Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.331

Rīgā 2013.gada 18.jūnijā (prot. Nr.35 35.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.685 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 57.pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.685 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 140.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 5.punktā skaitli "1." ar skaitli "8.".

2. Aizstāt 8.punktā skaitli "15." ar skaitli "22.".

3. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Ārstniecības iestādes, kas ir Veselības ministrijas padotībā esošas budžeta iestādes, finansējumu rezidentu apmācībai saskaņā ar Veselības ministrijas apstiprināto finansēšanas plānu saņem no valsts budžeta. Saņemto finansējumu budžeta iestādes izlieto šādi:

10.1. šo noteikumu 23.punktā minēto izdevumu segšanai - 9 % apmērā no vidējām izmaksām, kas Veselības ministrijas un augstskolas līgumā noteiktas viena rezidenta apmācībai;

10.2. šo noteikumu 25.punktā minēto izdevumu segšanai."

4. Svītrot 11.4.apakšpunktu.

5. Izteikt 11.5.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"11.5. slēdz līgumus par rezidentu apmācību ar ārstniecības iestādēm un sadarbības līgumus ar ārstniecības iestādēm, kas ir Veselības ministrijas padotībā esošas budžeta iestādes. Šajos līgumos nosaka:".

6. Papildināt 12.punktu aiz vārda "slimnīcās" ar vārdiem "vai ģimenes (vispārējās prakses) ārstu praksēs attiecīgajā studiju programmā".

7. Papildināt 20.punktu aiz vārda "slimnīcā" ar vārdiem "vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsta praksē ārpus Rīgas".

8. Papildināt 23.punkta ievaddaļu aiz skaitļa un vārda "9.punktu" ar vārdiem un skaitli "un 10.1.apakšpunktu".

9. Papildināt 26.punkta otro teikumu aiz vārda "ārstu" ar vārdiem "un cita mācību personāla".

10. Izteikt 27.punktu šādā redakcijā:

"27. Ja ārstniecības iestāde ir pārkāpusi šo noteikumu prasības vai šo noteikumu 11.5.apakšpunktā minētā līguma nosacījumus, augstskola 60 dienu laikā pēc rakstiska brīdinājuma nosūtīšanas ārstniecības iestādei var pārtraukt attiecīgo līgumu un noslēgt līgumu ar citu ārstniecības iestādi. Ja šo noteikumu prasības vai šo noteikumu 11.5.apakšpunktā minētā līguma nosacījumus ir pārkāpusi ārstniecības iestāde, kas ir Veselības ministrijas padotībā esoša budžeta iestāde, augstskola 10 darbdienu laikā pēc rakstiska brīdinājuma nosūtīšanas attiecīgajai iestādei par to informē Veselības ministriju."

11. Izteikt 37. un 38.punktu šādā redakcijā:

"37. Augstskolas reizi pusgadā iesniedz Veselības ministrijā pārskatu par rezidentu apmācībai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu:

37.1. par augstskolas izdevumiem - atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam (2.tabulu iesniedz reizi gadā kopā ar pārskatu par otro pusgadu);

37.2. par šo noteikumu 11.5.apakšpunktā minētajām ārstniecības iestādēm augstskolas pārskaitīto finanšu līdzekļu izlietojumu (par katru ārstniecības iestādi atsevišķi) - atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam (2.tabulu iesniedz reizi gadā kopā ar pārskatu par otro pusgadu).

38. Veselības ministrijas padotībā esošās budžeta iestādes reizi pusgadā iesniedz Veselības ministrijā pārskatu par rezidentu apmācībai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam (2.tabulu iesniedz reizi gadā kopā ar pārskatu par otro pusgadu)."

12. Aizstāt 42.punktā vārdus "Veselības norēķinu centru" ar vārdiem "Nacionālo veselības dienestu".

13. Svītrot 44.punktu.

14. Izteikt 1., 2. un 3.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.685

  Pārskats par  
   

(augstskolas nosaukums)

 

20_____.gada _____ pusgadā rezidentu apmācībai saņemto valsts budžeta līdzekļu faktisko izlietojumu

1.tabula

Nr.
p.k.

Iestādes nosaukums/izdevumu pozīcijas nosaukums

Līdzekļu atlikums uz pārskata perioda sākumu

No valsts budžeta līdzekļiem saņemtais līdzekļu apmērs pārskata periodā (naudas plūsma)

Uzkrātās (neapmaksātās) saistības no iepriekšējiem mēnešiem uz pārskata perioda sākumu

Aprēķinātais izdevumu apmērs par pārskata periodu

KOPĀ

tai skaitā augstskolas izdevumi

tai skaitā ārstniecības iestādes izdevumi

KOPĀ

tai skaitā augstskolas izdevumi

tai skaitā ārstniecības iestādes izdevumi

1

2

3

4

5 = 6 + 7

6

7

8 = 9 + 10

9

10

1. PAVISAM KOPĀ tai skaitā:                
1.1. Rezidenta darba samaksa

X

X

X

 

