Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.238

Rīgā 2013.gada 30.aprīlī (prot. Nr.26 4.§)
Iekšējo auditoru sertifikācijas kārtība
Izdoti saskaņā ar Iekšējā audita likuma 8.panta 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka iekšējo auditoru (turpmāk – auditors) sertifikācijas, iekšējā auditora sertifikāta spēkā uzturēšanas un anulēšanas kārtību.

2. Noteikumi attiecas uz ministrijām un iestādēm.

3. Valsts pārvaldes iekšējā auditora sertifikāts (turpmāk – sertifikāts) apliecina, ka auditors ir sekmīgi nokārtojis pārbaudījumu, apliecinot darbam nepieciešamo kompetenci un kvalifikāciju.

4. Auditors, kurš vēlas iegūt sertifikātu (turpmāk – kandidāts), kārto pārbaudījumu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

II. Pieteikšanās sertifikāta saņemšanai

5. Lai pieteiktos pārbaudījuma kārtošanai, kandidāts līdz kārtējā gada 15.aprīlim vai 15.oktobrim iesniedz Valsts administrācijas skolā iesniegumu (1.pielikums), kuram pievieno apliecinājumu (2.pielikums). Apliecinājumu paraksta kandidāts un persona, kura ieguvusi sertifikātu vai kādu no biedrības "Iekšējo auditoru institūts" atzītiem iekšējā auditora profesionalitāti apliecinošiem sertifikātiem, vai valsts sekretārs (iestādes vadītājs).

6. Lai pieteiktos pārbaudījuma kārtošanai, kandidātam nepieciešama vismaz 24 mēnešu darba pieredze ministrijas vai iestādes iekšējā auditā vai ārējā auditā.

7. Ja 12 mēnešu laikā, kopš parakstīts apliecinājums par nepieciešamo pieredzi, kandidāts pārbaudījumu nav nokārtojis, iesniegums un apliecinājums Valsts administrācijas skolā jāiesniedz atkārtoti.

III. Pārbaudījuma norise

8. Valsts administrācijas skola sadarbībā ar Finanšu ministriju izstrādā ne mazāk kā 500 pārbaudījuma jautājumus šādās jomās:

8.1. Latvijas valsts pārvaldes iekārtas uzbūve un darbība;

8.2. iekšējā audita profesionālās prakses starptautiskie standarti, Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (International Organization of Supreme Audit Institutions) standarti un iekšējā audita jomu regulējošie normatīvie akti un metodika;

8.3. iekšējā audita veidi un sistēmas;

8.4. iekšējā audita process;

8.5. riski un risku vadība;

8.6. iekšējās kontroles pasākumi;

8.7. izlases metodes;

8.8. audita vides specifika valsts pārvaldē;

8.9. iekšējā audita funkcijas vadība;

8.10. valsts pārvaldes finanšu plānošana un grāmatvedības uzskaite.

9. Šo noteikumu 8.punktā minēto jautājumu sarakstu aktualizē reizi gadā un ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms kārtējā pārbaudījuma norises dienas ievieto Valsts administrācijas skolas tīmekļa vietnē.

10. Valsts administrācijas skola organizē pārbaudījuma kārtošanu kārtējā gada maija ceturtajā otrdienā un novembra ceturtajā otrdienā. Ja kārtējā gada maija ceturtā otrdiena vai novembra ceturtā otrdiena ir svētku diena, pārbaudījumu pārceļ uz nākamo darbdienu.

11. Valsts administrācijas skola ne vēlāk kā divas nedēļas pirms pārbaudījuma norises dienas publicē Valsts administrācijas skolas tīmekļa vietnē un nosūta kandidātam uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi informāciju par pārbaudījuma norises datumu, vietu un laiku.

12. Pārbaudījuma norises dienā trīs stundas pirms pārbaudījuma norises laika Valsts administrācijas skola veic 125 pārbaudījuma jautājumu nejaušo atlasi šo noteikumu 8.punktā minētajās jomās.

