Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.12

Rēzeknē 2013.gada 12.aprīlī (prot. Nr.9, 3.p.)
Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
15.panta pirmās daļas 11.punktu, Izglītības likuma 17.panta
trešās daļas 16.punktu, 46.panta piekto daļu un 47.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rēzeknes pilsētas pašvaldība izsniedz licences interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai (turpmāk tekstā – licence), kā arī kārtību, kādā tiek pārreģistrētas un anulētas licences.

2. Licenci (paraugs 1.pielikumā) izsniedz Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija).

3. Komisiju izveido Rēzeknes pilsētas dome. Komisijas sastāvā tiek iekļauti trīs kvalificēti nozares speciālisti.

4. Komisijai adresētie iesniegumi un dokumenti iesniedzami, kā arī piešķirtās licences tiek izsniegtas Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldē.

II. Licences pieprasījuma iesniegšanas kārtība

5. Lai saņemtu licenci, licences pieprasītājs – juridiska persona Komisijai iesniedz:

5.1. noteikta parauga rakstveida iesniegumu (paraugs 2.pielikumā);

5.2. programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugu (tikai pieaugušo neformālās izglītības programmām);

5.3. licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstu, norādot absolvēto mācību iestādi, iegūto izglītību un kvalifikāciju, pievienojot izglītību un papildizglītību apliecinošo dokumentu kopijas;

5.4. licencējamo programmu datorsalikumā, kas ietver programmas nosaukumu, programmas apjomu, programmas mērķi un uzdevumus, mērķauditoriju, programmas saturu, īstenošanas plānu, materiālo un finansiālo nodrošinājumu.

6. Licences pieprasītājs – fiziska persona Komisijai iesniedz:

6.1. noteikta parauga rakstveida iesniegumu (paraugs 3.pielikumā);

6.2. programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugu (tikai pieaugušo neformālās izglītības programmām);

6.3. licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstu, norādot absolvēto mācību iestādi, iegūto izglītību un kvalifikāciju, pievienojot izglītību un papildizglītību apliecinošo dokumentu kopijas;

6.4. licencējamo programmu datorsalikumā, kas ietver programmas nosaukumu, programmas apjomu, programmas mērķi un uzdevumus, mērķauditoriju, programmas saturu, īstenošanas plānu, materiālo un finansiālo nodrošinājumu.

III. Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

7. Komisija izskata dokumentus, pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai sagatavo motivētu atteikumu izsniegt licenci, ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

8. Ja licences saņemšanai iesniegtajos dokumentos nav pietiekama informācija, lai izlemtu par licences pieprasījuma izskatīšanu, Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju. Piecu darba dienu laikā pēc Komisijas sēdes licences pieteicējam nosūta paziņojumu, kurā pieprasīta nepieciešamā informācija vai dokumenti. Licences pieteicējs iesniedz pieprasīto papildu informāciju vai dokumentus 15 darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas.

9. Atkārtoti jautājumu par licences izsniegšanu izskata 30 dienu laikā pēc pieprasītās papildu informācijas vai dokumentu saņemšanas.

10. Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir izdarīti grozījumi, licences īpašnieks rakstiski paziņo par to komisijai ne vēlāk kā mēnesi pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas, iesniedzot komisijai attiecīgo dokumentu kopiju.

11. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

11.1. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un pieprasītā informācija;

11.2. iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvo aktu prasībām;

11.3. licencējamā programma neatbilst interešu vai pieaugušo neformālās izglītības kritērijiem.

12. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par licences anulēšanu, ja:

12.1. licences īpašnieks gada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto programmu;

12.2. licencētās programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

12.3. nav nodrošināta kvalitatīva programmas īstenošana un par to ir attiecīgi pierādījumi;

12.4. licences īpašnieks, saņemot licenci, ir sniedzis nepatiesas ziņas.

13. Iesniegumu licences termiņa pagarināšanai licences īpašnieks iesniedz Komisijai ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms licences derīguma termiņa beigām, pievienojot:

13.1. iepriekš izsniegtās licences kopiju;

13.2. programmas realizācijai nepieciešamā personāla sarakstu, pievienojot izglītību un papildizglītību apliecinošo dokumentu kopijas, ja ir izmaiņas programmas īstenošanai nepieciešamo pedagogu sarakstā.

14. Komisijai ir tiesības pieprasīt licences pieprasītājam iesniegt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences derīguma termiņa pagarināšanai.

15. Par atteikumu izsniegt licenci, pagarināt licences termiņu vai par licences anulēšanu licences pieprasītāju informē rakstiski ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas.

16. Komisijas pieņemto lēmumu licences pieprasītājs var apstrīdēt Rēzeknes pilsētas domē.

17. Licenci izsniedz uz laiku līdz diviem gadiem.

18. Licenci paraksta Komisijas priekšsēdētājs.

19. Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad Komisija ir pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu.

20. Licenci izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotajai personai pret parakstu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas.

