Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.212

Rīgā 2013.gada 19.martā (prot. Nr.109, 55.§)

Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija saistošajos noteikumos Nr.80 "Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.5 un 36.1pantu,
likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām"
5.panta ceturto daļu, 6.pantu, 8.pantu, 9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 6.panta otro daļu,
7.panta piekto un sesto daļu, 8.panta pirmo un otro daļu, 14.panta
pirmās daļas 1.punkta "c" apakšpunktu, 14.panta pirmās daļas
6.punktu, 14.panta septīto daļu, 15.pantu, 17.panta pirmo daļu,
19.pantu, 24.panta pirmo daļu, 26.1panta pirmo un otro daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija saistošajos noteikumos Nr.80 "Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (Latvijas Vēstnesis, 2010, Nr.113; 2011, Nr.111, Nr.198; 2012, Nr.179) šādus grozījumus:

1.1. svītrot no saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma vārdus un skaitli "3.panta otro daļu,", kā arī vārdus un skaitļus "likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 21.panta septīto daļu un 47.panta piekto daļu,";

1.2. papildināt saistošos noteikumus ar 2.1.2apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.2 atsevišķi dzīvojoša persona - pensijas vecumu sasniegusi persona vai persona ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, vai vairākas šādas personas, kurām nav apgādnieka vai kuras dzīvo atsevišķi no saviem apgādniekiem;";

1.3. papildināt 2.11.apakšpunktu aiz vārdiem "jebkurš zemesgabals" ar vārdiem "(izņemot zemesgabalu zem īpašumā esošas garāžas)";

1.4. izteikt 2.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.15. persona ar noteiktiem ienākumiem - denacionalizētās mājas īrnieks, kura pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi pēc nodokļu nomaksas vienai personai nepārsniedz Ls 260 mēnesī, bet, ja dzīvojamo telpu īrē divas un vairāk personas, - vidējie ienākumi nepārsniedz Ls 210 mēnesī vienai personai un kuru naudas līdzekļu un vērtspapīru uzkrājumi nepārsniedz piecu mēnešu minimālās darba algas apmēru, turklāt to ienākumi deklarēti atbilstoši noteikumu 4.pielikuma nosacījumiem;";

1.5. svītrot 2.23.apakšpunktā vārdus "par bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar dzīvot dzīvojamā telpā ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām;";

1.6. izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Persona, kura vēlas saņemt palīdzību un atbilstoši tiesiskajam pamatojumam ir deklarējusi dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā vai pašvaldības dzīvojamā telpā, kas atrodas citu pašvaldību administratīvajās teritorijās, rakstveida iesniegumā Departamentam norāda vēlamo palīdzības veidu (veidus), kā arī iesniedz šādu atbilstošo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus):

4.1. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju;

4.2. pensionāra apliecības kopiju (pensionāri);

4.3. politiski represētās personas apliecības kopiju (politiski represētās personas);

4.4. VDEĀK izziņas kopiju (invalīdi);

4.5. bērna (bērnu) dzimšanas apliecības kopiju;

4.6. rakstveida informāciju no iepriekšējās dzīvesvietas (ko sniedz namīpašnieks vai apsaimniekotājs) par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanas iemesliem, ja īrnieks pārcēlies no vienas denacionalizētās mājas dzīvojamās telpas uz citu (denacionalizēto māju īrnieki);

4.7. citu noteikumos minēto dokumentu, kas nepieciešami attiecīgā palīdzības veida saņemšanai, kopijas.

Personai var pieprasīt papilddokumentus informācijas precizēšanai.";

1.7. papildināt 5.punkta pirmā teikuma tekstu iekavās aiz vārda "pasi" ar vārdiem "vai identifikācijas karti";

1.8. aizstāt 7.punktā vārdus "iesniegumu, ja denacionalizētās mājas īpašnieka vai viņa pilnvarotās personas atrašanās vieta nav zināma vai namīpašums netiek apsaimniekots" ar vārdiem "paskaidrojumu par iemesliem, kādēļ vienošanās nav iesniegta";

1.9. papildināt saistošos noteikumus ar 8.1punktu šādā redakcijā:

"8.1 Personai, kura vēlas reģistrēties palīdzības saņemšanai vai kura jau ir reģistrēta kādā no reģistriem, ir tiesības uz servisa dzīvokļa izīrēšanu, ja saņemts SD atzinums par servisa dzīvokļa nepieciešamību un to, ka personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā esošo vai īrēto valsts vai pašvaldības dzīvojamo telpu nevar pielāgot lietošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā.";

1.10. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrē uz divu gadu termiņu, līgumā iekļaujot saistību, kas paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu, ja īrnieks pilda īres līguma nosacījumus.";

1.11. svītrot 11.1punktu;

1.12. papildināt saistošos noteikumus ar 14.1punktu šādā redakcijā:

"14.1 Noteikumu 66.2.4. un 66.2.7.apakšpunktā minētās personas pēc laulības noslēgšanas saglabā tiesības palikt reģistrētām 13.reģistrā sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanai.";

1.13. svītrot 17.3., 17.5., 18.3. un 18.5.apakšpunktu;

1.14. svītrot 23.punktu;

1.15. papildināt saistošos noteikumus ar 24.2punktu šādā redakcijā:

"24.2 Ja persona atsakās no četriem dažādu dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem vai nesniedz atbildi par saņemtajiem piedāvājumiem, neizmanto noteikumos noteikto iespēju saņemt ārpuskārtas palīdzību (saskaņā ar noteikumu 24.punktā minēto lēmumu) vai arī pirmām kārtām (saskaņā ar katram reģistram noteikto secību), to pārreģistrē ar pēdējo kārtas numuru un dzīvojamo telpu piedāvā reģistrācijas secībā.";

1.16. papildināt saistošos noteikumus ar 24.3punktu šādā redakcijā:

"24.3 Piedāvājot izīrēšanai konkrētu pašvaldības dzīvojamo telpu, personas īpašās vajadzības saistībā ar veselības stāvokli var ņemt vērā tikai tad, ja šādas vajadzības pamatotas ar ģimenes ārsta izziņu.";

1.17. izteikt 30.punktu šādā redakcijā:

"30. Personu reģistrācijai 1.reģistrā papildus noteikumu 4.punktā minētajiem dokumentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

30.1. tiesas sprieduma, no kura spēkā stāšanās brīža līdz iesnieguma palīdzības saņemšanai iesniegšanas brīdim nav pagājuši vairāk kā seši mēneši, kopija (uzrādot oriģinālu);

30.2. hipotekārā kredīta līguma kopija (uzrādot oriģinālu);

30.3. attiecīgās ministrijas, iestādes, radošās savienības, nevalstiskās organizācijas, profesionālās biedrības u.c. atzinums par personas, kas devusi sevišķu ieguldījumu Latvijas valsts vai Rīgas labā, sasniegumiem, par kuriem šī persona saņēmusi valsts vai starptautiskus apbalvojumus, kā arī guvusi valsts vai sabiedrības atzinību - noteikumu 26.1.3., 26.3.3.apakšpunktā minētajām personām;

30.4. dzīves apraksts (CV - Curriculum Vitae) - noteikumu 26.1.3., 26.3.3.apakšpunktā minētajām personām.";

1.18. izteikt 37.punktu šādā redakcijā:

"37. 3.reģistrā reģistrētajām personām piedāvā īrēt vienistabas dzīvokli ar ērtībām vai vienistabas dzīvokli ar daļējām ērtībām.";

1.19. svītrot 38. un 38.1punktā vārdus "ar ērtībām";

1.20. svītrot 38.3.apakšpunktu;

1.21. izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

"39. Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri saņem grupu dzīvokļa pakalpojumu un ir reģistrēti (bijuši reģistrēti) 3.reģistrā, var izīrēt vienistabas dzīvokli saskaņā ar noteikumu 37.punktā noteikto, ja saskaņā ar SD atzinumu personai turpmāk nav nepieciešams grupu dzīvokļa pakalpojums.";

1.22. izteikt 42.punktu šādā redakcijā:

"42. Personu reģistrācijai 4., 4.1reģistrā papildus noteikumu 4.punktā minētajiem dokumentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

42.1. dzīvojamās mājas īpašnieka/pilnvarotās personas izziņa par īres attiecību turpināšanu;

42.2. attiecīgās ministrijas, iestādes, radošās savienības, nevalstiskās organizācijas, profesionālās biedrības u.c. atzinums par personas, kas devusi sevišķu ieguldījumu Latvijas valsts vai Rīgas labā, sasniegumiem, par kuriem šī persona saņēmusi valsts vai starptautiskus apbalvojumus, kā arī guvusi valsts vai sabiedrības atzinību - noteikumu 40.4.apakšpunktā minētajām personām;

42.3. dzīves apraksts (CV - Curriculum Vitae) - noteikumu 40.4.apakšpunktā minētajām personām.";

1.23. izteikt 49.punktu šādā redakcijā:

"49. 6.reģistrā pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām reģistrē maznodrošinātas personas, kuru dabiskā aizgādībā ir trīs (vai vairāk) bērni, kuras pēdējos piecus gadus deklarējušas savu pastāvīgo dzīvesvietu Rīgā un kurām nepieder nekustamais īpašums, turklāt ar nosacījumu, ka:

49.1. tās īrē Rīgā ne lielāku dzīvokli kā divistabu dzīvokli vai ne vairāk kā divas istabas, vai arī tādas dzīvojamās telpas, ka vienā istabā jādzīvo pretēja dzimuma personām, kuras vecākas par deviņiem gadiem (izņemot laulātos), turklāt pašvaldības dzīvojamās telpas īrniekam nav īres maksas un/vai maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parādu;

49.2. tās lieto savā īpašumā esošu vienistabas dzīvokli Rīgā, par kuru nav apsaimniekošanas maksas un/vai maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parādu un kuru pēc palīdzības saņemšanas tās piekrīt atdāvināt (atlīdzības nozīmē) pašvaldībai."

1.24. aizstāt 49.1punktā skaitli un vārdu "49.punkta" ar skaitli un vārdu "49.1.apakšpunkta";

1.25. izteikt 50.punktu šādā redakcijā:

"50. Reģistrācijai 6.reģistrā papildus noteikumu 4.punktā minētajiem dokumentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

50.1. dzīvojamās mājas īpašnieka/pilnvarotās personas izziņa par īres attiecību turpināšanu;

50.2. izziņa no akciju sabiedrības "Latvijas gāze" par veiktajiem attiecīgo pakalpojumu maksājumiem, kā arī kvīts par veiktajiem īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar valsts vai pašvaldības dzīvojamās telpas lietošanu, maksājumiem.";

1.26. izteikt 52.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.1. ar atsevišķu istabu ir nodrošināma persona, kura sasniegusi deviņu gadu vecumu (izņemot laulātos), bērns ar invaliditāti un ik divi bērni līdz deviņu gadu vecumam;";