13. 125 pārbaudījuma jautājumus atlasa šādā kārtībā:

13.1. katrā no šo noteikumu 8.2., 8.4., 8.5., 8.6. un 8.7.apakšpunktā minētajām jomām atlasa 15 jautājumus;

13.2. katrā no pārējām jomām atlasa 10 jautājumus.

14. Valsts administrācijas skolas direktors no pārbaudījuma jautājumu atlases brīža līdz pārbaudījuma norises beigām nodrošina pārbaudījuma satura neizpaušanu trešajām personām.

15. Pārbaudījuma laikā kandidāts rakstiski atbild uz 125 jautājumiem testa veidā.

16. Pārbaudījuma kārtošanas ilgums ir četras astronomiskās stundas.

17. Pārbaudījums tiek uzskatīts par nokārtotu, ja pareizo atbilžu īpatsvars ir vismaz 75 %.

18. Valsts administrācijas skola, saskaņojot ar Finanšu ministriju, nosaka pārbaudījuma jautājumu atlases, saglabāšanas un pārbaudījuma kārtošanas tehniskās nodrošināšanas kārtību un ievieto to Valsts administrācijas skolas tīmekļa vietnē.

IV. Sertifikācijas komisija

19. Valsts administrācijas skola sadarbībā ar Finanšu ministriju izveido sertifikācijas komisiju (turpmāk – komisija). Komisijas locekļi ir personas, kurām ir zināšanas iekšējā audita jomā. Komisijas sastāvā ir trīs locekļi:

19.1. Valsts administrācijas skolas pārstāvis;

19.2. Finanšu ministrijas pārstāvis, kurš ieguvis sertifikātu vai kādu no biedrības "Iekšējo auditoru institūts" atzītiem iekšējā auditora profesionalitāti apliecinošiem sertifikātiem;

19.3. profesionālās biedrības "Iekšējo auditoru institūts" valdes ieteikts auditors, kurš saņēmis kādu no biedrības "Iekšējo auditoru institūts" atzītiem iekšējā auditora profesionalitāti apliecinošiem sertifikātiem.

20. Valsts administrācijas skolas direktors pēc nepieciešamības, bet ne vēlāk kā piecas nedēļas pirms pārbaudījuma norises dienas ar rīkojumu apstiprina komisijas personālsastāvu (komisijas locekļus un to aizvietotājus) un no komisijas locekļu vidus ieceļ komisijas priekšsēdētāju.

21. Par komisijas priekšsēdētāju var būt persona, kura ieguvusi sertifikātu vai kādu no biedrības "Iekšējo auditoru institūts" atzītiem iekšējā auditora profesionalitāti apliecinošiem sertifikātiem.

22. Komisijas locekļiem ir šādi pienākumi:

22.1. ja nav iespējams ierasties uz komisijas sēdi, paziņot par to Valsts administrācijas skolai ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms komisijas sēdes;

22.2. novērot pārbaudījuma jautājumu nejaušo atlasi, kas tiek veikta pārbaudījuma norises dienā trīs stundas pirms pārbaudījuma norises laika;

22.3. novērot pārbaudījuma kārtošanu;

22.4. izvērtēt pārbaudījuma rezultātus;

22.5. pamatojoties uz pārbaudījuma rezultātiem, pieņemt lēmumu par sertifikāta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sertifikātu;

22.6. pieņemt lēmumu par sertifikāta anulēšanu šo noteikumu 43.punktā minētajos gadījumos.

23. Komisijas locekļiem ir šādas tiesības:

23.1. izteikt savu viedokli par pārbaudījuma norisi;

23.2. izteikt Finanšu ministrijai un Valsts administrācijas skolai priekšlikumus par sertifikācijas kārtību.

24. Komisijas locekļa viedoklis par šo noteikumu 22. un 23.punktā minētajiem jautājumiem tiek ierakstīts komisijas sēdes protokolā. Sēdes protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs.

