Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13-12

Jelgavā 2013.gada 23.maijā
Par atbalsta pasākumiem vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā
Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
2013.gada 23.maija lēmumu Nr.5/6

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka atbalsta pasākumu kopumu mājokļa iekšējās un ārējās vides pieejamības uzlabošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. persona – persona ar kustību traucējumiem, kura, pārvietojoties mājokļa iekšējā un ārējā vidē, izmanto tikai riteņkrēslu;

2.2. ģimenes locekļi – personas laulātais, vecāki (aizbildņi), brāļi, māsas un bērni;

2.3. mājokļa pielāgošana – mājokļa rekonstrukcija vai renovācija un aprīkošana ar nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem, kā arī pandusa (uzbrauktuves) ierīkošana;

2.4. mājokļa iekšējā vide – personas īpašumā vai lietojumā esošās dzīvojamās telpas;

2.5. mājokļa ārējā vide – personas īpašumā vai lietojumā esošās viendzīvokļa/daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās koplietošanas telpas un īpašumam piegulošā teritorija;

2.6. panduss (uzbrauktuve) – braukšanai riteņkrēslā piemērota stacionāra ceļa, ietves vai grīdas slīpne divu dažādu līmeņu savienošanai. Panduss (uzbrauktuve) tiek ierīkots viendzīvokļa/daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā vai piegulošajā teritorijā līdz kāpņu telpai;

2.7. pacēlājs – stacionāra, pārvietojama, saliekama vai paceļama inženiertehniska ierīce;

2.8. tehniskie palīglīdzekļi – aprīkojums vai tehniskās sistēmas, kas novērš, kompensē, atvieglo vai neitralizē funkcijas pazeminājumu vai invaliditāti, un kas nav iekļauti tehnisko palīglīdzekļu sarakstā par valsts budžeta līdzekļiem, tajā skaitā pacēlājs.

2.9. atbalsta pasākumi – pabalsts mājokļa iekšējās vides pielāgošanai, pabalsts viendzīvokļa mājas ārējās vides pielāgošanai, pabalsts tehniskā palīglīdzekļa tehniskajai apkopei, tehniskā palīglīdzekļa nodošana personas lietošanā, slēdzot patapinājuma līgumu un pandusa (uzbrauktuves) izbūvēšana daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā.

3. Atbalsta pasākumus mājokļa iekšējās un ārējās vides pielāgošanai nodrošina personai:

3.1. ar I grupas invaliditāti;

3.2. līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumam, kurai ir noteiktas medicīniskās indikācijas bērna invalīda kopšanas nepieciešamībai.

4. Tiesības uz atbalsta pasākumiem mājokļa iekšējās un ārējās vides pielāgošanai ir personai, kura savu pamata dzīvesvietu uz pabalsta/atbalsta pieprasīšanas dienu ir deklarējusi un dzīvo Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā ne mazāk kā pēdējos 12 (divpadsmit) mēnešus, ja:

4.1. mājoklis ir personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā;

4.2. personai ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, kura termiņš nav īsāks par 10 (desmit) gadiem no pabalsta/atbalsta pieprasīšanas dienas. Minētais termiņš neattiecas uz pašvaldības dzīvojamās telpas īres līgumu.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 27.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 16-24)

5. Atbalsta pasākumus nodrošina, neizvērtējot personas ienākumus un materiālo stāvokli.

6. Pabalstu un/vai atbalstu nodrošina rindas kārtībā.

6.1 Gadījumos, kad naudas līdzekļu apjoms nav pietiekošs atbalsta pasākumu realizēšanai konkrētai personai pilnā apjomā kārtējā budžeta gadā, atbalsta pasākumi tiek nodrošināti nākamajām rindā reģistrētajām personām.

