkarībā no tirdzniecības vajadzībām un prasībām.

8. Preču izcelsmes sertifikāta (tekstilizstrādājumiem) (2.pielikums) veidlapas un vispārējās priekšrocību sistēmas preču izcelsmes sertifikāta (veidlapas A) (3.pielikums) veidlapas formāts ir A4 (210 x 297 mm). Ir pieļaujama -5 mm vai +8 mm atkāpe no noteiktā izmēra. Izmantojams balts rakstāmpapīrs (bez mehāniskiem celulozes piemaisījumiem), kas sver vismaz 25 g/m2. Sertifikātam ir zaļš smalki tīklots fons.

9. Preču izcelsmes sertifikāta (tekstilizstrādājumiem) iesniegums un vispārējās priekšrocību sistēmas preču izcelsmes sertifikāta (veidlapas A) iesniegums ir latviešu valodā. Preču izcelsmes sertifikāta (tekstilizstrādājumiem) oriģināls ir angļu un franču valodā. Vispārējās priekšrocību sistēmas preču izcelsmes sertifikāta (veidlapas A) oriģināls ir angļu vai franču valodā.

10. Nepreferenciālo preču izcelsmes sertifikātu, preču izcelsmes sertifikātu (tekstilizstrādājumiem) un vispārējās priekšrocību sistēmas preču izcelsmes sertifikātu (veidlapu A) veidlapu iespiešanu organizē Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera. Uz katras preču izcelsmes sertifikāta veidlapas norāda iespiedēja nosaukumu un adresi vai atzīmi, pēc kuras var noteikt iespiedēju.

11. Uz katra nepreferenciālā preču izcelsmes sertifikāta un vispārējās priekšrocību sistēmas preču izcelsmes sertifikāta (veidlapas A) norāda sērijas numuru, pēc kura to var identificēt. Uz iesnieguma preču izcelsmes sertifikāta saņemšanai un uz visām sertifikāta kopijām jābūt vienam sērijas numuram. Izsniedzējiestāde šos sertifikātus var papildus numurēt to izsniegšanas kārtībā.

III. Preču izcelsmes sertifikāta saņemšanai nepieciešamie dokumenti

12. Persona, kas nosūta vai izved preces no Latvijas Republikas muitas teritorijas, Latvijā reģistrēta kuģa vai no Latvijas brīvostas ārpus Latvijas (turpmāk - nosūtītājs), vai tās pilnvarota persona patstāvīgi iepazīstas ar normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem preces izcelsmes noteikšanai (turpmāk - preču izcelsmes noteikumi), nosaka preču izcelsmi, saņem izsniedzējiestādē preču izcelsmes sertifikāta un iesnieguma veidlapas un pēc to aizpildīšanas kopā ar šo noteikumu 13.punktā minētajiem dokumentiem minētās veidlapas iesniedz izsniedzējiestādes amatpersonai.

13. Lai saņemtu preču izcelsmes sertifikātu, iesniedz:

13.1. aizpildītu preču izcelsmes sertifikāta veidlapu un iesniegumu. Iesnieguma veidlapas otrā pusē pamato nosūtāmās preces atbilstību preču izcelsmes noteikumiem (piemēram, norāda nosūtāmās preces kodu un tās ražošanā izmantoto izejmateriālu preču kodus, kā arī iesniegto dokumentu numurus);

13.2. dokumentus, kas apliecina preču izcelsmes sertifikātā minēto preču ražošanai izmantoto izejmateriālu saņemšanu (piemēram, pavadzīmi), kalkulāciju (ja preces izcelsmes noteikšanai jānosaka izmantoto izejmateriālu vērtība), preču ražošanas procesa tehnoloģijas aprakstu (ja nosūtītājs to uzskata par būtisku preces izcelsmes pamatošanā) vai šo noteikumu 23.punktā minēto izziņu;

13.3. kopiju līgumam, pasūtījumam vai rēķinam, ar kuru saskaņā preces nosūta;

13.4. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijas dokumentus (saņemot pirmo preču izcelsmes sertifikātu vai atkārtoti pēc kompetentas amatpersonas lūguma).

