Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.9

Jēkabpilī 2013.gada 14.martā
Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Jēkabpils pilsētā
Apstiprināti ar Jēkabpils pilsētas domes
14.03.2013. lēmumu Nr.89 (prot. Nr.6, 2.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 panta pirmo un piekto daļu,
Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354 "Audžuģimenes noteikumi" 78.punktu
(Jēkabpils pilsētas domes 11.12.2014. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā, kas grozīta ar 24.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26)
1. Vispārīgie jautājumi

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 21.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.56)

1. Saistošie noteikumi nosaka materiālā atbalsta veidus, apmērus, pieprasīšanas un saņemšanas kārtību pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem (turpmāk – bārenis) pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm.

(Jēkabpils pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

2. Materiālā atbalsta veidi bārenim:

2.1. vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

2.2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

2.3. pabalsts ikmēneša izdevumiem;

2.4. mājokļa pabalsts.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 11.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 31; 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4; 28.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

3. Materiālā atbalsta veidi audžuģimenei un specializētajai audžuģimenei:

3.1. pabalsts bērna uzturam;

3.2. pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei;

3.3. pabalsts profesionālās ievirzes izglītības iestādes izdevumu apmaksai;

3.4. brīvpusdienas;

3.5. atlīdzība par audžuģimenes un krīzes audžuģimenes pienākumu pildīšanu.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26; 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

4. Lai saņemtu saistošajos noteikumos noteikto materiālo atbalstu, persona Jēkabpils Sociālajā dienestā (turpmāk – Dienests) iesniedz iesniegumu, kurā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietas adresi, kontaktinformāciju, norēķinu kontu un nepieciešamā materiālā atbalsta veidu. Bārenis iesniegumā papildus norāda arī izglītības iestādi, kurā apgūst izglītības vai studiju programmu, ja tiek pieprasīts pabalsts ikmēneša izdevumiem. Iesniegumam pievienojami attiecīgā materiālā atbalsta saņemšanai nepieciešamie dokumenti, ja tie neatrodas valsts vai pašvaldību iestāžu rīcībā un ir nepieciešami lēmuma pieņemšanai, izņemot izziņu par sekmību, kuru no attiecīgās izglītības iestādes izprasa Dienests.

(Jēkabpils pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

4.1 Iesniedzot Dienestā saistošo noteikumu 4. punktā minēto iesniegumu, persona dod atļauju iegūt un izmantot valsts un pašvaldības reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par attiecīgā materiālā atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt materiālo atbalstu.

(Jēkabpils pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

5. Saistošo noteikumu 2. punktā minētais materiālais atbalsts netiek piešķirts, ja bārenis atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā (atrodas ieslodzījuma vietā, ievietots ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām, u.c.).

(Jēkabpils pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

6. Pēc materiālā atbalsta piešķiršanas tā saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Dienestu par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu materiālā atbalsta izmaksas pārtraukšanai vai materiālā atbalsta apmēra grozīšanai.

7. Lēmumu par materiālā atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt materiālo atbalstu Dienests pieņem desmit darbdienu laikā no saistošo noteikumu 4. punktā minētā iesnieguma un visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.

(Jēkabpils pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

7.1 Piešķirto materiālo atbalstu izmaksā naudā, pārskaitot uz saistošo noteikumu 4. punktā minētajā iesniegumā norādīto materiālā atbalsta pieprasītāja kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu.

(Jēkabpils pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

2. Materiālais atbalsts bāreņiem

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 28.01.2021. saistošajiem noteikumu Nr. 4)

2.1. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai

8. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēma Jēkabpils bāriņtiesa.

(Jēkabpils pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

9. Pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai apmērs ir 218 euro, bet bārenim ar invaliditāti kopš bērnības – 327 euro.

(Jēkabpils pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

2.2. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei

10. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēma Jēkabpils bāriņtiesa.

(Jēkabpils pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

11. Pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 825 euro.

(Jēkabpils pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

2.3. Pabalsts ikmēneša izdevumiem

(Apakšnodaļa Jēkabpils pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

12. Tiesības saņemt pabalstu ikmēneša izdevumiem ir bārenim, kurš mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus vai studē augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar izglītības jomu vai studiju procesu regulējošos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības vai studiju programmu.

(Jēkabpils pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

13. Pabalsts ikmēneša izdevumiem tiek piešķirts ar to mēnesi, kurā saņemti visi nepieciešamie dokumenti lēmuma pieņemšanai. Pabalsta izmaksa tiek apturēta un atjaunota Ministru kabineta noteiktajos gadījumos.