X

X

 

X

1.2. Teorētiskās un praktiskās apmācības pedagoģiskā personāla (tai skaitā ārsta, kura vadībā strādā rezidents) darba samaksa (2.tabula)

X

X

X

 

X

X

 

X

1.3. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (darba devēja iemaksu daļa)

X

X

X

 

X

X

 

X

1.4. Pārējie izdevumi (tai skaitā mācību materiāli, rezidentūras organizēšanas un mācību procesa nodrošināšanas izdevumi) (3.tabula)

X

X

X

 

X

X

 

X

                   
2. BUDŽETA IESTĀDES KOPĀ:

X

 

X

X

X

X

X

X

  tai skaitā                
2.1. (IESTĀDES NOSAUKUMS)

X

 

X

X

X

X

X

X

2.2. (IESTĀDES NOSAUKUMS)

X

 

X

X

X

X

X

X

.. ..                
3. ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDES KOPĀ:

X

X

X

X

 

X

X

 
  tai skaitā                
3.1. (IESTĀDES NOSAUKUMS)

X

X

X

X

 

X

X

 
3.2. (IESTĀDES NOSAUKUMS)

X

X

X

X

 

X

X

 

Faktiskais līdzekļu izlietojums pārskata periodā (naudas plūsma)

Uzkrātās saistības uz pārskata perioda beigām

Līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām

Faktiskais rezidentu skaits

Piezīmes

KOPĀ

tai skaitā augstskolas izdevumi

tai skaitā pārskaitīts ārstniecības iestādei

KOPĀ

tai skaitā augstskolas izdevumi

tai skaitā ārstniecības iestādes izdevumi

KOPĀ

tai skaitā pusgada 1.mēnesī

tai skaitā pusgada 2.mēnesī

tai skaitā pusgada 3.mēnesī

tai skaitā pusgada 4.mēnesī

tai skaitā pusgada 5.mēnesī

tai skaitā pusgada 6.mēnesī

11 = 12 + 13

12

13

14 = 15 + 16

15 = 6 + 9 - 12

16 = 7 + 10 - 13

17 = 3 + 4 - 11

18 = 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24

19

20

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

               

X

X

X

X

X

X

X

               
                             

X

X

 

X

X

 

X

               
                             

X

X

 

X

X

 

X

               

X

X

 

X

X

 

X

               

2.tabula

Augstskolas pedagoģiskā personāla un tā ārsta faktiski veiktais darba apjoms pārskata periodā un par to aprēķinātā darba samaksa, kura vadībā strādā rezidents

Nr.
p.k.

Amats

Pedagogu un ārstu skaits

Vadīto mācību stundu skaits pārskata periodā

Aprēķinātā darba samaksa par pārskata periodu

Piezīmes

1.

Profesori        

2.

Asociētie profesori        

3.

Docenti        

4.

Lektori        

5.

Asistenti        

6.

Ārsti        

7.

Citi        
 

KOPĀ

       

3.tabula

Pārējo izdevumu atšifrējums pa konkrētām izdevumu pozīcijām

Nr.
p.k.

Izdevumu pozīcija

Faktiskais līdzekļu izlietojums pārskata periodā (naudas plūsma)

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   
 

KOPĀ

 

Sagatavotājs    
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds, paraksts)

 

(tālrunis)

 

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.685

  Pārskats par  
   

(ārstniecības iestādes nosaukums)

 

20_____.gada _____ pusgadā rezidentu apmācībai pārskaitīto valsts budžeta līdzekļu faktisko izlietojumu

1.tabula

Nr.
p.k.

Iestādes nosaukums/ izdevumu pozīcijas nosaukums

Ārstniecības iestādes līdzekļu atlikums uz pārskata perioda sākumu

No valsts budžeta līdzekļiem (augstskolas) saņemtais līdzekļu apmērs pārskata periodā (naudas plūsma)

Uzkrātās (neapmaksātās) saistības no iepriekšējiem mēnešiem uz pārskata perioda sākumu

Aprēķinātais izdevumu apmērs par pārskata periodu

Faktiskais līdzekļu izlietojums pārskata periodā (naudas plūsma)

Uzkrātās saistības uz pārskata perioda beigām

Līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām

Faktiskais rezidentu skaits

Piezīmes

KOPĀ

tai skaitā pusgada 1.mēnesī

tai skaitā pusgada 2.mēnesī

tai skaitā pusgada 3.mēnesī

tai skaitā pusgada 4.mēnesī

tai skaitā pusgada 5.mēnesī

tai skaitā pusgada 6.mēnesī

1

2

3

4

5

6

7

8 = 5 + 6 - 7

9 = 3 + 4 - 7

10=11+12+13+14+15+16

11

12

13

14

15

16

17

1.

PAVISAM KOPĀ, tai skaitā                              

1.1.