14. Nosūtītājs, kurš regulāri (ne retāk kā reizi mēnesī) nosūta sertificētas Latvijas izcelsmes preces, nepreferenciālā preču sertifikāta saņemšanai Latvijas izcelsmes precēm iesniedz aizpildītu preču izcelsmes sertifikāta veidlapu, iesniegumu ar aizpildītu pirmo lappusi un preču nosūtīšanas līgumu, pasūtījumu vai rēķinu.

15. Nosūtītājs, kuram izsniegts preču izcelsmes sertifikāts, pēc izsniedzējiestādes pieprasījuma nekavējoties iesniedz dokumentus (piemēram, dokumentus par preču izcelsmes sertifikātā minēto preču ražošanai izmantoto izejmateriālu saņemšanu, kalkulācijas, izziņas), kas apliecina, ka nosūtāmajām vai nosūtītajām precēm ir preču izcelsmes sertifikātā norādītā izcelsme, un atspoguļo preču nosūtīšanas apstākļus. Šos dokumentus nosūtītājs glabā vismaz trīs gadus no preču izcelsmes sertifikāta izsniegšanas dienas.

IV. Preču izcelsmes sertifikātu izsniegšana

16. Preču izcelsmes sertifikātus izsniedz Uzņēmumu reģistrā reģistrētajām juridiskajām un fiziskajām personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā.

17. Preču izcelsmes sertifikātu izsniedz pirms preču nosūtīšanas. Precēm, kuras nosūtītājs saņēmējam nosūta vienā reizē (turpmāk - preču partija), izsniedz tikai vienu preču izcelsmes sertifikātu.

18. Izsniedzējiestādes norīkota amatpersona, kas izsniedz preču izcelsmes sertifikātus (turpmāk - kompetentā amatpersona), pārbauda preču izcelsmes sertifikāta veidlapas un iesnieguma aizpildīšanas pareizību. Ja kompetentā amatpersona konstatē, ka nav ievēroti šo noteikumu pielikumos minētie veidlapas aizpildīšanas nosacījumi, nosūtītājs precizē nepieciešamās ziņas un sertifikāta veidlapu un iesniegumu iesniedz atkārtoti. Ja preču izcelsmes sertifikāta veidlapa nav aizpildīta latviešu vai angļu valodā, kompetentā amatpersona ir tiesīga pieprasīt tās rakstisku tulkojumu.

19. Pirms preču izcelsmes sertifikāta izsniegšanas kompetentā amatpersona ir tiesīga pieprasīt no preču nosūtītāja ziņas un dokumentus (papildus šo noteikumu 13.punktā minētajiem), kuri ir nepieciešami preču izcelsmes, ražošanas, saņemšanas vai nosūtīšanas apstākļu noskaidrošanai, kā arī pārbaudīt grāmatvedības dokumentus un iepazīties ar preču ražošanas procesu to ražošanas vietā.

20. Izsniedzējiestāde triju dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas izsniedz apstiprinātu preču izcelsmes sertifikātu vai motivētu rakstisku preču izcelsmes sertifikāta izsniegšanas atteikumu, pamatojot iemeslus, kādēļ preces neatbilst preču izcelsmes noteikumiem vai šiem noteikumiem. Atteikumu izsniegt preču izcelsmes sertifikātu var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā .

21. Precēm, kuras nav Latvijas izcelsmes preces:

21.1. nepreferenciālo preču izcelsmes sertifikātu izsniedz, pamatojoties uz preču izcelsmes sertifikāta oriģinālu (vai Latvijas muitas iestādes amatpersonas apstiprinātu sertifikāta kopiju), kuru izdevusi kompetentā iestāde valstī, no kuras preces ir nosūtītas uz Latviju;

21.2. izņēmuma gadījumos nepreferenciālo preču izcelsmes sertifikātu izsniedz, pamatojoties uz cita veida sertifikātu (piemēram, fitosanitāro sertifikātu), noformētu vienoto administratīvo dokumentu vai preču pārdošanas rēķinu, ja tajos ir norādīta preču izcelsmes valsts, vai arī pamatojoties uz preču tehnisko dokumentāciju.