(Jēkabpils pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

14. Pabalsta ikmēneša izdevumiem apmērs ir 109 euro, bet bārenim ar invaliditāti kopš bērnības – 163 euro. Pabalsta apmērs par nepilnu mēnesi tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam.

(Jēkabpils pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

15. Pabalstu ikmēneša izdevumiem izmaksā reizi mēnesi līdz katra mēneša 15. datumam.

(Jēkabpils pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

2.4. Mājokļa pabalsts

(Apakšnodaļa Jēkabpils pilsētas domes 28.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

15.1 Tiesības saņemt mājokļa pabalstu ir bārenim, kurš nedzīvo pašvaldības izīrētā mājoklī, sociālajā mājā vai dzīvoklī, kuram piešķirts sociālā dzīvokļa statuss, nesaņem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto mājokļa pabalstu, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēma Jēkabpils bāriņtiesa.

(Jēkabpils pilsētas domes 28.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

15.2 Lai saņemtu mājokļa pabalstu, bārenis kopā ar iesniegumu Dienestā iesniedz likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteikto ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu apliecinošus dokumentus par iepriekšējiem trīs kalendāra mēnešiem un uzrāda mājokļa lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu (piemēram, īres vai apakšīres līgums, patapinājuma līgums), ja šādu dokumentu nav Dienesta rīcībā.

(Jēkabpils pilsētas domes 28.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

15.3 Mājokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts un piešķirts uz trim kalendāra mēnešiem, ņemot par pamatu Ministru kabineta noteikumu par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu (turpmāk – MK noteikumi) 3. pielikumā noteiktās mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās izdevumu pozīciju minimālās normas, bet nepārsniedzot faktiskos izdevumus. Mājokļa pabalsta apmērs cietā kurināmā iegādei tiek aprēķināts un piešķirts vienu reizi kalendārā gadā.

(Jēkabpils pilsētas domes 28.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

15.4 Ja mājokli kopā ar bāreni lieto citas personas, mājokļa pabalsta aprēķinā tiek iekļauti izdevumi proporcionāli personu skaitam, kuras faktiski dzīvo attiecīgajā mājoklī, nepārsniedzot MK noteikumu 3. pielikumā noteiktās mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās izdevumu pozīciju minimālās normas un faktiskos izdevumus.

(Jēkabpils pilsētas domes 28.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

15.5 Likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā", Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma un MK noteikumos noteiktajā kārtībā aprēķinātais mājokļa pabalsts tiek izmaksāts naudā MK noteikumos noteiktajā kārtībā tādā apmērā, kas nepārsniedz faktiskos un MK noteikumu 3. pielikumā noteiktos mājokļa lietošanas izdevumus jeb Pmaj ≤ K, kur

Pmaj – pabalsta apmērs;

K – ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādītā faktisko izdevumu summa (nepārsniedzot MK noteikumu 3. pielikumā norādīto mājokļa lietošanas izdevumu summu).

(Jēkabpils pilsētas domes 28.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

3. Materiālais atbalsts audžuģimenei un specializētajai audžuģimenei

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

3.1. Pabalsts bērna uzturam

16. Tiesības saņemt ikmēneša pabalstu bērna uzturam ir audžuģimenei un specializētajai audžuģimenei par bērniem, kuri ar Jēkabpils bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē un kura noslēgusi ar Dienestu līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē.

(Jēkabpils pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

17. Pabalsta bērna uzturam izmaksa vai tā izmaksas pārtraukšana tiek veikta ievērojot Ministru kabineta noteikto kārtību.

(Jēkabpils pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

18. Pabalsta bērna uzturam apmērs mēnesī, izņemot šo noteikumu 19. punktā noteiktajām audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm, ir:

18.1. katram bērnam līdz 7 gadu vecumam – 250 euro;

18.2. katram bērnam no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecumam – 300 euro.

(Jēkabpils pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

19. Pabalsta bērna uzturam apmērs audžuģimenei un specializētajai audžuģimenei, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu un dzīvo Jēkabpilī par bērniem, kuri ar Jēkabpils bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē ir 65 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas mēnesī.

(Jēkabpils pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

19.1 Ja bērns audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē uzturas nepilnu mēnesi, pabalsta bērna uzturam apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot šo noteikumu 18. vai 19. punktā noteikto pabalsta apmēru mēnesim.

(Jēkabpils pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

20. Pabalstu bērna uzturam par kārtējo mēnesi izmaksā līdz 25.datumam.

3.2. Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei

21. Tiesības saņemt pabalstu bērna apģērbam un mīkstā inventāra iegādei ir audžuģimenei un specializētajai audžuģimenei par bērniem, kuri ar Jēkabpils bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē un kura noslēgusi ar Dienestu līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē.

(Jēkabpils pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

22. Pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei izmaksa vai tā izmaksas pārtraukšana tiek veikta ievērojot Ministru kabineta noteikto kārtību.

(Jēkabpils pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

23. Pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 40 euro mēnesī. Ja bērns audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē uzturas nepilnu mēnesi, pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot pabalsta apmēru mēnesim.

(Jēkabpils pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

24. Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē, par Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzekļiem iegādātais apģērbs, apavi, rotaļlietas, mīkstais inventārs, kā arī personiskās mantas, kuras bērns paņēmis līdzi no iepriekšējās dzīvesvietas, paliek viņa lietošanā.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

3.3. Pabalsts profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izdevumu apmaksai

25. Tiesības saņemt pabalstu profesionālās ievirzes izglītības iestāžu (mūzikas un mākslas skolas, sporta skola) izdevumu apmaksai ir izglītojamajiem, kuri saskaņā ar Jēkabpils bāriņtiesas lēmumu un līgumu, ko noslēdzis Dienests un audžuģimene, ievietoti audžuģimenē, kura deklarējusi savu dzīvesvietu un dzīvo Jēkabpilī.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 21.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.56)

26. Pabalsta apmērs ir 60,00 euro kalendārajā gadā.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.26; 17.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.11)

27. Pabalsta piešķiršanai Dienests pieprasa informāciju no profesionālās ievirzes izglītības iestādes par to, ka izglītojamais regulāri apmeklē profesionālās ievirzes izglītības iestādi un apgūst tās mācību programmu, kā arī nav atbrīvots no maksas vai līdzmaksājuma par mācību programmas apguvi.

3.4. Brīvpusdienas

28. Tiesības saņemt brīvpusdienas ir izglītojamajiem, kuri ar Jēkabpils bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē, kura deklarējusi savu dzīvesvietu un dzīvo Jēkabpilī un ir noslēgusi ar Dienestu līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē, un iegūst vispārējo vidējo izglītību Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs.

(Jēkabpils pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

29. Brīvpusdienas pieprasāmas katram semestrim atsevišķi.

30. Brīvpusdienu maksu par viena izglītojamā ēdināšanu dienā nosaka Jēkabpils pilsētas dome.

31. Brīvpusdienas piešķir līdz katra semestra mācību beigām, nepārsniedzot ar Dienestu noslēgtajā līgumā par bērna ievietošanu audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē noteikto bērna uzturēšanās termiņu audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē.

(Jēkabpils pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

32. Piešķirto pabalstu pārskaita ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar izrakstīto rēķinu par iepriekšējo kalendāra mēnesi.

33. Piešķirtās brīvpusdienas Dienests atceļ, ja bērna uzturēšanās audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē tiek izbeigta pirms termiņa Ministru kabineta noteiktajos gadījumos.

(Jēkabpils pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

3.5. Atlīdzība par audžuģimenes un krīzes audžuģimenes pienākumu pildīšanu

(Apakšnodaļas nosaukums Jēkabpils pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

34. Atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu piešķir ģimenei vai personai:

34.1. kura Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ieguvusi audžuģimenes statusu;

34.2. kura deklarējusi savu dzīvesvietu un dzīvo Jēkabpilī;

34.3. kuras aprūpē un audzināšanā saskaņā ar Jēkabpils bāriņtiesas lēmumu un līgumu, kas noslēgts starp Dienestu un audžuģimeni, nodots bērns uz laiku, kas ir ilgāks par vienu mēnesi.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 26 redakcijā)

34.1 Atlīdzību par krīzes audžuģimenes pienākumu pildīšanu piešķir ģimenei vai personai:

34.11. kura Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ieguvusi specializētās audžuģimenes statusu ar specializāciju krīzes audžuģimene;

34.12. kura deklarējusi savu dzīvesvietu un dzīvo Jēkabpilī;