(Jelgavas pilsētas domes 23.08.2018. saistošo noteikumu Nr. 18-4 redakcijā)

II. Pabalsts mājokļa iekšējās vides pielāgošanai

7. Pabalsta apmērs mājokļa iekšējās vides pielāgošanai ir līdz 3500,00 euro.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 13-22; 27.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 16-24; grozījumi punktā par skaitļa "2845,74" aizstāšanu ar skaitli "3500,00" stājas spēkā 01.01.2017., sk. grozījumu 6. punktu)

8. Pabalstu mājokļa iekšējās vides pielāgošanai piešķir vienu reizi.

9. Lai saņemtu pabalstu mājokļa iekšējās vides pielāgošanai, persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk – JSLP):

9.1. iesniegumu par pabalsta piešķiršanu mājokļa iekšējās vides pielāgošanai;

9.2. ģimenes ārsta izrakstu no stacionāra/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u), kurā ir norādīta informācija par personas funkcionālos traucējumus izraisījušās pamatdiagnozes un blakusdiagnozes kodu atbilstoši spēkā esošajai Starptautiskās statisko slimību un veselības problēmu klasifikācijai un par personas pārvietošanos riteņkrēslā;

9.3. īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta vai īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu);

9.4. mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu (ja persona nav mājokļa īpašnieks);

10. Pēc noteikumu 9.punktā minēto dokumentu saņemšanas JSLP 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā:

10.1. izvērtē personas atbilstību noteikumu 3. un 4.punktā noteiktajām prasībām;

10.2. pieprasa JSLP ergoterapeitam sniegt atzinumu par nepieciešamajiem pielāgojumiem;

10.3. pieprasa Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldei (turpmāk – Būvvalde) sniegt atzinumu par mājokļa pielāgošanas iespējamību;

10.4. pēc noteikumu 10.2. un 10.3.apakšpunktā minēto atzinumu saņemšanas novērtē personas individuālās vajadzības un nepieciešamību veikt mājokļa iekšējās vides pielāgošanu un pieņem attiecīgu lēmumu.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 23.08.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-4)

11. Par pieņemto lēmumu 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo personai.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 23.08.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-4)

12. Par pieņemto lēmumu, kas nosaka, ka persona ir atzīta par tiesīgu saņemt pabalstu mājokļa iekšējas vides pielāgošanai, 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvaldei (turpmāk – PĪP).

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 23.08.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-4)

13. Ar lēmuma pieņemšanas dienu personu reģistrē pabalsta saņemšanas rindā.

14. Pēc noteikumu 12.punktā minētā lēmuma saņemšanas PĪP veic personas mājokļa apsekošanu, tāmes izstrādāšanu saskaņā ar ergoterapeita atzinumu, četrpusēja līguma slēgšanu par nepieciešamo būvdarbu veikšanu starp JSLP, PĪP, pakalpojuma sniedzēju un personu.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 23.08.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-4)

15. Pēc četrpusēja līguma noslēgšanas JSLP 5 (piecu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par noteikumu 7.punktā minētā pabalsta piešķiršanu un 5 (piecu) darba dienu laikā paziņo personai par pieņemto lēmumu.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 23.08.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-4)

16. Mājokļa iekšējās vides pielāgošanas darbu pieņemšanā piedalās, kā arī pieņemšanas-nodošanas aktu paraksta:

16.1. persona vai tās likumiskais pārstāvis;

16.2. pakalpojuma sniedzēja pārstāvis;

16.3. PĪP pārstāvis;

16.4. Būvvaldes būvinspekcijas būvinspektors;

16.5. JSLP ergoterapeits.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 23.08.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-4)

17. PĪP pēc mājokļa iekšējās vides pielāgošanas darbu pabeigšanas iesniedz JSLP rēķinu par izpildītajiem darbiem un darbu pieņemšanas-nodošanas aktu.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 23.08.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-4)

