Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.322

Rīgā 2013.gada 18.jūnijā (prot. Nr.35 26.§)
Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma
10.panta 8. un 23.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. dzīvnieku (dzīvu mugurkaulnieku) pārvadāšanas kārtību, labturības prasības dzīvnieku pārvadāšanai transportlīdzeklī, kā arī kārtību, kādā izsniedz un reģistrē dzīvnieku pārvadātāja atļauju un atļauju transportlīdzeklim dzīvnieku pārvadāšanai atbilstoši Padomes 2004.gada 22.decembra Regulai (EK) Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā un grozījumu izdarīšanu Direktīvās 64/432/EEK un 93/119/EK un Regulā (EK) Nr. 1255/97 (turpmāk – regula Nr. 1/2005);

1.2. kārtību, kādā veic apmācību par dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā, apmācības programmu un kārtību, kādā izsniedz un anulē apliecinājumu par apmācību (turpmāk – kvalifikācijas sertifikāts), kā arī apmācīto personu reģistrācijas kārtību.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. transportlīdzekļa atļauja – atļauja transportlīdzeklim dzīvnieku pārvadāšanai, kas atbilst regulas Nr. 1/2005 18.pantā un 19.pantā lietotajam terminam "atbilstības sertifikāts";

2.2. tuvs pārvadājums – pārvadājums, kura ilgums nepārsniedz astoņas stundas no brīža, kad pirmais dzīvnieku sūtījuma dzīvnieks tiek pirmo reizi pārvietots;

2.3. tāls pārvadājums – pārvadājums, kura ilgums pārsniedz astoņas stundas no brīža, kad pirmais dzīvnieku sūtījuma dzīvnieks tiek pirmo reizi pārvietots.

3. Regulas Nr. 1/2005 17.pantā noteiktos apmācības kursus nodrošina sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" (turpmāk – izglītības centrs), kas šā uzdevuma izpildē ir padota Zemkopības ministrijai.

II. Dzīvnieku pārvadāšanas kārtība un labturības prasības dzīvnieku pārvadāšanai transportlīdzeklī

4. Pārvadājot lauksaimniecības dzīvniekus Latvijas Republikas teritorijā, transportlīdzeklī atbilstoši regulas Nr. 1/2005 4.panta 1.punktam ir šādi normatīvajos aktos par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtību un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtību minētie dokumenti:

4.1. dzīvnieku pārvietošanas deklarācija, ja dzīvniekus pārvieto no vienas novietnes uz otru;

4.2. pavaddokuments dzīvnieku pārvietošanai uz kautuvi, ja dzīvniekus ved uz kautuvi;

4.3. dzīvnieku pārvietošanas pavaddokuments, ja dzīvniekus ved uz dzīvnieku savākšanas centru.

5. Pārvadājot mājas (istabas) dzīvniekus Latvijas Republikas teritorijā, transportlīdzeklī ir Pārtikas un veterinārā dienesta (turpmāk – dienests) pilnvarota praktizējoša veterinārārsta izsniegta vakcinācijas apliecība vai mājas (istabas) dzīvnieka pase.

6. Pārvadājot dzīvniekus transportlīdzeklī, ievēro regulas Nr. 1/2005 3.pantā un I pielikumā minētās labturības prasības.

7. Pārvadājot mājas (istabas) dzīvniekus sabiedriskajā transportlīdzeklī:

7.1. suni ar uzliktu uzpurni tur pavadā vai bez uzpurņa ievieto dzīvnieku pārvadāšanai piemērotā somā, konteinerā vai būrī;

7.2. citus mājas (istabas) dzīvniekus ievieto piemērotās somās, konteineros vai būros.

(Grozīts ar MK 02.09.2014. noteikumiem Nr.523)

8. Dzīvnieku transportlīdzeklī nedrīkst atstāt bez uzraudzības, ja tas var apdraudēt dzīvnieka veselību vai dzīvību.

9. Transportlīdzekļa atļauja nav nepieciešama un regulas Nr. 1/2005 I pielikuma VI nodaļas 3.2., 3.3., 3.4. un 4.1.apakšpunktā minētās prasības var nepiemērot, ja:

9.1. dzīvnieku pārvadājums ārpus Latvijas Republikas robežas nav ilgāks par 12 stundām, transportlīdzeklī pārvadājot cūkas bez nepārtrauktas ūdens padeves, kā arī zirgu dzimtas dzīvniekus, liellopus, aitas un kazas;

9.2. pārvadātājs ievēro regulas Nr. 1/2005 5.panta 4.punktā un šo noteikumu 11.punktā minētās prasības.

III. Dzīvnieku pārvadātāja atļaujas un transportlīdzekļa atļaujas izsniegšanas un reģistrēšanas kārtība

10. Lai pārvadātu dzīvniekus tuvos pārvadājumos, dienestā nepieciešams saņemt dzīvnieku pārvadātāja atļauju tuviem pārvadājumiem.