34.13. kuras aprūpē un audzināšanā saskaņā ar Jēkabpils bāriņtiesas lēmumu par ievietošanu krīzes audžuģimenē vai policijas lēmumu par bērna šķiršanu no ģimenes un līgumu, kas noslēgts starp Dienestu un krīzes audžuģimeni nodots bērns.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 26 redakcijā)

35. Audžuģimenes loceklim (personai), kurš noslēdzis līgumu ar Dienestu, papildus Ministru kabineta noteikumos noteiktajai no valsts pamatbudžeta līdzekļiem izmaksājamai atlīdzībai ir tiesības saņemt pašvaldības finansētu atlīdzību par audžuģimenes vai krīzes audžuģimenes pienākumu pildīšanu no dienas, kad bērns faktiski ievietots audžuģimenē vai krīzes audžuģimenē.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 26 redakcijā)

36. Ikmēneša atlīdzības apmērs par audžuģimenes pienākumu pildīšanu atkarībā no audžuģimenē ievietoto bērnu skaita ir 150,00 euro par vienu bērnu un 75,00 euro par katru nākamo audžuģimenē ievietoto bērnu.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 26 redakcijā)

36.1 Atlīdzības apmērs par krīzes audžuģimenes pienākumu pildīšanu neatkarīgi no audžuģimenē ievietoto bērnu skaita ir 300 euro par 30 kalendārajām dienām.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 26 redakcijā)

36.2 Ja bērns ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu audžuģimenē saņēma nepilnu mēnesi vai krīzes audžuģimenē mazāk par 30 kalendārajām dienām, atlīdzības apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam, kad bērns faktiski saņēma ārpusģimenes pakalpojumu audžuģimenē vai krīzes audžuģimenē.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 26 redakcijā)

37. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 17.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

38. Atlīdzības izmaksu pārtrauc uz laikposmu, kurā bērns nodots viesģimenes aprūpē Latvijā vai ārvalstī vai pirmsadopcijas aprūpē. Atlīdzības izmaksu izbeidz, ja beidzas līgumā noteiktais termiņš vai bērna uzturēšanās audžuģimenē vai krīzes audžuģimenē tiek izbeigta pirms termiņa Ministru kabineta noteikumos noteiktajos gadījumos vai ja audžuģimene vai krīzes audžuģimene pārceļas uz dzīvi citā pašvaldībā.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 26 redakcijā)

39. Atlīdzību par iepriekšējo mēnesi izmaksā līdz kārtējā mēneša 25.datumam.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 26 redakcijā)

4. Nepamatoti izmaksātā materiālā atbalsta atgūšana

40. Dienests pieņem lēmumu par nepamatoti izmaksātā materiālā atbalsta atgūšanu, ja tas konstatē, ka attiecīgais materiālais atbalsts ir nepamatoti izmaksāts materiālā atbalsta saņēmēja vainas dēļ, materiālā atbalsta saņēmējam sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par pārmaiņām, kas varētu ietekmēt tiesības uz šo materiālo atbalstu vai tā apmēru.

41. Ja materiālā atbalsta saņēmējs nepamatoti izmaksāto materiālā atbalsta summu Dienesta lēmumā noteiktajā termiņā labprātīgi neatmaksā, Dienests nepamatoti izmaksāto materiālo atbalstu piedzen, iesniedzot prasību tiesā.

5. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

42. Dienesta lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils pilsētas domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

43. Jēkabpils pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

6. Noslēguma jautājums

44. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 13.septembra saistošos noteikumus Nr.22 "Saistošie noteikumi par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Jēkabpils pilsētā".

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs
Pielikums
Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta aprēķināšanas normatīvie izdevumi

(Pielikums svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 28.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jēkabpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 9Pieņemts: 14.03.2013.Stājas spēkā: 26.04.2013.Zaudē spēku: 18.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 80, 25.04.2013. OP numurs: 2013/80.22
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
256311
{"selected":{"value":"01.07.2021","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-17.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-17.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.02.2021","iso_value":"2021\/02\/20","content":"<font class='s-1'>20.02.2021.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-19.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.04.2018","iso_value":"2018\/04\/14","content":"<font class='s-1'>14.04.2018.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-13.04.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2014","iso_value":"2014\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.01.2014","iso_value":"2014\/01\/09","content":"<font class='s-1'>09.01.2014.-30.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-08.01.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.04.2013","iso_value":"2013\/04\/26","content":"<font class='s-1'>26.04.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)