Rezidenta darba samaksa

X

X

       

X

X

X

X

X

X

X

X

 

1.2.

Ārsta, kura vadībā strādā rezidents, darba samaksa (2.tabula)

X

X

       

X

X

X

X

X

X

X

X

 

1.3.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (darba devēja iemaksu daļa)

X

X

       

X

X

X

X

X

X

X

X

 

1.4.

Pārējie izdevumi, tai skaitā mācību materiāli, rezidentūras organizēšanas un mācību procesa nodrošināšanas izdevumi (3.tabula)

X

X

       

X

X

X

X

X

X

X

X

 

2.tabula

To ārstu faktiski veiktais darba apjoms pārskata periodā un par to aprēķinātā darba samaksa, kuri veic teorētisku vai praktisku rezidenta apmācību

Ārstu skaits

Vadīto mācību stundu skaits pārskata periodā

Aprēķinātā darba samaksa par pārskata periodu

Piezīmes

       

3.tabula

Pārējo izdevumu atšifrējums pa konkrētām izdevumu pozīcijām

Nr.
p.k.

Izdevumu pozīcija

Faktiskais līdzekļu izlietojums pārskata periodā (naudas plūsma)

1.

   

2.

   

3.

   
 

KOPĀ

 

Sagatavotājs    
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds, paraksts)

 

(tālrunis)

 

3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.685

  Pārskats par  
   

(iestādes nosaukums)

 

20_____.gada _____ pusgadā rezidentu apmācībai saņemto valsts budžeta līdzekļu faktisko izlietojumu

1.tabula

Nr.
p.k.

Iestādes nosaukums/izdevumu pozīcijas nosaukums

Līdzekļu atlikums uz pārskata perioda sākumu

No valsts budžeta līdzekļiem saņemtais līdzekļu apmērs pārskata periodā (naudas plūsma)

Uzkrātās (neapmaksātās) saistības no iepriekšējiem mēnešiem uz pārskata perioda sākumu

Aprēķinātais izdevumu apmērs par pārskata periodu

KOPĀ

tai skaitā augstskolas izdevumi

tai skaitā pašas budžeta iestādes izdevumi

KOPĀ

tai skaitā augstskolas izdevumi

tai skaitā pašas budžeta iestādes izdevumi

1

2

3

4

5 = 6 + 7

6

7

8 = 9 + 10

9

10

1.

PAVISAM KOPĀ, tai skaitā:                
1.1. Rezidenta darba samaksa

X

X

X

X

 

X

X

 
1.2. Ārsta, kura vadībā strādā rezidents, darba samaksa (2.tabula)

X

X

X

X

 

X

X

 
1.3. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (darba devēja iemaksu daļa)

X

X

X

X

 

X

X

 
1.4. Pārējie izdevumi (tai skaitā mācību materiāli, rezidentūras organizēšanas un mācību procesa nodrošināšanas izdevumi) (3.tabula)

X

X

X

X

 

X

X

 

Faktiskais līdzekļu izlietojums pārskata periodā (naudas plūsma)

Uzkrātās saistības uz pārskata perioda beigām

Līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām

Faktiskais rezidentu skaits

Piezīmes

KOPĀ

tai skaitā pārskaitīts augstskolai

tai skaitā pašas budžeta iestādes izdevumi

KOPĀ

tai skaitā augstskolas izdevumi

tai skaitā pašas budžeta iestādes izdevumi

KOPĀ

tai skaitā pusgada 1.mēnesī

tai skaitā pusgada 2.mēnesī

tai skaitā pusgada 3.mēnesī

tai skaitā pusgada 4.mēnesī

tai skaitā pusgada 5.mēnesī

tai skaitā pusgada 6.mēnesī

11 = 12 + 13

12

13

14 = 15 + 16

15 = 6 + 9 - 12

16 = 7 + 10 - 13

17 = 3 + 4 - 11

18=19+20+21+22+23+24

19

20

21

22

23

24

25

                             

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

2.tabula

To ārstu faktiski veiktais darba apjoms pārskata periodā un par to aprēķinātā darba samaksa, kuri veic teorētisku vai praktisku rezidenta apmācību

Ārstu skaits

Vadīto mācību stundu skaits pārskata periodā

Aprēķinātā darba samaksa par pārskata periodu

Piezīmes

       

3.tabula

Pārējo izdevumu atšifrējums pa konkrētām izdevumu pozīcijām

Nr.
p.k.

Izdevumu pozīcija

Faktiskais līdzekļu izlietojums pārskata periodā (naudas plūsma)

1.

   

2.

   

3.

   

..

KOPĀ

 

Sagatavotājs    
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds, paraksts)

 

(tālrunis)"

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Veselības ministre Ingrīda Circene

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.685 "Rezidentu sadales un rezidentūras .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 331Pieņemts: 18.06.2013.Stājas spēkā: 28.06.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 122, 27.06.2013. OP numurs: 2013/122.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
257780
28.06.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)