11. Dzīvnieku pārvadātāja atļauju tuviem pārvadājumiem ir tiesīgs saņemt pārvadātājs, kas atbilst regulas Nr. 1/2005 10.panta 1.punktā minētajām prasībām un dienesta teritoriālajā struktūrvienībā:

11.1. iesniedz darba kārtību, kurā iekļauta informācija par:

11.1.1. darbībām ar dzīvniekiem;

11.1.2. iekraušanas un izkraušanas aprīkojumu;

11.1.3. dzīvnieku izvietošanas kārtību transportlīdzeklī;

11.1.4. transportlīdzekļa tīrīšanu un dezinfekciju;

11.2. uzrāda kvalifikācijas sertifikātu;

11.3. uzrāda regulas Nr. 1/2005 I pielikuma II nodaļas prasībām atbilstošu transportlīdzekli dzīvnieku pārvadāšanai.

12. Dzīvnieku pārvadātāja atļauja tuviem pārvadājumiem un kvalifikācijas sertifikāts nav nepieciešami, ja:

12.1. lauksaimniecības dzīvnieku īpašnieks pārvadā viņam piederošus dzīvniekus ar savu transportlīdzekli un pārvadāšanas attālums no novietnes nepārsniedz 50 kilometrus;

12.2. pārvadāšanas attālums no izbraukšanas vietas līdz galamērķa vietai nepārsniedz 65 kilometrus.

13. Lai pārvadātu dzīvniekus tālos pārvadājumos, dienestā nepieciešams saņemt dzīvnieku pārvadātāja atļauju tāliem pārvadājumiem un transportlīdzekļa atļauju.

14. Dzīvnieku pārvadātāja atļauju tāliem pārvadājumiem ir tiesīgs saņemt pārvadātājs, kas atbilst regulas Nr. 1/2005 10.panta 1.punktā minētajām prasībām un ir iesniedzis dienesta teritoriālajā struktūrvienībā regulas Nr. 1/2005 11.pantā minētos dokumentus, kā arī:

14.1. darba kārtību, kurā iekļauta informācija par:

14.1.1. darbībām ar dzīvniekiem;

14.1.2. iekraušanas un izkraušanas aprīkojumu;

14.1.3. dzīvnieku izvietošanas kārtību transportlīdzeklī;

14.1.4. dzirdināšanas un barošanas intervāliem pārvadājamo sugu dzīvniekiem;

14.1.5. pārvadājuma un atpūtas laikiem;

14.1.6. transportlīdzekļa tīrīšanu un dezinfekciju;

14.2. avārijas plānu rīcībai neparedzētos gadījumos, kurā iekļauta šāda informācija par darbībām ar dzīvniekiem to labturības nodrošināšanai:

14.2.1. rīcība ceļu satiksmes negadījumā vai gadījumā, ja pārvadājums apturēts vai paildzināts ceļu slēgšanas vai sliktu laikapstākļu dēļ;

14.2.2. rīcība īslaicīga un ilglaicīga transportlīdzekļa vai tā aprīkojuma bojājuma gadījumā;

14.2.3. rīcība dzīvnieka slimības un nobeigšanās gadījumā;

14.2.4. rīcība ekstrēmu laikapstākļu gadījumā (piemēram, karstumā, aukstumā).

15. Lai saņemtu dzīvnieku pārvadātāja atļauju tāliem pārvadājumiem, papildus šo noteikumu 14.punktā minētajam pārvadātājs dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniedz apliecinājumu par to, ka:

15.1. pārvadājuma laikā ir iespēja nodrošināt saziņu ar autovadītāju;

15.2. transportlīdzeklis ir aprīkots ar maršruta kontroles sistēmu (navigācijas sistēmu), kas spēj fiksēt kustību, apstāšanās, atpūtas laikus un vietas, kā arī kravas nodalījuma atvēršanu un aizvēršanu.

16. Transportlīdzekļa atļauju tāliem pārvadājumiem izsniedz, ja transportlīdzeklis atbilst regulas Nr. 1/2005 18.panta 1.punktā un 19.panta 1.punktā minētajām prasībām.

17. Dienests 10 darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas izvērtē:

17.1. atbilstību šo noteikumu 11., 14. un 15.punktā minētajām prasībām un pieņem lēmumu par dzīvnieku pārvadātāja atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt dzīvnieku pārvadātāja atļauju;

17.2. atbilstību šo noteikumu 16.punktā minētajām prasībām un pieņem lēmumu par transportlīdzekļa atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt transportlīdzekļa atļauju.

18. Lai saņemtu dzīvnieku pārvadātāja atļauju vai transportlīdzekļa atļauju, dzīvnieku pārvadātājs maksā valsts nodevu atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par dzīvnieku pārvadātāja apliecības izsniegšanu vai atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu transportlīdzeklim dzīvnieku pārvadāšanai.