18. JSLP pēc noteikumu 17.punktā minēto dokumentu saņemšanas pārskaita pabalstu pakalpojuma sniedzēja bankas kontā.

III. Pabalsts viendzīvokļa mājas ārējās vides pielāgošanai

19. Pabalsta apmērs viendzīvokļa mājas ārējās vides pielāgošanai – pandusa (uzbrauktuves) izbūvei ir līdz 5300,00 euro.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 13-22; 27.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 16-24; grozījumi punktā par skaitļa "4268,62" aizstāšanu ar skaitli "5300,00" stājas spēkā 01.01.2017., sk. grozījumu 6. punktu)

20. Pabalstu viendzīvokļa mājas ārējās vides pielāgošanai piešķir vienu reizi.

21. Lai saņemtu pabalstu viendzīvokļa mājas ārējās vides pielāgošanai, persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz JSLP:

21.1. iesniegumu par pabalsta piešķiršanu viendzīvokļa mājas ārējās vides pielāgošanai;

21.2. noteikumu 9.2.–9.4.apakšpunktā minētos dokumentus.

22. Pēc noteikumu 21.punktā minēto dokumentu saņemšanas JSLP 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā:

22.1. izvērtē personas atbilstību noteikumu 3. un 4.punktā noteiktajām prasībām;

22.2. pieprasa JSLP ergoterapeitam sniegt atzinumu par nepieciešamajiem pielāgojumiem;

22.3. pieprasa Būvvaldei sniegt atzinumu par mājokļa pielāgošanas iespējamību;

22.4. pēc noteikumu 22.2. un 22.3.apakšpunktā minēto atzinumu saņemšanas novērtē personas individuālās vajadzības un nepieciešamību veikt mājokļa ārējās vides pielāgošanu un pieņem attiecīgu lēmumu.

23. Par pieņemto lēmumu 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo personai.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 23.08.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-4)

24. Par pieņemto lēmumu, kas nosaka, ka persona ir atzīta par tiesīgu saņemt pabalstu viendzīvokļa mājas ārējās vides pielāgošanai, 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo PĪP.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 23.08.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-4)

25. Ar lēmuma pieņemšanas dienu personu reģistrē pabalsta saņemšanas rindā.

26. Pēc noteikumu 24.punktā minētā lēmuma saņemšanas PĪP veic personas viendzīvokļa mājas apsekošanu, izstrādā tāmi saskaņā ar ergoterapeita atzinumu, slēdz četrpusēju līgumu par nepieciešamo būvdarbu veikšanu starp JSLP, PĪP, pakalpojuma sniedzēju un personu.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 23.08.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-4)

27. Pēc četrpusēja līguma noslēgšanas JSLP 5 (piecu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par noteikumu 19.punktā minētā pabalsta piešķiršanu un 5 (piecu) darba dienu laikā paziņo personai par pieņemto lēmumu.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 23.08.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-4)

28. Viendzīvokļa mājas ārējās vides pielāgošanas darbu pieņemšanā piedalās, kā arī pieņemšanas-nodošanas aktu paraksta noteikumu 16.1.–16.5.apakšpunktā minētās personas.

29. PĪP pēc mājokļa pielāgošanas darbu pabeigšanas iesniedz JSLP rēķinu par viendzīvokļa mājas ārējās vides pielāgošanas izpildītajiem darbiem un darbu pieņemšanas-nodošanas aktu.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 23.08.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-4)

30. JSLP pēc noteikumu 29.punktā minēto dokumentu saņemšanas pārskaita pabalstu pakalpojuma sniedzēja bankas kontā.

31. Panduss (uzbrauktuve) ar pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienu pāriet personas īpašumā.

IV. Pabalsts tehniskā palīglīdzekļa tehniskajai apkopei

32. Pabalsta tehniskā palīglīdzekļa tehniskajai apkopei apmērs ir līdz 426,86 euro.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-22)

33. Pabalstu tehniskā palīglīdzekļa tehniskajai apkopei piešķir vienu reizi gadā.

34. JSLP piešķir pabalstu tehniskā palīglīdzekļa tehniskajai apkopei saskaņā ar trīspusējo līgumu starp JSLP, personu un pakalpojumu sniedzēju.