25. Komisijas locekļi ir atbildīgi par pārbaudījuma satura konfidencialitāti.

26. Valsts administrācijas skola nosaka komisijas sēžu organizēšanas un sasaukšanas kārtību.

27. Komisijas sēdes protokolē Valsts administrācijas skolas direktora norīkots protokolētājs. Protokolētājs nav komisijas loceklis. Protokolētāja pienākums ir neizpaust ziņas, kas tam kļuvušas zināmas komisijas sēdes laikā.

V. Pārbaudījuma rezultātu vērtēšana un sertifikāta izsniegšana

28. Komisija izvērtē pārbaudījuma rezultātus un ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc pārbaudījuma norises dienas pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sertifikātu.

29. Valsts administrācijas skola Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā rakstiski paziņo katram kandidātam par komisijas pieņemto lēmumu.

30. Ja pārbaudījums nav nokārtots, kandidātam ir tiesības Valsts administrācijas skolā iepazīties ar saņemto novērtējumu procentos un aizpildīto pārbaudījuma veidlapu.

31. Kandidāts ir tiesīgs atkārtoti pieteikties pārbaudījuma kārtošanai. Atkārtotu pārbaudījumu skaits nav ierobežots.

32. Sertifikātu paraksta Valsts administrācijas skolas direktors un komisijas priekšsēdētājs, pamatojoties uz komisijas sēdes protokolu.

33. Valsts administrācijas skola atbilstoši komisijas lēmumam izsniedz kandidātam sertifikātu.

34. Ar sertifikāciju saistīto dokumentāciju, kā arī sertificēto auditoru lietas uztur un saglabā Valsts administrācijas skola atbilstoši dokumentu pārvaldības un fizisko personu datu aizsardzības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

35. Valsts administrācijas skola līdz kārtējā gada 30.jūnijam un 30.decembrim aktualizē sertificēto auditoru sarakstu Valsts administrācijas skolas tīmekļa vietnē.

VI. Sertifikāta uzturēšana spēkā un anulēšana

36. Lai sertifikātu uzturētu spēkā, sertificēts auditors izpilda šādas prasības:

36.1. piedalās profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos (ne mazāk kā 40 akadēmiskās stundas divu gadu laikā). Ja sertificēts auditors iegūst biedrības "Iekšējo auditoru institūts" atzītu iekšējā auditora profesionalitāti apliecinošu sertifikātu, to pielīdzina profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem 40 akadēmisko stundu apjomā;

36.2. reizi divos gados no sertifikāta izdošanas datuma Valsts administrācijas skolā iesniedz profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas apliecinājumu (3.pielikums), pievienojot attiecīgo auditora profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinošo dokumentu kopijas.

37. Sertifikāta iegūšanas gadā Valsts administrācijas skola sertificētam auditoram piešķir 40 akadēmiskās stundas, lai nodrošinātu atbilstību šo noteikumu 36.1.apakšpunktā minētajām prasībām. Par pirmajiem diviem gadiem pēc sertifikāta izdošanas profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas apliecinājums Valsts administrācijas skolā nav jāiesniedz.

38. Profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos uzkrātās akadēmiskās stundas netiek pārceltas uz nākamajiem sertifikāta uzturēšanas periodiem.

39. Šo noteikumu 36.1.apakšpunktā minētie auditora profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi attiecas uz šo noteikumu 8.punktā minētajām jomām un ministrijas vai iestādes pamatdarbības jomām, kas iekļautas ministrijas vai iestādes iekšējā audita vidē.

40. Ja sertificēts auditors attaisnojošu iemeslu dēļ nevar izpildīt šo noteikumu 36.punktā minētās prasības, viņš par to rakstiski informē Valsts administrācijas skolu un uzrāda attaisnojumu pamatojošus dokumentus.