1.27. izteikt 55.punktu šādā redakcijā:

"55. Personu reģistrācijai 7.reģistrā papildus noteikumu 4.punktā minētajiem dokumentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

55.1. arhīva izziņa par repatrianta, viņa vecāku vai vecvecāku pēdējo pastāvīgo reģistrēto dzīvesvietu Rīgā pirms izceļošanas no Latvijas;

55.2. repatrianta izziņas kopija (uzrādot oriģinālu);

55.3. dzīvojamās mājas īpašnieka/pilnvarotās personas izziņa par īres attiecību turpināšanu;

55.4. attiecīgās ministrijas, iestādes, radošās savienības, nevalstiskās organizācijas, profesionālās biedrības u.c. atzinums par personas, kas devusi sevišķu ieguldījumu Latvijas valsts vai Rīgas labā, sasniegumiem, par kuriem šī persona saņēmusi valsts vai starptautiskus apbalvojumus, kā arī guvusi valsts vai sabiedrības atzinību - noteikumu 53.4. un 53.5.apakšpunktā minētajām personām;

55.5. dzīves apraksts (CV - Curriculum Vitae) - noteikumu 53.4. un 53.5.apakšpunktā minētajām personām.";

1.28. izteikt 57.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"57.1. ar atsevišķu istabu ir nodrošināma persona, kura sasniegusi deviņu gadu vecumu (izņemot laulātos), un ik divi bērni līdz deviņu gadu vecumam;";

1.29. izteikt 60.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"60.1. ar atsevišķu istabu ir nodrošināma persona, kura sasniegusi deviņu gadu vecumu (izņemot laulātos), un ik divi bērni līdz deviņu gadu vecumam;";

1.30. aizstāt 61.2.3.apakšpunktā vārdus "izziņas no akciju sabiedrības "Latvenergo"," ar vārdiem "izziņu no";

1.31. izteikt 65.punktu šādā redakcijā:

"65. Piedāvājot dzīvokli:

65.1. noteikumu 61.2.1.apakšpunktā minētajām personām, ievēro šādus nosacījumus:

65.1.1. personām piedāvā īrēt dzīvojamo telpu ar istabu skaitu, kas līdzvērtīgs līdz šim īrētajai dzīvojamai telpai;

65.1.2. ja personas pirms reģistrācijas 8.reģistrā bija reģistrētas citā reģistrā, Izīrēšanas komisija, pieņemot lēmumu, ņem vērā apstākļus, kas bija par pamatu šai reģistrācijai;

65.1.3. personām, kuras ne mazāk kā 7 gadus, bet ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem, kuras ne mazāk kā 5 gadus īrē dzīvojamo telpu un kurām nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāda, piedāvā dzīvokli ar ērtībām;

65.1.4. ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem, kuras mazāk kā 5 gadus īrē dzīvojamo telpu vai kurām ir īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāds, piedāvā dzīvokli ar daļējām ērtībām vai dzīvokli bez ērtībām, ievērojot šādus kritērijus:

65.1.4.1. vienistabas dzīvokli - ģimenei, kurā ir 1 vai 2 nepilngadīgi bērni;

65.1.4.2. divistabu dzīvokli - ģimenei, kurā ir 3 (vai vairāk) nepilngadīgi bērni;

65.1.5. personām, kuras mazāk kā 7 gadus īrē dzīvojamo telpu vai kurām ir īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāds, piedāvā dzīvojamo telpu ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām;

65.2. noteikumu 61.2.2.apakšpunktā minētajām personām, ievēro šādus nosacījumus:

65.2.1. personām piedāvā īrēt dzīvojamo telpu ar istabu skaitu, kas līdzvērtīgs līdz šim īrētajai dzīvojamai telpai;

65.2.2. ja personas pirms reģistrācijas 8.reģistrā bija reģistrētas citā reģistrā, Izīrēšanas komisija, pieņemot lēmumu, ņem vērā apstākļus, kas bija par pamatu šai reģistrācijai;

65.2.3. saskaņā ar Izīrēšanas komisijas lēmumu var piedāvāt īrēt dzīvojamo telpu ar zemāku labiekārtojuma līmeni personām, kurām ir īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāds vairāk kā par trijiem mēnešiem.";

1.32. izteikt 66.punktu šādā redakcijā:

"66. 13.reģistrā sociālā dzīvokļa vai sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanai reģistrē:

66.1. pensijas vecumu sasniegušas personas vai personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kuras ir politiski represētas un kuras vismaz piecus gadus deklarējušas savu pastāvīgo dzīvesvietu Rīgā un uz īres līguma pamata lieto dzīvojamo telpu Rīgā, ja turklāt tām nepieder nekustamais īpašums, kā arī tās nav atsavinājušas nekustamo īpašumu pēdējo piecu gadu laikā;

66.2. maznodrošinātas personas ar nosacījumu, ka:

66.2.1. ir stājies likumīgā spēkā tiesas spriedums par personas izlikšanu no dzīvojamās telpas saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2panta pirmo daļu;

66.2.2. ir stājies likumīgā spēkā tiesas spriedums par pensijas vecumu sasniegušas personas vai personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti izlikšanu no dzīvojamās telpas saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.3panta pirmo daļu, 28.4panta otro daļu, turklāt šai personai nepieder nekustamais īpašums, kā arī tā nav atsavinājusi nekustamo īpašumu pēdējo piecu gadu laikā;