35. Lai saņemtu pabalstu tehniskā palīglīdzekļa tehniskajai apkopei, persona vai likumiskais pārstāvis iesniedz JSLP:

35.1. iesniegumu par pabalsta piešķiršanu tehniskā palīglīdzekļa tehniskajai apkopei;

35.2. rēķinu par paveiktajiem darbiem;

35.3. paveikto darbu pieņemšanas-nodošanas aktu.

36. Pēc noteikumu 35.punktā minēto dokumentu saņemšanas JSLP 5 (piecu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu tehniskā palīglīdzekļa tehniskajai apkopei un paziņo personai par pieņemto lēmumu.

37. JSLP pārskaita pabalstu tehniskā palīglīdzekļa tehniskajai apkopei pakalpojuma sniedzēja bankas kontā.

V. Atbalsts pacēlāja nodošanai personas lietošanā

38. JSLP pacēlāju nodod personas lietošanā saskaņā ar patapinājuma līgumu, un šis atbalsts tiek piešķirts vienu reizi.

39. Lai saņemtu atbalstu pacēlāja nodošanai personas lietošanā, persona vai likumiskais pārstāvis iesniedz JSLP:

39.1. iesniegumu par atbalsta piešķiršanu;

39.2. noteikumu 9.2.–9.3. apakšpunktā minētos dokumentus;

39.3. dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu un pārvaldnieka saskaņojumu par piekrišanu veikt mājokļa pielāgošanu (ja persona dzīvo dzīvojamā mājā, kurā ir vairāki īpašnieki), izņemot gadījumu, kad personai ir nepieciešams mobilais pacēlājs;

39.4. mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu veikt mājokļa pielāgošanu (ja persona nav mājokļa īpašnieks), izņemot gadījumu, kad personai ir nepieciešams mobilais pacēlājs.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 27.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 16-24; 23.08.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-4)

40. Pēc noteikumu 39.punktā minēto dokumentu saņemšanas JSLP 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā:

40.1. izvērtē personas atbilstību noteikumu 3. un 4.punktā noteiktajām prasībām;

40.2. pieprasa JSLP ergoterapeitam sniegt atzinumu par nepieciešamajiem pielāgojumiem;

40.3. pieprasa Būvvaldei sniegt atzinumu par mājokļa pielāgošanas iespējamību;

40.4. pēc noteikumu 40.2. un 40.3.apakšpunktā minēto atzinumu saņemšanas novērtē personas individuālās vajadzības un nepieciešamību veikt mājokļa ārējās vides pielāgošanu un pieņem attiecīgu lēmumu.

41. Par pieņemto lēmumu 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo personai.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 23.08.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-4)

42. Par pieņemto lēmumu, par personas atbilstību saņemt atbalstu pacēlāja nodošanai personas lietošanā, 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo pārvaldniekam, izņemot gadījumu, kad personai ir piešķirts mobilais pacēlājs.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 23.08.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-4)

43. Ar lēmuma pieņemšanas dienu personu reģistrē atbalsta saņemšanas rindā.

44. Personas līdzdarbības pienākumi:

44.1. uzturēt un lietot pacēlāju atbilstoši tā funkcijām un ar pienācīgu rūpību;

44.2. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pacēlāja uzstādīšanas vai nodošanas patapinājumā noslēgt trīspusēju līgumu par pacēlāja tehnisko apkopi starp JSLP, personu un pakalpojuma sniedzēju;

44.3. nodrošināt trīspusēja līguma noslēgšanu starp JSLP, personu un trešo personu, kura nodrošinās nodotā pacēlāja atgriešanu JSLP, vajadzībai izbeidzoties, gadījumos, kad persona pati nevar atgriezt pacēlāju JSLP.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 23.08.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-4)