41. Par attaisnojošiem uzskatāmi šādi iemesli:

41.1. atvaļinājums bērna kopšanai;

41.2. darbs vai mācības ārvalstīs;

41.3. pārejoša darbnespēja (vairāk nekā nepārtraukti četri mēneši divu gadu laikā);

41.4. nepārvaramas varas, nejauša notikuma vai citu ārkārtēju apstākļu izraisīti ierobežojumi (vairāk nekā nepārtraukti četri mēneši divu gadu laikā).

42. Valsts administrācijas skola uz kārtējo komisijas sēdi sagatavo pārskatu, kurā apkopoti auditoru iesniegtie profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas apliecinājumi.

43. Komisija lemj par sertifikāta anulēšanu:

43.1. ja Iekšējā audita likuma 11.panta ceturtās daļas 2.punktā minētajos gadījumos beidzas valsts civildienesta vai darba tiesiskās attiecības ar sertificētu auditoru;

43.2. ja sertificēts auditors nav ievērojis šo noteikumu 36.2.apakšpunktā vai 40.punktā minēto kārtību;

43.3. ja sertificēts auditors, iesniedzot Valsts administrācijas skolā šo noteikumu 5.punktā minēto apliecinājumu, ir sniedzis nepatiesas ziņas par savu profesionālo pieredzi.

44. Valsts administrācijas skola 10 darbdienu laikā rakstiski paziņo par komisijas pieņemto lēmumu attiecībā uz sertifikāta anulēšanu.

VII. Komisijas lēmuma apstrīdēšana

45. Kandidāts mēneša laikā pēc komisijas lēmuma stāšanās spēkā ir tiesīgs to apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Valsts administrācijas skolas direktoram.

46. Valsts administrācijas skolas direktors nodrošina šo noteikumu 45.punktā minētā iesnieguma izskatīšanu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VIII. Noslēguma jautājumi

47. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010.gada 14.decembra noteikumus Nr.1128 "Iekšējo auditoru sertifikācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 204.nr.).

48. Sertifikāts, kas izsniegts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir beztermiņa vai arī ir spēkā līdz tā anulēšanai šo noteikumu 43.punktā minētajos gadījumos.

49. Otrā līmeņa sertifikāts, kas izsniegts atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 10.jūnija noteikumiem Nr.307 "Iekšējo auditoru sertifikācijas kārtība", ir pielīdzināms auditora sertifikātam.

50. Lai uzturētu spēkā pirmā līmeņa sertifikātu, kas izsniegts atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 10.jūnija noteikumiem Nr.307 "Iekšējo auditoru sertifikācijas kārtība", auditors izpilda šo noteikumu prasības par sertifikāta uzturēšanu spēkā un anulēšanu.

51. Kandidāts, kuram atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 10.jūnija noteikumiem Nr.307 "Iekšējo auditoru sertifikācijas kārtība" ir izsniegts pirmā līmeņa sertifikāts, pārbaudījuma laikā rakstiski atbild uz 100 jautājumiem testa veidā.

52. Lai veiktu šo noteikumu 51.punktā minētā kandidāta zināšanu pārbaudi, pārbaudījuma norises dienā trīs stundas pirms pārbaudījuma norises laika Valsts administrācijas skola veic 100 pārbaudījuma jautājumu nejaušo atlasi šo noteikumu 8.punktā minētajās jomās.

53. 100 pārbaudījuma jautājumus atlasa šādā kārtībā:

53.1. katrā no šo noteikumu 8.2., 8.4., 8.5., 8.6. un 8.7.apakšpunktā minētajām jomām atlasa 12 jautājumus;

53.2. katrā no pārējām jomām atlasa astoņus jautājumus.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministra vietā – zemkopības ministre L.Straujuma
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.238

Valsts pārvaldes iekšējo auditoru sertifikācijas komisijai

 
 

(vārds, uzvārds)

 
 

(personas kods)

 
 

(dzīvesvietas adrese)

 
 

(tālruņa numurs)

 
 

(elektroniskā pasta adrese)

Iesniegums
valsts pārvaldes iekšējā auditora sertifikāta saņemšanai

Lūdzu atļaut kārtot valsts pārvaldes iekšējā auditora sertifikācijas pārbaudījumu, lai iegūtu sertifikātu.