66.2.3. persona ir bārenis, kas nav nodrošināts ar dzīvojamo telpu;

66.2.4. tā ir atsevišķi dzīvojoša persona, kura īrē valsts vai pašvaldības dzīvojamo telpu vai arī sociālo dzīvojamo telpu ar zemāku labiekārtojuma līmeni, un tai nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parādu vai ir noslēgta vienošanās par parāda nomaksu;

66.2.5. tā ir persona ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kura īrē valsts vai pašvaldības dzīvojamo telpu, ja šī persona nav nodrošināta ar atsevišķu istabu, kas tai pienākas saskaņā ar noteikumu 1.pielikumā minētās slimības raksturu, turklāt šai personai nepieder nekustamais īpašums, kā arī tā nav atsavinājusi nekustamo īpašumu pēdējo piecu gadu laikā;

66.2.6. tā ir persona ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kura pēdējos piecus gadus deklarējusi savu pastāvīgo dzīvesvietu Rīgā un īrē dzīvojamo telpu Rīgā, ja šī persona nav nodrošināta ar atsevišķu istabu, kas tai pienākas saskaņā ar noteikumu 1.pielikumā minētās slimības raksturu, turklāt šai personai nepieder nekustamais īpašums, kā arī tā nav atsavinājusi nekustamo īpašumu pēdējo piecu gadu laikā;

66.2.7. tā ir atsevišķi dzīvojoša persona, kura pēdējos piecus gadus deklarējusi savu pastāvīgo dzīvesvietu Rīgā, turklāt šai personai nepieder nekustamais īpašums, izņemot dzīvokli, kuru šī persona lieto, par kuru nav apsaimniekošanas maksas un/vai maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parādu un kuru pēc palīdzības saņemšanas tā piekrīt atdāvināt (atlīdzības nozīmē) pašvaldībai, kā arī tā nav atsavinājusi nekustamo īpašumu pēdējo piecu gadu laikā;

66.2.8. tā ir pensijas vecumu sasniegusi persona vai persona ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kura pastāvīgi dzīvo sociālās rehabilitācijas un aprūpes iestādē un pirms ievietošanas šajā iestādē tās īpašumā esošo vai īrēto dzīvojamo telpu nodevusi pašvaldībai, un ja sniegts attiecīgs SD atzinums;

66.2.9. tā ir pensijas vecumu sasniegusi persona vai persona ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kura pastāvīgi dzīvo sociālās rehabilitācijas un aprūpes iestādē un pirms ievietošanas tajā kā atsevišķi dzīvojoša persona no īrētās dzīvojamās telpas izlikta, pamatojoties uz likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2panta pirmo daļu, vai bija reģistrēta palīdzības saņemšanai, turklāt personai nepieder nekustamais īpašums, kā arī tā nav atsavinājusi nekustamo īpašumu pēdējo piecu gadu laikā, un ja sniegts attiecīgs SD atzinums;

66.2.10. tā audzina bērnu ar invaliditāti, pēdējos piecus gadus deklarējusi savu pastāvīgo dzīvesvietu Rīgā un lieto tās īpašumā esošu vienistabas dzīvokli, par kuru nav apsaimniekošanas maksas un/vai maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parādu un kuru pēc palīdzības saņemšanas piekrīt atdāvināt (atlīdzības nozīmē) pašvaldībai;

66.2.11. tā audzina bērnu ar invaliditāti, pēdējos piecus gadus deklarējusi savu pastāvīgo dzīvesvietu Rīgā un īrē tādu dzīvojamo telpu, ka jādzīvo vienā istabā kopā ar bērnu invalīdu, turklāt personai nepieder nekustamais īpašums, kā arī tā nav atsavinājusi nekustamo īpašumu pēdējo piecu gadu laikā;

66.2.12. tā ir bijusi bērns bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, kurš pastāvīgi dzīvo sociālās rehabilitācijas un aprūpes iestādē vai grupu dzīvoklī un pirms ievietošanas tajā bija reģistrēts palīdzības saņemšanai, un ja sniegts attiecīgs SD atzinums;

66.3. pensijas vecumu sasniegušas personas vai personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kuras ir personas ar noteiktiem ienākumiem un tiek izliktas no dzīvojamās telpas, pamatojoties uz likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 6.panta otro daļu, 28.2panta pirmo daļu;

66.4. pensijas vecumu sasniegušas personas vai personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kuras ir personas ar noteiktiem ienākumiem, turklāt tām nepieder nekustamais īpašums, kā arī tās nav atsavinājušas nekustamo īpašumu pēc 2004.gada 31.marta (t.i., pēc Rīgas domes 2004.gada 16.marta saistošo noteikumu Nr.61 "Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība" stāšanās spēkā);

66.5. personas, kuras audzina bērnu ar invaliditāti, un personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kurām nepieciešams servisa dzīvoklis un kuras vismaz piecus gadus lieto savā vai ģimenes locekļa īpašumā esošu vai īrētu dzīvojamo telpu Rīgā, turklāt pēc palīdzības saņemšanas persona vai ģimenes loceklis īpašumā esošo dzīvojamo telpu piekrīt atdāvināt (atlīdzības nozīmē) pašvaldībai.";

1.33. aizstāt 66.1punktā skaitli "66.4." ar skaitli "66.5.";

1.34. svītrot 67.punktu;

1.35. papildināt 68.punktu aiz skaitļa "66.2.6.," ar skaitli "66.2.10.," un aizstāt skaitli "66.4." ar skaitli "66.5.";