19. Dienests izveido un uztur izsniegto dzīvnieku pārvadātāju atļauju un transportlīdzekļu atļauju reģistru. Reģistrā norāda šādu informāciju:

19.1. par personu, kas ir saņēmusi dzīvnieku pārvadātāja atļauju:

19.1.1. juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un tālruņa numurs;

19.1.2. fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods un tālruņa numurs;

19.2. atļaujas numurs, izsniegšanas datums, izsniegšanas vieta, derīguma termiņš un veids (tuviem vai tāliem pārvadājumiem);

19.3. dzīvnieku sugas, ko atļauts pārvadāt;

19.4. par transportlīdzekļa atļauju:

19.4.1. transportlīdzekļa veids, ar ko atļauts pārvadāt dzīvniekus;

19.4.2. atļaujas numurs, izsniegšanas datums, izsniegšanas vieta, derīguma termiņš;

19.4.3. dzīvnieku sugas, ko atļauts pārvadāt;

19.4.4. transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs.

20. Šo noteikumu 19.punktā minētās informācijas apstrāde notiek atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktajām prasībām, un tā ir publiski pieejama dienesta tīmekļa vietnē, izņemot šo noteikumu 19.1.2.apakšpunktā minēto informāciju par fiziskās personas kodu un tālruņa numuru.

IV. Apmācība par dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā, apmācības programma un kārtība, kādā izsniedz un anulē kvalifikācijas sertifikātu, kā arī apmācīto personu reģistrācijas kārtība

21. Izglītības centrs autotransportlīdzekļu vadītājiem un pavadoņiem nodrošina apmācību par dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā.

22. Izglītības centrs atbilstoši regulas Nr. 1/2005 IV pielikumā minētajām prasībām izstrādā mācību programmu par dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā un saskaņo to ar dienestu.

23. Personām, kuras ir apguvušas mācību kursu par dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā, izglītības centrs izsniedz kvalifikācijas sertifikātu.

24. Izglītības centrs reģistrē personas, kuras saņēmušas kvalifikācijas sertifikātu (turpmāk – sertificētā persona). Sertificēto personu reģistrā norāda šādu informāciju:

24.1. sertificētās personas vārds, uzvārds, personas kods un deklarētā dzīvesvietas adrese;

24.2. kvalifikācijas sertifikāta numurs;

24.3. kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas datums;

24.4. sertificētās personas elektroniskā pasta adrese, tālruņa un faksa numurs (ja ir).

25. Izglītības centrs piecu darbdienu laikā pēc kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktajām prasībām tīmekļa vietnē www.llkc.lv nodrošina šādu publiski pieejamu informāciju par sertificēto personu:

25.1. vārds, uzvārds;

25.2. kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas datums;

25.3. kvalifikācijas sertifikāta numurs.

26. Saskaņā ar regulas Nr. 1/2005 26.panta 5.punktu dienests var pieņemt lēmumu par kvalifikācijas sertifikāta darbības apturēšanu vai anulēšanu.

27. Dienests divu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par kvalifikācijas sertifikāta darbības apturēšanu vai kvalifikācijas sertifikāta anulēšanu informē par to izglītības centru, norādot apturēšanas vai anulēšanas iemeslus.

28. Izglītības centrs aptur kvalifikācijas sertifikāta darbību vai anulē kvalifikācijas sertifikātu un divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 27.punktā minētās informācijas saņemšanas informē attiecīgo personu par kvalifikācijas sertifikāta darbības apturēšanu vai kvalifikācijas sertifikāta anulēšanu, kā arī izdara attiecīgas izmaiņas sertificēto personu reģistrā.

29. Persona, kurai apturēta kvalifikācijas sertifikāta darbība, triju mēnešu laikā pēc kvalifikācijas sertifikāta darbības apturēšanas nokārto pārbaudījumu par dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā.

30. Izglītības centrs pēc tam, kad persona ir nokārtojusi pārbaudījumu par dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā, atjauno apturēto kvalifikācijas sertifikātu un divu darbdienu laikā informāciju par atjaunoto kvalifikācijas sertifikātu ievieto sertificēto personu reģistrā, kā arī nodrošina publiski pieejamu informāciju tīmekļa vietnē.

31. Ja persona neatjauno kvalifikācijas sertifikātu šo noteikumu 29.punktā minētajā termiņā, kvalifikācijas sertifikāts tiek anulēts. Izglītības centrs divu darbdienu laikā pēc kvalifikācijas sertifikāta anulēšanas izdara izmaiņas sertificēto personu reģistrā un informē personu par tās kvalifikācijas sertifikāta anulēšanu.

32. Lai persona atjaunotu anulēto kvalifikācijas sertifikātu, tā apgūst apmācības kursu un nokārto pārbaudījumu par dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Zemkopības ministre Laimdota Straujuma
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 322Pieņemts: 18.06.2013.Stājas spēkā: 21.06.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 118, 20.06.2013. OP numurs: 2013/118.10
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
257672
{"selected":{"value":"05.09.2014","content":"<font class='s-1'>05.09.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.09.2014","iso_value":"2014\/09\/05","content":"<font class='s-1'>05.09.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"21.06.2013","iso_value":"2013\/06\/21","content":"<font class='s-1'>21.06.2013.-04.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.09.2014
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"