Iesniegumam pievienoju apliecinājumu uz ____ lp.

(datums)

(paraksts)

Finanšu ministra vietā – zemkopības ministre L.Straujuma
2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.238
Apliecinājums
Apliecinu, ka kandidāta 
 

(vārds, uzvārds)

zināšanas un profesionālā pieredze atbilst iekšējā auditora kvalifikācijai, kas nepieciešama pārbaudījuma kārtošanai un sertifikāta iegūšanai.

Apliecinājuma sniedzējs

     

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

(datums)

 

Es, , apliecinu, ka savā darbā ievēroju iekšējā
 

(kandidāta vārds, uzvārds)

 

 auditora ētikas principus, kas noteikti Iekšējā audita likumā.

Kandidāts

     

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

(datums)

1. Informācija par kandidātu

1.1. vārds, uzvārds 
1.2. institūcija un amats 
1.3. tālruņa numurs 
1.4. e-pasta adrese 

2. Kandidāta iegūtā pieredze atbilst šādām prasībām (atzīmēt ar X)

Vismaz 24 mēnešu darba pieredze ministrijas vai iestādes iekšējā auditā vai ārējā auditā 

3. Informācija par kandidāta profesionālo pieredzi

3.1. amats 
3.2. institūcija 
3.3. attiecīgais laikposms 
3.4. pienākumu apraksts 

4. Informācija par apliecinājuma sniedzēju

4.1. vārds, uzvārds 
4.2. iekšējā auditora sertifikāts1 
4.3. institūcija2 
4.4. amats2 
4.5. kontaktinformācija 

Piezīmes.

1 Norāda, ja apliecinājumu paraksta sertificēts auditors vai iekšējais auditors, kurš ieguvis kādu no starptautiskajiem iekšējā auditora profesionalitāti apliecinošajiem sertifikātiem.

2 Norāda, ja apliecinājumu paraksta valsts sekretārs (iestādes vadītājs).

Finanšu ministra vietā – zemkopības ministre L.Straujuma
3.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.238

Valsts administrācijas skolai

Profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas
apliecinājums

I. Vispārīgā informācija

Auditora vārds, uzvārds 
Auditora amats 

 

Pirmā līmeņa sertifikāts Nr.     Izsniegšanas datums 


Otrā līmeņa sertifikāts Nr.     Izsniegšanas datums 


Valsts pārvaldes iekšējā auditora sertifikāts Nr.     Izsniegšanas datums 


Sertifikāta uzturēšanas periods no 

līdz

 


Tālruņa numurs 

Faksa numurs

  E-pasta adrese 

 

II. Informācija par profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem

Nr.
p.k.

Pasākuma veids* un nosaukums

Pasākuma norises laiks un vieta

Pasākuma norises ilgums (akadēmiskās stundas)

Pievienotais dokuments vai cits informācijas avots, kas apliecina pasākuma norises laiku, vietu, izskatāmos jautājumus un auditora dalību pasākumā

     
     

Piezīme. * Piemēram, rakstisku un mutisku prezentāciju sniegšana, dalība kursos un semināros, izglītojoši un informatīvi pasākumi, iegūti biedrības "Iekšējo auditoru institūts" atzīti iekšējā auditora profesionalitāti apliecinoši sertifikāti.

Apliecinu, ka sniegtās ziņas par profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem ir patiesas.

   

(auditora paraksts)

 

(datums)

Finanšu ministra vietā – zemkopības ministre L.Straujuma
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Iekšējo auditoru sertifikācijas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 238Pieņemts: 30.04.2013.Stājas spēkā: 09.05.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 87, 08.05.2013. OP numurs: 2013/87.14
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
256562
09.05.2013
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"