22. Ja izņēmuma gadījumā nosūtītājs ir pamatojis preču izcelsmi ar šo noteikumu 21.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem, izsniedzējiestāde ir tiesīga pieprasīt nosūtītājam šo noteikumu 21.1.apakšpunktā minēto preču izcelsmes sertifikātu. Lai saņemtu nepreferenciālo preču izcelsmes sertifikātu, izsniedzējiestādes prasība ir obligāti izpildāma.

23. Ja nosūtītājs nav nosūtāmo Latvijas izcelsmes preču ražotājs, preču izcelsmes sertifikātu izsniedz saskaņā ar preču saņemšanas dokumentu un rakstisku izziņu, kura apliecina nosūtāmo preču izcelsmi. Izziņu neiesniedz, ja nosūtāmā prece ir iepirkta Latvijā nelielos daudzumos (vērtībā līdz 100 latiem), ja prece ir ražota vairāk nekā pirms diviem gadiem vai arī ja preces ražotājs ir likvidēts. Šajā punktā minētajos gadījumos kompetentā amatpersona var pieprasīt nosūtītājam šo noteikumu 19.punktā minēto informāciju un dokumentus. Preču izcelsmes sertifikātu neizsniedz, kamēr nav saņemta pieprasītā informācija un dokumenti.

24. Ja citā valstī izsniegtajā preču izcelsmes sertifikātā kompetenta amatpersona konstatē būtiskas kļūdas, izsniedzējiestāde ir tiesīga neizsniegt preču izcelsmes sertifikātu un iesniegt pieprasījumu preču izcelsmes sertifikāta izsniedzējvalsts kompetentajā iestādē, lai noskaidrotu izsniegtā preču izcelsmes sertifikāta autentiskumu un tā atbilstību ievestajām precēm. Preču izcelsmes sertifikātu neizsniedz, kamēr nav saņemta pieprasītā informācija.

25. Maksu par preču izcelsmes sertifikāta izsniegšanu izsniedzējiestāde nosaka atbilstoši izmaksu kalkulācijai un starptautiskajai praksei.

V. Īpaši preču izcelsmes sertifikātu izsniegšanas gadījumi

26. Izņēmuma kārtā preču izcelsmes sertifikātu var izsniegt pēc preču nosūtīšanas. Šajā gadījumā preču izcelsmes sertifikātā piezīmēm paredzētajā ailē norāda frāzi "Issued retrospectively" ("Izsniegts pēc preču eksporta"). Ja preču izcelsmes sertifikātu saņem pēc preču nosūtīšanas, nosūtītājs papildus parasti iesniedzamajiem dokumentiem iesniedz preču nosūtīšanas dokumentus - vienoto administratīvo dokumentu, pavadzīmi (konosamentu) un citus dokumentus - un pēc kompetentās amatpersonas lūguma rakstiski paskaidro, kāpēc preču izcelsmes sertifikāts nav saņemts pirms preču nosūtīšanas.

27. Ja preču izcelsmes sertifikāts ir nozaudēts vai nozagts, pēc nosūtītāja rakstiska paziņojuma un iesnieguma var izsniegt preču izcelsmes sertifikāta dublikātu, kurā ietverta iepriekšējā preču izcelsmes sertifikātā norādītā informācija. Dublikātu izsniedzot, piezīmēm paredzētajā ailē ieraksta vārdu "Duplicate" ("Dublikāts"), iepriekšējā sertifikāta numuru un izsniegšanas datumu.