IV. Noslēguma jautājumi

21. Saistošie noteikumi publicējami likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

22. Licences, kuras licences pieprasītājam izsniegtas līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

23. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu zaudē spēku Rēzeknes pilsētas domes 27.03.2009. saistošie noteikumi Nr.5 "Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas saistošie noteikumi".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs
1.pielikums
Rēzeknes pilsētas domes 12.04.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr.12

LATVIJAS REPUBLIKA
RĒZEKNES PILSĒTAS DOME

RĒZEKNES PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE

Reģ. Nr. 90000025446,
Atbrīvošanas aleja 91, Rēzekne, Latvija, LV-4600.
Tālr. 64622123, tālr./fax 64622203, e-pasts: skolu.valde@rezekne.lv

LICENCE Nr.____

Interešu izglītības/pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai

izsniegta 
 (juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vārds un uzvārds)

 

 
(reģistrācijas Nr. – juridiskai personai, personas kods – fiziskai personai)
 
par interešu izglītības/pieaugušo neformālās izglītības programmas
 
(programmas nosaukums, stundu skaits)
īstenošanu.
Programmas īstenošanas vieta: 
  

Licence derīga līdz ______.gada _____. ______________.

  
(izsniegšanas datums) 
Interešu izglītības un   
pieaugušo neformālās izglītības programmu   
licencēšanas komisijas priekšsēdētājs   
 (paraksts) (paraksta atšifrējums)
 Z.V.  
2.pielikums
Rēzeknes pilsētas domes 12.04.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr.12

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas komisijai

 

 juridiskas personas nosaukums

 

 amats, vārds, uzvārds

IESNIEGUMS

                    Lūdzu izsniegt licenci

                    pieaugušo neformālās izglītības  interešu izglītības programmai (programmām)

 

(nosaukums)

 

(nosaukums)

 

(nosaukums)

 

/nosaukums/

 

Juridiskas personas nosaukums 
Reģistrācijas numurs 
Juridiskā adrese 
Programmas realizēšanas vietas adrese 
Kontaktpersona (pilnvarotā persona) 
Tālruņa, faksa Nr. 
e-pasta adrese 

Pielikumā:

Visām programmām

Pēc programmas apguves izsniedzamā dokumenta paraugs;

Programmas realizācijai nepieciešamā personāla saraksts, pievienojot izglītību un papildizglītību apliecinošo dokumentu kopijas;

Programmas apraksts datorsalikumā.

  _______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                 citi

Sniegto ziņu pareizību apliecinu ar parakstu, licences pieprasītājs:

_______________________     ___________________________       ______________________________________________
               (datums)                                (personiskais paraksts)                                                 (paraksta atšifrējums)

 

3.pielikums
Rēzeknes pilsētas domes 12.04.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr.12

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas komisijai

 

 juridiskas personas nosaukums

 

 amats, vārds, uzvārds

IESNIEGUMS

                    Lūdzu izsniegt licenci

                    pieaugušo neformālās izglītības  interešu izglītības programmai (programmām)

 

(nosaukums)

 

(nosaukums)

 

(nosaukums)

 

(nosaukums)

 

(nosaukums)

 

Programmas realizēšanas vietas adrese 
Kontaktpersona (pilnvarotā persona) 
Tālruņa, faksa Nr. 
e-pasta adrese 

Pielikumā:

Visām programmām:

  Programmas apraksts datorsalikumā;

  Programmas realizācijai nepieciešamā personāla saraksts, pievienojot izglītību un papildizglītību apliecinošo dokumentu kopijas;

  Pēc programmas apguves izsniedzamā dokumenta paraugs.

  _______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                 citi

Sniegto ziņu pareizību apliecinu ar parakstu, licences pieprasītājs:

_______________________     ___________________________       ______________________________________________
               (datums)                                (personiskais paraksts)                                                 (paraksta atšifrējums)

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes 12.04.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.12 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu"
Pašreizējās situācijas raksturojumsRēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5 "Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas saistošie noteikumi" apstiprināti ar Rēzeknes pilsētas domes lēmumu 2009.gada 27.martā (prot. Nr.7, 1.p.).
Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtībaJaunu saistošo noteikumu izdošanas nepieciešamību nosaka izmaiņas spēkā esošajos normatīvajos aktos: 04.03.2010. grozījumi Izglītības likumā, kas nosaka, ka Izglītības iestādes ir tiesīgas īstenot pieaugušo neformālas izglītības programmas un interešu izglītības programmas bez licences saņemšanas. Pieaugušo neformālās izglītības programmas un interešu izglītības programmas ir tiesīgas īstenot arī citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pēc attiecīgas licences saņemšanas pašvaldībā.

Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Rēzeknes pilsētas domes 2009.gada 27.marta saistošie noteikumi Nr.5 "Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas saistošie noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr.71).

Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību:

(1) Licences pieprasījuma iesniegšanas kārtība;

(2) Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetuPašvaldībai finanšu līdzekļi nav jāiegulda.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāTiek atvieglota licences iegūšanas procedūra fiziskām un juridiskām personām.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde.
Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavotiLikuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešā daļa, 15.panta pirmās daļas 11.punkts, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punkts, 46.panta piektā daļa un 47.panta trešā daļa.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektuSaistošo noteikumu grozījumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Rēzeknes pašvaldības portāla www.rezekne.lv sadaļā "Saistošo noteikumu projekti", pieejams arī domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē).
Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12Pieņemts: 12.04.2013.Stājas spēkā: 18.05.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 94, 17.05.2013. OP numurs: 2013/94.10
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
256797
18.05.2013
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)