1.36. aizstāt 68.2apakšpunktā skaitli "66.4." ar skaitli "66.5.";

1.37. izteikt 69.punktu šādā redakcijā:

"69. Personu reģistrācijai 13.reģistrā papildus noteikumu 4.punktā minētajiem dokumentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

69.1. dzīvojamās mājas īpašnieka/pilnvarotās personas izziņa par īres attiecību turpināšanu - noteikumu 66.4.apakšpunktā minētajām personām;

69.2. tiesas sprieduma, kurš stājies spēkā ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma palīdzības saņemšanai iesniegšanas, kopija (uzrādot oriģinālu);

69.3. izziņa par bērna atrašanos ārpusģimenes aprūpē;

69.4. ģimenes ārsta atzinums, ka persona slimo ar kādu no noteikumu 1.pielikumā minētajām slimībām;

69.5. izziņa no akciju sabiedrības "Latvijas gāze" par veiktajiem attiecīgo pakalpojumu maksājumiem un kvīts par veiktajiem īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar valsts vai pašvaldības dzīvojamās telpas lietošanu, maksājumiem.";

1.38. papildināt 72.1punktu aiz vārda "noteikumu" ar skaitļiem "66.2.5., 66.2.6., 66.2.10." un aizstāt skaitli "66.4." ar skaitli "66.5.";

1.39. svītrot 73.punktu;

1.40. aizstāt visā saistošo noteikumu tekstā vārdus un skaitļus "1., 2.grupas invalīdiem" ar vārdiem un skaitļiem "personām ar 1. vai 2.grupas invaliditāti";

1.41. papildināt saistošos noteikumus ar 75.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"75.4. audzināja bērnu ar invaliditāti vai aprūpēja personu ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, pēc aprūpējamās personas nāves piedāvā izīrētajai dzīvojamai telpai noņemt sociālo statusu, saglabāt to pašvaldības īpašumā un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" nosacījumiem.";

1.42. izteikt 78.punktu šādā redakcijā:

"78. 14.reģistrā reģistrē personas, kuras:

78.1. vēlas apmainīt īrēto pašvaldības dzīvojamo telpu, izņemot vienu istabu, ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām pret šāda tipa mājā esošu mazāku dzīvojamo telpu vai arī tām veselības stāvokļa dēļ nepieciešama dzīvojamā telpa zemākā stāvā;

78.2. vēlas apmainīt īrēto pašvaldības dzīvojamo telpu (atsevišķu dzīvokli, sociālo dzīvokli, sociālo dzīvojamo telpu) pret mazāku dzīvojamo telpu (izņemot vienistabas dzīvokli), pret dzīvojamo telpu, par kuru jāmaksā zemāka maksa par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (dzīvojamā telpa ar zemāku labiekārtojuma līmeni), vai arī tām veselības stāvokļa dēļ nepieciešama dzīvojamā telpa dzīvojamās mājas pirmajā stāvā;

78.3. veselības stāvokļa dēļ vēlas apmainīt īrēto pašvaldības dzīvojamo telpu vai sociālo dzīvokli pret servisa dzīvokli; piedāvājot apmaiņu, tiek ievēroti noteikumu 72.1punktā minētie kritēriji;

78.4. īrē servisa dzīvokli, kura lietošanai zudis pamats, piedāvājot apmaiņu, ja persona bija reģistrēta:

78.4.1. 6.reģistrā, - pret dzīvokli ar ērtībām, tiek ievēroti noteikumu 51.punktā minētie kritēriji;

78.4.2. 7., 7.2reģistrā, tiek ievēroti noteikumu 56., 59.punktā minētie kritēriji;

78.4.3. 13.reģistrā, tiek ievēroti noteikumu 70. vai 72.1punktā minētie kritēriji;

78.4.4. atbilstoši noteikumu 66.5.punktam, - pret līdzvērtīgu uzdāvinātajai dzīvojamai telpai;

78.5. īrē sociālo dzīvokli pēc nepilngadīgas personas (personu) iekļaušanas īres līgumā, - apmaiņai pret līdzvērtīgu sociālo dzīvojamo telpu;

78.6. īrē sociālo dzīvojamo telpu ar ērtībām vai sociālo dzīvokli, kura lietošanai zudis pamats; piedāvājot apmaiņu, tiek ievēroti noteikumu 72.punktā minētie kritēriji, izņemot noteikumu 75.4.apakšpunktā minēto gadījumu;

78.7. īrē sociālo dzīvokli vai sociālo dzīvojamo telpu, ja ir samazinājies ģimenes locekļu skaits; piedāvājot apmaiņu, tiek ievēroti noteikumu 70. vai 72.punktā minētie kritēriji;

78.8. īrē sociālo dzīvokli, kura lietošanai zudis pamats, turklāt persona bija reģistrēta arī 7.reģistrā; piedāvājot apmaiņu, tiek ievēroti noteikumu 56.punktā minētie kritēriji;

78.9. īrē servisa dzīvokli un kurām palielinās ģimenes locekļu skaits, - apmaiņai pret lielāku servisa dzīvokli; piedāvājot apmaiņu, tiek ievēroti noteikumu 72.1punktā minētie kritēriji.";

1.43. izteikt 82.punktu šādā redakcijā:

"82. 1., 3., 6., 7., 7.2, 8.reģistrā reģistrētajām, kā arī noteikumu 66.2.5., 66.2.6., 66.2.10. un 66.2.11.apakšpunktā minētajām personām dzīvojamo telpu ar ērtībām piedāvā izīrēšanai attiecīgi šādās proporcijās (kopā 15 dzīvokļi): 1; 3; 1; 6; 1; 2; 1, ievērojot katram reģistram noteiktos kritērijus, šādā secībā:

82.1. 1.reģistrā reģistrētajām personām (1 dzīvoklis no 15):

82.1.1. personām ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kuras uzturas patversmē, un personām, kuru apgādībā ir nepilngadīgi bērni, ja šīs personas uzturas krīzes centrā;

82.1.2. ar sevišķiem nopelniem, pamatojoties uz Izīrēšanas komisijas lēmumiem;

82.1.3. politiski represētajām personām vai daudzbērnu ģimenēm;

82.1.4. pārējām šajā reģistrā reģistrētajām personām reģistrācijas secībā;

82.1.5. ja 1.reģistrā nav personu, kurām ir tiesības pretendēt uz dzīvokli ar ērtībām, šīm personām paredzētie dzīvokļi tiek piedāvāti 3.reģistrā reģistrētajām personām reģistrācijas secībā;

82.2. 3.reģistrā reģistrētajām, kā arī noteikumu 38. un 39.punktā minētajām personām (3 dzīvokļi no 15):

82.2.1. divus dzīvokļus piedāvā reģistrācijas secībā;

82.2.2. vienu dzīvokli iesniegumu reģistrācijas secībā piedāvā noteikumu 39.punktā minētajām personām; ja nav noteikumu 39.punktā minēto personu, šo dzīvokli piedāvā noteikumu 38.punktā minētajām personām reģistrācijas secībā;

82.2.3. ja nav noteikumu 39. vai 38.punktā minēto personu, šīm personām paredzētos dzīvokļus ar ērtībām reģistrācijas secībā piedāvā pārējām šajā reģistrā reģistrētajām personām;

82.3. 6.reģistrā reģistrētajām personām dzīvojamās telpas piedāvā reģistrācijas secībā (1 dzīvoklis no 15), ievērojot noteikumu 51. un 52.punktā minētos kritērijus un nosacījumus; ja 6.reģistrā nav personu, kurām piedāvāt attiecīgo dzīvojamo telpu, to piedāvā noteikumu 61.2.1.apakšpunktā minētajām personām;

82.4. 7.reģistrā reģistrētajām personām, ievērojot noteikumu 56. un 57.punktā minētos kritērijus un nosacījumus (6 dzīvokļi no 15):

82.4.1. divus dzīvokļus lēmumu pieņemšanas secībā piedāvā personām, kurām dzīvojamā telpa jāpiedāvā, pamatojoties uz Rīgas domes vai Izīrēšanas komisijas lēmumiem;

82.4.2. vienu dzīvokli piedāvā repatriantiem, politiski represētajām personām vai daudzbērnu ģimenēm;

82.4.3. trīs dzīvokļus piedāvā pārējām šajā reģistrā minētajām personām reģistrācijas secībā;

82.4.4. ja nav noteikumu 82.4.1. un 82.4.2.apakšpunktā minēto personu, šīm personām paredzētos dzīvokļus piedāvā pārējām šajā reģistrā reģistrētajām personām;

82.5. 7.2reģistrā reģistrētajām personām, ievērojot noteikumu 59. un 60.punktā minētos kritērijus un nosacījumus (1 dzīvoklis no 15):

82.5.1. dzīvokli lēmumu pieņemšanas secībā piedāvā personām, kurām dzīvojamā telpa jāpiedāvā, pamatojoties uz Rīgas domes vai Izīrēšanas komisijas lēmumiem; ja tādu nav, dzīvokli piedāvā pārējām šajā reģistrā minētajām personām reģistrācijas secībā;

82.5.2. ja 7.2reģistrā nav personu, kurām piedāvāt attiecīgo dzīvojamo telpu, to piedāvā noteikumu 61.2.1.apakšpunktā minētajām personām;

82.6. 8.reģistrā reģistrētajām personām dzīvojamās telpas piedāvā, ievērojot noteikumu 63., 64. un 65.punktā minētos kritērijus un nosacījumus (2 dzīvokļi no 15), šādā secībā:

82.6.1. vienu dzīvokli piedāvā noteikumu 61.2.1.apakšpunktā minētajām personām Rīgas domes lēmumu pieņemšanas secībā;

82.6.2. vienu dzīvokli piedāvā noteikumu 61.1. un 61.2.2.apakšpunktā minētajām personām reģistrācijas secībā;

82.6.3. ja 8.reģistrā nav reģistrētas personas, kuras pretendē uz dzīvokli ar ērtībām, šīm personām paredzētos dzīvokļus piedāvā 3.reģistrā reģistrētajām personām reģistrācijas secībā;

82.7. noteikumu 66.2.5., 66.2.6., 66.2.10. un 66.2.11.apakšpunktā minētajām personām dzīvojamās telpas piedāvā, ievērojot noteikumu 72.1punktā minētos kritērijus, reģistrācijas secībā (1 dzīvoklis no 15); ja tādu nav, attiecīgo dzīvojamo telpu piedāvā noteikumu 61.2.1.apakšpunktā minētajām personām;

82.8. 12.reģistrā reģistrētajām personām dzīvojamās telpas piedāvā reģistrācijas secībā, ievērojot noteikumu 56. un 57.punktā minētos kritērijus un nosacījumus, ja nav pretendentu, kuri minēti noteikumu 80.punktā, 81.1.-82.7.apakšpunktā.";