VI. Atbalsts pandusa (uzbrauktuves) izbūvei daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā

45. Atbalstu pandusa (uzbrauktuves) izbūvei daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā līdz 5300,00 euro piešķir vienu reizi.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 13-22; 27.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 16-24; grozījumi punktā par skaitļa "4268,62" aizstāšanu ar skaitli "5300,00" stājas spēkā 01.01.2017., sk. grozījumu 6. punktu)

46. Lai saņemtu atbalstu pandusa (uzbrauktuves) izbūvei daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā, persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz JSLP:

46.1. iesniegumu par atbalsta piešķiršanu;

46.2. noteikumos 9.2.–9.4.apakšpunktā minētos dokumentus;

46.3. dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par piekrišanu veikt pandusa (uzbrauktuves) izbūvi;

46.4. pārvaldnieka saskaņojumu.

47. Pēc noteikumu 46.punktā minēto dokumentu saņemšanas JSLP 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā:

47.1. izvērtē personas atbilstību noteikumu 3. un 4.punktā noteiktajām prasībām;

47.2. pieprasa JSLP ergoterapeitam sniegt atzinumu par nepieciešamajiem pielāgojumiem;

47.3. pieprasa Būvvaldei sniegt atzinumu par mājokļa pielāgošanas iespējamību;

47.4. pēc noteikumu 47.2. un 47.3.apakšpunktā minēto atzinumu saņemšanas novērtē personas individuālās vajadzības un nepieciešamību veikt mājokļa ārējās vides pielāgošanu un pieņem attiecīgu lēmumu.

48. Par pieņemto lēmumu 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo personai.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 23.08.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-4)

49. Par pieņemto lēmumu par personas atbilstību saņemt atbalstu pandusa (uzbrauktuves) izbūvei, 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo pārvaldniekam un PĪP.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 23.08.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-4)

50. Ar lēmuma pieņemšanas dienu personu reģistrē atbalsta saņemšanas rindā.

51. Pēc noteikumu 49.punktā lēmuma saņemšanas PĪP veic personas mājokļa apsekošanu, izstrādā tāmi saskaņā ar ergoterapeita atzinumu, organizē četrpusēja līguma slēgšanu par nepieciešamo būvdarbu veikšanu.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 23.08.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-4)

52. Pēc četrpusēja līguma noslēgšanas JSLP 5 (piecu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu pandusa (uzbrauktuves) izbūvei daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā un 5 (piecu) darba dienu laikā paziņo personai par pieņemto lēmumu.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 23.08.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-4)

53. Mājokļa pielāgošanas darbu pieņemšanā piedalās un pieņemšanas-nodošanas aktu paraksta noteikumu 16.1.–16.5.apakšpunktā minētās personas un pārvaldnieks.

54. Ar mājokļa pielāgošanas darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienu panduss (uzbrauktuve) pāriet daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašumā.

55. PĪP pēc pandusa (uzbrauktuves) izbūves darbu pabeigšanas iesniedz JSLP rēķinu par izpildītajiem darbiem un darbu pieņemšanas-nodošanas aktu.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 23.08.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-4)

56. JSLP pēc noteikumu 55.punktā minēto dokumentu saņemšanas pārskaita samaksu par izpildītajiem darbiem pakalpojuma sniedzēja bankas kontā.

57. Personai ir pienākums uzturēt un lietot mājokļa pielāgojumu atbilstoši tā funkcijām un ar pienācīgu rūpību.

VII. Noslēguma jautājums

58. Noteikumi stājas spēkā ar 2013.gada 1.septembri.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par atbalsta pasākumiem vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 13-12Pieņemts: 23.05.2013.Stājas spēkā: 01.09.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 128, 04.07.2013. OP numurs: 2013/128.33
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
258000
{"selected":{"value":"27.09.2018","content":"<font class='s-1'>27.09.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.09.2018","iso_value":"2018\/09\/27","content":"<font class='s-1'>27.09.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-26.09.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.11.2016","iso_value":"2016\/11\/10","content":"<font class='s-1'>10.11.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-09.11.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2013","iso_value":"2013\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.09.2018
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)