28. Preču izcelsmes sertifikātu var izsniegt arī nosūtītājam, kas nav Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiskā vai fiziskā persona un kura pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā. Šajā gadījumā visus nepieciešamos dokumentus iesniedz Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiskā persona, kura pārstāv šo nosūtītāju un kura attiecīgajai preču partijai nosūtītāja vārdā Latvijā kārto muitas formalitātes vai nosūta preces no Latvijas brīvostas. Uzņēmumu reģistrā reģistrētā persona uzņemas atbildību par sniegto ziņu patiesumu, kā arī glabā šo noteikumu 13., 15., 21. un 23.punktā minētos dokumentus (to kopijas).

29. Nepreferenciālo preču izcelsmes sertifikātu var izsniegt arī precēm, kuras piedāvā starptautiskiem konkursiem Latvijā. Šajā gadījumā piezīmēm paredzētajā ailē norāda konkursa nosaukumu un datumu.

VI. Nosūtītāja sniegto ziņu un izsniegto preču izcelsmes sertifikātu pārbaude

30. Izsniedzējiestāde ir tiesīga pārbaudīt izsniegto preču izcelsmes sertifikātu atbilstību šiem noteikumiem un preču izcelsmes sertifikātos minēto preču atbilstību attiecīgajiem preču izcelsmes noteikumiem. Šādas pārbaudes izsniedzējiestāde veic pēc ārvalstu kompetento iestāžu vai Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes pieprasījuma vai gadījumos, ja preču izcelsme rada šaubas.

31. Ja izsniedzējiestāde preču izcelsmes sertifikāta pārbaudes laikā konstatē, ka nosūtītājs ir maldinājis vai sniedzis nepatiesas ziņas (piemēram, par ražošanā izmantotajām izejvielām, to saņemšanu, preču kodiem vai iesniedzis neatbilstošu kalkulāciju), izsniedzējiestāde ir tiesīga preču izcelsmes sertifikātu anulēt bez turpmākas pārbaudes. Par šiem pārkāpumiem izsniedzējiestāde paziņo Valsts ieņēmumu dienestam.

32. Nosūtītājs un tā pilnvarotā persona ir atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu, pareizu preču izcelsmes noteikšanu un preču izcelsmes sertifikāta veidlapas aizpildīšanu. Par nepareizu vai nepatiesu ziņu sniegšanu, lai saņemtu preču izcelsmes sertifikātu, ziņu sniedzējs atbild saskaņā ar normatīvajiem aktiem.  

Ministru prezidents A.Šķēle  

Finansu ministrs E.Krastiņš

1. pielikums
Ministru kabineta
2000. gada 7. marta
noteikumiem Nr. 90

Nepreferenciālā preču izcelsmes sertifikāta veidlapa un iesniegums sertifikāta saņemšanai

1290.GIF (62233 BYTES)

1390.GIF (93754 BYTES)

Finansu ministrs E.Krastiņš

2. pielikums
Ministru kabineta
2000. gada 7. marta
noteikumiem Nr. 90

Preču izcelsmes sertifikāta (tekstilizstrādājumiem) veidlapa un iesniegums sertifikāta saņemšanai

2290.GIF (89895 BYTES)

2390.GIF (73121 BYTES)

2490.GIF (69380 BYTES)

2590.GIF (55970 BYTES)

Finansu ministrs E.Krastiņš

3. pielikums
Ministru kabineta
2000. gada 7. marta
noteikumiem Nr. 90

Vispārējās priekšrocību sistēmas preču izcelsmes sertifikāta veidlapa un iesniegums sertifikāta saņemšanai

3290.GIF (160361 BYTES)

3390.GIF (71373 BYTES)

3490.GIF (160169 BYTES)

3590.GIF (74880 BYTES)

3690.GIF (166119 BYTES)

3790.GIF (75467 BYTES)

3890.GIF (58796 BYTES)

Finansu ministrs E.Krastiņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Preču izcelsmes sertifikātu izsniegšanas un pārbaudes kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 90Pieņemts: 07.03.2000.Stājas spēkā: 11.03.2000.Zaudē spēku: 19.08.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 90/91, 10.03.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
2587
11.03.2000
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"