1.44. aizstāt 82.1punktā vārdus "ģimenes ārsta" ar terminu "SD";

1.45. aizstāt 83.5.apakšpunktā skaitli un vārdus "51.punktā minētos nosacījumus" ar skaitli un vārdiem "65.1.apakšpunktā minēto nosacījumu";

1.46. aizstāt 84.1.4.apakšpunktā skaitļus un vārdu "66.2.9. un 66.2.10." ar skaitļiem un vārdu "66.2.8., 66.2.9. un 66.2.12.";

1.47. papildināt saistošos noteikumus ar 96.1punktu šādā redakcijā:

"96.1 SD lēmumu par personas ienākumu atbilstību personas ar noteiktiem ienākumiem ienākumu līmenim var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā."

1.48. papildināt 101.punktu aiz vārdiem "ieguvusi īpašumā" ar vārdiem "vai atsavinājusi";

1.49. svītrot 102.punktā vārdus "vai piešķirot";

1.50. svītrot 107.punktu;

1.51. izteikt noteikumu 1.pielikumu jaunā redakcijā;

1.52. papildināt noteikumus ar 4.pielikumu.

2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

 

1.pielikums
Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.80
(Rīgas domes 2013.gada 19.marta
saistošo noteikumu Nr.212 redakcijā)

Personas, kurām nopietnu veselības traucējumu dēļ ir nepieciešama atsevišķa dzīvojamā telpa

1. Stomas slimnieki ar 1. vai 2.grupas invaliditāti.

2. Slimnieki ar 1.grupas invaliditāti un smagiem garīgās veselības traucējumiem - ar stabilu simptomātiku un dziļām personības izmaiņām (šizofrēnija, plānprātība, smagas garīgās atpalicības), kuriem slēdzienu par smagiem garīgās veselības traucējumiem un atsevišķas dzīvojamās telpas nepieciešamību ir izsniedzis ārstu - psihiatru konsilijs.

3. Bērni ar invaliditāti un smagiem garīgās attīstības traucējumiem (gadījumos, ja bērns dzīvo ģimenē).

4. Personām ar 1. vai 2.grupas invaliditāti un kustību traucējumiem, kuras pārvietojas riteņkrēslā.

5. Slimniekiem ar 1.grupas invaliditāti un smagām hroniskām ādas slimību formām (pemfingus vulgaris, eritrodermija).

6. Personām ar 1.grupas invaliditāti, kuras ir gulošas un kopjamas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

 

4.pielikums
Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.80
(Rīgas domes 2013.gada 19.marta
saistošo noteikumu Nr.212 redakcijā)

Personu ar noteiktiem ienākumiem ienākumu deklarēšana

1. Palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā pieprasītājs (turpmāk - pieprasītājs), lai novērtētu personas ienākumu atbilstību personas ar noteiktiem ienākumiem ienākumu līmenim, vēršas SD ar iesniegumu, deklarē iepriekšējo trīs mēnešu ienākumus un iesniedz ienākumus apliecinošus dokumentus.

2. Pieprasītājs ienākumu deklarācijā norāda ziņas par sevi un pārējām personām, kuras kā denacionalizētās mājas īrnieki ir tiesīgas pretendēt uz pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un mitinās vienā mājoklī.

3. Pieprasītājs iesniedz rakstveida iesniegumu, kuru parakstot, pilngadīgās personas dod atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un ģimenes locekļiem.

4. Pieprasītājs ir atbildīgs par deklarācijā sniegto ziņu patiesumu.

5. Noteikumu 26.1.2., 26.3.1., 40.1., 53.3., 61.1., 66.3. un 66.4.apakšpunktā minētajām atsevišķi dzīvojošām personām, kuras strādā algotu darbu, izvērtējot ienākumus, tiek vērtēti tikai ienākumi no pensijas.

6. SD sociālā darba speciālists pēc pieprasītāja iesnieguma, ienākumus apliecinošu dokumentu saņemšanas, pamatojoties uz pieprasītāja iesniegtajiem dokumentiem un Rīgas domes vienotajā informācijas sistēmā par pieprasītāju pieejamo informāciju no valsts un pašvaldības datu reģistriem, elektroniski aizpilda ienākumu deklarāciju.

7. Pēc ienākumu deklarācijas aizpildīšanas to izdrukā, SD sociālā darba speciālists un pieprasītājs to paraksta, apliecinot deklarācijā sniegtās informācijas pareizību.

8. SD, pamatojoties uz ienākumu deklarāciju, pieņem lēmumu par pieprasītāja ienākumu atbilstību/neatbilstību šo saistošo noteikumu 2.15.apakšpunktā minētajam ienākumu līmenim un izsniedz šo faktu apliecinošu izziņu.

9. Izziņa par personas ienākumu atbilstību personas ar noteiktiem ienākumiem ienākumu līmenim ir spēkā vienu gadu pēc SD lēmuma pieņemšanas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2013.gada 19.marta saistošajiem noteikumiem Nr.212 "Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija saistošajos noteikumos Nr.80 "Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi "Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija saistošajos noteikumos Nr.80 "Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā"" (turpmāk - saistošie noteikumi) paredz pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanai noteikt divu gadu termiņu, īres līgumā iekļaujot saistību, kas paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu, ja īrnieks pilda īres līguma nosacījumus. Saistošie noteikumi paredz tiesības 3.reģistrā reģistrētām personām (bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem) piedāvāt īrēt vienistabas dzīvokli ar ērtībām vai vienistabas dzīvokli ar daļējām ērtībām; paredz reģistrēt 6.reģistrā arī maznodrošinātas personas, kuras dzīvo tām piederošā vienistabas dzīvoklī, ja to dabiskā aizgādībā ir trīs (vai vairāk) bērni; paredz piedāvāt dzīvokļus ar ērtībām 8.reģistrā reģistrētām personām, kuras, pamatojoties uz Rīgas domes lēmumu, tiek izvietotas no īrētās pašvaldības dzīvojamās telpas, ja personas šo dzīvojamo telpu īrējušas ne mazāk kā 7 gadus, bet ģimenes ar nepilngadīgiem bērniem - ne mazāk kā 5 gadus. Piedāvājot dzīvokli 8.reģistra ietvaros (īrē dzīvojamo telpu pašvaldības kopmītnes tipa mājā, par kuru Rīgas dome pieņēmusi lēmumu par iedzīvotāju izvietošanu) ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem, kuras mazāk kā 5 gadus īrē dzīvojamo telpu vai kurām ir īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāds, piedāvā dzīvokli ar daļējām ērtībām vai dzīvokli bez ērtībām, ievērojot šādus kritērijus:
1) vienistabas dzīvokli - ģimenei, kurā ir 1 vai 2 nepilngadīgi bērni;
2) divistabu dzīvokli - ģimenei, kurā ir 3 (vai vairāk) nepilngadīgi bērni.
Saistošie noteikumi paredz reģistrēt 13.reģistrā sociālā dzīvokļa vai sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanai arī personu, kura audzina bērnu ar invaliditāti un lieto tās īpašumā esošu vienistabas dzīvokli, ja tā pēdējos piecus gadus deklarējusi savu dzīvesvietu Rīgā, tai nav apsaimniekošanas maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parādu un persona piekrīt pēc palīdzības saņemšanas dzīvokli atdāvināt pašvaldībai.
Precizētas vairākas spēkā esošo saistošo noteikumu punktu redakcijas, tajā skaitā 2.punkta termini "persona ar noteiktiem ienākumiem", "SD atzinums".
Svītrots spēkā esošo saistošo noteikumu 17.3., 17.5., 18.3., 18.5.apakšpunkts, kur noteiktie papildu nosacījumi atteikumam atzīt personu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā tiek vērtēti pretrunīgi.
Saistošie noteikumi paredz papildināt spēkā esošos saistošos noteikumus ar vairākiem jauniem punktiem, kuros precizēti nosacījumi personas reģistrēšanai servisa dzīvokļa izīrēšanai, nosacījumi ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanai atsevišķi dzīvojošām pensijas vecuma personām vai personām ar 1. vai 2.grupas invaliditāti. Saistošajos noteikumos precizēts, kādi dokumenti jāiesniedz personu reģistrācijai 1., 4., 4.1, 6., 7. reģistrā.
Vairākas spēkā esošo saistošo noteikumu normas labotas redakcionāli.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Lai uzlabotu bērnu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu (3.reģistrs) dzīvokļa apstākļus, turpmāk viņiem piedāvās īrēt vienistabas dzīvokli ar ērtībām vai vienistabas dzīvokli ar daļējām ērtībām.
Turpinot uzlabot daudzbērnu ģimeņu dzīvokļa apstākļus, 6.reģistrā reģistrēs arī maznodrošinātas personas, kuru dabiskā aizgādībā ir trīs (vai vairāk) bērni un kuras pēdējos piecus gadus deklarējušas savu pastāvīgo dzīvesvietu Rīgā arī gadījumos, ja tās lieto savā īpašumā esošu vienistabas dzīvokli Rīgā, par kuru nav apsaimniekošanas maksas un/vai maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parādu un kuru pēc palīdzības saņemšanas tās piekrīt atdāvināt (atlīdzības nozīmē) pašvaldībai.
Tiks uzlaboti dzīvokļa apstākļi 8.reģistrā reģistrētām personām, kuras īrē dzīvojamo telpu pašvaldības kopmītnes tipa mājā, par kuru Rīgas dome pieņēmusi lēmumu par iedzīvotāju izvietošanu. Šādu dzīvokļu īrniekiem piedāvās dzīvojamās telpas ar augstāku labiekārtojuma līmeni.
Rīgas domē vēršas personas, kuras audzina bērnu ar invaliditāti un dzīvo tām piederošā vienistabas dzīvoklī. Lai uzlabotu minēto personu dzīvokļa apstākļus, paredzēts 13.reģistrā sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanai reģistrēt maznodrošinātas personas, kuras audzina bērnu ar invaliditāti, ja tās pēdējos piecus gadus deklarējušas savu pastāvīgo dzīvesvietu Rīgā un lieto savā īpašumā esošu vienistabas dzīvokli, par kuru nav apsaimniekošanas maksas un/vai maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parādu un kuru pēc palīdzības saņemšanas tās piekrīt atdāvināt (atlīdzības nozīmē) pašvaldībai.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmēs.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmēs.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmēs.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi izstrādāti, ņemot vērā Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes, Rīgas domes deputātu un iedzīvotāju iesniegtos priekšlikumus.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 212Pieņemts: 19.03.2013.Stājas spēkā: 03.05.2013.Zaudē spēku: 11.07.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 84, 02.05.2013. OP numurs: 2013/84.9
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
256463
03.05.2013
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva